Välj ditt land

Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2

Hållbart medarbetaransvar

Vi på Forbo är totalt över 5 000 medarbetare i 36 länder. En av våra framgångsfaktorer är förmågan att attrahera, behålla och utveckla kompetenta medarbetare, som genom motivation och engagemang bidrar till en stark och hållbar utveckling.

Hållbart medarbetaransvar

På Forbo jobbar vi kontinuerligt för att stärka vårt samhällsansvar genom att agera på alla dimensioner av hållbarhet, inte minst den sociala dimensionen.

Globalt jobbar vi med SA 8000 (Social Accountability International standard), världens första tredjepartsstandard för mänskliga rättigheter och bra arbetsplatser inom alla industriella sektorer. Vi har inkluderat SA 8000-standarden i våra leveransvillkor och vi övervakar ständigt att standarden efterlevs.

För att globalt skydda de mänskliga rättigheterna integrerar SA-8000 nio kärnelement

För att globalt skydda de mänskliga rättigheterna integrerar SA 8000 nio kärnelement:

• Arbetet sker på fri vilja
• Arbetsmiljön är säker och hygienisk
• Arbetstiderna är inte orimliga
• Barnarbete skall inte användas
• Ersättningen motsvarar minst lägsta lagliga eller branschstandard
• Friheten till associationer och rätten till kollektiva förhandlingar
• Ingen diskriminering sker
• Ingen sträng eller omänsklig behandling är tillåten
• Regelbunden sysselsättning tillhandahålles

Arbetsmiljö

Våra medarbetare är avgörande för vår framgång på Forbo. Människor som tillverkar och säljer våra golv, som ser potentialen att förbättra, har nya idéer och ständigt drivs av att kunna göra saker ännu bättre. Inte minst hållbarhetsmässigt.

Forbos uppgift är att ta tillvara på allas potential genom att uppmuntra till självtillit och initiativ. Både som individ, som team och som en viktig del i bolaget. Detta uppmuntras genom en organisation som uppmanar till dialog. Målet är tydligt. Våra medarbetare skall uppleva att de har mest kunskap, bästa färdigheterna, där vi som bolag fokuserar på utbildning likaväl som en säker och behaglig arbetsmiljö.

Vi jobbar aktivt med att utveckla våra medarbetare i alla länder där vi verkar för att få vår verksamhet mer framgångsrik. Här inkluderas alla medarbetare. Från huvudkontoret i Nederländerna, till alla som arbetar på tillverkningsställen, lager, distribution och alla våra sälj- och marknadsföringskontor runt omkring i världen.

Arbetsmiljö
Säkerhet

Säkerhet

Naturligtvis investerar vi mycket i att kontinuerligt förbättra våra produktionsprocesser med uppgradering av maskiner och utrustning. Lika viktigt är att jobba med en hållbar beteendeförändring som är nyckeln till ökad säkerhet. Hållbar beteendeförändring är också grunden till vår långsiktiga strategi när det gäller arbetsmiljö och är i fokus på många av våra utbildningar.

Policy och rutiner inom alla våra verksamheter omfattar följande områden för att garantera våra medarbetares säkerhet:

• Deltagande av arbetstagarrepresentanter i hälsa och säkerhetsinspektioner, granskningar och olycksundersökningar
• Gemensam ledning av anställdas hälsa och säkerhetskommittéer
• Kontinuerlig träning och utbildning inom området säkerhet
• Obligatoriska säkerhetsföreskrifter för entreprenörer och besökare
• Rapporteringsrutiner av säkerhetsfrågor 
• Regelbundna fabriksinspektioner
• Tillhandahållande av personlig skyddsutrustning

Hälsa

Även om det är viktigt att ha ett bra frånvaroprotokoll så är förebyggande åtgärder av yttersta vikt, särskilt då medelåldern hos våra medarbetare på våra produktionsanläggningar ökar. Vi har därför initierat ett antal åtgärder som främjar våra anställdas hälsa och välmående.

Några exempel:
• Främja hälsosam mat
• Hälsokontroll
• Program för en hälsosam livsstil
• Sluta-röka program
• Sponsrade träningsaktiviteter
• Underlätta utförandet av sportaktiviteter

Hälsa

Hållbar efterlevnad

För att på bästa sätt lyckas att implementera uppsatta miljöpolicys och göra så att de i möjligaste mån efterlevs i vardagen har vi kraftsamlat runt fyra begrepp: Minska, Förnya, Återanvända & Återvinna

Dessa begrepp är centrala i vårt arbete att minska påverkan på miljön och är viktiga indikatorer i vår strävan att bli ett mer hållbart företag. Utifrån begreppen har ett flertal initiativ tagits på flera håll i verksamheten, där fler och fler får insikten att det är allas vårt ansvar i organisationen att fortsätta förbättra oss för att kunna uppnå våra miljömål.

Minska: energi, avfall, råmaterialanvändning.
Förnya: elektricitet, naturliga och hållbara råmaterial
Återanvända: produktionsavfall på alla fabriker
Återvinna: produkter och prover tillbaka efter att de är uttjänta

Trofé bäst i klassen

Minska

Att minska vår förbrukning av material, energi och avfall har den största inverkan både miljömässigt och ekonomiskt. När det gäller energiförbrukningen har vi sett en fortsatt ökning av vår energikonsumtion sedan 2011. Detta beror på lägre produktvolymer, vilket minskar effektiviteten i våra produktionsprocesser. Plus en förskjutning i vår försäljning mot mer kommersiella produkter. Den kommersiella produkten har i genomsnitt en högre kvadratmetervikt vilket kräver mer energi för att producera.

År 2012 hade även den långa och relativt kalla vintern i Europa också en negativ effekt på vår energieffektivitet. År 2013 har den totala mängden material som skickades till deponi minskat jämfört med 2012 och 8 % mer avfallsmaterial återvanns.

8 % mer avfallsmaterial återvanns

Förnya

Forbo har som policy att den el vi använder ska komma från förnyelsebara källor. År 2013 stod förnyelsebarenergi för 52 % av all energi som förbrukades i vår tillverkning. Detta hjälper oss att minska våra CO₂-utsläpp i miljön. Vi är övertygade om att en begränsad miljöpåverkan vid källan är långt bättre än kvittning.

52 procent

Återanvända & Återvinna

Under 2013 gjorde vi stora investeringar i återvinning i Storbritannien och Nederländerna. I Storbritannien investerade vi (CHF 1,5) miljoner i ett nytt blandningssystem. Det gör att vi kan öka återvunnet material kraftigt i till exempel våra textilplattor Tessera. I Nederländerna investerade vi mer än 1 miljon CHF i extra avfalls- och blandningskapacitet. Detta för att hantera den ökade produktionsvolymen.

Ett separat investeringsprogram är också uppstartat för att kunna använda återvunnet säkerhetsplastgolv i våra produkter. Detta resulterade i att vi kunde öka vår återvinning 2012 med 8 %. Idag återanvänds mer än 87 % av vårt produktavfall.

Vår definition av återanvändning är:
Avfall som, efter upparbetning, kan återföras som ett råmaterial in samma tillverkningsprocesser.

Vår definition av återvinning är:
Material som avleds från avfallsflödet under en tillverkningsprocess och skickas till tredje part för användning som råmaterial.

I dag återanvänds mer än 87 % av vårt produktavfall