Velg land

Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2

DATAVERNERKLÆRING

Innledning
Med denne Datavernerklæringen ønsker vi, Forbo Holding Ltd., å beskrive hvordan vi håndterer personopplysninger vi eller våre datterselskaper («Forbo») samler inn, bruker og behandler dem gjennom Forbos nettsted og undersidene («Nettsted»), og rettighetene du har som registrert.
Forbo etterstreber høye standarder når det gjelder datavern, og behandlingen av personopplysninger kommer kun til å være i samsvar med gjeldende datavernlovgivning (især General Data Protection Regulation [De generelle datavernbestemmelsene - I Norge: Datavernforordningen] i Den europeiske unionen, «GDPR»). Selv om bruken av dette Nettstedet normalt er mulig uten å dele personopplysninger, kan enkelte tjenester på dette Nettstedet kun brukes hvis du velger å dele personopplysninger med oss.
Forbo har implementert mange tekniske og organisatoriske tiltak for å sikre vernet av personopplysninger som behandles via dette Nettstedet. Nettbaserte dataoverføringer vil imidlertid kunne være usikre, og absolutt vern av personopplysningene dine kan følgelig ikke sikres.


Informasjon Forbo kommer til å samle inn
Forbo skal kunne samle inn generelle personbrukeropplysninger på forskjellige måter, for eksempel hvis du besøker Nettstedet, abonnerer på en nyhetsbrevstjeneste eller i forbindelse med eventuelle, andre aktiviteter, tjenester, funksjoner eller ressurser som Forbo gjør tilgjengelig på Nettstedet sitt.
Mens Nettstedet besøkes, innsamles såkalte brukerdata slik som nettlesertyper og versjoner brukt, nettstedet som vårt Nettsted aksesseres fra, dato og klokkeslett for aksess, Internettprotokolladresse (som imidlertid, anonymiseres i den grad det ikke innvirker på enkeltpersoner) og internettjenesteleverandøren for aksessystemet. Forbo bruker kun disse dataene for å levere innholdet på vårt Nettsted korrekt, optimalisere innholdet på Nettstedet vårt samt sin annonsering, sikre langsiktig levedyktighet for informasjonsteknologisystemene våre og nettstedsteknologien vår og for å gi lovhåndhevingsmyndigheter den informasjonen som trengs for straffeforfølgning i tilfelle cyberangrep. Forbo kommer ikke til å bruke data til å trekke konklusjoner om den registrerte. Data som finnes i serverloggfiler, lagres adskilt fra alle personopplysninger som den registrerte har gitt.
Ytterligere data slik som ditt navn, din e-postadresse, ditt telefonnummer eller andre personopplysninger, samles kun inn hvis du deler slike data frivillig med Forbo.


Abonnementstjenester og Kontaktskjemaer
På dette Nettstedet gis brukerne muligheten til å abonnere på nyhetsbrev og andre publikasjoner fra Forbo, til å kontakte oss via kontaktskjemaer og bestille tjenester fra Forbo. Du kan se fra den respektive inndatamasken hvilke personopplysninger som overføres. Bortsett fra disse dataene lagrer vi òg IP-adressen til datamaskinsystemet tildelt av internettjenesteleverandøren og brukt av den registrerte på tidspunktet for registreringen samt dato og klokkeslett for registreringen for å verne oss mot potensiell misbruk. Hvis angitt på skjema, kan vi kombinere dine brukerdata også med de overførte data for å identifisere dine preferanser.
Persondata samlet inn slik vil bli brukt til de formål som dine persondata deles med Forbo, eksempelvis, å sende nyhetsbrev/newsletter eller andre publikasjoner som du abonnerer, for å besvare dine forespørsler eller for å bearbeide dine bestillinger. Utover dette kan vi bruke dine data til å kontakte deg med informasjon om relevante produkter for deg. Du skal når som helst kunne avslutte et abonnement og trekke tilbake ditt samtykke til databehandlingen. Du skal enten kunne bruke den tilhørende linken som finnes i hvert nyhetsbrev, eller du kan melde deg av når som helst ved å sende en e-post til info.norway@forbo.com .


Informasjonskapsler
For å kunne tilby deg Forbos tjenester, bruker Forbo informasjonskapsler på dette Nettstedet.
Du har mulighet til å hindre lagring eller installasjon av informasjonskapsler ved å justere nettleserinnstillingene dine tilsvarende. Videre skal allerede innsatte informasjonskapsler kunne bli slettet når som helst via nettleseren din eller andre programvarer. Dette er mulig i alle populære nettlesere. Men Forbo understreker at i et slikt tilfelle kan det hende du ikke er istand til fullt ut å bruke alle funksjonene på Nettstedet. Mer informasjon om informasjonskapsler finnes i Informasjonskapselveiledningene nedenfor.


Rettslig grunnlag for behandlingen
Med formålene med og hva gjelder GDPR (der slike gjelder), ønsker vi å redegjøre for det rettslige grunnlaget vi bygger på for vår personvernbehandling. De fleste behandlingsvirksomhetene i forbindelse med Nettstedet vårt, er basert på Artikkel 6(1)(f) GDPR da behandlingen er nødvendig for formålet med legitime interesser som Forbo eller en tredjepart etterstreber unntatt der slike interesser tilsidesettes av interessene eller de grunnleggende rettighetene og frihetene til den registrerte som krever vern av personopplysninger. Artikkel 6(1)(a) GDPR tjener som det rettslige grunnlaget for behandlingsvirksomhetene som vi skaffer oss samtykke til for et spesifikt behandlingsformål. Hvis behandlingen av personopplysninger er nødvendig for gjennomføringen av en kontrakt du er part i, noe som for eksempel er tilfelle når behandlingsvirksomheter er nødvendig for leveringen av varer eller for å besørge eventuell, annen tjeneste, baseres behandlingen på Artikkel 6(1)(b) GDPR. Det samme gjelder behandlingsvirksomheter som er nødvendige for å gjennomføre tiltak før kontrakt, for eksempel i tilfelle forespørsler vedrørende våre produkter eller tjenester. Hvis Forbo er underlagt en rettslig plikt der behandling av personopplysninger er nødvendig slik som ved oppfyllelsen av skatteforpliktelser eller svare offentlige myndigheter, baseres behandlingen på Art. 6(1)(c) GDPR.

Deling av personopplysninger
Vi kommer ikke til å overføre, selge eller utveksle innsamlede personopplysninger til noen tredjeparter med mindre vi har informert deg om slik overføring, slikt salg eller slik utveksling, og du har gitt ditt uttrykkelige samtykke til dette. Men innen det omfanget som er definert nedenfor, forbeholder Forbo seg retten til å dele de innsamlede dataene med tredjeparter: (i) med tilknyttede eller kontrollerte selskaper samt underkontraktører som er underlagt denne Datavernerklæringen, eller som underkaster seg prinsippene som gir minst det samme vernet som denne Datavernerklæringen, (ii) med tjenesteleverandører som administrerer Nettstedet eller besørger andre tjenester slik som overvåkingen av nettrafikken eller kompileringen av statistiske analyser, (iii) og for å verne Forbo og tredjeparter, skal innsamlede data kunne bli delt med tredjeparter hvis et relevant, rettslig mandat krever det , eller hvis slik deling er nødvendig for å håndheve Bruksvilkårene eller for å verne Forbos eller andre tredjeparters rettigheter.
Under de nevnte omstendighetene vil dine data kunne bli overført til land utenfor Sveits eller Det europeiske økonomiske området («EØS»). Personopplysninger overføres til utenfor EØS på grunnlag av erklæringer om adekvans eller andre, egnede sikkerhetsforanstaltninger især standardvernklausuler vedtatt av Europakommisjonen.
Kontakt oss hvis du ønsker å be om en kopi av de spesifikke sikkerhetsforanstaltningene som gjelder for eksport av dine personopplysninger (Artikkel 13(1)(f) GDPR).


Hvor lenge kommer personopplysninger til å bli lagret?
Vi kommer kun til å behandle personopplysninger så lenge det er nødvendig for å oppnå formålet som personopplysninger er blitt innsamlet for, men i alle tilfeller ikke kortere enn det som kreves i gjeldende dataoppbevaringsbestemmelser og kommer rutinemessig til å slette personopplysninger etter dette.

Hvilke rettigheter har jeg som registrert?
Alle registrerte har rett til å aksessere i henhold til Artikkel 15 GDPR, rett til å korrigere i henhold til Artikkel 16 GDPR, rett til å slette i henhold til Artikkel 17 GDPR, rett til å begrense behandlingen i henhold til Artikkel 18 GDPR, rett til å protestere i henhold til Artikkel 21 og, hvis det passer, rett til databærbarhet i henhold til Artikkel 20 GDPR. Videre, hvis det gjelder for deg, er det òg en rett til å fremme en klage til en egnet datatilsynsmyndighet i henhold til Artikkel 77 GDPR.
Du kan når som helst trekke tilbake samtykke gitt oss for behandling av personopplysninger. Dette gjelder òg tilbaketrekking av samtykkeerklæringer som ble gitt oss før GDPR ble iverksatt, dvs. før 25. mai 2018. Men slik tilbaketrekking kommer ikke til å påvirke databehandlingen som ble utført før du trakk samtykket ditt tilbake.Google Analytics

Nettstedet bruker Google Analytics, en nettanalysetjeneste som driftes av Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA («Google»). Nettanalyse er innsamlingen, innhentingen og analyseringen av data vedrørende adferden til besøkende på nettstedene. En nettanalysetjeneste samler blant annet inn data om nettstedet som en person er kommet fra (den såkalte ‘henviser’), hvilke undersider som ble besøkt, eller hvor ofte og hvor lenge en underside ble vist. Nettanalyser brukes hovedsakelig for å optimalisere et nettsted og for å gjennomføre en analyse av internettannonseringers lønnsomhet.
Når det gjelder analyser gjennom Google Analytics, bruker den ansvarlige applikasjonen «_gat. _anonymizeIp». Ved hjelp av denne applikasjonen forkorter og anonymiserer Google IP-adressen til internettforbindelsen til den registrerte når Nettstedene våre aksesseres fra en Medlemsstat i Den europeiske unionen eller en annen av Kontraktsstatene i Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet.
Google Analytics' formål er å analysere trafikken på Nettstedet vårt. Google bruker de innsamlede dataene og opplysningene blant annet til å evaluere bruken av vårt Nettsted og for å gi oss onlinerapporter som viser aktivitetene på vårt Nettsted og for å gi oss andre tjenester vedrørende bruken av vårt internettsted.
Google Analytics plasserer en informasjonskapsel i den registrertes informasjonsteknologisystem. Ved å sett inn informasjonskapselen blir Google istand til å analysere bruken av Nettstedet vårt. Ved hvert oppkall til en av de individuelle sidene på dette Nettstedet, kommer nettleseren i informasjonsteknologisystemet til den registrerte automatisk til å sende inn data gjennom Google Analytics-komponenten med det for øye å annonsere online og fastsette provisjoner til Google. I løpet av den tekniske prosedyren skaffer Google-foretaket seg kunnskaper om personopplysninger slik som IP-adressen til den registrerte som hjelper Google blant annet til å forstå de besøkendes opprinnelse og klikk og følgelig skape provisjonsoppgjør.
Informasjonskapselen brukes for å lagre personopplysninger slik som aksesstidspunktet, stedet aksesseringen ble gjort fra og hyppigheten av den registrertes besøk på vårt Nettsted. Med hvert besøk til internettstedet vårt kommer slike personopplysninger, herunder IP-adressen for interenettaksessen den registrerte bruker, til å bli overført til Google i USA. Personopplysningene lagres av Google i USA. Google skal kunne videresende personopplysninger via den tekniske prosedyren, til tredjeparter.
Den registrerte skal, som angitt foran, når som helst kunne hindre innsetting av informasjonskapsler via Nettstedet vårt ved bruk av en tilhørende justering av nettleseren som brukes og således permanent nekte innsettingen av informasjonskapsler. En slik justering av nettleseren som brukes, kommer òg til å hindre at Google Analytics setter inn en informasjonskapsel i den registrertes informasjonsteknologisystem. Videre skal informasjonskapsler allerede i bruk av Google Analytics, når som helst kunne bli slettet via nettleseren din eller andre programvarer.
I tillegg har den registrerte mulighet til å protestere mot en innsamling av data generert av Google Analytics, og som er relatert til bruken av dette Nettstedet samt Googles behandling av disse dataene. For dette formålet må den registrerte laste ned et tillegg til nettleseren under linken https://tools.google.com/dlpage/gaoptout og installere dette. Dette nettlesertillegget forteller Google Analytics via et JavaScript at eventuelle data og opplysninger om besøkene på internettsidene, ikke skal kunne overføres til Google Analytics. Installasjonen av nettlesertillegget anses som en protest mot Google. Hvis den registrertes informasjonsteknologisystem slettes, formateres eller nyinstalleres etter dette, må den registrerte reinstallere nettlesertillegget for å deaktivere Google Analytics.
Mer informasjon om de gjeldende datavernbestemmelsene for Google skal kunne hentes inn under https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ og under http://www.google.com/analytics/terms/us.html. Google Analytics forklares ytterligere under følgende link https://www.google.com/analytics/.


Sosiale bokmerker
Sosiale bokmerker som er identifisert gjennom den respektive logoen, brukes på dette Nettstedet. Brukere av visse sosiale medieplattformer, er istand til å bruke disse sosiale bokmerkene for å plassere linker av utvalgte Forbo-nettsteder inn i sine profiler for å markere dem eller dele den respektive siden med sine kontakter. Hver gang du klikker på sosiale bokmerker, sender du identifikasjonsdata til den respektive, sosiale medieplattformen. Hvis du ikke ønsker dette, må du ikke aktivere de sosiale bokmerkene. For å finne ut mer om innsamlingen av data eller behandlingen og sosiale medieplattformers bruk av førstnevnte, skal du se på datavernerklæringen for de enkelte, sosiale medieplattformene.

Sikkerhetstiltak
Idet det tas hensyn til hva som er siste nytt, kostnadene ved implementeringen og typen, omfanget og formålene med behandlingen samt risikoen for varierende sannsynlighet og alvor hva gjelder rettigheter og friheter for enkeltpersoner, gjør vi rimelige anstrengelser for å verne personopplysninger mot tilfeldig og ulovlig ødeleggelse og tap. Vi anstrenger oss for å sikre at personopplysninger brukes på en ordentlig måte og for å beskytte dem mot uautorisert aksess, bruk eller fremlegging. Vi bruker en kombinasjon av behandling, teknologi og fysiske sikkerhetskontroller for å beskytte personopplysninger mot uautorisert aksess, bruk og fremlegging.
Videre begrenses aksess til personopplysninger til de ansatte, kontraktører og agenter som trenger å kjenne til slike data for å utføre sine tildelte funksjoner eller for å forbedre våre produkter og tjenester.


Modifikasjon av denne Datavernerklæringen
Forbo forbeholder seg retten til når som helst å modifisere denne Personverklæringen. Forbo anbefaler at du kontrollerer denne Datavernerklæringen jevnlig slik at du alltid er klar over Forbos siste oppfatning av vernet av dine personopplysninger. Når du besøker Nettstedet, erkjenner du òg at det er ditt ansvar å kontrollere Datavernerklæringen jevnlig og å finne ut om eventuelle endringer som kan ha blitt gjort.

Gjeldende lovverk
Alle slags tvister som oppstår fra eller i forbindelse med bruken av dette Nettstedet, skal reguleres av sveitsisk Lovgivning og skal kun løses av domstolene ved Forbos hovedkontors domisil i Baar, Sveits, betinget av unntaket om bestemmelsene om motstridende lovverk.

Kontakt oss
Hvis du har eventuelle spørsmål relatert til denne Personvernerklæringen eller relatert til behandlingen av personopplysninger hos Forbo, skal du ikke nøle med når som helst å kontakte oss på adressen nedenfor.

Forbo Flooring AS
Hagaløkkveien 7,
1383 Asker
Telefon: 66 77 12 00
info.norway@forbo.com

Juni 2020