Izvēlēties valsti

Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2

Datu aizsardzības deklarācija

Ievads
Ar šo Datu aizsardzības deklarāciju mēs, uzņēmumus “Forbo Holding Ltd.”, vēlamies izklāstīt, kā mēs apstrādājam personas datus, kurus mēs vai kāds no mūsu meitasuzņēmumiem (“Forbo”) vācam, izmantojam un apstrādājam, ar Forbo tīmekļvietnes un tās apakšlapu (“Vietne”) starpniecību, kā arī informēt jūs par jūsu kā datu subjekta tiesībām.

Forbo ir apņēmies ievērot augstus datu aizsardzības standartus, un uzņēmums apstrādā personas datus tikai saskaņā ar piemērojamiem datu aizsardzības tiesību aktiem (jo īpaši Eiropas Savienības Vispārējo datu aizsardzības regulu (VDAR)). Kaut arī šīs Vietnes izmantošana parasti ir iespējama, nesniedzot personas datus, daži pakalpojumi šajā Vietnē var tikt izmantoti tikai tad, ja izvēlēsieties mums izpaust savus personas datus.

Forbo ir īstenojis daudzus tehniskus un organizatoriskus pasākumus, lai nodrošinātu šajā Vietnē apstrādāto personas datu aizsardzību. Tīmekļa datu pārraide tomēr var būt nedroša, un jūsu personas datu pilnīga aizsardzība tādējādi netiek nodrošināta.


Kādu informāciju Forbo vāks?
Forbo var vākt vispārīgus lietotāju personas datus dažādos veidos, piemēram, ja apmeklējat Vietni, abonējat biļetena pakalpojumu vai kombinācijā ar citām darbībām, pakalpojumiem, funkcijām vai resursiem, ko Forbo piedāvā savā Vietnē.
Apmeklējot šo Vietni, tiek izmantoti tā dēvētie lietojuma dati, piemēram, izmantoto tīmekļa pārlūkprogrammu veidi un versijas, vietne, no kuras jūs piekļūstat mūsu Vietnei, piekļuves datums un laiks, interneta protokola adrese (kas ir anonimizēta tā, lai novērstu iespēju identificēt konkrētas personas) un piekļuves sistēmas interneta pakalpojumu sniedzējs. Forbo izmanto šos datus tikai un vienīgi nolūkā pareizi piegādāt mūsu Vietnes saturu, optimizēt mūsu Vietnes saturu, kā arī reklāmas nolūkos, lai nodrošinātu mūsu informācijas tehnoloģiju sistēmu un vietņu tehnoloģiju ilgtermiņa dzīvotspēju un sniegtu tiesībaizsardzības iestādēm informāciju, kas nepieciešama krimināllietas ierosināšanai kiberuzbrukuma gadījumā. Forbo neizmantos datus, lai izdarītu secinājumus par datu subjektu. Servera žurnāla failos esošie dati tiek glabāti atsevišķi no visiem personas datiem, ko sniedz datu subjekts.
Citi dati, piemēram, jūsu vārds, e-pasta adrese, tālruņa numurs vai citi personas dati tiek vākti tikai tad, ja jūs brīvprātīgi izpaužat šos datus Forbo.

Abonēšanas pakalpojumi un kontaktinformācijas formas
Šajā Vietnē lietotājiem ir sniegta iespēja parakstīties uz Forbo jaunumiem un citām publikācijām, sazināties ar mums, izmantojot kontaktinformācijas formas, un pasūtīt Forbo pakalpojumus. No attiecīgā datu ievades formulāra jūs varat redzēt, kādi personas dati tiek pārsūti. Papildus šiem datiem mēs arī uzglabājam interneta pakalpojumu sniedzēja piešķirto datorsistēmas IP adresi, kuru reģistrācijas brīdī izmantojis datu subjekts, kā arī reģistrācijas datumu un laiku, lai aizsargātu mūs pret iespējamu ļaunprātīgu izmantošanu.
Ja veidlapā ir norādīts, mēs varam arī apvienot Jūsu lietojuma datus ar pārsūtītajiem datiem, lai identificētu Jūsu iecienītākās izvēles.
Šādi ievāktos personas datus izmantos tādiem pat mērķiem, kādiem Jūs nosūtījāt tos uz Forbo, piemēram, lai nosūtītu Jūsu abonētos jaunumu biļetenus vai publikācijas, atbildētu uz Jūsu jautājumiem vai apstrādātu Jūsu pasūtījumus. Turklāt mēs varam izmantot datus, lai sazinātos ar Jums saistībā ar produktiem, kas varētu būt Jums svarīgi. Jūs jebkurā laikā varat pārtraukt abonēšanu un atsaukt savu piekrišanu datu apstrādei. Jūs varat vai nu izmantot attiecīgo saiti, kas atrodama katrā biļetenā, vai arī jebkurā brīdī atteikties no abonēšanas, nosūtot e-pastu uz šo adresi: info.lv@forbo.com

Sīkdatnes
Lai jums varētu piedāvāt Forbo pakalpojumus, Forbo šajā Vietnē izmanto sīkdatnes.
Jums ir iespēja novērst sīkdatņu saglabāšanu vai iestatīšanu, atbilstoši pielāgojot tīmekļa pārlūkprogrammas iestatījumus. Turklāt jau izveidotās sīkdatnes jebkurā laikā var dzēst, izmantojot jūsu tīmekļa pārlūkprogrammu vai citas programmas. Tas ir iespējams visās populārajās tīmekļa pārlūkprogrammās. Tomēr Forbo norāda, ka šajā gadījumā jūs, iespējams, nevarēsit pilnībā izmantot visas šīs Vietnes funkcijas. Plašāka informācija par sīkdatnēm ir sniegta tālāk esošajās Sīkdatņu vadlīnijās.

Apstrādes juridiskais pamats
Attiecībā uz VDAR un VDAR nolūkos (ja tas ir piemērojams) mēs vēlamies izklāstīt mūsu juridisko pamatu personas datu apstrādei. Lielākā daļa apstrādes darbību saistībā ar mūsu Vietni ir balstītas uz VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunktu, jo apstrāde ir vajadzīga Forbo vai trešās personas leģitīmo interešu ievērošanai, izņemot, ja datu subjekta intereses vai pamattiesības un pamatbrīvības, kurām nepieciešama personas datu aizsardzība, ir svarīgākas par šādām interesēm. VDAR 6. panta 1. punkta a) apakšpunkts kalpo par juridisko pamatu apstrādes darbībām, attiecībā uz kurām mēs iegūstam piekrišanu konkrētam apstrādes mērķim. Ja personas datu apstrāde ir vajadzīga līguma izpildei (attiecībā uz kuru jūs esat līgumslēdzēja puse), kā tas ir gadījumā, piemēram, ja apstrādes darbības ir nepieciešamas preču piegādei vai jebkuru citu pakalpojumu sniegšanai, apstrāde tiek pamatota ar VDAR 6. panta 1. punkta b) apakšpunktu. Tas pats attiecas arī uz tādām apstrādes darbībām, kas nepieciešamas pirmslīguma pasākumu veikšanai, piemēram, attiecībā uz jautājumiem par mūsu produktiem vai pakalpojumiem. Ja apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uz Forbo attiecināmu juridisku pienākumu, piemēram, lai izpildītu nodokļu saistības vai atbildētu valsts iestādēm, apstrāde ir balstīta uz VDAR 6. panta 1. punkta c) apakšpunktu.

Personas datu apmaiņa
Mēs nepārsūtīsim, nepārdosim un neapmainīsim savāktos personas datus ar trešajām personām, ja vien mēs nebūsim jūs iepriekš informējuši par šādu pārsūtīšanu, pārdošanu vai apmaiņu un jūs nebūsiet tam devis(-usi) savu nepārprotamu piekrišanu. Tomēr tālāk izklāstītajā apmērā Forbo patur tiesības nodot savāktos datus trešajām personām: (i) nodot datus saistītajiem vai kontrolētajiem uzņēmumiem, kā arī apakšuzņēmējiem, uz kuriem attiecas šī Datu aizsardzības deklarācija vai kuri ievēro principus, kas piedāvā vismaz tādu pašu aizsardzību kā šī Datu aizsardzības deklarācija; (ii) nodot datus pakalpojumu sniedzējiem, kuri administrē Vietni vai sniedz citus pakalpojumus, piemēram, tīmekļa plūsmas uzraudzību vai statistiskās analīzes apkopošanu; (iii) Forbo un trešo personu aizsardzībai savāktie dati var tikt izpausti trešajām personām, ja to pieprasa attiecīgais juridiskas pilnvarojums vai ja šāda datu nodošana ir nepieciešama, lai izpildītu Lietošanas nosacījumus vai aizsargātu Forbo vai trešo personu tiesības.
Iepriekš minētajos gadījumos jūsu datus var pārsūtīt uz valstīm ārpus Šveices vai Eiropas Ekonomikas zonas (“EEZ”). Personas dati tiek pārsūtīti ārpus EEZ, pamatojoties uz atbilstības deklarācijām vai citām atbilstošām drošības garantijām, jo īpaši tipveida datu aizsardzības klauzulām, kuras pieņēmusi Eiropas Komisija.
Lūdzu, sazinieties ar mums, ja vēlaties pieprasīt konkrētu drošības garantiju kopiju, kas attiecas uz jūsu personas datu eksportu (VDAR 13. panta 1. punkta f) apakšpunkts).

Cik ilgi tiks glabāti personas dati?
Mēs apstrādāsim un glabāsim personas datus tikai tik ilgi, cik tas ir nepieciešams, lai sasniegtu mērķi, kādam attiecīgie personas dati ir savākti, bet jebkurā gadījumā ne mazāk, kā tas ir paredzēts piemērojamos datu glabāšanas noteikumos. Pēc tam dati tiks dzēsti parastajā kārtībā.

Kādas ir manas kā datu subjekta tiesības?
Katram datu subjektam ir tiesības piekļūt saviem datiem saskaņā ar VDAR 15. pantu, tiesības labot datus saskaņā ar VDAR 16. pantu, tiesības dzēst datus saskaņā ar VDAR 17. pantu, tiesības ierobežot datu apstrādi saskaņā ar VDAR 18. pantu, tiesības iebilst saskaņā ar VDAR 21. pantu un, ja piemērojams, tiesības uz datu pārnesamību saskaņā ar VDAR 20. pantu. Turklāt, ja tas attiecas uz jums, pastāv arī tiesības iesniegt sūdzību attiecīgajā uzraudzības iestādē saskaņā ar VDAR 77. pantu.

Jūs jebkurā brīdī varat atsaukt savu mums sniegto piekrišanu personas datu apstrādei. Tas attiecas arī uz piekrišanas paziņojumu, kas mums tika iesniegti pirms VDAR stāšanās spēkā (pirms 2018. gada 25. maija) atsaukšanu. Tomēr šāda atsaukšana neietekmēs datu apstrādi, kas tika veikta pirms jūsu piekrišanas atsaukšanas.

Google Analytics
Šajā Vietnē tiek izmantots Google Analytics – tīmekļa analīzes pakalpojums, ko nodrošina uzņēmums “Google Inc.”, 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, ASV (“Google”). Tīmekļa analītika ir datu par vietņu apmeklētāju uzvedību vākšana, apkopošana un analīze. Tīmekļa analīzes pakalpojums cita starpā apkopo datus par tīmekļa vietni, no kuras persona ir nonākusi attiecīgajā vietnē (tā saucamais nosūtītājs), kuras apakšlapas tika apmeklētas, cik bieži un cik ilgi tika apskatīta attiecīgā apakšlapa. Tīmekļa analīzi galvenokārt izmanto vietnes optimizēšanai un tīmekļa reklāmas izmaksu un ieguvumu analīzei.
Lai veiktu tīmekļa analītiku ar Google Analytics funkciju, datu apstrādātājs izmanto lietotni “_gat. _anonymizeIp”. Izmantojot šo lietotni, Google saīsina datu subjekta interneta savienojuma IP adresi un anonimizē piekļuvi mūsu Vietnei no Eiropas Savienības dalībvalsts vai citas Līguma par Eiropas Ekonomikas zonu līgumslēdzējas valsts.
Google Analytics mērķis ir analizēt mūsu Vietnes datplūsmu. Google izmanto savāktos datus un informāciju cita starpā, lai novērtētu mūsu Vietnes lietošanu un sniegtu tiešsaistes pārskatus, kas parāda darbības mūsu Vietnē, kā arī lai mums sniegtu citus pakalpojumus saistībā ar mūsu Vietnes lietošanu.
Google Analytics ievieto sīkdatni datu subjekta informācijas tehnoloģiju sistēmā. Ar sīkdatnes iestatījumu Google ir dota iespēja analizēt mūsu Vietnes lietošanu. Katru reizi, piekļūstot kādai no šīs Vietnes atsevišķajām lapām, datu subjekta informācijas tehnoloģiju sistēmas tīmekļa pārlūkprogramma automātiski iesniegs datus, izmantojot Google Analytics komponentu, lai nodrošinātu tiešsaistes reklāmu un noteiktu Google komisijas maksu. Šīs tehniskās procedūras laikā uzņēmums “Google” iegūst informāciju par personas datiem, piemēram, datu subjekta IP adresi, kas kalpo Google cita starpā tam, lai saprastu apmeklētāju un klikšķu izcelsmi, kā arī pēc tam noteiktu komisijas maksu.
Sīkdatne tiek izmantota, lai uzglabātu personisko informāciju, piemēram, piekļuves laiku, atrašanās vietu, no kuras tika veikta piekļuve, un to, cik bieži datu subjekts apmeklē mūsu Vietni. Katra Vietnes atsevišķo lapu apmeklējuma laikā šie personas dati, tostarp interneta piekļuves IP adrese, ko izmanto datu subjekts, tiks nosūtīti uzņēmumam “Google” Amerikas Savienotajās Valstīs. Šos personas datus Google uzglabā Amerikas Savienotajās Valstīs. Google var nodot šādus personas datus trešajām personām, izmantojot tehnisko procedūru.
Datu subjekts, kā minēts iepriekš, var jebkurā brīdī novērst sīkdatņu iestatīšanu caur mūsu Vietni, izmantojot atbilstošu tīmekļa pārlūkprogrammas korekciju, un tādējādi pastāvīgi novērst sīkdatņu iestatīšanu. Tāda tīmekļa pārlūkprogrammas korekcija arī liegtu Google Analytics iestatīt sīkdatni datu subjekta informācijas tehnoloģiju sistēmā. Turklāt sīkdatnes, kuras jau izmanto Google Analytics, jebkurā laikā var dzēst, izmantojot tīmekļa pārlūkprogrammu vai citas programmas.
Tāpat datu subjektam ir iespēja iebilst pret to, ka Google Analytics ģenerē datus, kas saistīti ar šīs Vietnes izmantošanu, kā arī pret Google veikto datu apstrādi. Šim nolūkam datu subjektam ir jālejupielādē un jāuzstāda pārlūka pievienojumprogramma, kas pieejama https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Šī tīmekļa pārlūkprogrammas pievienojumprogramma, izmantojot JavaScript funkciju, informē Google Analytics, ja kādi dati un informācija par tīmekļa vietņu apmeklējumiem nevar tikt pārraidīta Google Analytics. Tīmekļa pārlūkprogrammas pievienojumprogrammas uzstādīšanu Google uzskata par noraidījumu. Ja datu subjekta informācijas tehnoloģiju sistēma tiek izdzēsta, formatēta vai uzstādīta no jauna, tad, lai atspējotu Google Analytics, datu subjektam ir atkārtoti jāuzstāda tīmekļa pārlūkprogrammas pievienojumprogramma.
Sīkāka informācija un piemērojamie Google datu aizsardzības noteikumi ir pieejami https://www.google.com/intl/en/policies/privacy, kā arī http://www.google.com/analytics/terms/us.html . Google Analytics pakalpojums ir sīkāk aprakstīts šajā https://www.google.com/analytics/.

Sociālās grāmatzīmes
Šajā Vietnē tiek izmantotas sociālās grāmatzīmes, kuras identificē attiecīgais logotips. Noteiktu sociālo plašsaziņas līdzekļu platformu lietotāji var izmantot šīs sociālās grāmatzīmes, lai savos profilos ievietotu saites uz noteiktām Forbo lapām, lai tās atzīmētu vai kopīgotu attiecīgo lapu ar savām kontaktpersonām. Ikreiz, kad jūs noklikšķināt uz sociālajām grāmatzīmēm, jūs nosūtāt identifikācijas datus attiecīgajai sociālo plašsaziņas līdzekļu platformai. Ja nevēlaties to darīt, sociālās grāmatzīmes nevajadzētu aktivizēt. Lai uzzinātu vairāk par datu vākšanu vai apstrādi un izmantošanu sociālo plašsaziņas līdzekļu platformās, lūdzu, skatiet konkrēto sociālo plašsaziņas līdzekļu platformu datu aizsardzības politiku.

Drošības pasākumi
Ņemot vērā tehnikas sasniegumus, īstenošanas izmaksas un apstrādes veidu, apjomu, kontekstu un mērķus, kā arī dažādas iespējamības un nopietnības pakāpes risku attiecībā uz atsevišķu personu tiesībām un brīvībām, mēs veicam pasākumus, lai aizsargātu personas datus pret nejaušu un nelikumīgu iznīcināšanu un nozaudēšanu. Mēs cenšamies nodrošināt, ka personas dati tiek izmantoti pareizi, un aizsargāt tos pret nesankcionētu piekļuvi, izmantošanu un izpaušanu. Mēs izmantojam procesu, tehnoloģiju un fizisko drošības kontroli, lai palīdzētu aizsargāt personas datus pret nesankcionētu piekļuvi, izmantošanu un izpaušanu.
Turklāt piekļuve personas datiem tiek nodrošināta tikai tiem darbiniekiem, darbuzņēmējiem un aģentiem, kuriem jāzina šādi dati, lai veiktu sev uzticētās funkcijas, kā arī lai izstrādātu vai uzlabotu mūsu produktus un pakalpojumus.

Šīs Datu aizsardzības deklarācijas grozīšana
Forbo patur tiesības jebkurā laikā ieviest grozījumus šajā Datu aizsardzības deklarācijā. Forbo iesaka regulāri pārskatīt šo Datu aizsardzības deklarāciju, lai jūs vienmēr būtu informēti par Forbo jaunāko pieeju personas datu aizsardzībai. Apmeklējot Vietni, jūs arī apliecināt, ka jums ir pienākums periodiski pārskatīt šo Datu aizsardzības deklarāciju un uzzināt par iespējamām izmaiņām.

Regulējošie tiesību akti
Visus strīdus, kas rodas šīs Vietnes izmantošanas dēļ vai saistībā ar to, regulē Šveices likumi, un tos risina tikai tiesas, kas atrodas Forbo galvenā biroja atrašanās vietā Bārā, Šveicē, izņemot tiesību normu pretrunu gadījumos.

Kontaktinformācija
Ja jums rodas kādi jautājumi, kas saistīti ar šo Datu aizsardzības deklarāciju vai ar personas datu apstrādi, izmantojot Forbo pakalpojumus, sazinieties ar mums jebkurā laikā, izmantojot tālāk norādīto kontaktinformāciju.

Forbo Flooring B.V.
K. Ulmaņa gatve 5
Rīga, LV-1004
Latvija
Tālrunis +371 67066116
E-pasts: info.lv@forbo.com


2020. gada jūnijs