Vali oma riik

Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2

Toormaterjalid ja nende hankimine

Tervislike ja kestlike põrandakattematerjalide kasutamise suurendamine

Avastamiseks kerige

KESTLIKUD MATERJALID

Probleemidest ringiga mööda minemine läbipaistvuse abil toormest kliendini kulgeva olelusringi etappide jooksul algab meie keskkonna- ja tervisemõju deklareerimisest. Seepärast on meie toodete kohta saadaval kolmandate isikute kinnitatud keskkonnadeklaratsioonid, nt olelusringi hindamised, toodete keskkonnadeklaratsioonid ja tervislikkuse deklaratsioonid.

Et luua tõeliselt kestlikke tooteid, peame tagama, et meie kasutatavad materjalid ja nende hankimine võimaldab meil anda loodusele rohkem tagasi kui sealt võtame. Sellepärast suurendame kestlike ja taastuvate toormaterjalide kasutamist.

Theme 1 intro image

Tarnijatele kehtestatud nõuete programm kuulub meie lepingute juurde.

Vastutustundlik hankimine

Forbo Flooring Systemsi jaoks tähendab vastutustundlik hankimine tõelist pühendumust üleilmsele vastutustele, meie peamiste huvirühmade probleemidega tegelemist, regulatiivsete raamistike järgimist, parimatest tavadest kinni pidamist ja tarneriskide maandamist. Me käivitasime tarnijatele kehtestatud nõuete programmi juba 2012. aastal, et täiendada juba kehtivaid kestlikkusnõudeid.

Tarnijatele kehtestatud nõuete programm

Tarnijatele kehtestatud nõuded on Forbo Flooring Systemsi ja tarnijate vaheliste lepingute lahutamatu osa ning nendes määratakse kindlaks järgmiste tegurite haldamine ja kontrollimine.

• Kvaliteet
• Keskkonnamõju
• Korruptsioonivastane võitlus
• Inimõigused
• Tervis ja ohutus
• Sotsiaalne vastutus (standard SA8000)
• Kogukondlikud suhted
• Finantsrisk

Kvaliteedi, keskkonna ja vastutustundliku hankimisega seotud nõudeid kontrollitakse ja ajakohastatakse regulaarselt.

Lisaks toetame tarnijaid CO2 heitkoguste vähendamise programmides osalemisel, et nad saaksid vastata tööstusharu kohustuslikele nõuetele ja aidata meil luua täielikult kestlik tarneahel.

Toormaterjalide_hankimine

SA8000 & ISO 14001 sertifikaat

Kontrollitud tarneahela sertifikaat

SA8000 on rahvusvaheline auditeeritav sotsiaalne sertifitseerimisstandard, mis põhineb ÜRO inimõiguste ülddeklaratsioonil. Selles määratakse kindlaks, kuidas tööstusharu ja ettevõtted mõõdavad sotsiaalset tulemuslikkust.

Me kohaldame ISO 14001 kaudu keskkonnajuhtimissüsteemi, mis annab meile raamistiku tõhusa keskkonnajuhtimissüsteemi loomiseks.

Toormaterjalid

Meie eesmärk on vähendada tootmiseks vajalike toormaterjalide hulka.

Meie eelistus ja eesmärk on kasutada kas taastuvaid looduslikke või rikkalikult saadaolevaid materjale.

Ressursside ammendumine on ringmajanduses oluline teema. Eelistatud on selliste loodusvarade kasutamine, mis taastuvad ise ja mida on võimalik üheaastase põllukultuurina koristada. Kui taastuvate materjalide kasutamine pole võimalik, kasutame võimalikult palju ringlussevõetud materjale ja toormaterjale, mis on tõestatult ohutud ja mida on lihtne ringlusesse võtta.

Kõikide toormaterjalide täpne päritolu on leitav toodete keskkonnadeklaratsioonidest, mis on saadaval kõigi meie toodete kohta.

Lisateave toodete keskkonnadeklaratsioonide kohta
Linaõied_linoleumi toormaterjal

Ringlussevõetud materjalid

Toormaterjalide hankimisel otsime aktiivselt ringlussevõetud alternatiive.

Tootmisetapis on meie eesmärk toota jäätmevabalt ja tagada, et tekkinud jäätmeid taaskasutatakse toote koostises. 2021. aastal oli meie toodete ringlussevõetud ja korduskasutatud materjali kaalutud keskmine sisaldus 23%.

Oleme juba investeerinud ettevõttesisestesse ringlussevõtulahendustesse ning pöörame nüüd tähelepanu ringlussevõtuprogrammile „Põrandale tagasi“, võttes ringlusessevõtuks vastu paigaldus- ja tarbimisjärgseid jäätmeid. Lisaks otsime võimalusi, kuidas neid kasutada teistes toodetes, kui neid ei saa kasutada meie endi põrandakatetes.

Lisateave ringlussevõtu kohta
Tessera vaibaplaadid_suur ringlussevõetud materjalide sisaldus

Kestlike materjalide kasutamise suurendamine

  • 100 %

    Te saate põrandakatte, mis on valmistatud täiesti ohututest jälgitava päritoluga mürgivabadest toormaterjalidest.

  • 23 %

    Meie tooted sisaldavad keskmiselt 23% ringlussevõetud materjale ja me suurendame edaspidi seda protsenti. Te saate endale edasipüüdliku partneri, kes on tööstusharu esirinnas ja läheb stabiilselt üle biopõhistele lahendustele, suurendades ringlussevõetud materjalide kasutamise osakaalu.

  • 100 %

    Me pakume täielikult selget teavet ja püüdleme jäätmevaba tootmise poole. Toodete keskkonnadeklaratsioonid on saadaval kõigi meie toodete kohta.

loodusele ja inimestele ohutud põrandakatted

Me kasutame ainult toormaterjale, mis vastavad meie vastavusfilosoofiale Compliance Plus ning meie tööstusharu inimeste ja keskkonna ohutuse eeskirjadele.

Tagatud tooteohutus

Toodete ohutuse tagamine algab toormaterjalide ostmisest ning sellele järgnevast töötlemisest ja tootmisest. Me järgime asjakohaseid õigusakte, sh Euroopa Liidu REACH-määrust ja ehitusmääruseid. Need määrused on mõeldud kaitsma inimeste tervist ja keskkonda, tuvastades põhjalikult keemiliste ainete ohutusomadused ja selle, kuidas kemikaale ohutult kasutada.

Forbo Flooring Systems järgib keemiaohutuse programmi Compliance Plus, vähendades kõikide reguleeritud ainete kasutamist või lõpetades selle. Oleme oma põhimõtteid rakendades läinud vinüül- ja tekstiiltoodete tootmisel üle ftalaadivabadele plastifikaatoritele ning kõikide meie toodete lenduvate orgaaniliste ühendite heitkogused on väikesed või väga väikesed.

Ohutud põrandakattetooted

KUIDAS ME EHITUSVALDKONNA PROBLEEMIDEGA TOIME