Zvoľte svoju krajinu

Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2

FAQ - Výroba a distribúcia

Na tejto stránke FAQ nájdete odpovede na otázky týkajúce sa znižovania odpadu, zachovania zdrojov a zaistenia postupov šetrných k životnému prostrediu pri výrobe a distribúcii našich podláh. Pokiaľ nenájdete, čo hľadáte, neváhajte nás kontaktovať so žiadosťou o ďalšiu pomoc.


Aké sú vaše snahy o posun smerom k ekologickejším výrobným procesom?

V rámci našej stratégie udržateľnosti máme zavedený program znižovania energie (pretože to bude mať vplyv na naše emisie CO2). Je tiež dôležité uviesť, že naše výrobné procesy nepoužívajú žiadnu vodu, okrem pary, ktorú používame pre naše tlačové techniky materiálu Flotex.

Ďalej máme programy, kde hľadáme alternatívy k využívaniu zemného plynu. Existujú napríklad rôzne lokality, kde sme zahájili elektrifikáciu niektorých skôr plynových zariadení. V jednej z našich tovární sme pilotne prešli na bioplyn, aby sme videli, ako sa to dá implementovať na viacerých miestach.

Aký druh zelenej energie používate vo svojich továrňach?

Zelená energia je niečo, čo môžeme nakupovať od našich dodávateľov energií. Všetky naše výrobné závody v západnej Európe využívajú zelenú elektrinu. Pri použití tohto typu elektriny máme istotu, že táto energia je generovaná prostredníctvom vetra, slnka alebo vodných zdrojov. Máme tiež vlastné solárne panely na strechách mnohých našich tovární.

Ako môžete dokázať, že máte programy znižovania odpadu a recyklácie? Napríklad na použitie vody, papiera, farieb alebo plastu?

Všetky naše výrobné závody majú certifikáciu ISO 14001 a pre túto certifikáciu je povinné mať programy znižovania spotreby energie, odpadu atď. Nezávislá tretia strana to každoročne kontroluje a overuje.

Máme tiež interný program nazvaný "The Green Walk." Tento program je zameraný na našich zamestnancov a dáva im najavo, že udržateľnosť je zodpovednosťou každého a v skutočnosti začína vecami, ktoré môžete sami ovplyvniť. Pravidelne organizujeme kampane na využitie elektriny, vody, stlačeného vzduchu, odpadu atď., meriame využitie kopírovacích strojov a naším cieľom je 100% recyklácia kancelárskeho odpadu.

Ako využívate alebo znovu využívate odpad z výroby?

Naším cieľom je znovu využiť všetok náš odpad z výroby v našich interných procesoch; to funguje veľmi dobre a je to súčasť našej snahy stať sa spoločnosťou s nulovým odpadom podľa princípov cirkulárneho hospodárstva. Továrenský odpad je najčastejšie pôvodný materiál alebo materiál, ktorý má podobnú receptúru ako produkt, ktorý vyrábame, takže opätovné použitie tohto odpadu v rovnakom procese je ľahké (ak máte správne vybavenie a špecializované know-how).

Opätovné využitie výrobného odpadu je takmer štandardom, pretože ide o jeden z najjednoduchších procesov na zvládnutie a kontrolu. V porovnaní s oveľa zložitejším procesom zberu a opätovného použitia použitých podlahových krytín. Sme transparentní v našich procesoch a v informáciách v našej výročnej správe o udržateľnosti. Tu si môžete prečítať, koľko presne znovu používame a recyklujeme v našich továrňach: 70 % našich produktov má už viac ako 25 % recyklovaného obsahu.

Aké sú informácie o energii včlenené do produktu, čo je všetka energia použitá na výrobu materiálov a všetka energia potrebná pre životnosť celého produktu?+H128H117H118:H126H118:H138H118:H144H117H118:H126H118:H147H118:H149H118:H147H118:H148H118:H149H118:H147H118:H149H118:H147

Tieto informácie možno nájsť v EPD pre každý produkt.

Aký je váš recyklačný cieľ do budúcnosti?

Pre rok 2025 máme niekoľko cieľov, aby sme zvýšili našu cirkuláciu:
• Usilujeme sa o 20% recyklovaný obsah vo všetkých našich produktoch
• navrhujeme pre recykláciu: zvýšiť recyklovateľnosť predávaných produktov
Zvyšujúci sa objem predaja v EÚ, ktorý je spotrebiteľom recyklovaný
Zvyšovanie množstva recyklovaného odpadu po inštalácii v EÚ
Zvyšujúci sa objem predaja podlahoviny inštalovaných na voľno, ktorý sa znovu používa a predáva v EÚ

Našim konečným cieľom je stať sa spoločnosťou s nulovým odpadom, čo znamená, že sa nepozeráme iba na odpad po výrobe, ale aj na tok odpadu, ktorý vzniká pri inštalácii našich produktov, alebo na toky, ktoré pochádzajú od spotrebiteľa ( staré) podlahy. Stanovili sme si ciele pre množstvo recyklovaného materiálu, ktorý používame v našich nových podlahových krytinách, a stanovili sme si ciele pre množstvo inštalačného odpadu a spotrebiteľského odpadu, ktorý zbierame a recyklujeme späť do našich procesov.

Aká je vaša politika recyklácie (na mieste)?

Naším prvým cieľom je použiť čo najmenšie množstvo surovín na výrobu vysoko kvalitných produktov spĺňajúcich normy. Naším druhým cieľom je znovu využiť čo najviac našich surovín počas výrobného procesu a recyklovať suroviny a kompozity, ktoré pochádzajú napríklad z rezania odpadu z iných tovární. Konečným cieľom je mať proces s nulovým odpadom.

Ako je to s recyklovateľnosťou vašich obalov?

Takmer všetky naše obaly sú vyrobené z papiera a papierového jadra. Všetky sú recyklované, ako interne, tak prostredníctvom tretej strany. Papierový odpad na stavbách sa zbiera oddelene.

Aká je vaša dopravná politika?

Všetky naše výrobné závody sa nachádzajú v Európe, kde je veľmi dobrá infraštruktúra pre cestnú, železničnú a vodnú dopravu. Zatiaľ čo naše továrne budú dopravovať suroviny po vodných cestách, náš hotový produkt bude distribuovaný po ceste (kamióne) prostredníctvom profesionálnych prepravcov, ktorí budú využívať jemné distribúcie a majú vždy zaručenú spätnú prepravu. V našich továrňach a v našich miestnych distribučných sieťach používame distribučné centrá, aby sme zaistili, že zákazníci dostanú všetky produkty, ktoré si objednali, v rovnakom čase, aj keď boli vyrobené na rôznych miestach.

Aká energia sa využíva v doprave? Fosílne palivá?

Nie, nie z tejto definície. Naše tretie strany, dopravcovia, sú veľmi ohľaduplní k životnému prostrediu a majú elektrické nákladné vozidlá, čo je určite prípad jemnej distribúcie. K týmto rozhodnutiam a investíciám tiež stimulujeme našich partnerov.