Selecteer je taal

Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2

Hoe ga ik om met gevarenetiketten op Eurocol-producten?

‘Eerst wat algemene uitleg’, zegt Dirk Breeuwer, ‘want door alle wet- en regelgeving is het best een technisch verhaal. Tot juni 2015 werden onze Eurocol-producten aangeduid als mengsels, ingedeeld volgens de Europese verordeningen 67/548/EEG en 1999/45/EG. In lijn met deze verordeningen werden Eurocol-verpakkingen - indien nodig - voorzien van de bekende vierkante oranje pictogrammen zoals het Andreaskruis en zogeheten R- en S-zinnen (Risk/risico en Safety/veiligheid).

vraag van de maand sep 3

Eenduidige criteria wereldwijd

Na 1 juni 2015 trad de Europese CLP verordening (EG) Nr. 1272/2008 in werking. Met deze Europese verordening werd het GHS van kracht, wat staat voor Globally Harmonised System. Het is onderdeel van REACH, de Europese verordening over de productie van en handel in chemische stoffen. Doel is om tot een wereldwijde systematiek te komen, met eenduidige criteria voor indeling, etikettering en veiligheidsinformatiebladen (VIB’S) van stoffen en mengsels. Zo weet een verwerker altijd met wat voor stoffen hij of zij te maken heeft.

vraag van de maand sep 4

Het GHS kent 3 gevarenklassen:

• Fysische gevaren (bv. ontvlambaar of oxiderend)
• Gevaren voor de gezondheid (bv. bijtend voor de huid of ernstig oog irriterend)
• Milieugevaren (bv. zeer giftig voor waterorganismen)

Aan de hand van deze klassen, met onderverdeling in categorieën, worden stoffen of mengsels ingedeeld. Hierbij wordt ook bepaald of op verpakkingen gevarenpictogrammen, H- en P-zinnen (Hazard/gevaar en Precaution/voorzorg) en EUH-zinnen (aanvullende gevareninformatie volgens EU-richtlijnen) moeten worden vermeld.

Wat ziet u op Eurocol-producten?

De op cement gebaseerde Eurocol-producten zijn voorzien van twee gevarenpictogrammen, GHS05 en GHS07.

logo bijtende stof 2

GHS05 is het pictogram dat voor corrosieve of bijtende producten wordt gebruikt.

logo irriterend 2

GHS07 voor schadelijke stoffen.

Bij beide pictogrammen wordt het signaalwoord ‘Gevaar’ vermeld. Verder worden gevaaraanduidingen, de hierboven genoemde H-zinnen (gevaar) vermeld. Bij op cement gebaseerde producten aanduidingen worden vier aanduidingen gebruikt die betrekking hebben op gevaren voor de gezondheid:

H315 ‘Veroorzaakt huidirritatie’
H318 ‘Veroorzaakt ernstig oogletsel’
H317 ‘Kan een allergische huidreactie veroorzaken’
H335 ‘Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken’

Veilig werken

Om veilig met deze Eurocol-producten te werken, zijn veiligheidsaanbevelingen binnen het gevarenetiket opgenomen in de vorm van enkele of samengestelde P-zinnen (voorzorg). Voor de op cement gebaseerde producten zijn dit:

P101 ‘Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden’
P102 ‘Buiten het bereik van kinderen houden’
P261 ‘Inademen van stof vermijden’
P301+P310 ‘Na inslikken: onmiddellijk een antigifcentrum/arts raadplegen’
P305+P351+P338 ‘Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen en indien mogelijk blijven spoelen’
P404 ‘In gesloten verpakking bewaren’
P501 ‘De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/nationale/internationale voorschriften’

Verder staat op het etiket vermeld welke specifieke stoffen ervoor zorgen dat het product in een gevarencategorie is ingedeeld. Bij op cement gebaseerde producten is dat ‘portland(cement)klinker’.

Onze pasteuze Eurocol-lijmen en -primers zijn - behoudens de op epoxy en isocyanaat gebaseerde producten - uitsluitend voorzien van de EUH208-zin: ‘Bevat (de betreffende stofnamen, zoals benzisothiazolinone) en ‘Kan een allergische reactie veroorzaken’.

Op Eurocol-producten kunt u de volgende gevarenpictogrammen of combinaties hiervan aantreffen:

logo bijtende stof 2

Met de signaalwoorden: ‘Gevaar’ en ‘Waarschuwing’.

logo irriterend 2

Met de signaalwoorden: ‘Gevaar’ en ‘Waarschuwing’.

logo milieu 2

Met de signaalwoorden: ‘Gevaar’ en ‘Waarschuwing’.

Nalezen en naleven

Zoals gezegd, een behoorlijk technisch verhaal, maar het is zeer aan te bevelen de Eurocol-gevaaretiketten eens aandachtig te lezen. En vervolgens te controleren of tijdens het werken met deze producten de veiligheidsaanbevelingen ook worden nageleefd en toegepast. Op die manier kan iedereen veilig met Eurocol-producten werken.’

Lees voor meer informatie over het veilig werken met Eurocol-producten onze veiligheidsinformatiebladen.

Bekijk hier het artikel over veiligheidsbladen.