Izvēlēties valsti

Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2

Katra soļa pārredzamība

LCA, EPD un HPD

Ritiniet, lai atklātu

trešo pušu apstiprināta informācija

100% pārredzamība mūsu klientiem

Lai panāktu ilgtspējīgumu, pārredzamībai ir būtiska nozīme. Pārredzamība pieprasa to, lai uzņēmumi dalītos ar informāciju par savu produktu sastāvu, ražošanas procesiem un iespējamo ietekmi uz vidi, lietotājiem un sabiedrību. Jau 1996. gadā Forbo Flooring Systems sāka sadarboties ar Leidenes Universitāti Nīderlandē, lai izveidotu pārredzamu pārskatu par jebkuru iespējamo ietekmi, ko izraisa mūsu linoleja produkti.

Šobrīd mēs piedāvājam informāciju par ietekmi katram Forbo produktam, vadoties pēc dzīves cikla novērtējuma un izstrādājuma vides deklarācijām, kas tiek neatkarīgi pārskatītas.

Viss sākas ar LCA

Mēs izmantojam dzīves cikla novērtējumus, lai pastāvīgi uzlabotu materiālu ilgtspējību

Dzīves cikla novērtējums ir visaptveroša sistēma produkta dzīves radītās ietekmes uz vidi mērīšanai. Mērījums ir standartizēts un vienāds visiem produktu veidiem. Kamēr sistēmas robežām, datu kvalitātei un svēruma koeficientiem ir nozīme kopējā novērtējumā, mūsu aprites cikla novērtējumi (Life Cycle Assessment — LCA) tiek pieņemti, tiklīdz tos ir apstiprinājusi neatkarīga trešā puse.

Uz datiem, kas LCA vajadzībām apkopoti inventāra analīzes laikā, attiecas noteikti produktu kategoriju noteikumi (PCR). Tie nosaka to, kā un kādi dati jāapkopo, kādi aprēķini jāveic, lai sniegtu pierādījumus par ietekmi uz vidi, un kā šī informācija ir jāpasniedz.
Novērtēto procesu rādītāji tiek apkopoti, lai identificētu izstrādājuma potenciālo kaitējumu videi.

Viss sākas ar LCA
LCA procesa elementi

Kvantificēti vides dati

EPD nodrošina šablonu ēkas ietekmes uz vidi novērtēšanai.

LCA tiek veidoti noteiktām izstrādājumu kategorijām, savukārt izstrādājumu vides deklarācijas (EPD) sper soli tālāk, nosakot LCA katram konkrētam izstrādājumam. EPD akreditē programmas operators saskaņā ar ISO 14025 un EN 15804, turklāt no neatkarīgi apstiprina trešā puse. Mūsu EPD dokumentus apstiprina UL Environment.

Iesaistītās puses visas piegādes ķēdes ietvaros var izmantot EPD, lai salīdzinātu dažādu izstrādājumu ekoloģiskos rādītājus un veiktu informētus, ilgtspējīgus lēmumus.

Forbo Flooring Systems nodrošina izstrādājuma vides deklarāciju katram izstrādājumam.

Doties uz mūsu EPD lejupielādes centru
Environmental Product Declaration_Sphera Energetic floor

veselīga iekštelpu vide

Tā kā grīdas ir daļa no iekštelpu vides, kurā cilvēki dzīvo, satiekas un strādā, mūsu misija ir izstrādāt un piedāvāt produktus, kas sniedz pozitīvu ieguldījumu indivīda veselībā un komfortā.

Veselības preču deklarācija

Lemjot par ilgtspējīgu attīstību, veselības problēmas nevar nošķirt no vides problēmām. Tādēļ mēs uzskatām, ka arī mūsu novērtējumos ir jābūt aplūkotai gan ietekmei uz cilvēku veselību, gan vidi. Forbo Flooring Systems ir vienīgais grīdu ražotājs pasaulē, kas savos EPD iekļauj informāciju gan par ietekmi uz cilvēku veselību, gan ekotoksiskumu. Savu izstrādājumu toksiskuma rādītāju aprēķināšanai un novērtēšanai mēs izmantojam starptautiski atzīto metodi USEtox. Mūsu veselības preču deklarācijas ir izveidotas, lai apliecinātu mūsu produkcijas mazo ietekmi uz veselību.

• garantējam, ka mūsu grīdas nesatur nekādas aizliegtas toksiskas vielas
• mūsu grīdām ir zems vai pat tuvu nullei esošs produktu emisijas līmenis
• mūsu produkti nesatur ftalātus
• mūsu klāsts ietver pierādītus risinājumus pret alergēniem un smalkiem putekļiem

Doties uz mūsu HPD lejupielādes centru
Health Product Declaration_Marmoleum floor

Citi ziņojumi

Vai interesējaties par citiem ilgtspējības ziņojumiem un publikācijām?

Skatīt ziņojumus un publikācijas