Selecteer je taal

Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2

Extra zekerheid voor de klant betekent meer verplichtingen voor u

Oorspronkelijk zou de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) al medio 2022 worden ingevoerd, maar dit is uiteindelijk vertraagd tot 1 januari 2024. Ook is bepaald dat de wet de eerste zes maanden alleen geldt voor nieuwbouw. Per 1 juli 2024 vallen ook verbouwingsactiviteiten en renovatie onder de Wkb. Hoe dan ook, de wet heeft gevolgen voor vele partijen in de hele bouwketen. Naast aannemers moeten ook onderaannemers en toeleveranciers aan de Wkb-eisen voldoen.

Waarom deze Wkb?

De Rijksoverheid wil bewoners en gebruikers van een gebouw gewaarborgde kwaliteit bieden. Bijvoorbeeld op het gebied van brandveiligheid, maar ook naar zaken als een goede ventilatie en een efficiënt energieverbruik wordt gekeken. Een en ander lag natuurlijk al vast in het Bouwbesluit, maar de overheid wil het toezicht en de controle in de bouw verscherpen, zodat bouwers zich aan de geldende regels houden. Met als resultaat minder bouwfouten en gebreken en hierdoor extra zekerheid voor gebruikers en eigenaren van een gebouw.

Danny Lammers 2

Wat betekent de Wkb voor u?

U zult bij uw aannemer of opdrachtgever moeten kunnen aantonen dat uw afgeleverde werk voldoet aan alle wettelijke en contractuele vereisten. Onafhankelijke kwaliteitscontroleurs toetsen namelijk niet alleen het werk van de aannemer, maar ook van u en uw toeleveranciers. De Wkb omvat een nieuw stelsel van kwaliteitsborging. De 5 belangrijkste veranderingen zijn:

Okan Can 4e

1. Onafhankelijke kwaliteitsinspecteurs controleren of een gebouw voldoet aan de wettelijke technische eisen. Dit doen zij tijdens het ontwerp en op de bouwplaats. Deze controleurs heten kwaliteitsborgers.

2. De aannemer is verantwoordelijk voor de gevolgen van alle gebreken in de bouw die hij zelf heeft veroorzaakt. Bij gebreken kan de klant de aannemer dwingen om de fouten te herstellen, ook als de klant deze fouten pas later ontdekt.

3. De aannemer moet de klant informeren of en hoe hij zich heeft verzekerd tegen faillissement en risico's op schade en gebreken.

4. Klanten kunnen, net als in de huidige situatie, 5% van het bouwbedrag (de aanneemsom) parkeren bij de notaris. Nu gaat dit bedrag automatisch naar de aannemer zodra het gebouw klaar is. Met het in werking treden van de Wkb keert de notaris het geld niet eerder aan de aannemer uit voordat de klant heeft bevestigd dat alle vastgestelde gebreken zijn verholpen.

5. Wanneer de kwaliteitsborger een technisch probleem vaststelt, kan de bouw worden stilgelegd.

Van Mossel 3h

Op termijn verandert het stelsel van toezicht en kwaliteitsborging in de bouw. De wet heeft gevolgen voor iedereen die in de bouw werkt. Van onderaannemer tot producent. Het is de bedoeling dat de Wkb de bouwkwaliteit een impuls geeft en dat opdrachtgevers makkelijker met bouwfouten terecht kunnen bij de makers van die fouten.
Kort gezegd komt het er dus op neer dat bouwers aan de hand van verschillende dossiers inzichtelijk maken hoe ze bijvoorbeeld een woning hebben gebouwd (met foto’s, informatie, rekeningen en tekeningen). Zodra de wet van kracht is, moet iedere bouwer werken met een extern kwaliteitssysteem.

Wat doet Forbo Eurocol voor u inzake de Wkb?

Een belangrijke Wkb-verplichting voor aannemers is het kunnen overleggen van de juiste technische informatie. Zij moeten aan de hand van een dossier inzichtelijk maken hoe zij een gebouw of woning hebben gebouwd. Gebaseerd op informatie die wordt ondersteund met foto’s, tekeningen en rekeningen. Onze projectadviezen en -garantie zijn voor u en uw opdrachtgever daarom een belangrijke meerwaarde. Immers, alle voorgeschreven producten en verwerkingsinstructies staan er duidelijk in beschreven. Ze vormen een concreet kwaliteitsbewijs voor uw opdrachtgever en controlerende instanties, die toezien op naleving van de Wkb. In de aanloop naar de invoering van de Wkb werden als proef al diverse bouwprojecten uitgevoerd volgens deze nieuwe bouwregelgeving.

Mercurius 6e

Het belang van projectgarantie

Hoe ontvangt u projectgarantie? U meldt uw project aan dat aan een minimaal voorgeschreven omvang voldoet en uw Technisch-commercieel adviseur komt ter plaatse om een uitgebreid projectadvies met verwerkingsinstructies op te stellen, zo nodig aangevuld met foto's. Vervolgens maakt u afspraken over de frequentie van de projectbegeleiding, bijvoorbeeld voor het uitvoeren van vochtmetingen of het beoordelen van risicovolle en/of complexe bouwdelen. Onze projectadviezen zijn conform de laatste stand der techniek en uitvoeringsrichtlijnen van tegelwerken: URL 35-101. Onderstaand schema geeft onze werkwijze weer:

Projectaanmelding => Projectadvies => Projectbegeleiding => Projectgarantie

Onze projectadviezen en projectgarantie waren al waardevol voor u en uw klant, het belang ervan is door de invoering van de Wkb alleen maar groter geworden. U bent ermee verzekerd van begeleiding voor, tijdens én na afronding van uw project. Voor u én uw klant een hele zorg minder.

Zalmhaven 2e