Välj ditt land

Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2

Vi skapar bättre miljöer

Från produktion till prestation – vi tillverkar verkligt hållbara golv, som är bra för människor, bra för byggnader och bra för miljön.

Marmoleum Live Forward

Hållbarhet

Hållbarhet som kärnverksamhet

Från att vi började tillverka linoleum för mer än 100 år sedan, har vi åtagit oss att skapa bättre miljöer i alla lokaler där människor arbetar, bor, umgås, slappnar av, läker, lär och leker. Idag, trots ett långt bredare utbud på golvmarknaden, är vi fortfarande precis lika passionerat intresserade av hållbara golvbeläggningar. Genom år av nära kontakt med våra kunder och slutanvändare förstår vi byggsektorn och hur den påverkas av våra produkter. Vi fokuserar på att föra de produkter och lösningar framåt som har livscykler som överensstämmer med modellen för cirkulär ekonomi. Vi arbetar transparent och öppet i överensstämmelse med målen för vår hållbarhetsstrategi. Resultatet är den mest ansvarsfulla och hållbara portföljen av toppmoderna golvbeläggningar för dig och din miljö, var du än befinner dig.

Ytterst är det våra prioriteringar som har betydelse. Vad blir vårt arv: Missade tillfällen eller ekologisk hållbarhet och välbefinnande?

COP26 | Scottish Event Campus | courtesy of Shutterstock

COP26

På Forbo Flooring Systems stödjer vi målen som har satts upp för årets COP26, FN's globala klimattoppmöte som äger rum i Glasgow 2021. Vi tar stolthet över att vara aktivt delaktig i dialogen på nära håll kontakt med beslutsfattare och influencers för att dela våra synpunkter och lösningar där vi kan.

Häng med oss online när vi följer nyheterna och utvecklingen vid och kring denna avgörande händelse. Vi kommer att hålla dig informerad om förväntningarna, framstegen och resultatet av COP26-samtalen med särskilda gäster som WorldGBC VD, Cristina Gamboa.

Läs mer om Forbo och COP26

Öppen information verifierad av tredje part

Transparens är avgörande för att uppnå hållbarhet. Transparens kräver, att företag delar med sig av information om innehållet i sina produkter, hur de tillverkas och vilken inverkan som de kan ha på miljön, användarna och samhället.

Redan 1996 började Forbo arbeta tillsammans med Leidens universitet i Nederländerna, för att upprätta en öppen översikt över alla möjliga konsekvenser av våra linoleumprodukter. Idag erbjuder vi konsekvensinformation för varje Forbo-produkt genom livscykelanalyser och miljöproduktdeklarationer, som kontrolleras av oberoende granskare.

EPD öppenhet

En komplett produktportfölj med 100 % transparens utgör den slutgiltiga hållbara lösningen för våra kunder

Översikt över LCA-processelement

Allting börjar med livscykelanalysen (LCA)

En livscykelanalys är ett omfattande system för mätning av en produkts miljöpåverkan under dess livslängd. Mätningen är standardiserad och ser lika för alla typer av produkter. Medan systemgränser, datakvalitet och viktfaktorer spelar en roll i den övergripande analysen, godtas våra livscykelanalyser (LCA (Life Cycle assessment)), när de väl har verifierats av en oberoende tredje part.

Miljöproduktdeklarationer (EPD)

Medan livscykelanalyser tas fram för produktkategorier, går miljöproduktdeklarationer (EPD (Environmental Product Declaration)) ett steg längre genom att fastställa livscykelanalysen för en viss produkt. Forbo Flooring Systems var ett av de första företagen i världen med fullständiga livscykelanalyser för varje produkt och kollektion. Med våra EPD:er bestämde vi oss för att gå längre än marknadsstandarden. Våra EPD:er innehåller också en öppenhetsdeklaration om påverkan på människors hälsa och eko-toxicitet. Du hittar alla EPD:er i vår dokumentbank

Marmoleum EPD

Vi är helt transparenta i våra miljöproduktdeklarationer, när det gäller inverkan på människors hälsa och eko-toxicitet: Vi tillhandahåller all information som behövs för att minimera påverkan på vår planet och de människor som bor på den.

Alla våra miljöproduktdeklarationer granskas oberoende av en tredje part Mer information om tredje part UL

Tessera Struktur textilplattor

Årlig hållbarhetsrapport

Vi publicerade vår första hållbarhetsrapport redan år 2005. Denna rapport innehöll upplysningar om våra produktionsplatser och vår produktportfölj. Idag är vår årliga hållbarhetsrapport utarbetad enligt GRI:s (Global Reporting Initiative) riktlinjer och täcker varje aspekt av den tredelade baslinjen – de miljömässiga, sociala och ekonomiska dimensionerna som ligger till grund för en konsekvent strategi för att uppnå de hållbarhetsmål som vi har satt upp i våra miljöledningssystem. Du kan ladda ner våra senaste hållbarhetsrapporter genom att klicka på länkarna nedan.

 • 2021 Forbo Flooring Systems Sustainability Report

  Hämta Hållbarhetsrapport 2021

 • Sustainability Report 2020

  Hämta Hållbarhetsrapport 2020

 • Sustainability Report 2019

  Hämta
  Hållbarhetsrapport 2019

Samarbeten och partnerskap

Forbo Flooring Systems samarbetar med internationella organisationer och organ vid inrättandet av pilotprojekt och allianser där innovationer och ny utveckling kan provas och införas. De är särskilt värdefulla för utveckling av den cirkulära ekonomin.

Vi samarbetar med europeiska institutioner som European Resilient Flooring Manufacturers' Institute, Multilayer Modular Flooring Association, European Carpet and Rug Association och andra industriledare, universitet och nydanande startup-företag. Allt för att oavbrutet förbättra för vårt företags och vår produktportföljs miljöprofil.

Shaking hands
Miljömärkningar

Miljömärkningar

Många av våra produkter har höga miljö- och hälsorekommendationer alltifrån Red List Free, Blå Ängeln, Svanen till TUV och många, många fler. De senaste åren har Forbo Flooring Systems fått följande hållbarhetsutmärkelser:

Tyskland - Prüfsiegel für Gesicherte Nachhaltigkeit
Sigillet för säker hållbarhet delas ut av Deutsches Institut für Nachhaltigkeit und Ökonomie och belönar alla aspekter av ett hållbart företag från "A till Ö".

Norge - Eco-Lighthouse Award
Eco-Lighthouse (Miljøfyrtårn) är Norges mest använda certifieringssystem för företag som vill dokumentera sina miljöinsatser och visa socialt ansvar.

Kina - Shanghai Design
2019 Major Brand Affecting China’s Lifestyle in Ten-utmärkelse. Juryn baserade utmärkelsen på Forbo Flooring Systems’ produktinnovationsnivå, estetiska värde, ekologiska byggande och hållbara utveckling.

USA - Marriott Sustainability Achiever 2019 Award
Inom ramen för Marriott Sustainability Assessment Program utvärderas produktmaterial, tillsammans med tillverkningsrutiner, distribution, användning och bortskaffande.

Engagemang

Engagemang & förvaltarskap

Forbo Flooring Systems har befunnit sig i det hållbara entreprenörskapets framkant i över tre decennier. Vi var först med att använda miljöproduktdeklarationer (EPD (Environmental Product Declaration)). Detta förblir vårt transparenta sätt att beräkna våra råvarors och processers miljöpåverkan samt produktens livscykel. Vi har en långsiktigt hållbar vision som har lett till ett första konkret steg i vår strategi för år 2020–2025. Vi följer en "compliance plus"-policy som skapar en stimulerande och nydanande miljö som leder till sinnrika lösningar och enastående hållbara funktioner.

Vår compliance plus-policy är vårt åtagande för att gå utöver och bortom myndigheternas föreskrifter och krav

Hållbarhetsstrategi

Forbos hållbarhetsstrategi har en horisont: Vi har ambitionen att överbrygga hindren i den cirkulära ekonomin och att bli ett nollavfallsföretag. För tillfället är det ännu inte klart hur myndigheter och lagstiftning kommer att påverka takten under de kommande åren. Men för att kunna uppfylla våra långsiktiga ambitioner krävs det helt säkert att vi börjar idag. Därför har vi påbörjat vårt hållbarhetsprogram 2025. I detta program fastställs de åtgärder som måste vidtas under de första fem åren fram till slutet av 2025 för att göra de önskade framstegen, när det gäller de mål som vi själva har satt upp. Det finns sju huvudsakliga mål i kategorierna cirkulär ekonomi och människor. Fördjupad information om dessa huvudmål i vår hållbarhetsstrategi finns under fliken "Våra mål" på den här sidan.

Emblem för hållbarhetsprogrammet

Socialt ansvarstagande

SA8000-standarden är vårt åtagande för att genomföra en garanterad rättvis behandling av arbetstagare. Vårt program för leverantörskrav ställer krav på våra leverantörer som ett juridiskt bindande dokument. Vårt arbetssätt innefattar också ett nära samarbete med enskilda leverantörer. Detta genomförs genom möten, besök på plats och leverantörsbedömningar, som innefattar revisioner, som utförs av våra inköpare eller ansvariga chefer. Dessa bedömningar säkerställer, att våra leverantörer iakttar mänskliga och arbetsrelaterade rättigheter, arbetsmiljökrav, miljöprestandamål och använder ansvarsfulla affärsmetoder på rätt sätt i sin dagliga verksamhet. Mer information

Principer för grön design

När det gäller produktdesign och produktion följer Forbo Flooring Systems 4R-principen Reduce, Reuse, Recycle & Renew för alla våra kollektioner. Designprocessen är central för att minska råvarubehoven, återanvända fabriksavfall, återvinna gamla produkter och använda förnybara råvaror. Att följa gröna designprinciper innebär också att arbeta med principer för cirkulär ekonomi i åtanke. Därigenom sträcker sig fokus till alternativ för produktkonstruktion och att ta med slutlösningar. Forbos egna designers är de verkliga ingenjörerna i vår miljöprofil.

Verkligt hållbara golvbeläggningar börjar i designfasen genom ett tänkesätt, som innebär att verkligen bry sig om vår framtid.

råmaterial som använts 2019

Reducera & Förnya

Resursutarmning är ett viktigt ämne. Användning av naturresurser, som förnyar sig själva och som kan skördas som ettåriga grödor är den föredragna lösningen. Detta följs av användningen av förnybart och återvunnet material. Forbo Flooring Systems mäter sina prestanda och strävar oavbrutet efter att förbättra dessa förhållanden.

Återvinna & Återanvända

Vårt fokus på återanvändning och återvinning har lett till mycket goda resultat under de senaste åren. Vi har ökat det återvunna innehållet i vårt breda produktutbud såsom Marmoleum, Allura och Eternal. Vi är stolta över att kunna säga, att vi har en bred produktportfölj, som innehåller en hög halt av återvunnet eller återanvänt material. Som ett resultat av vårt engagemang har ett ständigt växande sortiment av golvbeläggningslösningar, som är lätta att återanvända, blivit tillgängliga för att passa den framtida modellen för cirkulär ekonomi. Vår portfölj täcker ett brett tillämpningsområde inom platt- plank- eller mattformat. Inga av dessa nydanande golvlösningar behöver lim medan de kan prestera under tunga betingelser och är lätta att ta bort i vid slutet av produktens livslängd. projektvinyl Modul'up limfria vinylmattor i 3 versioner: Decibel (19 dB), Compact och T.E för fuktiga undergolv Lyxvinylplattor Allura limfria plattor och plankor i 2 versioner: Click och Puzzle ESD och industriella golvbeläggningar Colorex-plattor i 3 versioner: Plus EC, Plus Basic och Plus R10 samt entrématta Coral Click.

återvunnet och återanvändning 2017-2019
Reducering av CO2-utsläpp

Åtagande att motverka klimatförändringarna

Genom att använda livscykelanalyser mäter Forbo Flooring Systems sina växthusgasutsläpp från "vaggan till graven" för alla sina produkter. Detta omfattar hela kedjan från råvaruutvinning och bearbetning, transport till tillverkningsplatsen, tillverkning och slutbehandling av produkten till den punkt där den är redo att transporteras till våra kunder. Förra året uppgick hela Forbo Flooring Systems portfölj i genomsnitt till 0,27 kg CO2 per producerat kg. Detta motsvarar en bilresa på 4 till 6 km med en medelstor elbil. Vårt åtagande är att hela tiden minska detta tal.

En portfölj som uppfyller principer för grön design

Vi mäter andelen återvunnet innehåll i alla våra produktkategorier i syfte att öka den där det är möjligt. Med det avfall som finns kvar i våra fabriker försöker vi på olika sätt, att öka det återvunna innehållet i alla våra produkter; detta görs både genom att ändra recept och genom att införa ny produktionsteknik. PVC-mikronisering är ett av de koncept som är lovande och som visar sig fungera i några av de pilotstudier som vi utförde under 2019. Vår ständiga förbättring för att reducera avfallet är att gå över till digitaltryckskoncept där det är möjligt.

Återvunnet och återanvänt

Back to the Floor

Återvinning vid produktion och av installationsspill

Utöver låg miljöpåverkan och lång livslängd arbetar vi ständigt med hög ambition att utveckla cirkulära processer och produkter under hela livscykeln från tillverkning till installation, användning och när produkten skall bytas ut och tas om hand efter användning.

Vi använder återvunnet material från andra industrier som fisknät och trämjöl. Vi är givetvis med i golvbranschens spillåtervinning av plastgolv vid installation och återvinner material i vår tillverkning i samtliga fabriker. Störst effekt får vi när vi återvinner golv efter att de tjänat ut inom ramen för vårt program för cirkulära golv, Back to the Floor.

Återvinning av linoleum
Back to the floor new logo

Återvinning av uttjänta golv – Back to the Floor

Kontakta oss eller din golvinstallatör för att vi skall ta tillbaka ditt löslagda plastgolv för återbruk eller materialåtervinning i våra tillverkningsenheter.

Våra golv återanvänds i första hand som begagnade. Är de uttjänta så materialåtervinner vi dem i vår tillverkning i Coevorden (Nederländerna) och de blir del av nytillverkade golv.

Back to the Floor-produkter:

Vilka egenskaper har ett återbrukbart eller återvinningsbart golv?

Golvets konstruktion och hur det installerats avgör hur golvet bör återvinnas. För klimateffektiv materialåtervinning är löslagda golv att föredra. Det vill säga ett golv som inte limmas till underlaget.

Limfria, löslagda golv har många fördelar:
– Det gör att inte bara golvet kan återbrukas utan även att underlaget inte skadas och kan återanvändas utan åtgärd.
– Det sparar klimatutsläpp om ca 4–10 kg CO2/m² för 10 mm avjämningsmassa och lim.
– Det sparar miljön men också tid och pengar.
– Vissa löslagda golv kan också bidra till att sänka klimatutsläpp från betong och ge kortare uttorkningstider.

Modul'up löslagd vinyl visualisering
Förnybar energi – växt och glödlampa

Vilka golv kan energiåtervinnas?

Linoleumgolv är biologiskt nedbrytbara och CO2-neutrala i tillverkningsfasen, A1–A3 (SS EN 15804). Linoleum har högt energiinnehåll från vegetabilisk olja och trä som produkten i huvudsak består av och lämpar sig därför väl för energiåtervinning alternativt återvinning genom rötning eller kompostering beroende på bland annat vilka pigment och lim som använts. Löslagd linoleum kan materialåtervinnas men då Linoleum tillverkas CO2-neutralt kan återvinning t.o.m. höja produktens klimatutsläpp genom ökade transporter.

Den absoluta majoriteten av golv återvinns idag genom förbränning till energi och fjärrvärme. Halvhårda golv limmas traditionellt till underlaget och när de väl skall avlägsnas förstörs underlaget som då måste göras om. Golvmattan är också förorenad av limrester, avjämningsmassa och eventuell fuktspärr.

Det ger inte bara längre installationstider utan ökad användning av resurser med högre klimatutsläpp varför nya golv ofta läggs ovanpå gamla. När golven till slut måste rivas ut går det att tvätta plastgolv från dessa föroreningar men detta kräver energi, kemikalier och ger upphov till ökat avfall och slam i förhållande till löslagda lösningar varför vi jämte biologiskt nedbrytbara golvlösningar förordar löslagda golv i så hög utsträckning som möjligt.

Hur gör jag för att återvinna mitt golv?

När ditt golv skall rivas ut, kontakta vår kundservice på 031-89 20 90 för att boka en tid där vi träffas för att bedöma golvet och planera återvinningen av ditt golv.

För att golvet skall kunna återvinnas behöver det uppfylla ett par enkla krav samt emballeras och märkas enligt Återvinningsretur och emballageinstruktion.

Återvinningsreturer sänds efter överenskommelse till vår uppsamlingslokal i Malmö varifrån samordnad returfrakt till fabrik planeras för lägsta miljöpåverkan.

Grön återvinningssymbol papper

Den cirkulära ekonomin

Modellen för cirkulär ekonomi är ett måste

Biobaserade lösningar skapar en bättre framtid för vår planet. Men när biobaserade lösningar är inte något alternativ, tillhandahåller cirkularitet det näst bästa alternativet - så länge som inverkan på livscykeln är mätbart bättre. På Forbo är vi fast beslutna att omvandla alla våra linjära processer och produkter, så att de stöder den cirkulära ekonomin.

De viktigaste fokuspunkterna i vår omställning är;
• främjande av användningen av förnybara resurser
• maximering av produktanvändningen
• återtagande av material och avfall

Vi är fast beslutna att bidra till den cirkulära ekonomin med våra golvbeläggningslösningar-

Modell för cirkulär ekonomi

Cirkularitet är utmanande

Den cirkulära ekonomin kräver att vårt tänkande förändras. Detta börjar i konstruktionsfasen för våra produkter. Detta omfattar hämtning av mer hållbara råvaror, effektiv energianvändning och sätt att reducera avfallet som en del av det inledande produktdesignkonceptet. För det andra är det viktigt att se till, att produkternas användning maximeras, så att den i bästa möjliga fall blir en tjänst. I slutskedet av en produkts liv måste dess återvinning och återanvändning säkerställas. Detta koncept fångas i begreppet “utökat producentansvar.”

Läs mer om vårt cirkulära initiativ

Cirkulärt emblem
Tillbaka till golvet-emblem

Tillbaka till golvet

Forbo Flooring Systems erbjuder aktivt återtagningsprogram för installeringsavfall, där hållbarhetsbalansen för logistik är vettigt. Vi har flera system för vinyl i Sverige och Frankrike och system för allt linoleum, alla mattor och all vinyl i Storbritannien och Nederländerna. Avfall efter konsumentledet är ett större problem för branschen som sådan, när det gäller insamling och transport samt urval och bearbetning. Forbo Flooring Systems är en aktiv deltagare i det EU-finansierade projektet Circular Flooring, vilket syftar till att utveckla en pilotanläggning för att möjliggöra återvinning av vinylavfall efter konsumentledet till jungfruliga PVC-granulat. För att vara redo för denna insats erbjuder vi lösläggningslösningar som möjliggör "ren" återvinning efter konsumentledet.mer information om våra lösläggningslösningar

Recovinyl

Forbo Flooring Systems deltar aktivt i det europeiska Recovinyl-projektet. Detta projekt syftar till att öka återvinningen av vinylgolvbeläggningar genom att öka återvinningen av PVC och öka användningen av vinyl efter att det har passerat konsumentledet. Fokus ligger på teknikutveckling för återvinning, sorteringsteknik och insamlingssätt.

Mer information om Recovinyl

Recovinyl
Emblem koldioxidnegativ

Bli koldioxidnegativ

Vår generation är den sista som kan bromsa eller vända de nuvarande klimatförändringarna. Om vi inte vidtar drastiska åtgärder i dag, kommer det att bli mycket svårare och kostsammare att göra det i framtiden. Det värsta scenariot är att klimatförändringarna kommer att bli oåterkalleliga. Användning av ansvarsfulla material och vidtagande av ansvarsfulla åtgärder kan driva en positiv förändring. Bland andra aspekter strävar modellen för cirkulär ekonomi efter att uppnå en koldioxidneutral miljö, som i slutändan skulle kunna vända ökningen av den globala uppvärmningen. På Forbo tror vi inte att användning av kompenseringar (inköp av CO2-certifikat, skogar och så vidare) utgör någon bra väg framåt. Istället bör ansträngningen vara att minska CO2-utsläpp under produktens hela livslängd. Forbos linoleum är ett bra exempel.

Välbefinnande

Hälsosamma interiörer

Golvbeläggningen är en del i varje interiör. Den är närvarande från det ögonblick då du stiger upp ur sängen tills du duschar, äter frukost, går till skolan eller arbetet, kopplar av, idrottar, äter middag, dansar, blir underhållen och så vidare. Golvbeläggningar ger komfort, säkerhet, reducerar buller, tillhandahåller ett skydd mot allergier och skapar en allmän känsla av välbefinnande. Våra golv bockar i alla rutor. De rullar och plattor som vi levererar skapar bättre miljöer – utrymmen som gör att du känner dig nöjd, trygg och säker.

emblem sunda inomhusmiljöer

Sunda inomhusmiljöer

I dag bor mer än hälften av världens befolkning, över 54 procent, i städer. I genomsnitt tillbringar vi omkring 80 till 90 % av vår tid inomhus och detta kommer bara att öka. Inomhusmiljön och den uppmärksamhet som ges till grön arkitektur och sunda byggnader, blir mer framträdande. Eftersom våra golv är en del av den inomhusmiljö där människor bor, träffas och arbetar, är det vårt uppdrag att designa och erbjuda produkter, som på ett positivt sätt bidrar till individens hälsa och komfort. • våra golv är garanterat fria från alla förbjudna toxiska ämnen • produktutsläppen från våra golv är låga och ligger till och med nära noll • våra produkter är ftalatfria • vår portfölj erbjuder beprövade lösningar mot allergener och fint damm

Health Product Declaration

Forbo har varit ledande inom hållbarhet i decennier och vi har lärt oss att hälsa faktiskt betyder något. Frågor om hälsa och miljö kan inte skiljas åt när man diskuterar hållbar utveckling.

Varje EPD (Environmental Product Declaration) av våra golvprodukter innehåller en deklaration om inverkan av våra golv på mänsklig och miljömässig toxicitet. Utöver utökade EPDer har en separat hälsoproduktdeklaration (HPD) skapats för att ytterligare specificera våra produkters låga påverkan på hälsan.

Dessa deklarationer krävs inte enligt lagstiftning. På Forbo är vi dock övertygade om att detta ger största möjliga transparens.

Du hittar HPD-dokument om våra produkter här

Sportline

En sund inomhusmiljö börjar med golvbeläggningar som verkligen är säkra för människor i varje aspekt.

Alla dina sinnen

Golvbeläggningar spelar en viktig roll i samspelet mellan individer och deras inomhusmiljöer. I forskning som genomfördes av Forbo Flooring Systems skapades en serie inomhusmiljöer, vilka vart och ett var försett med en annorlunda golvbeläggningstyp, varefter hjärnaktiviteten mättes. Detta visade tydligt hur synintryck, beröring, lukt och ljud kan aktivera våra fem sinnen. Detta får konsekvenser för valet av golvbeläggningar som används för offentliga platser, kontor, skolor, vårdinrättningar, fritidsanläggningar och hotell och restauranger och mer därtill. Det viktiga är konstruktionsfunktionerna i ett golv, inklusive färg och ljusreflektion men även textur, beröring, utsläpp, dofter och ljud.

5 sinnen välbefinnande

Val av rätt golvbeläggning kan ha betydande inverkan på människors välbefinnande.

Marmoleum Fresco 3259

Design

Design är en av de viktigaste faktorerna när det gäller att skapa en känsla av välbefinnande. Golvdesignen uttrycker inte bara bilden och dynamiken i ett arbets- eller bostadsutrymme, utan designen kan också användas för att få institutionsbyggnader att se ut och kännas mer som ett hem. Personanpassning genom digital tryckteknik gör det möjligt för oss att ta fram speciella golvbeläggningar där golvets design, färg och storlek kan skapas enligt kundernas specifikationer; på detta sätt kan utrymmen skräddarsys och bli en värdefull aspekt av inomhusmiljön. Golvbeläggningar kan reflektera naturligt ljus, vilket gör att utrymmena känns öppna och ljusa. För var och en av våra kollektioner levererar vi både NCS-färgkoder samt LRV-data så att designers enkelt kan blanda och anpassa färger och material.

Surestep Original säkerhetsvinyl
Sarlon akustikgolv i vinyl

Brus

Brus är ytterligare en komfortfaktor. Oönskade och irriterande ljud är en av de vanligaste orsakerna till oro och obehag. Vi mäter därför decibeleffekten för var och en av våra golvbeläggningstyper. Utifrån detta kan vi ge råd om den bästa möjliga golvbeläggningslösningen för att minska stegljud på golvet nedanför och omgivningslösningar för det utrymme där du arbetar. Mer information om våra akustiska golvbeläggningar

Beröringskänslighet och komfort

Beröringskänsligheten är en uppenbart viktig faktor för golvet under dina fötter. Val av ett mjukt, hårt eller fjädrande golv kan få dig att känna dig bekväm och avslappnad eller aktiv och i stånd att prestera. Forbo golvportfölj erbjuder en mängd olika alternativ, allt från att underlätta gående till fots till rörlig trafik och tung belastning.

Se alla hela vårt sortiment

Flotex Vision - känns som en matta

Dynamiken i en byggnad

Sunda byggnader är i hög grad en del av hållbar utveckling – hållbar utveckling där individen befinner sig i centrum. Vår filosofi om sunda interiörer uttrycks i vår designfilosofi, 'Dynamiken i en byggnad'. Vi använder detta för att tillhandahålla den lämpligaste typen av golvbeläggning för varje utrymme. Detta leder till byggnader som är väl utformade, håller längre och som är lättare att anpassa till innehavarens krav. Byggnader och interiörer, vars tidlösa lösningar gör ofta återkommande renoveringar mindre nödvändiga, så att pengar sparas och avfall reduceras.

Dynamiken i en byggnad - mottagande

Våra mål

Färdplan för de kommande 5 åren

Vårt hållbarhetsprogram 2025 är utformat för att aktivera Forbo Flooring Systems hållbarhetsstrategi. Hållbarhetsmålen för 2025 förklaras för vart och ett av de sju huvudområdena i kategorierna Cirkulär ekonomi och Människor.

hållbarhetsprogrammet 2025
Forbo Den gröna vägen

Målen för den cirkulära ekonomin

Uppvisa en koldioxidnegativ produktportfölj
• Uppnå en betydande reducering av CO2-utsläppen på plats till 2025

Användning av förnybar energi
• Uppnå förnybar elanvändning där det är möjligt
• Kraftig reducering av användning av gas av fossilt ursprung

Bli ett nollavfallsföretag
• Ökad återanvändning/återvinning av produktavfall
• Uppnå 100 % återanvändning/återvinning av kontorsavfall

Aktivt bidra till den cirkulära ekonomin
• Öka EU:s försäljningsvolym som återvinns efter konsumtion
• Öka den andel av EU-avfallet som återvinns efter installering
• Öka lösläggningsförsäljningsvolymen som återanvänds och säljs vidare i EU
• Design för återvinning: öka möjligheterna att återvinna de sålda produkterna
• Alla produkter har återvunnet innehåll (föredraget efter konsumentledet)

Mål för de människor som vi arbetar med

Säkerställa etisk och hållbar förvaltning av leverantörskedjan
• Beordra våra leverantörer att ha ett hållbarhetsprogram för att de skall reducera sitt miljöavtryck
• Fokus på de material som anskaffats för att öka återvunnet eller biobaserat innehåll

Säkerställa att alla medarbetare är involverade i hållbarhet
• Utbildning i cirkulär ekonomi och hållbarhet har givits till alla anställda
• Hållbarhetsprogram har genomförts och programansvarig chef har utsetts
• Leasingbilar och andra fordon drivs med fossilfritt bränsle i länder med lämplig infrastruktur

Säkerställa att vi är socialt ansvarstagande, mångsidiga och inkluderande
• Genomförd policy för mångfald och inkludering ifråga om kön, ålder, kulturell och fysisk bakgrund
• Upprätthållande och förbättring av vårt SA8000-certifierade system för hantering av socialt ansvarstagande

Hållbarhet anställda

Produkter

Ett hållbart sortiment

Med anledning av vårt hållbarhetsengagemang har Forbo Flooring Systems sortiment några verkligt enastående hållbara lösningar. Till exempel våra Marmoleumgolv som är CO2-neutrala när de lämnar vår fabrik, utan kompensering. Våra vinylgolv, som verkligen är säkra att använda och erbjuder bra lösläggningsalternativ, är redo för den cirkulära ekonomin. Våra textilgolv som har en hög andel återvunnet innehåll, särskilt våra textilplattor, som uppnår ett återvunnet innehåll på 57 viktprocent. Och sist men inte minst våra Coral-entrésystem som är gjorda med Econyl-garn, som härrör från övergivna fiskenät. Läs mer om vår produktportfölj genom att klicka på länkarna nedan.

Emblem snabb golvbeläggning

En imponerande lösläggningsportfölj

Aldrig tidigare har vi haft ett så brett utbud av produkter som kan lösläggas. Vi erbjuder lösläggningsprodukter på rulle, platta och plankformat. Lösläggningsprodukter sparar inte bara tid och pengar under installationen, tekniken underlättar renoveringsarbeten eftersom använda golv kan avlägsnas utan att lim och mattavjämning också måste tas bort Dessa lösläggningsprodukter kan återvinnas med lätthet och är således helt cirkulära. Forbo erbjuder lösläggningsprodukter i Marmoleum, vinyl och textil.

Mer information om våra limfria, snabba golvbeläggningar

Marmoleum: Naturligt och CO2-neutralt

Marmoleum, Forbos linoleumvarumärke, är ett verkligt ständigt grönt träd i miljön. Tillverkad av naturliga råvaror och producerad i en modern och effektiv produktionsomgivning, som drivs med grön el, är produktionen av denna golvbeläggning faktiskt koldioxidnegativ från vaggan till graven. Till exempel minskar 10 000 m2 Marmoleum (2,5 mm) CO2-utsläpp med 400 kg utan någon kompensering!

Läs mer om vårt CO2-neutrala Marmoleum

Marmoleum Marbled Fresco
Sarlon akustikgolv i vinyl

Vinyl med toppmoderna prestanda

Vinylgolvbeläggningar är en del av ett mångsidigt produktsortiment, vars tekniska och hållbara egenskaper har förvandlats under årens lopp. Forbos vinylportfölj representerar toppmodern kvalitet, tillverkad i ultramoderna och energieffektiva produktionsanläggningar. Förutom att förbättra återvunnet eller återanvänt innehåll har ytterligare framsteg gjorts när det gäller lack och färgämnen, vilka är vattenburna nuförtiden, medan produktutsläppen har reducerats till praktiskt taget noll och skadliga ämnen eliminerats. Vi erbjuder en kommersiell portfölj av helt ftalatfri vinyl.

Flotex: Högteknologisk textil

Konventionell golvbeläggning i matt- och plattformat, vilken är gjord av tuftat garn och sedan fullbordad med ett latex- eller bitumenunderlag. Forbos Flotex-kollektioner är unika. De är skapade av 6,6-nylonfibrer med ett ogenomträngligt underlag som skapar en tät, bekväm yta som också är robust och motståndskraftig. Flotex tillhandahålls som mattor, plank och plattor. De modulära lösningarna innehåller en hög procentandel återvunnet material. Genom att vara både hygienisk och tvättbar är Flotex ett exempel på den typ av innovation som öppnar nya segment för textilier. Inte bara på hotell och restauranger, i fritidsanläggningar och på kontor, utan också i vård- och sjukhusanläggningar, skolor och offentliga byggnader.

Mer information om våra Flotex flockade golvbeläggningar

Flotex Colour flockade golvbeläggningar
Tessera Layout & Outline mattplattor

Textilplattor: Designade för återanvändning och återvinning

Forbos portfölj med textilplattor uppvisar återvunnet garn och modifierat bitumen. Med avseende på vikten har våra textilplattor den högsta andelen återvunnet innehållet i branschen. I genomsnitt uppgår procentandelen återvunnet innehåll till så mycket som 57 viktprocent. Våra textilplattor behöver inte mönsterpassas, vilket gör att de delar av golvet som används kraftigt kan bytas ut utan att detta påverkar den övergripande konstruktionen. Vi experimenterar med lösningar för produktcykelns slutskede, särskilt med dem som innebär att man skiljer plattornas textilskikt från bäraren. mer information om våra textilplattor

Entrégolv: Den mest effektiva golvbeläggningen

Väldesignade entrégolv erbjuder inte bara en hållbar lösning i och av sig själva utan de bidrar också till hållbarheten i den byggnad där de används, under byggnadens hela livscykel. Våra entrégolv kan hindra att upp till 95 % av smutsen kommer in i byggnaden. På detta sätt kan entrégolvet skydda inredningens kvalitet, förlänga användningen av ett golv och skära ner rengörings- och underhållskostnader och användningen av rengöringsmedel. För ett stort antal av våra kollektioner använder vi garn som har upparbetats från gamla fiskenät. En verkligt hållbar lösning.

Mer information om våra entrésystem

Coral Welcome entrésystem