Välj ditt land

Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2

Byggvarudeklarationer (BVD)

Under senare år har miljöfrågorna i byggbranschen fått allt större fokus. Marknaden ställer i större utsträckning krav på miljövänlighet och efterfrågar mer utförlig information om materialens miljöpåverkande egenskaper. Miljömedvetenheten har gått från att enbart gälla inom- och utomhusmiljö samt människors hälsa till att omfatta en helhet och tankar om ett resurssnålt kretsloppssamhälle. Golvbranschens miljöarbete har under 2000-talet ökat avsevärt. Miljöfrågorna berör idag alla branscher och alla delar av dess verksamheter.

Mot bakgrund av detta har Golvbranschens Riksorganisation, GBR, tagit fram en branschgemensam byggvarudeklaration för golvmaterial, upprättad enligt Byggsektorns Kretsloppsråds riktlinjer. Deklarationen omfattar bl.a. kvantitativa beskrivningar av energiåtgång vid råvarutillverkning samt vid produktionen av färdiga golvmaterial. Därutöver ingår informationsbilagor om energiåtgång och miljöpåverkan vid transporter, samt vid skötsel och underhåll av golv.

För varje produktgrupp finns ett grunddokument med hänvisningar till ett antal bilagor. Bilagorna, som innehåller specifika detaljer t.ex. emissionsmätningar och innehållsdeklaration, är i de flesta fall unika för respektive produktgrupp.

Vid frågor vänligen kontakta Teknisk Service på Forbo Flooring AB:
Telefon: 031-89 20 00
E-post: info.sweden@forbo.com