Vali oma riik

Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2

Andmekaitse

Sissejuhatus
Forbo Holding Ltd. andmekaitseteade kirjeldab, kuidas me käsitleme isikuandmeid, mida meie või meie tütarettevõtted (“Forbo”) kogume, kasutame ja töötleme Forbo veebilehe ja selle alamlehtede („Veebileht“) kaudu ja teie õigusi andmesubjektina.

Forbo järgib isikuandmete kaitsel kõrgeid standardeid ja nende töötlemine Forbo poolt toimub ainult kooskõlas isikuandmete kaitseks kohaldavate õigusaktidega (eelkõige Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmäärusega GDPR). Veebilehe kasutamine on üldiselt võimalik ka isikuandmeid jagamata, kuid teatud teenuseid saab sellel veebilehel kasutada ainult siis, kui nõustute meiega jagama isikuandmeid.

Forbo on rakendanud arvukalt tehnilisi ja korralduslikke meetmeid, et tagada selle veebilehe kaudu töödeldavate isikuandmete kaitse. Siiski võib veebipõhine andmete ülekanne olla ebaturvaline ja sellest tulenevalt ei saa me tagada teie isikuandmete täielikku kaitstust.


Forbo poolt kogutav teave
Forbo võib koguda kasutaja isiklikke andmeid erineval viisil, näiteks siis, kui külastate veebilehte, tellite uudiskirja või seoses muude tegevuste, teenuste, funktsioonide või allikatega, mille kasutamist pakub Forbo oma veebilehel.
Veebilehe külastamisel kogume järgmisi kasutusandmeid: kasutatav veebibrauser ja versioonid, veebileht, millelt te meid külastate, külastuse kuupäev ja kellaaeg, IP-aadress (mis on siiski sel määral anonüümne, et seda ei saa seostada konkreetsete isikutega) ja Internetile juurdepääsu võimaldava teenuse pakkuja. Forbo kasutab neid andmeid ainult selleks, et pakkuda oma veebilehel korrektset sisu, optimeerida nii veebilehe sisu kui selle reklaame, tagada meie infotehnoloogia süsteemide ja veebilehe tehnoloogia pikaajaline toimimine ning selleks, et anda küberrünnakute korral õiguskaitseasutustele kriminaalmenetluse algatamiseks vajalikku teavet. Forbo ei kasuta andmeid andmesubjekti kohta järelduste tegemiseks. Serveri logifailides sisalduvad andmed säilitatakse eraldi kõigist andmesubjekti antud isiklikest andmetest.
Muid andmeid, näiteks teie nimi, e-posti aadress, telefoninumber või muud isiklikud andmed, kogutakse vaid siis, kui annate need Forbole vabatahtlikult.

Ettetellimise teenused ja kontaktivormid
Kasutajatel on veebilehel võimalus tellida uudiskirju ja muid Forbo väljaandeid, võtta meiega kontaktivormide kaudu ühendust ja tellida Forbolt teenuseid. Võite vaadata vastaval sisestusmudelil (input mask), milliseid isikuandmeid edastatakse. Lisaks neile andmetele salvestame ka teie internetiteenuse pakkuja määratud IP-aadressi, mille andmesubjekt kasutas registreerumise ajal, samuti registreerumise kuupäeva ja kellaaja, et kaitsta meid võimaliku väärkasutamise eest.
Kui vormis on näidatud, võime teie eelistuste väljaselgitamiseks kombineerida teie kasutusandmeid meile edastatud andmetega.
Nii kogutud isikuandmeid kasutatakse eesmärgil, milleks jagasite meiega isikuandmeid, st uudiskirjade või muude teie tellitud väljaannete saatmiseks, teie päringutele vastamiseks või teie tellimuste töötlemiseks. Lisaks võime neid andmeid kasutada ühenduse võtmiseks, et edastada teavet teie jaoks asjakohaste toodete kohta. Võite igal ajal loobuda väljaannete tellimusest ning tühistada oma nõusoleku andmetöötluseks. Selleks võite kasutada igas uudiskirjas leiduvat vastavat linki või saatke tellimusest loobumiseks e-kiri aadressile: info.ee@forbo.com

Küpsised
Forbo teenuste pakkumiseks teile kasutab Forbo veebilehel küpsiseid.
Teil on võimalus brauseri seadistuste vastava kohandamisega vältida küpsiste salvestamist või paigaldamist. Lisaks võite igal ajal brauseri või muude tarkvaraprogrammide abil kustutada juba salvestatud küpsised. Seda võimaldavad kõik enamkasutatavad brauserid. Kuid Forbo rõhutab, et sel juhul ei ole teil võimalik terviklikult kasutada kõiki veebilehe funktsioone. Täpsemat teavet küpsiste kohta leiate allpool olevast küpsiste haldamise juhisest.

Andmetöötluse õiguslik alus
ELi isikuandmete kaitse üldmääruse (kui on kohaldatav) eesmärkidel ja selle raames toome välja õiguslikud alused, millele tugineb meie isikuandmete töötlemine. Enamik meie veebilehega seotud andmetöötluse toiminguid põhineb GDPR artikli 6 lõike 1 punktil f − isikuandmete töötlemine on vajalik Forbo või kolmanda isiku õigustatud huvi korral, välja arvatud juhul, kui sellise huvi kaaluvad üles andmesubjekti huvid või põhiõigused ja -vabadused, mille nimel tuleb kaitsta isikuandmeid. GDPR artikli 6 lõike 1 punkt a on õiguslikuks aluseks töötlustoimingutele, kui oleme saanud teie nõusoleku töötlemiseks konkreetsel eesmärgil. Kui isikuandmete töötlemine on vajalik teie osalusel sõlmitud lepingu täitmiseks, näiteks kui töötlemine on vajalik kaupade kohaletoimetamiseks või muude teenuste osutamiseks, siis põhineb see GDPR artikli 6 lõike 1 punktil b. Sama kehtib töötlustoimingute kohta, mis on vajalikud lepingu sõlmimisele eelnevate meetmete võtmiseks, näiteks kui saadate päringu meie toodete või teenuste kohta. Kui isikuandmete töötlemine on vajalik Forbo juriidilise kohustuse täitmiseks, näiteks maksukohustuste täitmine või vastamine ametiasutustele, siis põhineb töötlemine GDPR artikli 6 lõike 1 punktil c.

Isikuandmete jagamine
Me ei edasta, müü ega vaheta kolmandate isikute poolt kogutud isikuandmeid enne, kui oleme teid teavitanud sellest edastamisest, müügist või vahetusest ja te olete selleks andnud selgesõnalise nõusoleku. Siiski jätab Forbo endale õiguse jagada kogutud andmeid kolmandate isikutega alljärgnevalt määratletud ulatuses: (i) jagamine seotud ja kontrollitavate äriühingutega, samuti alltöövõtjatega, kelle suhtes kohaldatakse käesolevat andmekaitseteadet või kes järgivad põhimõtteid, mis pakuvad andmekaitseteatega minimaalselt samaväärset kaitset; (ii) jagamine teenusepakkujatega, kes administreerivad veebilehte või pakuvad muid teenuseid, näiteks veebiliikluse seire või statistiliste analüüside koostamine; (iii) Forbo ja kolmandate isikute kaitseks võib kogutud andmeid jagada kolmandate isikutega, kui see põhineb juriidilisel volitusel või on jagamine vajalik kasutustingimuste rakendamiseks või Forbo või kolmandate isikute õiguste kaitseks.
Ülalnimetatud asjaoludel võib teie andmeid edastada väljapool Šveitsi ja Euroopa Majanduspiirkonda („EMP“) asuvatele riikidele. Isikuandmed edastatakse väljapoole EMPd adekvaatsustunnistuse või muu asjakohase kaitsemeetme alusel, milleks on eelkõige komisjoni vastu võetud standardsed andmekaitseklauslid.
Palun võtke meiega ühendust, kui soovite saada teie isikuandmete ekspordile rakendatavate konkreetsete kaitsemeetmete koopiat (GDPR artikli 13 lõige 1 punkt f).

Kui kaua säilitatakse isikuandmeid?
Töötleme ja hoiustame isikuandmeid ainult nii kaua, kuni on saavutatud eesmärk, mille jaoks isikuandmed koguti, kuid igal juhul on säilitamise ajavahemik kooskõlas kehtivate andmete säilitamise sätetega, seejärel kustutame isikuandmed tavapärases korras.

Millised on minu õigused andmesubjektina?
Igal andmesubjektil on õigus tutvuda teda käsitlevate isikuandmetega vastavalt GDPR artiklile 15, õigus andmete kustutamisele vastavalt GDPR artiklile 17, õigus isikuandmete töötlemise piiramisele vastavalt GDPR artiklile 18, õigus esitada vastuväiteid vastavalt GDPR artiklile 21 ja, kui on kohaldatav, andmete ülekandmise õigus vastavalt GDPR artiklile 20. Täiendavalt on õigus, kui see teie suhtes kohaldub, esitada kaebus asjaomasele isikuandmete kaitse järelevalveasutusele vastavalt GDPR artiklile 77.
Te saate meile isikuandmete töötlemiseks antud nõusoleku igal ajal tagasi võtta. See kehtib ka enne isikuandmete kaitse üldmääruste jõustumist, st enne 25. maid 2018, meile antud nõusolekute kohta. Samas ei mõjuta nõusolekust loobumine andmetöötlust, mis toimus enne teie nõusolekust loobumist.

Google Analytics
Veebileht kasutab Google Analytics veebianalüüsi teenust, mida osutab Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, Ameerika Ühendriigid (“Google”). Veebianalüütika on veebilehtede külastajate käitumist puudutavate andmete kogumine ja analüüsimine. Veebianalüüsi teenusega kogutakse muu hulgas andmeid veebilehe kohta, mille kaudu isik saabus (nö viitaja), milliseid alamlehti ta külastas või kui sageli ja millise aja jooksul alamlehte vaadati. Veebianalüütikat kasutatakse peamiselt veebilehe optimeerimiseks, et teostada internetireklaami kulutõhususe analüüse.
Google Analytics kaudu tehtava veebianalüütika jaoks kasutab kontrollija rakendust "_gat. _anonymizeIp". Selle rakenduse abil lühendab Google andmesubjekti internetiühenduse IP-aadressi ja muudab selle anonüümseks, kui külastate meie veebilehti ELi liikmesriikidest või Euroopa Majanduspiirkonna lepingu mõnest osalisriigist.
Google Analyticsi eesmärk on analüüsida meie veebilehe liiklust. Muu hulgas kasutab Google kogutud andmeid ja teavet meie veebilehe kasutuse hindamiseks ja sidusaruannete koostamiseks, mis kajastavad tegevust meie veebilehel, samuti muude meie veebilehe kasutamisega seotud teenuste pakkumiseks.
Google Analytics paigaldab andmesubjekti infotehnoloogiasüsteemi küpsise. Küpsise salvestamisega saab Google võimaluse analüüsida meie veebilehe kasutamist. Veebilehe iga konkreetse alamlehe külastuse korral esitab andmesubjekti infotehnoloogiasüsteemi veebibrauser andmed automaatselt läbi Google Analytics komponendi. Selle eesmärk on internetireklaam ja komisjonitasude Google’iga. Tehnilise protseduuri käigus omandab ettevõte Google isikuandmeid, näiteks andmesubjekti Google’isse sisenemise IP-aadress. Selle abil saab määrata kindlaks külastajate päritolu ja klikkide arvu, mis lõpuks moodustavad komisjonitasu suuruse.
Küpsist kasutatakse isikliku teabe salvestamiseks, selleks on näiteks meie veebilehe külastuse aeg, külastuse asukoht ja andmesubjekti külastuste sagedus. Iga meie veebilehe külastusega edastatakse isikuandmed, sealhulgas andmesubjekti internetiühenduse IP-aadress, Google’ile USAs. Need isikuandmed salvestab Google USAs. Google võib edastada need isikuandmed tehniliste protseduuride käigus kolmandatele isikutele.
Nagu varem öeldud, võib andmesubjekt igal ajal vältida küpsiste salvestamist meie veebilehe kaudu. Selleks tuleb kasutatavat veebibrauserit vastavalt kohandada ning keelata alatiseks küpsiste paigaldamine. Veebibrauseri vastav kohandamine hoiab ära ka Google Analyticsi küpsiste paigaldamise andmesubjekti infotehnoloogiasüsteemi. Lisaks võite veebibrauseri või muude tarkvaraprogrammide abil igal ajal kustutada Google Analyticsi poolt juba kasutusel olevad küpsised.
Lisaks on andmesubjektil võimalus esitada vastuväiteid veebilehe kasutamise käigus loodud Google Analyticsi andmete kogumise ja nende Google’i poolt töötlemise kohta. Selleks tuleb andmesubjektil laadida alla ja paigaldada brauseri lisandmoodul lingilt https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Brauseri lisandmoodul teavitab JavaScripti kaudu Google Analyticsit sellest, et andmeid ja teavet veebilehtede külastuste kohta ei tohi edastada Google Analyticsile. Google käsitleb brauseri lisandmooduli paigaldamist vastuväitena. Kui andmesubjekti infotehnoloogiasüsteem kustutatakse, seda formaaditakse või seejärel uuesti installeeritakse, tuleb andmesubjektil brauseri lisandmoodul uuesti paigaldada, et keelata Google Analytics.
Täpsem teave ja Google’i poolt rakendatavad andmekaitsesätted leiate veebilehtedelt https://policies.google.com/privacy?hl=en ja http://www.google.com/analytics/terms/us.html. Google Analytics on täpsemalt lahti seletatud lingil https://www.google.com/analytics/.


Ressursside järjehoidjad
Sellel veebilehel kasutatakse ressursside järjehoidjaid, mis on identifitseeritava vastava logo kaudu. Konkreetsete sotsiaalmeedia platvormide kasutajad saavad kasutada ressursside järjehoidjaid selleks, et linkida valitud Forbo lehed oma profiiliga, et need märgistada või jagada vastavat lehte oma kontaktidega. Klikkides ressursside järjehoidjatel, saadate vastavale sotsiaalmeedia platvormile alati oma isikuandmeid. Kui te seda ei soovi, siis ärge aktiveerige ressursside järjehoidjaid. Kui soovite rohkem teavet andmete kogumise, töötlemise või nende kasutamise kohta sotsiaalmeedia platvormidel, siis tutvuge konkreetsete sotsiaalmeedia platvormide privaatsuspoliitikaga.

Turvameetmed
Võttes arvesse teaduse ja tehnoloogia viimast arengut ja rakendamise kulusid ning töötlemise laadi, ulatust, konteksti ja eesmärke, samuti töötlemisest tulenevaid füüsiliste isikute õigusi ja vabadusi ähvardavaid erineva tõenäosuse ja suurusega ohte, rakendame asjakohaseid meetmeid, et kaitsta isikuandmeid juhusliku ja ebaseadusliku hävinemise ja kadumise eest. Püüame tagada, et isikuandmeid kasutatakse nõuetekohaselt ja kaitsta neid loata juurdepääsu, kasutamise või avalikustamise eest. Kasutame protsessipõhise, tehnoloogilise ja füüsilise turvakontrolli kombinatsiooni, mis aitab kaitsta isikuandmeid loata juurdepääsu, kasutamise või avalikustamise eest.
Lisaks on kehtestatud juurdepääsupiirangud töötajatele, lepingulistele partneritele ja agentidele, kes vajavad neid andmeid neile määratud ülesannete täitmiseks ja meie toodete ja teenuste arendamiseks või parendamiseks.

Andmekaitseteate muutmine
Forbo jätab endale õiguse muuta käesolevat andmekaitseteadet igal ajal. Forbo soovitab regulaarsete ajavahemike järel andmekaitseteade läbi vaadata, et oleksite alati teadlik Forbo uusimast lähenemisest teie isikuandmete kaitsele. Veebilehte külastades nõustute, et teie kohustus on andmekaitseteade perioodiliselt läbi vaadata ja tutvuda võimalike muudatustega.

Kohaldatav õigus
Kõigi veebilehe kasutamisest tulenevate või sellega seotud vaidluste korral kohaldatakse Šveitsi õigusakte ja need lahendatakse ainult kohtutes, mis asuvad Forbo peakorteri alalises asukohas Baaris, Šveitsis, et vältida õiguse sätete vastuollu sattumist.

Võtke meiega ühendust
Palun võtke meiega alati ühendust alloleval aadressil, kui teil on küsimusi andmekaitseteate või isikuandmete töötlemise kohta ettevõttes Forbo.

Forbo Flooring B.V.
K. Ulmana gatve 5
Rīga, LV-1004
Latvia
Telefon +371 67066116
E-post: info.ee@forbo.com

Juuni 2020