Vyberte svou zemi

Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Úvodem
Tímto prohlášením o ochraně osobních údajů informujeme jménem společnosti Forbo Holding Ltd. o tom, za jakým účelem sami nebo prostřednictvím dceřiných firem v rámci webové stránky Forbo a příslušných podstránek (dále jen „webové stránky“) sbíráme, shromažďujeme, využíváme a zpracováváme Vaše osobní údaje. Zde se také dozvíte, jaká práva jakožto subjekt osobních údajů máte.

Společnost Forbo uplatňuje v oblasti ochrany osobních údajů velmi striktní přístup; zpracovávání údajů probíhá výlučně v souladu s příslušně platnými zákonnými předpisy (na základě obecného nařízení o ochraně osobních údajů Evropské Unie, dále jen „GDPR“). Naše webové stránky můžete používat, aniž byste s námi museli sdílet jakékoliv osobní údaje; určité služby či funkce jsou však dostupné jen s Vaším souhlasem se sdílením osobních údajů.

Společnost Forbo zavedla řadu organizačně-technických opatření na ochranu osobních údajů zpracovávaných pomocí webových stránek. Přenos dat po webu však není stoprocentně bezpečný, tudíž ani ochranu Vašich osobních údajů nelze plně zaručit.


Shromažďované informace
Ke shromažďování osobních údajů společností Forbo dochází při různých příležitostech, mj. když si naše webové stránky otevřete anebo když se zaregistrujete k odběru našeho oběžníku. Osobní údaje jsou shromažďovány také v rámci určitých akcí, služeb a funkcí webových stránek společnosti Forbo a při práci se zde dostupnými zdroji.

Během Vaší návštěvy našich webových stránek shromažďujeme konkrétně tzv. obecné uživatelské údaje, jako je typ a verze internetového prohlížeče, URL předchozí stránky, datum a čas přístupu, IP adresa (v anonymní podobě bez možnosti identifikace totožnosti uživatele) a jméno poskytovatele internetových služeb. Tyto údaje společnost Forbo používá pouze za účelem zajišťování bezvadné prezentace Vámi žádaného webového obsahu a optimalizace nabídky i reklamy na webových stránkách, za účelem zajišťování spolehlivosti používané informační a webové technologie a v neposlední řadě také v rámci spolupráce s orgány činnými v trestním řízení v případě kybernetického ohrožení. Společnost Forbo na základě takto získávaných osobních údajů v žádném případě nezjišťuje totožnost jednotlivých subjektů osobních údajů. Archivace serverových protokolů je přísně oddělena od úložišť osobních údajů všech subjektů.

Další osobní údaje, jako je Vaše jméno a příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo apod., shromažďujeme pouze, pokud nám je dobrovolně sdělíte.

Služby pro registrované uživatele a kontaktní formuláře
Prostřednictvím našich webových stránek se můžete přihlásit k odběru oběžníku a dalších publikací, vyplněním kontaktního formuláře s námi navázat potřebný kontakt a také od nás přímo objednávat potřebné služby. Osobní údaje, které jsou z naší strany pro tu či onu transakci potřeba, zadáváte přímo sami do obrazovky. Vedle explicitně zadávaných údajů evidujeme také IP adresu Vašeho počítače, přidělenou Vaším internetovým operátorem, pod kterou na naše webové stránky vstupujete. Na základě těchto údajů, spolu s časem a datem přístupu, jsme schopni reagovat na případné neoprávněné či protiprávní zásahy. Je-li tak uvedeno ve formuláři, můžeme za účelem identifikace vašich preferencí kombinovat vaše uživatelské údaje také s předanými údaji.

Takto shromažďované osobní údaje budou použity k účelům, ke kterým jste je vy společnosti Forbo poskytl(a), například k zasílání oběžníků či jiných publikací, k jejichž odběru jste se přihlásil(a), k odpovídání na vaše dotazy či poptávky a k vyřizování vašich objednávek. Kromě toho můžeme údaje použít, abychom vás kontaktovali kvůli produktům, které jsou pro vás relevantní. Pokud se budete chtít odhlásit anebo svůj souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů odvolat, můžete tak učinit kdykoliv, bez jakéhokoliv omezení. Stačí, když kliknete na příslušný odkaz, který Vám posíláme s každým oběžníkem, anebo když nám pošlete příslušný e-mail na adresu info.cz@forbo.com

Soubory cookie
Společnost Forbo používá na svých webových stránkách soubory cookie, jejichž smyslem je zajistit, že nabídka služeb bude odpovídat potřebám uživatelům.

Ukládání a instalaci souborů cookie můžete obecně zabránit aktivací příslušného nastavení v internetovém prohlížeči. Již existující soubory cookie si můžete navíc také kdykoliv ze svého počítače prostřednictvím standardního prohlížeče nebo jiných počítačových programů vymazat. Tuto možnost nabízejí všechny běžné internetové prohlížeče. Musíme Vás však upozornit na to, že to může vést k omezení funkčnosti webových stránek. Další informace o souborech cookie najdete v příslušných instrukcích dále v textu.

Právní pozadí zpracovávání osobních údajů
V duchu nařízení GDPR a v souladu s ním bychom rádi uživatelům (ze zemí, kde tento předpis platí) také krátce osvětlili právní pozadí, ze kterého při zpracovávání osobních údajů vycházíme. Při zpracovávání osobních údajů v rámci našich webových stránek vycházíme primárně z ustanovení článku 6, odstavec 1, písmeno f, GDPR, podle kterého je zpracovávání nezbytné pro účely oprávněných zájmů společnosti Forbo či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů.

Zákonnost zpracovávání osobních údajů na základě odpovídajícího souhlasu příslušného subjektu se zpracováním osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů je stanovena v článku 6, odstavec 1, písmeno a, GDPR. Zpracovávání nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž jednou smluvní stranou je subjekt osobních údajů, jako například zpracovávání osobních údajů nezbytných pro dodávku určitého zboží či poskytnutí určité služby, vychází z ustanovení článku 6, odstavec 1, písmeno b, GDPR. Totéž platí pro zpracovávání osobních údajů nezbytných pro provedení opatření v době před uzavřením smlouvy, například v reakci na poptávku subjektu osobních údajů po určitém zboží či určitých službách. Případné zpracovávání osobních údajů, nezbytné pro splnění určité právní povinnosti společnosti Forbo, například vůči orgánům finanční nebo veřejné správy, vychází z článku 6, odstavec 1, písmeno c, GDPR.

Postupování osobních údajů
Získané osobní údaje nebudeme posílat, prodávat ani poskytovat třetím stranám, aniž bychom Vás o tom předem neinformovali a aniž bychom si od Vás předem nevyžádali příslušný souhlas. Společnost Forbo si však vyhrazuje určitá práva na postupování osobních údajů třetím stranám, a to v takto definovaném rozsahu: (i) postupování přidruženým nebo ovládaným společnostem a subdodavatelům podléhajícím tomuto prohlášení o ochraně osobních údajů anebo vázaných předpisy či zásadami zajišťujícími přinejmenším stejnou míru ochrany jako toto prohlášení o ochraně osobních údajů; (ii) postupování poskytovatelům správcovských či jiných služeb ve prospěch těchto webových stránek, jako je sledování návštěvnosti webu či provádění statistických rozborů; (iii) postupování získaných údajů třetím stranám za účelem zajištění ochrany společnosti Forbo a třetích stran, pokud si to vyžádá právní situace anebo pokud to bude nutné v rámci prosazení dodržování uživatelských podmínek či zajištění ochrany práv společnosti Forbo nebo třetích stran.

Ve shora uvedených případech mohou být Vaše osobní údaje postoupeny subjektům se sídlem mimo území Švýcarska či mimo Evropský hospodářský prostor („EHP“). Postupování osobních údajů subjektům se sídlem mimo EHP probíhá podle zásad přiměřenosti a příslušných zajišťovacích a ochranných opatření, zejména pak podle standardních ustanovení Evropské komise týkajících se ochrany osobních údajů.

Příslušná zajišťovací a ochranná opatření, kterým případný export Vašich osobních údajů podléhá, Vám na vyžádání rádi zašleme (článek 13, odstavec 1, písmeno f, GDPR).

Doba uchovávání osobních údajů
Doba, po kterou osobní údaje zpracováváme a uchováváme, je omezena na nezbytně nutné minimum, potřebné pro dosažení účelu, za kterým byly získány. Tato lhůta však není kratší, než období povinného uchovávání informací na základě příslušné zákonné povinnosti, po kterém následuje standardní výmaz osobních údajů.

Práva subjektů osobních údajů
Každý subjekt osobních údajů má právo na přístup k osobním údajům podle článku 15 GDPR, právo na opravu podle článku 16 GDPR, právo na výmaz podle článku 17 GDPR, právo na omezení zpracování podle článku 18 GDPR, právo vznést námitku podle článku 21 GDPR, a také – v případě potřeby – právo na přenositelnost údajů podle článku 20 GDPR. V oprávněných případech existuje dále ještě také právo na podání stížnosti k dozorovému úřadu podle článku 77 GDPR.

Svůj souhlas se zpracováváním osobních údajů můžete kdykoliv odvolat. To platí i pro souhlas udělený před vstupem GDPR v platnost, tj. pro souhlas z období před 25. květnem 2018. Právoplatnost předchozího zpracování osobních údajů zůstává odvoláním nedotčena.

Google Analytics
Tyto webové stránky využívají Google Analytics, webovou analytickou službu společnosti Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA (dále jen „Google“). Webová analýza spočívá ve sběru, shromažďování a rozboru informací o pohybu návštěvníků po webových stránkách. Webově analytická služba sbírá mj. informace o stránce, která uživatele na webové stránky odkázala (tzv. odkaz), o navštívených podstránkách a o hojnosti a době trvání prohlížení. Webově analytické nástroje jsou využívány především pro účely další optimalizace webových stránek a hodnocení rentability internetové reklamy.

Analýza webu prostřednictvím Google Analytics využívá aplikaci "_gat. _anonymizeIp". Pomocí této aplikace Google zkracuje, a tím anonymizuje IP adresu internetového připojení subjektu osobních údajů vyvolávajícího webové stránky z některého z členských států Evropské Unie anebo ze zemí sdružených do Evropského hospodářského prostoru.

S pomocí Google Analytics probíhá analýza provozu na našich webových stránkách. Google na základě sbíraných osobních údajů a informací mj. hodnotí způsob a intenzitu využívání našich webových stránek, zpracovává online přehledy činností prováděných na našich webových stránkách a předkládá nabídky dalších služeb v souvislosti s provozem našich internetových stránek.

Google Analytics ukládá do paměti IT zařízení subjektů osobních údajů soubory cookie. Aktivace příslušného souboru cookie umožňuje společnosti Google analyzovat pohyb po našich webových stránkách. S každým otevřením určité stránky v rámci našeho webu posílá internetový prohlížeč IT zařízení subjektu osobních údajů automaticky prostřednictvím Google Analytics informace, které Google využívá pro účely internetové reklamy a stanovení příslušných provozních poplatků hrazených společnosti Google. V průběhu této technické operace se společnost Google dozvídá osobní údaje subjektu osobních údajů jako např. IP adresu, podle které zjišťuje, odkud uživatel a „kliky“ přichází, neboť od toho se pak odvíjí výpočet provozních poplatků.

Do souboru cookie se ukládají osobní informace o tom, kdy a odkud subjekt osobních údajů naše webové stránky volá a jak často. Tyto osobní údaje, včetně IP adresy internetového připojení subjektu osobních údajů, se s každou návštěvou našich webových stránek odesílají do společnosti Google v USA. Společnost Google uchovává takto získané osobní údaje na území USA. V rámci příslušné technické operace nelze vyloučit postupování osobních údajů společností Google třetím stranám.

Jak jsme již uvedli, může subjekt osobních údajů ukládání souborů cookie z našich webových stránek příslušným nastavením svého webového prohlížeče kdykoliv deaktivovat a znemožnit, a tím soubory cookie obecně definitivně odmítnout. Tímto nastavením webového prohlížeče subjekt osobních údajů zabrání také ukládání souboru cookie službou Google Analytics na své IT zařízení. Webové prohlížeče resp. jiné podobné programy umožňují také vymazat všechny dosud používané soubory cookie služby Google Analytics.

Subjekt osobních údajů má kromě toho také možnost sběr údajů o pohybu po našich webových stránkách službou Google Analytics a jejich zpracovávání společností Google odmítnout. Za tímto účelem si subjekt osobních údajů musí do svého prohlížeče z https://tools.google.com/dlpage/gaoptout stáhnout a nainstalovat příslušný „add-on“ doplněk. Tento „add-on“ bude Google Analytics prostřednictvím JavaScript informovat o tom, že si nepřejete odesílat žádné údaje ani informace o svém pohybu po internetových stránkách do Google Analytics. Z pohledu společnosti Google odpovídá instalace tohoto „add-on“ doplňku vznesení příslušné námitky. Provede-li subjekt osobních údajů výmaz, přeformátování nebo reinstalaci svého informačního systému, bude si muset Google Analytics znovu deaktivovat opětovnou instalací „add-on“ doplňku do svého internetového prohlížeče.

Další informace a předpisy společnosti Google o ochraně osobních údajů jsou k dispozici na adrese https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ a http://www.google.com/analytics/terms/us.html . Podrobné vysvětlení služby Google Analytics najdete také na stránkách https://www.google.com/analytics/ .

Odkazy na sociální média
Na našich webových stránkách využíváme odkazy na sociální média označená příslušným oficiálním logem. Uživatelé příslušných sociálních platforem si mohou s pomocí těchto odkazů stránky společnosti Forbo prolinkovávat se svým sociálním profilem, za účelem označení a sdílení se svými kontakty. S každým kliknutím na odkaz na sociální médium se do příslušné sociální platformy posílají také identifikační údaje uživatele. Pokud si to nepřejete, odkazy na sociální média nepoužívejte. Další informace o sběru a zpracovávání osobních údajů na sociálních platformách si zjistíte z podmínek ochrany osobních údajů jednotlivých platforem.

Zabezpečení
S přihlédnutím ke stavu techniky, nákladům na provedení, povaze, rozsahu, kontextu a účelům zpracování i k různě pravděpodobným a různě závažným rizikům pro práva a svobody fyzických osob provádíme a přijímáme vhodná technická a organizační opatření za účelem zajištění bezpečnosti osobních údajů, zejména s ohledem na riziko náhodného a protiprávního zničení a ztráty. Usilujeme o zajištění řádného a správného využívání osobních údajů, jakož i zajištění ochrany proti neoprávněnému přístupu, využívání či zpřístupňování. O zabezpečení ochranných údajů proti neoprávněnému přístupu, využívání či zpřístupňování dbáme též kombinací příslušných procesních, technologických a fyzických bezpečnostních kontrolních mechanismů a praktik.

Přístup k osobním údajům je navíc omezen na okruh zaměstnanců, smluvních partnerů a dodavatelů, pro které je znalost těchto údajů předpokladem pro plnění pracovních úkolů např. v rámci dalšího vývoje a zdokonalování našich produktů a služeb.

Modifikace prohlášení o ochraně osobních údajů
Společnost Forbo si vyhrazuje právo na modifikaci znění prohlášení o ochraně osobních údajů. Společnost Forbo doporučuje uživatelům prohlášení o ochraně osobních údajů pravidelně kontrolovat, a informovat se tak aktivně o případných změnách v přístupu společnosti Forbo k otázkám ochrany osobních údajů. Návštěvou webových stránek také uznáváte, že je na Vás, abyste se pravidelným pohledem do textu prohlášení o ochraně osobních údajů sami informovali o případných změnách.

Rozhodné právo
Jakékoliv spory vyplývající z používání těchto webových stránek anebo s ním spojené podléhají švýcarskému právu a budou projednávány výlučně před příslušnými soudy v místě hlavního sídla společnosti Forbo, tj. ve švýcarském městě Baar, pokud platné zákonné předpisy nestanoví jinak.

Kontakt
Jestliže máte k tomuto Prohlášení o ochraně osobních údajů nebo ke způsobu zpracovávání osobních údajů společností Forbo dotazy, pak neváhejte a kontaktujte nás na níže uvedené adrese.

Forbo s.r.o.
Novodvorská 994
14221 Praha 4
Česká republika
Tel.: +420 239 043 011
e-mail: dataprivacy@forbo.com

červen 2020