Pasirinkite savo šalį

Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2

Atsisakymas & Naudojimosi taisyklės

Pagal Šveicarijos teisės aktus privaloma pateikti informacija
Forbo Holding Ltd
Lindenstrasse 8
CH-6340 Baar
Šveicarija
Telefono Nr.: +41 58 787 25 25
Fakso Nr.: +41 58 787 20 25
El. pašto adresas: info@forbo.com


Naudojimosi taisyklės ir atsakomybės apribojimas

Bendra informacija
Šios taisyklės (toliau – Naudojimosi taisyklės) nustato bet kokio prisijungimo prie Forbo Holding Ltd. (toliau – Forbo) interneto svetainės www.forbo.com (toliau – Svetainė) ir naudojimosi ja tvarką. Forbo pasilieka teisę bet kada keisti šias Naudojimosi taisykles be jokio išankstinio pranešimo.

Lankydamiesi šioje Svetainėje Jūs (toliau – Jūs arba Vartotojas) sutinkate su šiomis Naudojimosi taisyklėmis.

Atsakomybės atsisakymas
Ši Svetainė bei visas jos turinys, t. y., viskas, ką šioje Svetainėje perskaitote, pamatote ar išgirstate, yra skirta išimtinai informacijai pateikti. Forbo siekia užtikrinti, jog Svetainėje būtų pateikta naujausia bei teisinga informacija, tačiau dėl Svetainės ar jos turinio neprisiima jokių garantijų. Tai reiškia, jog bet kokios garantijos dėl Svetainėje pateikiamos informacijos glaustumo, baigtumo, teisėtumo, aktualumo, naudingumo bei teisingumo ar informacijos, į kurią nukreipia Svetainėje pateiktos nuorodos, nėra taikomos. Forbo taip pat negarantuoja, jog Svetainės pasiekimas visada bus sklandus ar Jūsų jungimasis prie šios Svetainės nepatirs trikdžių. Forbo neturi jokios pareigos šalinti iš Svetainės pasenusią informaciją ar tokią informaciją naujinti bei taisyti.

Forbo taip pat pasilieką teisę redaguoti, išplėsti ar kitaip keisti Svetainės turinį bet kuriuo metu be jokio išankstinio pranešimo.

Atsakomybės apribojimas
Forbo prisiima atsakomybę už Jums ar tretiesiems asmenims Forbo organų padarytą žalą, jei ji atsirado dėl tyčia ar dėl didelio neatsargumo atliktų neteisėtų veiksmų arba dėl tyčinio neveikimo ar neveikimo, atsiradusio dėl didelio neatsargumo. Vis dėlto dėl aukščiau įvardintų veiksmų/neveikimo Forbo atsakys tik taikomų teisės aktų nustatyta apimtimi. Kita bet kokios formos atsakomybė, būtent dėl veiksmų (neveikimo), jei jie padaryti netyčia ar ne dėl didelio neatsargumo, taip pat dėl bet kokios žalos, padarytos pagalbinių tarpininkų (įskaitant rangovus bei darbuotojus), visiškai nebus taikoma. Svetaine Vartotojas naudojasi savo rizika.

Išorinės norodos
Forbo Svetainėje gali būti patalpintos nuorodos į trečiųjų šalių puslapius. Forbo neturi jokios įtakos ir negali kontroliuoti trečiųjų šalių puslapių ar jų turinio, taigi neprisiima jokių garantijų dėl tokių puslapių ar jų turinio teisėtumo, teisingumo, naudingumo, aktualumo ar baigtumo. Forbo neatsako už trečiųjų šalių pateiktą turinį ar jų interneto svetaines ar už jokias svetaines, kurios talpina nuorodas į Forbo Svetainę arba tą patį nurodo „Rėmuose“.
Bendruomenių adresynai (angl. social bookmarks)
Forbo Svetainėje naudojami pagal atitinkamus logotipus atpažįstami bendruomenių adresynai (angl. social bookmarks). Socialinių tinklų vartotojai gali pasinaudoti šiais adresynais ir savo paskyrose patalpinti nuorodas į pasirinktus Forbo puslapius ir taip juos pasižymėti ar pasidalinti su į kontaktų skiltį įtrauktais asmenimis. Spustelėję socialinius adresynus atitinkamiems socialiniams tinklams siunčiate savo identifikacinius duomenis. Asmenys, kurie bendruomenių adresynų pagalba dalinasi Forbo pranešimais/informacija nėra įgalioti pasisakyti Forbo vardu ar atstovauti Forbo. Šie asmenys išreiškia savo asmenines pažiūras ir nuomonę. Šių Naudojimosi taisyklių nuostatos, atsižvelgiant į išorės nuorodas, taip pat taikomos ir bendruomenės adresynams.

Intelektinės nuosavybės teisės
Šios Svetainės turinys, t. y., vaizdai, vaizdo įrašai, vaizdiniai ir žodiniai prekių ženklai, žodinės emblemos, grafiniai logotipai, grafika, straipsniai, pranešimai spaudai ir kita informacija, yra saugomi kaip autorinės teisės bei pagal kitus intelektinės nuosavybės teisių apsaugos įstatymus. Dalies ar viso turinio ar Svetainės schemos atgaminimas, transliavimas ar bet koks kitas naudojimas nesant išankstinio raštiško Forbo Corporate Communications sutikimo yra draudžiamas. Bet koks tokio pobūdžio Forbo išreikštas sutikimas gali būti bet kuriuo metu atšauktas. Tokiu atveju Forbo nėra atsakinga už kompensacijų ar išlaidų padengimą.

Duomenų privatumas
Jums nusprendus savo privačius duomenis padaryti prieinamus Forbo, Jūs sutinkate, kad šie duomenys būtų persiunčiami be jokio išankstinio šifravimo, taip pat sutinkate, kad Forbo turėtų teisę šiuos duomenis kaupti bei naudoti laikydamasi Forbo Duomenų privatumo nuostatų. Daugiau informacijos apie Jūsų privatumo apsaugą galite rasti toliau pateikiamoje Duomenų privatumo deklaracijoje.

Duomenų perdavimo apsauga
Internetas yra visuotinė reikmė. Naudodamiesi Svetaine arba bendrauti su mumis el. paštu, pildydami kontaktinius blankus ar panašiomis priemonėmis Jūs sutinkate, kad visi duomenys, kuriuos ketinate siųsti Forbo, būtų perduodami be jų šifravimo. Šiais kanalais siunčiama informacija nebus apsaugota ar laikoma konfidencialia; ji gali būti prarasta, ją gali peržiūrėti, perimti ar pakeisti trečiosios šalys, tokia informacija gali kirsti valstybės ribas. Dėl operacinės interneto struktūros pobūdžio bei sistemos vidinių rizikų, visas Jūsų inicijuotas duomenų perdavimas vykdomas Jūsų pačių rizika. Kitos nuostatos taikomos tik tuo atveju, jei

Forbo pasiūlo jums šifruoto duomenų perdavimo galimybę. Susisiekę su Forbo elektroniniu būdu, Jūs leidžiate Forbo su Jumis tai pat bendrauti elektroninėje erdvėje.
Forbo neprisiima jokios atsakomybės dėl Jums ar kitiems asmenims atsiradusios žalos, susijusios su el. paštu ar bet kuria kita elektronine pranešimų perdavimo sistema Forbo siųstais ir iš Forbo gautais pranešimais.

Taikytina teisė
Visiems nesutarimams, atsiradusiems dėl naudojimosi Puslapiu ar su tuo susijusiems, bus taikoma Šveicarijos teisė, šie nesutarimai bus sprendžiami tik teismuose ir bus teismingi Forbo buveinės, esančios Baar savivaldybėje/kaime (Šveicarija), vietos teismams, netaikant kolizinių teisės normų.

Rugpjūčio mėn., 2014