Välj ditt land

Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2

Datasekretessförklaring

Inledning
Syftet med denna datasekretessförklaring är att vi, Forbo Holding Ltd., vill beskriva hur vi hanterar de personuppgifter som vi eller något av våra dotterbolag (”Forbo”) samlar in, använder och behandlar genom Forbos webbplats och underliggande sidor (”Website”) och de rättigheter du har som registrerad.

Forbo har åtagit sig höga krav för dataintegritet och behandlingen av personuppgifter hos Forbo kommer endast att ske i enlighet med tillämplig lagstiftning för dataskydd (framför allt EUs allmänna dataskyddsförordning ”GDPR”). Medan användningen av denna webbplats rent generellt är möjlig utan att dela några personuppgifter, kommer vissa tjänster på denna webbplats endast att kunna användas om du väljer att dela dina personuppgifter med oss.

Forbo har infört en mängd tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa skyddet av de personuppgifter som behandlas genom denna webbplats. Webbaserade dataöverföringar kan dock vara osäkra och det absoluta skyddet av dina personuppgifter kan följaktligen inte garanteras.


Information som Forbo kommer att samla in
Forbo kan komma att samla in allmänna personliga användaruppgifter på olika sätt, till exempel om du besöker hemsidan, prenumererar på ett nyhetsbrev eller i samband med eventuella andra aktiviteter, tjänster, funktioner eller resurser som Forbo gör tillgängliga på denna hemsida.

När du besöker den här webbplatsen samlas följande information in: så kallad användardata som t.ex. webbläsartyper och versioner, den webbplats från vilken vår hemsida är tillgänglig, datum och tid för åtkomst, internetprotokolladress (vilken dock är anonymiserad i en sådan utsträckning att det inte tillåter inblandning av enskilda personer) och Internetleverantören av åtkomstsystemet. Forbo använder bara den här informationen för att innehållet på vår hemsida ska levereras korrekt, för att optimera innehållet på vår hemsida samt dess annonsering, säkerställa den långsiktiga genomförbarheten i våra IT-system och vår webbplatssteknik, och att förse brottsbekämpande myndigheter med den information som är nödvändig för brottmål i händelse av cyberattacker. Forbo kommer inte att använda informationen för att dra några slutsatser om den registrerade. Data som finns i serverns loggfiler lagras separat från alla personuppgifter som tillhandahålls av en registrerad.
Ytterligare information, som t ex ditt namn, e-postadress, telefonnummer eller eventuella andra personuppgifter samlas bara in om du frivilligt delar sådan information med Forbo.
Prenumerationstjänster och kontaktformulär

På denna webbplats ges användarna möjlighet att prenumerera på nyhetsbrev och andra publikationer från Forbo, att kontakta oss via kontaktformulär och att beställa tjänster från Forbo. Från respektive inmatningsmask kan du se vilka personuppgifter som överförs. Förutom denna information, lagrar vi också IP-adressen till det datorsystem som tilldelats av Internetleverantören och används av den registrerade vid tidpunkten för registreringen, liksom datum och tidpunkt för registreringen för att skydda oss mot potentiell felaktig användning. Om det står skrivet på formuläret, så kan vi även kombinera dina användaruppgifter med uppgifter som du anger, för att fastställa dina preferenser.
Vi använder de sammanställda personliga uppgifterna i samma syfte som du, när du delar uppgifter med oss, d.v.s. för att skicka nyhetsbrev eller andra publikationer som du prenumererar på, för att svara på dina frågor eller för att behandla dina beställningar. Vi kan dessutom använda uppgifterna för att kontakta dig med information om produkter som är relevanta för dig. Du kan när som helst avsluta en prenumeration och dra tillbaka ditt samtycke till databehandling. Du kan antingen använda motsvarande länk som du hittar i varje nyhetsbrev eller så kan du när som helst avsluta prenumerationen genom att skicka ett e-postmeddelande till info.sweden@forbo.com.

Cookies
För att vi ska kunna erbjuda Forbos tjänster till dig, använder Forbo cookies på denna webbplats.

Du har möjlighet att förhindra lagring eller installation av cookies genom att ändra inställningarna i din webbläsare. Dessutom kan redan inställda cookies raderas när som helst via din webbläsare eller andra dataprogram. Detta är möjligt i alla populära webbläsare. Forbo vill dock poängtera att det i så fall inte kommer att vara möjligt för dig att till fullo använda alla funktioner på den här webbplatsen. Du hittar mer information om cookies i Cookie-vägledningen här nedan.

Rättslig grund för behandlingen
Här nedan beskriver vi den rättsliga grund som vi bygger på när det gäller vår behandling av personuppgifter med avseende på GDPR (där så är tillämpligt). De flesta bearbetningsoperationer i samband med vår webbplats är baserade på artikel 6(1)(f) GDPR, eftersom behandlingen är nödvändig för de berättigade intressen som berör Forbo eller en tredje part, med undantag för om sådana intressen måste åsidosättas av intressena eller de grundläggande rättigheterna och friheterna hos den registrerade, som kräver skydd av personuppgifter. Artikel 6(1)(a)GDPR fungerar som den rättsliga grunden för bearbetningsoperationer för vilka vi erhåller samtycke för ett specifikt behandlingssyfte. Om behandlingen av personuppgifter är nödvändig för utförandet av ett kontrakt som du är part i, som till exempel när bearbetningsoperationer är nödvändiga för leverans av varor eller för att tillhandahålla någon annan tjänst, är bearbetningen baserad på artikel 6(1)(b) GDPR. Detsamma gäller sådana databehandlingar som är nödvändiga för att genomföra åtgärder som föregår ett avtal, till exempel när det gäller förfrågningar om våra produkter eller tjänster. Om Forbo är underkastade en rättslig skyldighet enligt vilken behandling av personuppgifter krävs, t.ex. för att uppfylla skatteförpliktelser eller besvara frågor från allmänna myndigheter, är behandlingen baserad på Art. 6 (1) (c) GDPR.

Delning av personuppgifter
Vi kommer inte att överföra, sälja eller utbyta personuppgifter som samlats in till tredje part om vi inte har informerat dig om sådan överföring, försäljning eller utbyte och du har uttryckt ditt uttryckliga samtycke till detta. I det nedan definierade omfånget förbehåller Forbo sig dock rätten att dela de insamlade uppgifterna med tredje part: (i) dela med dotterbolag eller kontrollerade företag samt underleverantörer som omfattas av denna datasekretessförklaring eller som följer principer som erbjuder åtminstone samma skydd som denna datasekretessförklaring; (ii) dela med tjänsteleverantörer som administrerar webbplatsen eller tillhandahåller andra tjänster, såsom övervakning av webbtrafik eller sammanställning av statistiska analyser; (iii) för att skydda Forbo och tredje part kan insamlade data delas med tredje part om ett relevant juridiskt mandat kräver detta eller om sådan delning är nödvändig för att tillämpa användningsvillkoren eller för att skydda Forbos rättigheter eller tredje parts rättigheter.

I ovan nämnda omständigheter kan dina data överföras till länder utanför Schweiz eller det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Personuppgifter överförs utanför EES på grundval av deklarationer om ändamålsenlighet eller andra lämpliga skyddsåtgärder, i synnerhet standardbestämmelser om skydd av personuppgifter som antagits av Europeiska kommissionen.

Kontakta oss om du skulle vilja begära en kopia av de specifika skyddsåtgärder som tillämpas vid export av dina personuppgifter (artikel 13(1)(f) GDPR).

Hur länge kommer personuppgifter att lagras?
Vi kommer att behandla och lagra personuppgifter endast så länge som det är nödvändigt för att uppnå det syfte för vilket personuppgifter har samlats in, men under alla omständigheter inte längre än vad som krävs enligt gällande lagringsbestämmelser, och kommer därefter regelbundet att radera personuppgifter.

Vilka rättigheter har jag som registrerad?
Varje registrerad person har rätt att få tillgång till lagrad information enligt artikel 15 GDPR, rätt till rättelse enligt artikel 16 GDPR, rätt att radera enligt artikel 17 GDPR, rätt att begränsa databehandling enligt artikel 18 GDPR, rätt till invändningar enligt artikel 21 GDPR och, om tillämpligt, rätt till dataöverföring enligt artikel 20 GDPR. Dessutom, om det är tillämpligt när det gäller dig, finns det också rätt att lämna in ett klagomål till en lämplig myndighet för datasekretess enligt artikel 77 i GDPR.

Du kan när som helst återkalla det samtycke du gett oss när det gäller databehandling av personuppgifter. Detta gäller även återkallande av samtyckesförklaringar som lämnades till oss innan GDPR trädde i kraft, dvs före den 25 maj 2018. Sådan återkallelse kommer dock inte att påverka den databehandling som utfördes innan du återkallade samtycket.

Google Analytics
Den här webbplatsen använder Google Analytics, en webbanalystjänst som drivs av Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA (”Google”). Webbanalyser är hämtning, insamling och analysering av information när det gäller beteendet hos besökare på webbsidor. En webbanalystjänst samlar bland annat in information om den webbsida en person har kommit från (den s.k. hänvisaren), vilka underliggande sidor som har besökts, och hur ofta och hur länge en underliggande sida har visats. Webbanalyser används huvudsakligen för att optimera en webbplats och för att genomföra en kostnads-nyttoanalys av Internet-annonsering.

För webbanalyser genom Google Analytics använder controllern applikationen "_gat. _anonymizeIp". Med hjälp av denna applikation förkortas IP-adressen till den registrerades Internetanslutning av Google och anonymiseras vid åtkomst till våra webbplatser från en medlemsstat inom EU eller en annan avtalsslutande stat när det gäller avtalet om det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Syftet med Google Analytics är att analysera trafiken på vår webbplats. Google använder denna data och information, bland annat, för att utvärdera användningen av vår webbplats och för att lämna onlinerapporter, som visar aktiviteten på vår webbplats, och för att erbjuda oss andra tjänster när det gäller användningen av vår webbplats.

Google Analytics placerar en cookie i den registrerades IT-system. Genom att placera en cookie, kan Google analysera användningen av vår webbplats. Vid varje besök på någon av de enskilda sidorna på denna webbplats kommer webbläsaren i den registrerades IT-system automatiskt att skicka data via Google Analytics-komponenten med syfte att annonsera på nätet och reglera provisioner till Google. Under det här tekniska förfarandet får företaget Google kunskap om personuppgifter, såsom den registrerades IP-adress, som bland annat hjälper Google att förstå besökarnas och klickens ursprung och därefter skapa provisionsregleringar.

Cookien används för att lagra personlig information, till exempel åtkomsttid, platsen från vilken åtkomst gjordes och hur ofta den registrerade besökt vår hemsida. Vid varje besök på vår webbplats kommer sådana personuppgifter, inklusive IP-adressen för den Internetanslutning som används av den registrerade, att överföras till Google i USA. Personuppgifter lagras av Google i USA. Google kan komma att vidarebefordra sådana personuppgifter via den tekniska proceduren till tredje man.

Den registrerade kan, enligt vad som angetts ovan, när som helst förhindra att cookies placeras via vår webbplats med hjälp av en motsvarande ändring av den webbläsare som används och därigenom permanent vägra placering av cookies. En sådan anpassning av den använda webbläsaren skulle också hindra Google Analytics från att placera en cookie på den registrerades IT-system. Dessutom kan cookies som redan används av Google Analytics, när som helst raderas via en webbläsare eller andra program.
Den registrerade har även möjlighet att invända mot insamling av data som genereras av Google Analytics, vilken är relaterad till användningen av denna webbplats samt databehandling av dessa uppgifter av Google. För detta ändamål måste den registrerade hämta ett webbläsartillägg under länken https://tools.google.com/dlpage/gaoptout och installera detta. Det här webbläsartillägget informerar Google Analytics, via ett JavaScript, att eventuell data och information om besök på internetsidor kanske inte överförs till Google Analytics. Installationen av webbläsartillägget anses vara en invändning av Google. Om den registrerades IT-system raderas, formateras eller senare installeras på nytt, måste den registrerade installera om webbläsartillägget för att inaktivera Google Analytics.

Ytterligare information och gällande bestämmelser om Googles dataskydd kan hämtas under https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ och under http://www.google.com/analytics/terms/us.html. Ytterligare förklaringar gällande Google Analytics hittar du under följande länk https://www.google.com/analytics/ .

Sociala bokmärken
Sociala bokmärken som identifieras av respektive logga används på denna webbplats. Användare av vissa sociala mediaplattformar har möjlighet att använda dessa sociala bokmärken för att placera länkar till utvalda Forbo-platser i sina profiler för att markera dem eller för att dela respektive sida med sina kontakter. Varje gång du klickar på sociala bokmärken, skickar du identifieringsinformation till respektive social mediaplattform. Om du inte vill göra detta, bör du inte aktivera sociala bokmärken. Om du vill veta mer om insamling av information eller behandling och användning av densamma genom sociala mediaplattformar, hänvisar vi till policierna för datasekretess för de enskilda sociala mediaplattformarna.

Säkerhetsåtgärder
Med hänsyn till den senaste tekniken, kostnaderna för genomförandet och arten, omfattningen, sammanhanget och syftet med bearbetningen samt risken för varierande sannolikhet och allvar för enskilda personers rättigheter och friheter, vidtar vi lämpliga åtgärder för att skydda personuppgifter mot oavsiktlig och olaglig förstörelse och förlust. Vi strävar efter att se till att personuppgifter används på ett korrekt sätt och skydda dem från obehörig åtkomst, användning eller avslöjande. Vi använder en kombination av process-, teknik- och fysiska säkerhetskontroller för att skydda personuppgifter från obehörig åtkomst, användning eller avslöjande.

Dessutom begränsas åtkomst till personuppgifter till de anställda, entreprenörer och agenter som behöver känna till sådana uppgifter för att kunna utföra sina tilldelade funktioner och utveckla eller förbättra våra produkter och tjänster.

Ändringar av denna datasekretessförklaring
Forbo förbehåller sig rätten att när som helst göra ändringar i denna datasekretessförklaring. Forbo rekommenderar att du regelbundet granskar den här datasekretessförklaringen så att du alltid är medveten om Forbos senaste sätt att angripa skyddet för dina personuppgifter. När du besöker den här webbplatsen, godkänner du också att det är ditt ansvar att granska den här datasekretessförklaringen regelbundet för att upptäcka eventuella ändringar som kan ha gjorts.

Tillämplig lag
Alla tvister som härrör från eller uppstår i samband med användningen av denna webbplats ska regleras av schweizisk lag och ska endast avgöras av domstolarna i hemvisten för huvudkontoret för Forbo i Baar, Schweiz, med förbehåll för uteslutande av de kolliderande lagbestämmelserna.

Kontakta oss
Om du har några frågor när det gäller den här datasekretessförklaringen eller gällande behandlingen av personuppgifter inom Forbo, tveka inte att kontakta oss när som helst på nedanstående adress.
Forbo Flooring AB
August Barks Gata 26
421 32 Västra Frölunda
Sverige
Telefon: +46 (0)31 89 20 00
E-post: info.sweden@forbo.com

Juni 2020