Wybierz kraj

Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2

Oświadczenie o ochronie danych osobowych

Wprowadzenie
W niniejszym Oświadczeniu o ochronie danych osobowych, my, Forbo Holding Ltd., chcielibyśmy opisać jak traktujemy dane osobowe lub jak traktuje je którykolwiek z naszych podmiotów zależnych („Forbo”) zbieramy, wykorzystujemy i przetwarzamy za pośrednictwem strony internetowej Forbo i jej podstron („Witryna”) oraz prawa, jakie Ty jako podmiot tych danych posiadasz.
Forbo jest oddane wysokim standardom ochrony danych i przetwarzania danych osobowych przez Forbo i będzie ono odbywać się wyłącznie w zgodzie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych (w szczególności Rozporządzenia o ochronie danych osobowych Unii Europejskiej „RODO”). Podczas gdy zastosowanie strony jest zazwyczaj możliwe bez udostępniania danych osobowych, niektóre jej usługi mogą być stosowane tylko wtedy, gdy zdecydujesz się udostępnić nam swoje dane osobowe.
W Forbo wdrożyliśmy liczne środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych za pośrednictwem tejże strony. Transmisja danych oparta na sieci WWW, może jednak zawsze być niebezpieczna i może zdarzyć się, że nie da się zagwarantować absolutnej ochrony danych osobowych.


Dane, które Forbo będzie zbierać
Forbo może zbierać ogólne dane osobiste użytkowników na różne sposoby, na przykład jeśli odwiedzisz stronę internetową, zapiszesz się do newslettera lub w związku z innymi działaniami, usługami, funkcjami lub zasobami, które Forbo udostępnia na swojej stronie internetowej.
Odwiedzając stronę internetową, zbierane są tak zwane dane użytkowe, takie jak typ i wersja używanej przeglądarki, strona internetowa, z której trafiłeś na naszą stronę internetową, data i czas dostępu, adres protokołu internetowego (który jednak jest anonimowy do tego stopnia, że nie pozwala na identyfikowanie konkretnych osób), oraz dane dostawcy internetowego. Forbo wykorzystuje te dane, tylko po to, aby dostarczać zawartość naszej strony poprawnie, optymalizować treści na naszej stronie internetowej, jak również reklamy, zapewniać długoterminową rentowności naszych systemów informatycznych i technologii internetowych oraz do zapewnienia organom ścigania informacji koniecznych do pociągnięcia do odpowiedzialności karnej w przypadku ataków cybernetycznych. Forbo nie będzie wykorzystywać danych, aby wyciągać wnioski na ten temat podmiotu danych. Dane zawarte w logach serwera są przechowywane oddzielnie od wszystkich danych osobowych przekazanych przez podmiot danych.
Dalsze dane, takie jak imię i nazwisko, adres email, numer telefonu lub inne dane osobowe zbierane są tylko wtedy, gdy podzielisz się nimi z Forbo dobrowolnie.

Subskrypcja i formularze kontaktowe
Na stronie użytkownicy mają możliwość zapisania się do biuletynu i innych publikacji Forbo, kontakt poprzez formularze kontaktowe oraz zamówienie usług z Forbo. Można zobaczyć przy użyciu odpowiedniej maski wprowadzania jakie dane osobowe są przesyłane. Oprócz tych danych, możemy również przechowywać adres IP systemu komputerowego przypisane przez dostawcę usług internetowych i używane przez podmiot danych w czasie rejestracji, a także datę i czas rejestracji, aby chronić się przed potencjalnymi nadużyciami. Pod warunkiem, że zaznaczono to w formularzu, możemy połączyć Państwa dane użytkowania z danymi przekazanymi nam w celu rozpoznania Państwa preferencji.
Tak zgromadzone dane osobowe będą wykorzystane do celów, dla których zostały nam przekazane, na przykład do wysyłania biuletynów lub innych publikacji w ramach Państwa subskrypcji, aby odpowiedzieć na Państwa zapytania lub opracować złożone z Państwa strony zamówienia. Ponadto możemy użyć tych danych w celu skontaktowania się z Państwem, by poinformować o odpowiednich dla Państwa produktach. Może wypowiedzieć sybskrypcję i wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. W tym celu należy użyć odpowiedniego linku, który można znaleźć w każdym biuletynie lub też można zrezygnować w dowolnym momencie poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres info.pl@forbo.com.

Ciasteczka
Aby móc zaoferować Państwu optymalne usługi Forbo, strona używa plików cookie.
Masz możliwość zapobiegania przechowywania lub instalacji plików cookie poprzez dostosowanie ustawień przeglądarki. Ponadto już wgrane cookie mogą być usunięte w dowolnym momencie za pośrednictwem przeglądarki lub innych programów. Jest to opcja dostępna we wszystkich popularnych przeglądarkach. Jednak przy Forbo warto podkreślić, że w takim przypadku możesz nie być w stanie w pełni wykorzystywać wszystkich funkcji zawartych na stronie. Więcej informacji na temat plików cookie możesz znaleźć poniżej w Wytycznych dotyczących plików cookie.

Podstawa prawna przetwarzania
Dla celów oraz w odniesieniu do RODO (tam, gdzie ma to zastosowanie), chcielibyśmy przedstawić podstawę prawną dla przetwarzania przez nas danych osobowych. Większość operacji przetwarzania w związku z naszym Serwisem odbywa się na podstawie artykułu 6 (1)(f) RODO, jako że przetwarzanie danych jest konieczne dla potrzeb wynikających z uzasadnionych interesów administratora Forbo lub osób trzecich, za wyjątkiem sytuacji kiedy interesy takie są wbrew interesom lub podstawowym prawom i wolnościom osoby, której dane dotyczą, a które to gwarantuje ochrona danych osobowych. Artykuł 6 (1)(a) RODO służy za podstawę prawną dla działań, dla których uzyskuje się zgodę na określony cel przetwarzania. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy, w której jest się stroną, jak to ma miejsce na przykład w momencie, gdy operacje przetwarzania są niezbędne do dostawy towarów lub świadczenia innych usług, przetwarzanie opiera się na artykule 6 (1)(b) RODO. To samo odnosi się do takich operacji przetwarzania danych, które są niezbędne do przeprowadzenia działań przed zawarciem umowy, na przykład w przypadku pytań dotyczących naszych produktów lub usług. Jeśli Forbo podlega obowiązkowi prawnemu, w którym jest wymagane przetwarzanie danych osobowych, takie jak wypełnienia zobowiązań podatkowych lub odpowiadanie na zapytania władz publicznych, przetwarzanie danych opiera się na artykule 6 (1)(c) RODO.

Udostępnianie danych osobowych
Nie będziemy przekazywać, sprzedawać lub wymieniać zgromadzonych danych osobowych osobom trzecim, chyba że zostałeś poinformowany o takim przeniesieniu, sprzedaży lub wymianie oraz podałeś swoją wyraźną zgodę. Jednakże, w zakresie określonym poniżej, Forbo zastrzega sobie prawo do udostępniania gromadzonych danych stronom trzecim: (i) na rzecz powiązanych lub kontrolowanych spółek, jak i podwykonawców, którzy podlegają tym samym zapisom o ochronie danych z deklaracji ochrony prywatności lub którzy przestrzegają zasady, które oferują co najmniej taką samą ochronę jak w powyższym Oświadczeniu o ochronie danych osobowych; (ii) dzielenie się danymi z usługodawcami, którzy zarządzają stroną internetową lub świadczą inne usługi, takie jak monitorowanie ruchu w sieci lub sporządzania analiz statystycznych; (iii) na potrzeby ochrony Forbo i osób trzecich, zebrane dane mogą być udostępniane osobom trzecim, jeżeli istotne nakazy prawne będą tego wymagać lub gdy taka wymiana jest konieczna do egzekwowania warunków użytkowania lub w celu ochrony praw Forbo lub osób trzecich.
W wyżej wymienionych okolicznościach, dane mogą być przekazywane do krajów poza Szwajcarię lub Europejski Obszar Gospodarczy („EOG”). Dane osobowe są przekazywane poza EOG na podstawie deklaracji adekwatności lub innych odpowiednich zabezpieczeń, w szczególności standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską.
Prosimy skontaktuj się z nami w przypadku gdy chcesz otrzymać kopię szczegółowych środków bezpieczeństwa stosowanych przy eksportowaniu Twoich danych osobowych (Artykuł 13 (1)(f) RODO).

Jak długo przechowywane są dane osobowe?
Będziemy przetwarzać i przechowywać dane osobowe tylko tak długo, jak jest to niezbędne do osiągnięcia celu, dla którego dane osobowe zostały zebrane, ale w żadnym przypadku nie krócej niż wymagane obowiązującymi przepisami prawa o przechowywaniu danych, po upływie tego okresu będziemy regularnie usuwać dane osobowe.

Jakie mam prawa jako podmiot danych?
Każdy podmiot danych ma prawo do wglądu zgodnie z Artykułem 15 RODO, prawo do sprostowania zgodnie z artykułem 16 RODO, prawo do usuwania wpisów zgodnie z artykułem 17 RODO, prawo do ograniczenia przetwarzania zgodnie z artykułem 18 RODO, prawo sprzeciwu zgodnie do artykułu 21 RODO oraz w stosownych przypadkach - prawo do przenoszenia danych, zgodnie z artykułem 20 RODO. Ponadto, jeśli przetwarzanie dotyczy bezpośrednio Ciebie, masz również prawo do złożenia skargi w odpowiednich organach nadzorujących politykę prywatności i ochronę danych osobowych zgodnie z artykułem 77 RODO.
W dowolnym momencie można wycofać udzieloną nam zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Odnosi się to również do wycofania deklaracji zgody, które zostały wykonane do nas przed wejściem w życie RODO, czyli przed 25 maja 2018. Takie wycofanie, jednak nie wpłynie na skuteczność przetwarzania danych, które zostało przeprowadzone przed terminem wycofania zgody.

Google Analytics
Niniejsza strona internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy danych internetowych obsługiwanych przez Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, United States („Google”). Analityka internetowa jest to zbieranie, gromadzenie i analiza danych dotyczących zachowań użytkowników stron internetowych. Usługa analizy internetowej gromadzi, między innymi, dane o stronie, z której dana osoba pochodzi (tzw. wywołującej), podstronach które zostały odwiedzone, albo jak często i przez jaki czas podstrona była wyświetlana. Analityka internetowa jest wykorzystywana głównie do optymalizacji działania strony internetowej oraz w celu przeprowadzenia analizy kosztów i korzyści z reklamy internetowej.
Dla celów analityki internetowej przez Google Analytics kontroler wykorzystuje aplikację „_gat. _anonymizeIp”. Za pomocą tej aplikacji adres IP połączenia internetowego, której dane dotyczą jest skrócony przez Google i anonimowy podczas uzyskiwania dostępu do naszych stron internetowych z państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa będącego stroną Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym.
Celem Google Analytics jest analiza ruchu na naszej stronie internetowej. Google wykorzystuje zebrane dane i informacje, między innymi w celu oceny korzystania z naszej witryny oraz do zapewnienia raportowania online, które pokazuje działania na naszej stronie internetowej, a także świadczy inne usługi dotyczące korzystania z naszej strony internetowej na potrzeby firmy.
Google Analytics umieszcza plik cookie w systemie informatycznym, którego dane dotyczą. Wraz z postawieniem pliku cookie, Google włącza użytkownika do analizy korzystania z naszej strony internetowej. Przy każdym wywołaniu jednej poszczególnej strony na tej witrynie, przeglądarka w systemie technologii informacyjnej, której dane dotyczą automatycznie wyśle dane za pośrednictwem komponentu Google Analytics dla celów reklamowych online oraz rozliczenia prowizji wobec Google. W trakcie tej procedury technicznej, firma Google zyskuje znajomość danych osobowych, takich jak adres IP, którego dane dotyczą, który służy dla celów Google, między innymi, aby zrozumieć pochodzenie odwiedzających i pochodzenie kliknięć, a następnie utworzyć na tej podstawie rozliczenie marży.
Plik cookie jest używany do przechowywania informacji osobistych, takich jak czas dostępu, miejsce, z którego dostęp został wykonany, częstotliwość odwiedzin na naszej stronie internetowej, której dotyczą dane. Z każdej wizyty na naszej stronie internetowej, takie dane osobowe, w tym adres IP dostępu do Internetu wykorzystywanego przez podmiot danych, będą przesyłane do Google w Stanach Zjednoczonych. Dane osobowe są przechowywane przez Google w Stanach Zjednoczonych. Google może przekazywać te dane osobowe w ramach procedury technicznej osobom trzecim.
Podmiot danych może, jak stwierdzono powyżej, zapobiegać ustawieniu plików cookie na naszej stronie internetowej w dowolnym momencie za pomocą odpowiedniego dostosowania stosowanej przeglądarki internetowej, a tym samym na stałe odmówić używania plików cookie. Takie ustawienie w stosowanej przeglądarce internetowej również uniemożliwi Google Analytics wstawianie plików cookie w systemie technologii informacyjnej, której dane dotyczą. Ponadto pliki cookie już używane przez Google Analytics mogą zostać usunięte w dowolnym momencie za pośrednictwem przeglądarki internetowej lub innych programów służących temu celowi.
Ponadto, podmiot danych którego dane dotyczą ma możliwość wniesienia sprzeciwu wobec zbierania danych generowanych przez Google Analytics, a które są związane z korzystaniem z tejże strony, a także wobec ich przetwarzania przez Google. W tym celu osoba, której dane dotyczą musi pobrać dodatek do przeglądarki pod adresem https://tools.google.com/dlpage/gaoptout i zainstalować go. Jest to dodatek do przeglądarki który wskazuje Google Analytics poprzez JavaScript, aby wszelkie dane i informacje o wizytach stronach internetowych nie mogły być przesyłane do Google Analytics. Instalacja tegoż dodatku do przeglądarki jest uważana przez Google za sprzeciw. Jeśli system informatyczny, którego dane są usuwane, zostanie sformatowany lub na nowo zainstalowany później, wówczas podmiot danych musi ponownie zainstalować dodatek do przeglądarki, aby wyłączyć usługę Google Analytics.
Dalsze informacje oraz obowiązujące przepisy o ochronie danych firmy Google mogą być pobierane w ramach https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ i pod adresem http://www.google.com/analytics/terms/us.html. Więcej wyjaśnień na temat Google Analytics znaleźć można pod adresem https://www.google.com/analytics/,

Zakładki społecznościowe
Zakładki społeczne, które są określane przez odpowiednie logo są wykorzystywane także na naszej stronie. Użytkownicy niektórych platform mediów społecznościowych mogą korzystać z tych zakładek społecznościowych, umieszczać linki do wybranych stron Forbo na swoich profilach, aby udostępnić je lub podzielić się ich treścią z odpowiednią osobą ze swoich kontaktów. Po kliknięciu na zakładkę społecznościową, dane wysyłane są do identyfikacji do odpowiedniej platformy mediów społecznościowych. Jeśli nie chcesz tego robić, nie należy aktywować zakładki społecznościowej. Aby dowiedzieć się więcej na temat gromadzenia danych lub przetwarzanie i wykorzystywanie przez platformy społecznościowe, należy zapoznać się z polityką prywatności danych poszczególnych platform społecznościowych.

Środki bezpieczeństwa
Biorąc pod uwagę obecny stan techniki, koszty realizacji oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania, jak również ryzyko prawdopodobieństwa i dotkliwości dla praw i wolności osób fizycznych wykonujemy odpowiednie starania w celu zapewnienia ochrony danych osobowych przed przypadkowym i nielegalnym ich zniszczeniem lub utratą. Dążymy do zapewnienia, by dane osobowe były wykorzystywane we właściwy sposób i chronimy je przed nieautoryzowanym dostępem, wykorzystaniem lub ujawnieniem. Używamy kombinacji procesów, technologii i fizycznych kontroli bezpieczeństwa w celu ochrony danych osobowych przed nieupoważnionym dostępem, wykorzystaniem lub ujawnieniem.
Ponadto, dostęp do danych osobowych jest ograniczony do tych pracowników, kontrahentów i agentów, którzy muszą znać te dane do wykonywania swych funkcji lub poprawy i rozwoju naszych produktów i usług.

Modyfikacja tej Deklaracji o ochronie danych osobowych
Forbo zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Deklaracji o ochronie danych osobowych w dowolnym momencie. Forbo zaleca sprawdzanie tejże Deklaracji o ochronie danych osobowych w regularnych odstępach czasu, tak, by zawsze mieć świadomość najnowszego podejścia Forbo do ochrony danych osobowych. Jednocześnie po odwiedzeniu strony internetowej, użytkownik jest świadomy, że to w jego obowiązku jest sprawdzanie Deklaracji o ochronie danych i prywatności, aby dowiedzieć się o wszelkich zmianach, które mogły zostać wykonane w międzyczasie.

Jurysdykcja
Wszelkie spory wynikające z lub w związku z wykorzystaniem niniejszej witryny internetowej podlegają prawu szwajcarskiemu i będą rozstrzygane wyłącznie przez sąd w miejscu centrali rejestrowej firmy Forbo w Baar, w Szwajcarii, z zastrzeżeniem wyłączenia dla przepisów kolizyjnych.

Skontaktuj się z nami
Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszej Deklaracji ochrony prywatności lub danych związanych z przetwarzaniem danych osobowych w Forbo, bez wahania skontaktuj się z nami w dowolnej chwili pod adresem podanym poniżej.
Forbo Holding Ltd
Corporate Legal Services
Lindenstrasse 8
6340 Baar
Switzerland
Telefon +41 58 787 25 25
E-mail: dataprivacy@forbo.com

Czerwiec 2020