Vælg land

Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2

Hur kan man jämföra golvens miljöpåverkan?

Forbo (och stora delar av byggbranschen) använder sig av livscykelanalyser. Livscykelanalyser som verifierats av en oberoende part kallas för EPD:er (Environmental Product Declarations).

En EPD tar hänsyn till produktens hela livscykel:
Produktion –> Transport –> Installation –> Användning –> Avfall.

Analysen utförs enligt standardiserad metod av tredje part för jämförbarhet mellan olika golvmaterial/leverantörer.

Med hjälp av en EPD kan man jämföra produkters miljöpåverkan, t.ex. i form av påverkan på global uppvärmning (CO₂-utsläpp) och energiåtgång. Du hittar alla våra EPD:er i dokumentbanken.

Nedan redovisar vi en jämförelse mellan några olika vanliga golvmaterial i offentlig miljö. Med hjälp av jämförelsen kan du se hur väl golvvalen svarar mot era klimatmål. Golven vi jämför är dels våra egna produkter, dels ej namngivna konkurrentprodukter samt EN15804.

För att göra en mer rättvis bedömning är jämförelsen gjord från vagga till grind ("Cradle to Gate") d.v.s. utvinning av råvaror och tillverkningen av materialet. För resten av delarna i livscykeln ger olika antaganden för bl.a. transport och avfall större utslag och hänsyn bör tas till lokala och nationella regler för hantering av bl.a. avfall.

Marmoleum 2,0 och 2,5 mm EPD

Råvaror

Diagrammet visar ursprunget för råmaterial i olika golvtyper (summan av varje stapel är 100 %).

Förnyelsebart
Material från växtriket exempelvis trä, restprodukter från skogsindustrin, olja utvunnet av vegetabiliska material.

Återvunnet
Spillmaterial från egna produktionen, materialåtervinning från insamling etc.

Oändliga mineraler
Fyllmedel från exempelvis kalksten som bedöms finnas i överskott i naturen.

Fossila produkter och ändliga mineraler
Produkter som utvinns exempelvis råolja, naturgas och vissa pigment som finns i begränsad mängd i naturen.

Materialfördelning olika golv jämförelse stapeldiagram
Energiåtgång (MJ/m²) vid golvproduktion jämförelse stapeldiagram

Energiåtgång (MJ/m²)

Förnyelsebar energi
Baserad på vind, vattenkraft eller solenergi.

Ej förnyelsebar energi
Baserad på fossila produkter såsom olja och naturgas eller uran för kärnkraft.

Som diagrammet visar är Forbos Marmoleum den mest energisnåla produkten vagga-till-grind – 131,6 MegaJoule per kvadratmeter, varav över hälften är förnyelsebar energi. Det mest energikrävande golvet att producera (i detta urval) är textilgolv – 249,2 MegaJoule per kvadratmeter och endast 4,5 procent är förnyelsebar energi.

Kortfattat kan dessa siffror förklaras med att Marmoleum till stor del består av förnyelsebart innehåll som inte kräver mycket energi under utvinning. Plast och textila produkter baserade på fossilt material som förädlas kräver större mängd energi under utvinning och tillverkning.

Kg CO₂-ekvivalenter

Klimatpåverkan brukar anges i kg CO₂-ekvivalenter/m²*år.

Det största bidraget till CO₂ brukar vara utvinningen av råmaterial och energiåtgång vid tillverkning. Här blir det stora skillnader mellan olika material beroende på om de är fossila och har en energiintensiv bearbetning eller kommer från växtriket och binder CO₂ under sin tillväxtperiod.

Marmoleum är i stort sett koldioxidneutral med ett värde på 0,02 CO₂-ekvivalenter/m². Detta låga värde beror på att de naturliga råmaterialen tar upp CO₂ under sin tillväxtperiod och tillverkningsprocessen använder förnyelsebar el.

Klimatpåverkan från de övriga golven kommer till stor del från den fossila olja som används. Skillnaden dem emellan beror mycket på andelen fyllmedel och hur mycket bearbetning i tillverkningsprocessen de olika materialen kräver. Ett textilgolv är en ganska högförädlad produkt som då ger en större klimatpåverkan runt 10 kg CO₂-ekvivalenter/m².

Klimatpåverkan vid golvproduktion Kg CO₂-ekvivalenter jämförelse stapeldiagram