Velg land

Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2

Innledning

Bergfald Miljørådgivere har utarbeidet en rapport som viser miljøbelastning og kostnader for gulvbelegg og tepper. Rapporten vises her i sin helhet og tar for seg områdene klimagassutslipp, energiforbruk, helse og livsløpskostnader (LCC).


Bergfald Innledning 1b

Om rapporten

Denne presentasjonen er en sammenligning av miljøbelastningen og kostnaden ved ulike gulvbelegg; Linoleum, Homogen PVC, Hetrogen PVC, Gummi, PVC-Fritt, Vevde og Tuftede teppefliser og Vevd og Tuftet banevare.

Sammenligningen baserer på offentlig tilgjengelige, ikke-produsentspesifikke EPDer, utført i henhold til EN 15804.

Områder

Resultatene er angitt for de kategoriene hvor gulvbelegg har størst betydning for miljøet: klimagassutslipp og energibruk. I tillegg er livsløpskostnadene for de ulike produktene presentert, og helse og miljøeffekter som ikke er beskrevet i EPDene inkludert.

For hvert av disse fire områdene presenteres betydningen fra de ulike materialene i to ulike tidsperspektiver 1 år og 60 år. Resultatene for begge perspektivene er beregnet ut fra vugge til grav, som innebærer at alle prosesser fra råmaterialene fremskaffes, produksjon, montering, vedlikehold, utskiftning og avhending inkluderes.

Totalt

4 nivåer

Resultatene fra sammenligningen for klimagassutslipp og energibruk presenteres på 4 ulike nivåer:

Nivå 1:
Oversikt over totalbelastningen for 1 år og 60 år.

Nivå 2:
Detaljering av totalbelastningen for 1 år og 60 år.

Nivå 3:
Sammenligning mellom Forbos produkter og de ikke-produsentspesifikke resultatene.

Nivå 4:
Forklaring på hva resultatene betyr i praksis.

For livsløpskostnadene presenteres totalkostnadene for 1 år og 60 år, og kostnadsutviklingen over 60 år. For helse- og miljøeffektene som ikke er beskrevet i EPDene, evalueres materialene på en tredelt skala representert med ikoner, og ved kortfattet tekst med forklaring.

1 og 60 år

Sammenligningskategoriene

I en EPD rapporteres miljøbelastningen i syv ulike kategorier, i tillegg til energiforbruket.

For gulv som produktkategori, er det klimagassutslipp og energi som representerer de største miljøbelastnings-faktorene og har en betydning for nasjonale utslipp, mens bidraget i de andre miljøbelastningskategoriene har mindre betydning.

Dette er også de kategoriene som er mest allment kjent og dermed lettest å forholde seg til for de fleste av leserne av sammenligningen.

I tillegg til sammenligningen av EPDer, har vi sammenlignet kostnadene forbundet med installasjon og rengjøring av de ulike materialene. Tallene til denne sammenligningen har vi hentet inn fra uavhengige rengjørings- og håndverksfirmaer. De nøyaktige prisene vil kunne variere ut fra størrelse på prosjektet, lokasjon, prisvariasjoner, etc. Men i og med at variasjoner i prisene har en tendens til å påvirke alle materialer likt, vil den prisdifferansen fra et produkt til et annet være ganske stabil.

Vi har også sammenlignet en del helse- og miljørelaterte aspekter av materialene som ikke rapporteres i en EPD, i en kategori vi har kalt «helse». Sammenligningen i denne kategorien er utført av Bergfald Miljørådgivere og baserer seg på kunnskap om råstoffene og prosessene for de ulike materialene.

Biogent karbon

Planter som vokser tar opp karbondioksid gjennom fotosyntesen og binder dette så lenge planten eksisterer. For produkter som benytter seg av materialer fra planter, vil dette medføre at karbon bindes i materialene og medføre lavere utslipp av CO2-ekvivalenter i denne livsløpsfasen. Tilsvarende mengde karbon slippes ut igjen ved avhending, og medfører høyere utslipp av CO2-ekvivalenter. I og med at like store mengder bindes og slippes ut, vil ikke dette påvirke resultatene fra Cradle2Grave, men vil gi utslag i hvor store utslipp det er i de ulike fasene. I denne presentasjonen vil det først og fremst påvirke linoleumsproduktene.

Valg av scenarioer

I en EPD er tallene til og med produksjon spesifikke for den enkelte produsent, mens alt som skjer etter at gulvene har forlatt fabrikken er basert på scenarioer og antatt hendelsesforløp. For å gjøre sammenligningen så riktig som mulig er det brukt samme tall for scenarioene (alt etter «materialer og produksjon») for sammen-ligningen av samme type produkter (f.eks. linoleum og Marmoleum).

For å sørge for å gi best mulig sammenlignings-grunnlag er forbrenning med energigjenvinning valgt som avhendingsscenario for så mange av produktene som mulig. For noen av teppene var ikke dette scenarioet et alternativ, og deponering er brukt isteden.

Restverdi for gulvet etter 60 år

Restverdien av gulvene etter 60 år settes til null, i henhold til EN 15978. Det innebærer at utregningen, i tillegg til vedlikehold av gulvet, inkluderer antall ganger et gulv trenger å byttes ut innenfor en 60-års periode, men tar ikke hensyn til antall år som gjenstår før gulvet ville trenge ny utskiftning etter 60-års perioden.

Levetid

Vugge til grav

I sammenligningene av produktene har vi inkludert alle faser av livsløpet, fra råmaterialet fremskaffes til avhendet produkt håndteres. Vugge-til-port resultatene kan sees for global oppvarming ved å se på «materialer og produksjon»-resultatene. Antall ganger produktet trenger å skiftes ut, er beregnet med utgangspunkt i forventet levetid for produktet i forhold til en 60 års periode. Belastningen fra rengjøring og vedlikehold i bruksfasen er beregnet med utgangspunkt i det som er rapportert i den enkelte EPD.

Allura Fusion WP60374

EPD grunnlaget

En EPD (Environmental Product Declaration) er et kortfattet tredjeparts veri_sert og registrert dokument med transparent og sammenlignbar informasjon om produkters miljøprestasjon gjennom hele livssyklusen. Resultatene i en EPD baserer seg på LCA (livsløpsevalueringer) utført i henhold til internasjonale standarder.

For Linoleum, Homogen PVC, Heterogen PVC, og Gummi er generiske EPDer brukt som grunnlag for analysene. Det finnes ikke tilsvarende generiske EPDer for tepper og PVC-fritt.

Derfor har ikke-produsentspesifikke resultater blitt laget ved å ta et gjennomsnitt av EPDer fra de markedsledende produsentene på det norske markedet for tepper. For PVC-fritt har gjennomsnittet av de to eneste tilgjengelige EPDene blitt brukt.

Sammenligningen er utført på oppdrag fra Forbo Flooring, men har til hensikt å gi en objektiv sammenligning av ulike typer gulvmateriale, uten å skulle favorisere noen enkelt produsent.Dr. Johannes Daae
Bergfald Miljørådgivere

©2018

Referanser

EPDer

Bergfald MIljørådgivere

Bergfald Miljørådgivere