Zvoľte svoju krajinu

Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2

Vyhlásenia a podmienky používania

Požiadavky na zverejnenie podľa švajčiarskeho práva
Forbo Holding Ltd
Lindenstrasse 8
CH-6340 Baar
švajčiarsko
Telefón +41 58 787 25 25
Fax +41 58 787 20 25
E-Mail: info@forbo.com


Podmienky používania a vylúčenie zodpovednosto

Všeobecné informácie
Prístup a používanie webovej stránky www.forbo-flooring.cz ("webová stránka") spoločnosti Forbo Holding Ltd ("Forbo") sa riadi týmito podmienkami ("Podmienky používania"). Spoločnosť Forbo si vyhradzuje právo kedykoľvek Podmienky používania bez predchádzajúceho oznámenia zmeniť.

Návštevou tejto webovej stránky súhlasíte ("vy" alebo "užívateľ") s Podmienkami používania.

Vyhlásenie
Táto webová stránka a jej obsah - tj. Čokoľvek, čo si tu prečítate, počujete alebo uvidíte, bola vytvorená len na účely poskytovania informácií. Spoločnosť Forbo sa snaží zabezpečiť, aby informácie publikované na webovej stránke boli pravdivé a aktuálne, neposkytuje však na webovú stránku ani na jej obsah žiadne záruky. To predovšetkým znamená, že spoločnosť neposkytuje záruky na presnosť, úplnosť, legálnosť, aktuálnosť, použiteľnosť alebo správnosť informácií, ktoré stránka obsahuje, ani na informácie umiestnené pod jednotlivými odkazy. Spoločnosť Forbo navyše nezaručuje, že prístup na túto stránku bude bezproblémový, alebo že nebude prerušený.

Spoločnosť Forbo nie je povinná odstraňovať z webovej stránky neaktuálne informácie, ani takéto informácie aktualizovať alebo opravovať. Spoločnosť Forbo si tiež vyhradzuje právo kedykoľvek bez predchádzajúceho oznámenia meniť, rozširovať alebo inak prispôsobovať obsah tejto webovej stránky.

Vylúčenie zodpovednosti
Spoločnosť Forbo nesie zodpovednosť za škody, ktoré Vám alebo tretím stranám spôsobili subjekty spoločnosti Forbo v dôsledku úmyselného alebo hrubo nedbalého konania alebo v dôsledku úmyselného alebo hrubo nedbalého opomenutia. Spoločnosť Forbo však uvedenú zodpovednosť nesie len v rozsahu stanovenom platnými právnymi predpismi. Akákoľvek ďalšia zodpovednosť, najmä zodpovednosť za iné ako úmyselné alebo hrubo nedbalé konanie, či vynechanie alebo zodpovednosť za škody spôsobené ostatnými zúčastnenými stranami (vrátane dodávateľov alebo zamestnancov), je úplne vylúčená. Užívateľ používa webovú stránku na vlastné riziko.

Externé odkazy
Webová stránka spoločnosti Forbo môže obsahovať odkazy na webové stránky tretích strán. Spoločnosť Forbo nemá kontrolu nad obsahom ani webovými stránkami tretích strán, neposkytuje teda záruky na legálnosť, správnosť, použiteľnosť, aktuálnosť alebo úplnosť uvedeného obsahu alebo webových stránok. Forbo nezodpovedá za obsah a webové stránky tretích strán ani za webové stránky, ktoré uvádzajú odkazy na webovú stránku spoločnosti Forbo alebo je zobrazujú v rámčekoch.

Odkazy na sociálne siete
Na webovej stránke spoločnosti Forbo sú uvedené odkazy na sociálne siete, ktoré sú označené príslušným logom. Užívatelia konkrétnych platforiem pre prevádzkovanie sociálnych sietí môžu tieto odkazy používať na umiestňovanie odkazov vybraných stránok spoločnosti Forbo na svoje profily, aby ich mohli propagovať alebo zdieľať príslušnú stránku so svojimi kontakty. Akonáhle kliknete na odkazy, odosielate identifikačné údaje príslušnej platforme pre prevádzkovanie sociálne siete. Osoby, ktoré zdieľajú správy / informácie spoločnosti Forbo pomocou odkazov na sociálne siete, nie sú oprávnené hovoriť v mene spoločnosti Forbo ani ju zastupovať. Zverejňujú svoje vlastné názory a stanoviská. Ustanovenia týchto podmienok použitia týkajúce sa externých odkazov platí aj pre odkazy na sociálne siete.

Práva duševného vlastníctva
Obsah tejto webovej stránky, najmä obrázky, videá a ochranné známky vo forme obrázkov alebo textu, loga vo forme textu, grafické logá, grafické umenie, kópie, tlačové správy a iné informácie sú chránené platným autorským zákonom a inými zákonmi, ktorých cieľom je ochrana práv duševného vlastníctva. Reprodukcie, prenos alebo iné používanie obsahu alebo jeho časti, prípadne grafickej úpravy tejto webovej stránky bez predchádzajúceho písomného súhlasu oddelenia Corporate Communications spoločnosti Forbo je zakázané. Spoločnosť Forbo je oprávnená kedykoľvek odobrať už udelený súhlas, bez toho, aby bola povinná hradiť akúkoľvek náhradu alebo náklady.

Ochrana osobných údajov
Ak sa rozhodnete poskytnúť spoločnosti Forbo svoje osobné údaje, súhlasíte s tým, že tieto údaje budú prenášané bez predchádzajúceho kódovania a že má spoločnosť Forbo právo ukladať a používať uvedené údaje v súlade s firemnou politikou ochrany osobných údajov. Podrobné informácie o ochrane vašich osobných údajov nájdete v Vyhlásenie o ochrane súkromia uvedenom nižšie.

Zabezpečenie prenosu dát
Internet je globálnym požiadavkou. Ak používate webovú stránku alebo komunikujete ak pomocou e-mailu, kontaktného formulára alebo podobných prostriedkov, súhlasíte s nekódovaným prenosom údajov, ktoré hodláte zaslať spoločnosti Forbo. Takto zaslané údaje nie sú dôverné ani zabezpečené, môžu sa stratiť, byť zobrazené, zachytené alebo modifikovali tretími stranami alebo môžu byť prenesené za hranice štátu. Kvôli prevádzkovému nastavenie internetu a hroziacim systémovým rizikám prebiehajú všetky prenosy dát, ktoré spustíte, na vlastné riziko. Ďalšie ustanovenia platí len v prípade, že vám spoločnosť Forbo ponúkne možnosť kódovaného prenosu. Kontaktujete Ak spoločnosť Forbo elektronickou formou, súhlasíte, že s vami bude spoločnosť Forbo tiež komunikovať touto formou.

Spoločnosť Forbo nezodpovedá za škody vzniknuté v spojitosti so správami zaslanými z / do spoločnosti Forbo prostredníctvom e-mailu alebo iného systému na prenos elektronických správ.

Zákony
Všetky spory vzniknuté v spojitosti s používaním tejto webovej stránky sa riadi švajčiarskymi zákonmi a budú riešené iba príslušnými súdmi v mieste hlavného sídla spoločnosti Forbo v Baar (Švajčiarsko), pričom budú vylúčená spornými právne ustanovenia.

August 2014