Wybierz kraj

Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2

Ujawnianie informacji wymagane przez prawo szwajcarskie

Forbo Holding Ltd
Lindenstrasse 8
CH-6340 Baar
Szwajcaria
Telefon +41 58 787 25 25
Faks +41 58 787 20 25
E-mail: info@forbo.com


Warunki korzystania i zrzeczenie się odpowiedzialności

Informacje ogólne
Jakiekolwiek przypadki odwiedzania i korzystania z dostępu do Serwisu www.forbo.com („Serwis”) firmy Forbo Holding Ltd („Forbo”) podlegają niniejszym Warunkom („Warunki korzystania”). Forbo zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych Warunków korzystania w dowolnym momencie i bez uprzedniego powiadomienia.
Odwiedzając niniejszy Serwis, Użytkownik („Użytkownik”) wyraża zgodę na niniejsze Warunki korzystania.

Wyłączenie odpowiedzialności
Niniejszy Serwis i jego zawartość, czyli wszystko, co można w nim przeczytać, zobaczyć lub usłyszeć, służy wyłącznie celom dostarczania informacji. Forbo dokłada wszelkich starań, aby informacje publikowane w Serwisie były prawidłowe i aktualne, jednak firma nie może udzielić żadnych gwarancji w związku z Serwisem lub jego zawartością. Oznacza to w szczególności wyłączenie wszelkich gwarancji odnośnie zwięzłości, kompletności, zgodności z prawem, aktualności, przydatności lub poprawności informacji znajdujących się w Serwisie oraz jakichkolwiek informacji, do których prowadzą umieszczone w nim linki. Ponadto Forbo nie gwarantuje, że dostęp do Serwisu będzie nieprzerwany, oraz że nie wystąpią problemy z dostępem do Serwisu.
Forbo nie jest objęta żadnym obowiązkiem aktualizacji, korekty lub usuwania nieaktualnych informacji znajdujących się w Serwisie. Forbo zastrzega sobie również prawo do zmiany, rozbudowania lub dostosowania treści swojego Serwisu w jakikolwiek inny sposób, w dowolnym czasie oraz bez uprzedniego powiadomienia.

Wyłączenie odpowiedzialności
Forbo ponosi odpowiedzialność wobec Użytkownika lub osób trzecich za szkody spowodowane przez organy Forbo i powstałe w wyniku działania będącego umyślnym lub rażącym zaniedbaniem lub w wyniku umyślnego lub rażącego zaniechania; jednak firma ponosi odpowiedzialność za powyższe wyłącznie w zakresie przewidzianym przez obowiązujące przepisy. Całkowicie wyklucza się odpowiedzialność jakiegokolwiek innego rodzaju, a mianowicie jakąkolwiek odpowiedzialność za działania inne, niż będące celowym lub rażącym zaniedbaniem lub zaniechaniem oraz za jakiekolwiek szkody spowodowane przez inne osoby związane z firmą (w tym wykonawcy lub pracownicy). Jakiekolwiek korzystanie z Serwisu odbywa się na własne ryzyko Użytkownika.

Linki zewnętrzne
W Serwisie Forbo mogą znajdować się linki do stron internetowych osób trzecich. Forbo nie ma żadnego wpływu na treści lub strony internetowe należące do osób trzecich i w związku z tym nie czyni żadnych gwarancji w zakresie zgodności z prawem, poprawności, użyteczności, aktualności i kompletności wspomnianych treści lub stron internetowych. Forbo nie ponosi odpowiedzialności za treści lub strony internetowe należące do osób trzecich ani za jakiekolwiek strony internetowe, na których znajduje się link do Serwisu Forbo bądź które wyświetlają link do Serwisu w ramkach strony.

Social bookmarking [zakładki społecznościowe]
W Serwisie firmy Forbo wykorzystywane są zakładki społecznościowe, z których każda jest rozpoznawana przez odpowiadające jej logo. Użytkownicy niektórych platform społecznościowych typu social media mogą używać zakładek społecznościowych umieszczając linki do wybranych stron Forbo na swoich profilach, w celu oznaczenia danego linku lub dzielenia się nim z osobami z listy kontaktów. Klikając w zakładki społecznościowe Użytkownik każdorazowo przesyła dane pozwalające na jego identyfikację do odpowiedniej platformy społecznościowej. Osoby, które przekazują wiadomości/informacje firmy Forbo za pomocą zakładek społecznościowych nie są upoważnione do wypowiadania się w imieniu Forbo ani do reprezentowania firmy. Te osoby zamieszczają swoje własne poglądy i opinie. Ponadto przepisy zawarte w niniejszych Warunkach korzystania w odniesieniu do linków zewnętrznych mają zastosowanie również do zakładek społecznościowych.

Prawa własności intelektualnej
Zawartość niniejszego Serwisu, to jest obrazy, filmy, znaki towarowe w formie graficznej i słownej, logotypy, loga graficzne, grafika, kopie, komunikaty prasowe i inne informacje, jest chroniona obowiązującymi prawami autorskimi i innymi przepisami prawa mającymi na celu ochronę praw własności intelektualnej. Powielanie, przekazywanie lub jakiekolwiek inne wykorzystanie części lub całości treści i układu niniejszego Serwisu bez uprzedniej pisemnej zgody udzielonej przez Forbo Corporate Communications jest zabronione. Każda taka zgoda udzielona przez Forbo może być cofnięta w dowolnym momencie bez ponoszenia przez Forbo odpowiedzialności za jakiekolwiek zwroty lub koszty.

Ochrona danych
Jeśli Użytkownik decyduje się na udostępnienie swoich danych osobowych firmie Forbo, tym samym wyraża on zgodę na przekazywanie tych danych bez uprzedniego szyfrowania oraz uprawnia Forbo do przechowywania i wykorzystywania tych danych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych firmy Forbo. Szczegółowe informacje odnośnie ochrony prywatności danych Użytkownika można znaleźć w oświadczeniu o ochronie danych osobowych dostępnym poniżej.

Bezpieczeństwo transmisji danych
Internet jest wymogiem globalnym. Korzystając z Serwisu lub kontaktując się z naszą firmą poprzez e-mail, formularz kontaktowy lub w inny podobny sposób, Użytkownik wyraża zgodę na nieszyfrowane przesyłanie wszelkich danych, które Użytkownik zamierza przekazać firmie. Wszelkie dane przesyłane za pośrednictwem wyżej wspomnianych kanałów komunikacyjnych nie są ani poufne, ani bezpieczne; mogą zostać utracone lub ujawnione, przechwycone oraz zmienione przez osoby trzecie oraz mogą trafić poza granice kraju. Ze względu na ustawienia systemu operacyjnego obowiązującego w Internecie i wszechobecne ryzyko wynikające z tego systemu, wszelkie transmisje danych zainicjowane przez Użytkownika odbywają się na jego własne ryzyko. Inne przepisy będą miały zastosowanie wyłącznie w przypadku zaoferowania przez Forbo możliwości szyfrowanej transmisji danych. Kontaktując się z Forbo drogą elektroniczną Użytkownik upoważnia firmę do przesłania odpowiedzi również drogą elektroniczną.
Forbo nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec Użytkowników za szkody, które mogą wyniknąć w związku z wiadomościami wysłanymi do Forbo lub przez Forbo za pośrednictwem poczty e-mail lub jakiegokolwiek innego systemu przesyłania wiadomości elektronicznych.

Prawo właściwe
Wszelkie spory mające związek lub wynikające z korzystania z niniejszego Serwisu podlegają prawu szwajcarskiemu i będą rozstrzygane wyłącznie przez sądy odpowiadające miejscu zameldowania właściwemu dla siedziby firmy Forbo, w Baar (Szwajcaria), z zastrzeżeniem wyłączenia przepisów prawa kolizyjnego.

Sierpień 2014