Zvoľte svoju krajinu

Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

Úvod
Týmto Vyhlásením o ochrane osobných údajov by sme my, Forbo Holding AG, chceli opísať, ako zaobchádzame s osobnými údajmi, ktoré my alebo niektorá z našich dcérskych spoločností („Forbo“) zbierame, používame a spracúvame na internetovej stránke a pridružených stránkach („webová stránka“), a chceli by sme opísať aj práva, ktoré ako dotknutá osoba máte.

Spoločnosť Forbo dodržiava vysoké normy ochrany osobných údajov a tieto údaje spracúva v súlade s platnou legislatívou v oblasti ochrany osobných údajov (najmä so Všeobecným nariadením Európskej únie o ochrane osobných údajov, „GDPR“). Hoci túto webovú stránku možno vo všeobecnosti používať bez poskytnutia osobných údajov, niektoré služby na tejto stránke môžete použiť len vtedy, ak sa nám rozhodnete poskytnúť svoje osobné údaje.

Spoločnosť Forbo zaviedla mnohé technické a organizačné opatrenia, aby zaistila ochranu osobných údajov, ktoré sa spracúvajú na tejto webovej stránke. Prenos údajov cez internet však nemusí byť bezpečný, a preto nemôžeme zabezpečiť absolútnu ochranu vašich osobných údajov.


Informácie, ktoré spoločnosť Forbo zbiera
Spoločnosť Forbo môže zbierať osobné údaje používateľov pri rôznych príležitostiach, napríklad keď navštívite našu webovú stránku, začnete odoberať informačný bulletin, alebo v súvislosti s inými aktivitami, službami, funkciami alebo zdrojmi, ktoré spoločnosť Forbo sprístupňuje na svojej webovej stránke.

Kým ste na tejto webovej stránke, zbierajú sa takzvané užívateľské údaje, ako je napríklad typ prehliadača a použitá verzia, webová stránka, z ktorej ste sa dostali na našu stránku, dátum a čas prístupu, adresa internetového protokolu (ktorá je však do takej miery anonymizovaná, že neumožňuje vytušiť nič o jednotlivých osobách) a údaje o poskytovateľovi prístupového systému na internete. Spoločnosť Forbo používa tieto údaje iba na správny prenos obsahu našej webovej stránky, optimalizáciu obsahu našej stránky, vrátane reklamy, zabezpečenie dlhodobej životaschopnosti našich IT systémov a technológie webových stránok, a na poskytnutie informácií orgánom činným v trestnom konaní, ktoré sú potrebné na účely trestného stíhania v prípade kybernetických útokov. Spoločnosť Forbo nepoužije údaje na vyvodenie akýchkoľvek záverov týkajúcich sa dotknutej osoby. Údaje obsiahnuté v logoch servera sa uchovávajú osobitne, mimo všetkých osobných údajov, ktoré poskytla dotknutá osoba.

Ďalšie údaje, ako je vaše meno, e-mailová adresa, telefónne číslo, alebo akékoľvek iné osobné údaje, sa zbierajú len vtedy, ak takéto údaje poskytnete spoločnosti Forbo dobrovoľne.

Odoberané služby a kontaktné formuláre
Na tejto webovej stránke majú používatelia možnosť odoberať informačné bulletiny a iné publikácie spoločnosti Forbo, kontaktovať nás prostredníctvom kontaktných formulárov a objednávať si od nás služby. V príslušných políčkach na zadávanie údajov vidíte, aké osobné údaje sa prenášajú. Okrem týchto údajov uchovávame aj IP adresu počítačového systému, pridelenú poskytovateľom internetovej služby, ktorú v čase registrácie používa dotknutá osoba, ako aj dátum a čas registrácie, aby sme sa chránili pred potenciálnym zneužitím. Pokiaľ je to uvedené vo formulári, môžeme takisto skombinovať vaše užívateľské údaje s prenesenými údajmi, aby sme zistili, aké máte preferencie.
Takto získané osobné údaje sa použijú na účely, na ktoré ich posielate do spoločnosti Forbo, napríklad aby sme vám poslali spravodajcu alebo iné publikácie, ktoré odoberáte, odpovedali na vaše otázky, alebo spracovali vaše objednávky. Okrem toho môžeme tieto údaje použiť, aby sme vás kontaktovali a informovali o produktoch, ktoré sú pre vás relevantné. Kedykoľvek môžete zrušiť odber a odvolať svoj súhlas so spracovaním údajov. Na to môžete buď použiť odkaz, ktorý nájdete v každom informačnom bulletine, alebo kedykoľvek poslať e-mail na adresu: info.cz@forbo.com

Súbory cookie
Spoločnosť Forbo používa súbory cookie na tejto webovej stránke, aby vám mohla ponúknuť svoje služby.

Máte možnosť zabrániť uchovávaniu alebo inštalácii súborov cookie vhodnou zmenou nastavení vášho prehliadača. Okrem toho môžete kedykoľvek vymazať už vytvorené súbory cookie prostredníctvom vášho prehliadača alebo iného počítačového programu. To sa dá urobiť vo všetkých populárnych prehliadačoch. Spoločnosť Forbo však zdôrazňuje, že v tomto prípade možno nebudete môcť naplno využiť všetky funkcie na tejto webovej stránke. Ďalšie informácie o súboroch cookie nájdete v Usmerneniach pre používanie súborov cookie, ktoré nájdete v ďalšom texte.

Právny základ pre spracúvanie osobných údajov
Na účely GDPR a so zreteľom na toto nariadenie (pokiaľ sa vzťahuje na daný prípad) by sme chceli načrtnúť právny základ, o ktorý sa opierame pri spracúvaní osobných údajov. Väčšina operácií pri spracúvaní osobných údajov na našej webovej stránke vychádza z článku 6(1)(f) nariadenia GDPR, keďže spracovanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje spoločnosť Forbo alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov. Článok 6(1)(a) nariadenia GDPR slúži ako právny základ pre spracúvanie, pre ktoré získame súhlas so spracúvaním osobných údajov na konkrétny účel. Ak je nevyhnutné spracúvať osobné údaje na plnenie zmluvy, ktorej ste zmluvnou stranou, ako je to napríklad v prípade dodávky tovaru alebo poskytnutia inej služby, spracúvanie osobných údajov vychádza z článku 6(1)(b) nariadenia GDPR. To isté platí aj pre také spracúvanie, ktoré je nevyhnutné pre vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy, napríklad v prípade otázok týkajúcich sa našich výrobkov alebo služieb. Ak spoločnosť Forbo podlieha zákonnej povinnosti, ktorá si vyžaduje spracúvanie osobných údajov, keď napríklad musí plniť daňové povinností, alebo sa zodpovedať štátnym orgánom, takéto spracúvanie osobných údajov vychádza z článku 6(1)(c) nariadenia GDPR.

Poskytovanie osobných údajov
Neprenesieme, nepredáme, ani si nebudeme vymieňať získané osobné údaje so žiadnymi tretími stranami, pokiaľ vás nebudeme vopred informovať o takomto prenose, predaji alebo výmene, a vy nám na to nedáte výslovný súhlas. Spoločnosť Forbo si však v rozsahu, ktorý je uvedený v ďalšom texte, vyhradzuje právo poskytnúť získané údaje tretím stranám: (i) pridruženým alebo ňou riadeným podnikom, ako aj subdodávateľom, ktorí podliehajú tomuto Vyhláseniu o ochrane osobných údajov, alebo ktorí dodržiavajú zásady ponúkajúce minimálne takú istú ochranu ako toto Vyhlásenie o ochrane osobných údajov; (ii) poskytovateľom služieb, ktorí spravujú webovú stránku, alebo poskytujú iné služby, ako je monitorovanie prenosu údajov na internete alebo zostavovanie výsledkov štatistických rozborov; (iii) za účelom ochrany spoločnosti Forbo a tretích strán možno získané údaje poskytnúť tretím stranám, ak si to vyžaduje príslušný osobitný predpis, alebo ak je nevyhnutné poskytnúť tieto údaje za účelom splnenia podmienok použitia, alebo ochrany práv spoločnosti Forbo a tretích strán.

Vo vyššie uvedených prípadoch možno vaše údaje preniesť do krajín mimo Švajčiarska alebo Európskeho hospodárskeho priestoru („EHP“). Osobné údaje sa prenášajú mimo EHP na základe vyhlásení o primeranosti alebo iných vhodných záruk a ochranných opatrení, najmä štandardných doložiek o ochrane osobných údajov prijatých Európskou komisiou.

Skontaktujte sa s nami, prosím, ak máte záujem o kópiu konkrétnych záruk a prostriedkov použitých v prípade prenosu vašich osobných údajov (článok 13(1)(f) nariadenia GDPR).

Ako dlho sa budú osobné údaje uchovávať?
Osobné údaje budeme spracúvať a uchovávať len tak dlho, ako to bude nevyhnutné na dosiahnutie účelu, na ktorý sa osobné údaje zbierali, no v každom prípade nie kratšie, než to vyžadujú príslušné ustanovenia o uchovávaní osobných údajov, a potom budeme pravidelne vymazávať tieto osobné údaje.

Aké mám práva ako dotknutá osoba?
Každá dotknutá osoba má právo na prístup k údajom podľa článku 15 nariadenia GDPR, právo na opravu údajov podľa článku 16 nariadenia GDPR, právo na vymazanie údajov podľa článku 17 nariadenia GDPR, právo na obmedzenie spracúvania podľa článku 18 nariadenia GDPR, právo namietať podľa článku 21 nariadenia GDPR, a v prípade potreby aj právo na prenosnosť údajov podľa článku 20 nariadenia GDPR. V prípade potreby máte navyše podľa článku 77 nariadenia GDPR aj právo podať sťažnosť príslušnému regulačnému orgánu, ktorý vykonáva dohľad nad dodržiavaním zásad ochrany osobných údajov.

Kedykoľvek môžete odvolať súhlas, ktorý ste nám dali na spracúvanie osobných údajov. Toto platí aj pre vyhlásenia o súhlase, ktoré ste nám dali predtým, než nariadenie GDPR vstúpilo do platnosti, t. j. do 25. mája 2018. Takéto odvolanie súhlasu však neovplyvní spracúvanie osobných údajov, ku ktorému došlo predtým, než ste odvolali svoj súhlas.

Google Analytics
Táto webová stránka používa Google Analytics, analytickú službu, ktorú prevádzkuje spoločnosť Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA („Google“). Webová analytika je zber, zhromažďovanie a analýza údajov o správaní návštevníkov webových stránok. Webová analytická služba okrem iného zbiera aj údaje o webovej stránke, z ktorej daná osoba navštívila príslušnú stránku (takzvaný „referrer“), ktoré podstránky navštívila, alebo ako často a ako dlho si prehliadala podstránku. Webová analytika sa používa hlavne na optimalizáciu webovej stránky a na analýzu nákladov a prínosov reklám na internete.

Prevádzkovateľ používa aplikáciu „_gat._anonymizeIp“ na získanie webovej analytiky prostredníctvom Google Analytics. Keď sa dotknutá osoba dostane na naše webové stránky z členského štátu Európskej únie alebo iného zmluvného štátu Dohody o Európskom hospodárskom priestore, pomocou tejto aplikácie Google zostruční IP adresu internetového prepojenia dotknutej osoby a anonymizuje ju.

Účelom nástroja Google Analytics je analyzovať prenos údajov na našej webovej stránke. Google používa získané údaje a informácie okrem iného aj na vyhodnotenie používania našej webovej stránky a poskytovanie on-line správ, ktoré uvádzajú aktivity na našej stránke, a na poskytovanie iných služieb týkajúcich sa používania našej webovej stránky.

Nástroj Google Analytics umiestni súbor cookie do IT systému dotknutej osoby. Len čo sa súbor cookie uloží, Google môže analyzovať používanie našej webovej stránky. Pri každom otvorení niektorej z individuálnych stránok tejto webovej stránky prehliadač v IT systéme dotknutej osoby automaticky odošle údaje cez Google Analytics na účely on-line reklamy a vyúčtovania provízií Googlu. Pri tomto technickom postupe spoločnosť Google získava vedomosti o osobných údajoch, ako je IP adresa dotknutej osoby, ktorá spoločnosti Google okrem iného slúži na to, aby pochopila, odkiaľ pochádzajú a odkiaľ klikajú návštevníci stránky, a následne mohla pripraviť vyúčtovanie provízií.

Súbor cookie sa používa na uchovávanie osobných informácií, ako je čas prístupu, miesto, odkiaľ dotknutá osoba získala prístup k stránke, a ako často navštevovala našu stránku. Pri každej návšteve našej internetovej stránky sa takéto osobné údaje, vrátane IP adresy internetového prístupu použitého dotknutou osobou, budú prenášať do spoločnosti Google v Spojených štátoch amerických. Google uchováva tieto osobné údaje v USA a technickými opatreniami ich môže poskytnúť tretím stranám.

Ako bolo uvedené v predchádzajúcom texte, dotknutá osoba môže kedykoľvek zabrániť používaniu súborov cookie prostredníctvom našej webovej stránky zodpovedajúcou zmenou nastavení používaného prehliadača, a tak trvalo zabrániť používaniu súborov cookie. Takáto zmena nastavení prehliadača by takisto zabránila nástroju Google Analytics používať súbory cookie v IT systéme dotknutej osoby. Okrem toho možno kedykoľvek vymazať súbory cookie, ktoré nástroj Google Analytics už používa, a to prostredníctvom prehliadača alebo iných počítačových programov.

Dotknutá osoba má navyše možnosti namietať voči tomu, aby nástroj Google Analytics zbieral údaje súvisiace s používaním tejto webovej stránky, ako aj voči tomu, aby Google tieto údaje spracúval. Za týmto účelom si dotknutá osoba musí stiahnuť prídavnú funkciu prehliadača z adresy: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout a nainštalovať ju. Táto prídavná funkcia prehliadača cez JavaScript hovorí nástroju Google Analytics, že nemôže prenášať do Google Analytics žiadne údaje a informácie o návšteve internetových stránok. Spoločnosť Google považuje inštaláciu prídavnej funkcie prehliadača za námietku. Ak sa IT systém dotknutej osoby potom vymaže, naformátuje alebo znova nainštaluje, táto dotknutá osoba musí potom znova nainštalovať prídavnú funkciu prehliadača, aby deaktivovala Google Analytics.

Ďalšie informácie a príslušné interné zásady spoločnosti Google týkajúce sa ochrany osobných údajov nájdete na: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ a http://www.google.com/analytics/terms/us.html . Používanie nástroja Google Analytics je ďalej vysvetlené na: https://www.google.com/analytics/ .

Záložky webových stránok
Táto stránka používa záložky webových stránok, ktoré sa dajú identifikovať na základe ich loga. Používatelia niektorých sociálnych médií môžu používať tieto záložky, aby do svojich profilov umiestnili vybrané stránky spoločnosti Forbo, a tak ich označili, alebo sa podelili o príslušnú stránku so svojimi kontaktmi. Kedykoľvek kliknete na záložky webových stránok, posielate identifikačné údaje do príslušného sociálneho média. Ak to nechcete robiť, nemali by ste si aktivovať záložky webových stránok. Ak sa chcete dozvedieť viac o zbere osobných údajov, alebo o ich spracúvaní a používaní v sociálnych médiách, pozrite si interné zásady ochrany osobných údajov v jednotlivých sociálnych médiách.

Bezpečnostné opatrenia
Snažíme sa primerane chrániť osobné údaje pred náhodným a nezákonným zničením a stratou, pričom berieme do úvahy stav vedy a techniky, náklady na realizáciu, povahu, rozsah, kontext a účely spracúvania, ako aj nerovnomernú pravdepodobnosť a závažnosť ohrozenia práv a slobôd jednotlivcov. Snažíme sa zabezpečiť náležité používanie osobných údajov a ochranu týchto údajov pred nedovoleným prístupom, používaním alebo zverejnením. Používame kombináciu procesných, technologických a fyzických bezpečnostných opatrení, aby sme osobné údaje ochránili pred nedovoleným prístupom, používaním alebo zverejnením.

Prístup k osobným údajom je navyše obmedzený na tých zamestnancov, dodávateľov a sprostredkovateľov, ktorí potrebujú mať tieto údaje, aby mohli plniť im pridelené úlohy, a vyvíjať alebo zlepšovať naše výrobky a služby.

Zmena tohto Vyhlásenia o ochrane osobných údajov
Spoločnosť Forbo si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť toto Vyhlásenie o ochrane osobných údajov. Spoločnosť Forbo odporúča, aby ste pravidelne čítali toto Vyhlásenie o ochrane osobných údajov, a tak vždy vedeli o najnovšom prístupe spoločnosti Forbo k ochrane osobných údajov. Keď navštívite našu webovú stránku, beriete na vedomie, že vašou povinnosťou je pravidelne čítať toto Vyhlásenie o ochrane osobných údajov, aby ste zistili, či nedošlo k nejakým zmenám.

Rozhodné právo
Všetky spory vyplývajúce alebo súvisiace s používaním tejto webovej stránky sa budú riadiť švajčiarskym právom a budú sa riešiť iba prostredníctvom príslušných súdov v sídle ústredia spoločnosti Forbo v Baare (Švajčiarsko), okrem kolidujúcich ustanovení právnych noriem.

Kontaktujte nás
Ak máte nejaké otázky týkajúce sa tohto Vyhlásenia o ochrane osobných údajov alebo spracúvania osobných údajov v spoločnosti Forbo, neváhajte, a kedykoľvek sa s nami skontaktujte alebo nám napíšte na:
Forbo s.r.o.
Novodvorská 994
14221 Praha 4
Česká republika
Tel.: +420 239 043 011
e-mail: dataprivacy@forbo.com

Jún 2020