Välj Ert land

Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2

Disclaimer


Friskrivning från ansvar och användarvillkor

Upplysningar som krävs enligt tysk lagstiftning
Forbo Siegling GmbH
Lilienthalstraße 6/8
DE-30179 Hannover
Tyskland
Telefon: +49 (0) 511 67 04 0
Telefax: +49 (0) 511 67 04 305
E-post: siegling@forbo.com
www.forbo-siegling.com

Användarvillkor och friskrivning från ansvar

Allmän information
All åtkomst och all användning av Forbo Holding Ltd:s (nedan ”Forbo”) webbplats www.forbo.com (nedan ”webbplatsen”) ska regleras av de här villkoren (nedan ”användarvillkoren”). Forbo förbehåller sig rätten att ändra användarvillkoren när som helst och utan föregående meddelande.

Genom att besöka webbplatsen, godkänner du (nedan ”du” eller ”användaren”) de här användarvillkoren.

Friskrivning från ansvar
Den här webbplatsen och dess innehåll, det vill säga det du läser, hör eller ser på den, är avsedd endast för att ge information. Forbo stävar efter att hålla den information som publiceras på webbplatsen korrekt och uppdaterad men utan att ge några garantier för webbplatsen eller dess innehåll. Det innebär särskilt att alla garantier för den knapphet, fullständighet, juridiska giltighet, aktualitet, användbarhet eller korrekthet gällande den information som webbplatsen innehåller eller den information som den länkar till utesluts. Dessutom garanterar Forbo inte att en åtkomst till webbplatsen sker utan problem eller att din åtkom st inte avbryts.

Forbo har ingen skyldighet att radera, uppdatera eller ändra gammal information på webbplatsen. Forbo förbehåller sig även rätten att när som helst och utan föregående meddelande förbättra, utöka eller på annat sätt ändra innehållet på den här webbplatsen.

Ansvarsbefrielse
Forbo ska ta ansvar för skador på dig eller tredje person förorsakade av Forbo till följd av avsiktligt eller grovt vårdslöst beteende eller till följd av en avsiktlig eller grovt vårdslös underlåtenhet, men ett sådant ansvar ska tas endast inom ramen för vad som föreskrivs i den tillämpliga lagstiftningen. Varje ytterligare ansvar, nämligen ansvar för annat än avsiktlig eller grovt vårdslös försummelse eller underlåtenhet, eller för skador som orsakas av medhjälpande ombud (inklusive leverantörer och anställda), ska uteslutas helt och hållet. All användning av webbplatsen sker på användarens egen risk.

Externa länkar
Forbos webbplats kan innehålla länkar till tredje parts webbplatser. Forbo har ingen kontroll över innehållet på tredje parts webbplatser och lämnar därför inga garantier för juridisk giltighet, korrekthet, användbarhet, aktualitet eller fullständighet för innehållet på de webbplatserna. Forbo bär inte ansvaret för innehållet på tredje parts webbplatser eller för webbplatser som innehåller länkar till Forbos webbplats eller visar sådana i rutor.

Sociala bokmärken
Sociala bokmärken, som identifieras genom respektive logotyp, används på Forbos webbplats. Användare av vissa vanliga, sociala medieplattformar kan använda de här sociala bokmärkena för att placera länkar till utvalda Forbo-sidor i sina profiler i syfte att markera dem eller för att dela den aktuella sidan med sina kontakter. När du klickar på sociala bokmärken, sänder du identifieringsdata till den aktuella plattformen för respektive socialt medium. Personer som delar Forbos meddelanden/information med hjälp av de sociala bokmärkena har inte behörighet att tala för eller representera Forbo. De publicerar sina egna synpunkter och åsikter. Dessutom gäller bestämmelserna i de här användarvillkoren inte bara externa länkar utan även sociala bokmärken.

Immateriella rättigheter
Innehållet på den här webbplatsen, nämligen bilder, videofilmer, varumärken i form av bild och text, textlogotyper, grafiska logotyper, grafik, text, pressmeddelanden och annan information, skyddas av den gällande upphovsrätten och andra lagar som syftar till att skydda immateriella rättigheter. Kopiering, överföring eller annan användning av en del av eller hela innehållet eller layouten på den här webbplatsen är förbjuden utan ett skriftligt medgivande från Forbos kommunikationsavdelning. Varje sådant av Forbo beviljat godkännande kan när som helst återkallas av Forbo, utan att Forbo blir ansvarig för någon typ av ersättning eller kostnader.

Datasekretess
Om du beslutar att tillgängliggöra dina personuppgifter för Forbo, samtycker du till att de kommer att sändas utan föregående kryptering samt att Forbo har rätt att lagra och använda uppgifterna i enlighet med Forbos datasekretessbestämmelser. Detaljerad information om skyddet av ditt privatliv kan hittas i dataskyddsförsäkran nedan.

Säkerhet vid överföring av data
Internet är ett globalt behov. Genom att använda webbplatsen eller genom att kommunicera med oss via e-post, kontaktformulär eller liknande, godkänner du en okrypterad överföring av alla uppgifter du har för avsikt att sända till Forbo. Alla uppgifter som skickas via de här kanalerna är varken konfidentiella eller säkra. De kan gå förlorade eller visas, avlyssnas eller ändras av tredje part och de kan röra sig över nationsgränserna. På grund av den operativa utformningen av Internet och systemets inre risker sker alla dataöverföringar som initierats av dig på egen risk. Andra bestämmelser gäller endast om Forbo erbjuder en möjlighet till krypterad överföring. Genom att kontakta Forbo på elektronisk väg, godkänner du att Forbo också får kontakta dig på elektronisk väg.

Forbo har inget ansvar gentemot dig eller andra för skador som uppstår i samband med meddelanden som skickas till och från Forbo via e-post eller något annat elektroniskt överföringssystem.

Tillämplig lagstiftning
Alla tvister som uppstår på grund av eller i samband med användning av den här webbplatsen ska lösas endast med hjälp av schweizisk lagstiftning genom en domstol vid Forbos företagssäte Baar i Schweiz med förbehåll för undantag vid krockande lagbestämmelser.

Augusti 2014

Datasekretessförklaring

Inledning
Syftet med denna datasekretessförklaring är att vi, Forbo Holding Ltd., vill beskriva hur vi hanterar de personuppgifter som vi eller något av våra dotterbolag (”Forbo”) samlar in, använder och behandlar genom Forbos webbplats och underliggande sidor (”Website”) och de rättigheter du har som registrerad.

Forbo har åtagit sig höga krav för dataintegritet och behandlingen av personuppgifter hos Forbo kommer endast att ske i enlighet med tillämplig lagstiftning för dataskydd (framför allt EUs allmänna dataskyddsförordning ”GDPR”). Medan användningen av denna webbplats rent generellt är möjlig utan att dela några personuppgifter, kommer vissa tjänster på denna webbplats endast att kunna användas om du väljer att dela dina personuppgifter med oss.

Forbo har infört en mängd tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa skyddet av de personuppgifter som behandlas genom denna webbplats. Webbaserade dataöverföringar kan dock vara osäkra och det absoluta skyddet av dina personuppgifter kan följaktligen inte garanteras.

Information som Forbo kommer att samla in
Forbo kan komma att samla in allmänna personliga användaruppgifter på olika sätt, till exempel om du besöker hemsidan, prenumererar på ett nyhetsbrev eller i samband med eventuella andra aktiviteter, tjänster, funktioner eller resurser som Forbo gör tillgängliga på denna hemsida.

När du besöker den här webbplatsen samlas följande information in: så kallad användardata som t.ex. webbläsartyper och versioner, den webbplats från vilken vår hemsida är tillgänglig, datum och tid för åtkomst, internetprotokolladress (vilken dock är anonymiserad i en sådan utsträckning att det inte tillåter inblandning av enskilda personer) och Internetleverantören av åtkomstsystemet. Forbo använder bara den här informationen för att innehållet på vår hemsida ska levereras korrekt, för att optimera innehållet på vår hemsida samt dess annonsering, säkerställa den långsiktiga genomförbarheten i våra IT-system och vår webbplatssteknik, och att förse brottsbekämpande myndigheter med den information som är nödvändig för brottmål i händelse av cyberattacker. Forbo kommer inte att använda informationen för att dra några slutsatser om den registrerade. Data som finns i serverns loggfiler lagras separat från alla personuppgifter som tillhandahålls av en registrerad.

Ytterligare information, som t ex ditt namn, e-postadress, telefonnummer eller eventuella andra personuppgifter samlas bara in om du frivilligt delar sådan information med Forbo.

Prenumerationstjänster och kontaktformulär
På denna webbplats ges användarna möjlighet att prenumerera på nyhetsbrev och andra publikationer från Forbo, att kontakta oss via kontaktformulär och att beställa tjänster från Forbo. Från respektive inmatningsmask kan du se vilka personuppgifter som överförs. Förutom denna information, lagrar vi också IP-adressen till det datorsystem som tilldelats av Internetleverantören och används av den registrerade vid tidpunkten för registreringen, liksom datum och tidpunkt för registreringen för att skydda oss mot potentiell felaktig användning. Om det står skrivet på formuläret, så kan vi även kombinera dina användaruppgifter med uppgifter som du anger, för att fastställa dina preferenser.

Vi använder de sammanställda personliga uppgifterna i samma syfte som du, när du delar uppgifter med oss, d.v.s. för att skicka nyhetsbrev eller andra publikationer som du prenumererar på, för att svara på dina frågor eller för att behandla dina beställningar. Vi kan dessutom använda uppgifterna för att kontakta dig med information om produkter som är relevanta för dig. Du kan när som helst avsluta en prenumeration och dra tillbaka ditt samtycke till databehandling. Du kan antingen använda motsvarande länk som du hittar i varje nyhetsbrev eller så kan du när som helst avsluta prenumerationen genom att skicka ett e-postmeddelande till siegling.se@forbo.com.

Cookies
För att vi ska kunna erbjuda Forbos tjänster till dig, använder Forbo cookies på denna webbplats.

Du har möjlighet att förhindra lagring eller installation av cookies genom att ändra inställningarna i din webbläsare. Dessutom kan redan inställda cookies raderas när som helst via din webbläsare eller andra dataprogram. Detta är möjligt i alla populära webbläsare. Forbo vill dock poängtera att det i så fall inte kommer att vara möjligt för dig att till fullo använda alla funktioner på den här webbplatsen. Du hittar mer information om cookies i Cookie-vägledningen här nedan.

Rättslig grund för behandlingen
Här nedan beskriver vi den rättsliga grund som vi bygger på när det gäller vår behandling av personuppgifter med avseende på GDPR (där så är tillämpligt). De flesta bearbetningsoperationer i samband med vår webbplats är baserade på artikel 6(1)(f) GDPR, eftersom behandlingen är nödvändig för de berättigade intressen som berör Forbo eller en tredje part, med undantag för om sådana intressen måste åsidosättas av intressena eller de grundläggande rättigheterna och friheterna hos den registrerade, som kräver skydd av personuppgifter. Artikel 6(1)(a)GDPR fungerar som den rättsliga grunden för bearbetningsoperationer för vilka vi erhåller samtycke för ett specifikt behandlingssyfte. Om behandlingen av personuppgifter är nödvändig för utförandet av ett kontrakt som du är part i, som till exempel när bearbetningsoperationer är nödvändiga för leverans av varor eller för att tillhandahålla någon annan tjänst, är bearbetningen baserad på artikel 6(1)(b) GDPR. Detsamma gäller sådana databehandlingar som är nödvändiga för att genomföra åtgärder som föregår ett avtal, till exempel när det gäller förfrågningar om våra produkter eller tjänster. Om Forbo är underkastade en rättslig skyldighet enligt vilken behandling av personuppgifter krävs, t.ex. för att uppfylla skatteförpliktelser eller besvara frågor från allmänna myndigheter, är behandlingen baserad på Art. 6 (1) (c) GDPR.

Delning av personuppgifter
Vi kommer inte att överföra, sälja eller utbyta personuppgifter som samlats in till tredje part om vi inte har informerat dig om sådan överföring, försäljning eller utbyte och du har uttryckt ditt uttryckliga samtycke till detta. I det nedan definierade omfånget förbehåller Forbo sig dock rätten att dela de insamlade uppgifterna med tredje part: (i) dela med dotterbolag eller kontrollerade företag samt underleverantörer som omfattas av denna datasekretessförklaring eller som följer principer som erbjuder åtminstone samma skydd som denna datasekretessförklaring; (ii) dela med tjänsteleverantörer som administrerar webbplatsen eller tillhandahåller andra tjänster, såsom övervakning av webbtrafik eller sammanställning av statistiska analyser; (iii) för att skydda Forbo och tredje part kan insamlade data delas med tredje part om ett relevant juridiskt mandat kräver detta eller om sådan delning är nödvändig för att tillämpa användningsvillkoren eller för att skydda Forbos rättigheter eller tredje parts rättigheter.

I ovan nämnda omständigheter kan dina data överföras till länder utanför Schweiz eller det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Personuppgifter överförs utanför EES på grundval av deklarationer om ändamålsenlighet eller andra lämpliga skyddsåtgärder, i synnerhet standardbestämmelser om skydd av personuppgifter som antagits av Europeiska kommissionen.

Kontakta oss om du skulle vilja begära en kopia av de specifika skyddsåtgärder som tillämpas vid export av dina personuppgifter (artikel 13(1)(f) GDPR).

Hur länge kommer personuppgifter att lagras?
Vi kommer att behandla och lagra personuppgifter endast så länge som det är nödvändigt för att uppnå det syfte för vilket personuppgifter har samlats in, men under alla omständigheter inte längre än vad som krävs enligt gällande lagringsbestämmelser, och kommer därefter regelbundet att radera personuppgifter.

Vilka rättigheter har jag som registrerad?
Varje registrerad person har rätt att få tillgång till lagrad information enligt artikel 15 GDPR, rätt till rättelse enligt artikel 16 GDPR, rätt att radera enligt artikel 17 GDPR, rätt att begränsa databehandling enligt artikel 18 GDPR, rätt till invändningar enligt artikel 21 GDPR och, om tillämpligt, rätt till dataöverföring enligt artikel 20 GDPR. Dessutom, om det är tillämpligt när det gäller dig, finns det också rätt att lämna in ett klagomål till en lämplig myndighet för datasekretess enligt artikel 77 i GDPR.

Du kan när som helst återkalla det samtycke du gett oss när det gäller databehandling av personuppgifter. Detta gäller även återkallande av samtyckesförklaringar som lämnades till oss innan GDPR trädde i kraft, dvs före den 25 maj 2018. Sådan återkallelse kommer dock inte att påverka den databehandling som utfördes innan du återkallade samtycket.

Google Analytics
Den här webbplatsen använder Google Analytics, en webbanalystjänst som drivs av Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA (”Google”). Webbanalyser är hämtning, insamling och analysering av information när det gäller beteendet hos besökare på webbsidor. En webbanalystjänst samlar bland annat in information om den webbsida en person har kommit från (den s.k. hänvisaren), vilka underliggande sidor som har besökts, och hur ofta och hur länge en underliggande sida har visats. Webbanalyser används huvudsakligen för att optimera en webbplats och för att genomföra en kostnads-nyttoanalys av Internet-annonsering.

För webbanalyser genom Google Analytics använder controllern applikationen "_gat. _anonymizeIp". Med hjälp av denna applikation förkortas IP-adressen till den registrerades Internetanslutning av Google och anonymiseras vid åtkomst till våra webbplatser från en medlemsstat inom EU eller en annan avtalsslutande stat när det gäller avtalet om det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Syftet med Google Analytics är att analysera trafiken på vår webbplats. Google använder denna data och information, bland annat, för att utvärdera användningen av vår webbplats och för att lämna onlinerapporter, som visar aktiviteten på vår webbplats, och för att erbjuda oss andra tjänster när det gäller användningen av vår webbplats.

Google Analytics placerar en cookie i den registrerades IT-system. Genom att placera en cookie, kan Google analysera användningen av vår webbplats. Vid varje besök på någon av de enskilda sidorna på denna webbplats kommer webbläsaren i den registrerades IT-system automatiskt att skicka data via Google Analytics-komponenten med syfte att annonsera på nätet och reglera provisioner till Google. Under det här tekniska förfarandet får företaget Google kunskap om personuppgifter, såsom den registrerades IP-adress, som bland annat hjälper Google att förstå besökarnas och klickens ursprung och därefter skapa provisionsregleringar.

Cookien används för att lagra personlig information, till exempel åtkomsttid, platsen från vilken åtkomst gjordes och hur ofta den registrerade besökt vår hemsida. Vid varje besök på vår webbplats kommer sådana personuppgifter, inklusive IP-adressen för den Internetanslutning som används av den registrerade, att överföras till Google i USA. Personuppgifter lagras av Google i USA. Google kan komma att vidarebefordra sådana personuppgifter via den tekniska proceduren till tredje man.

Den registrerade kan, enligt vad som angetts ovan, när som helst förhindra att cookies placeras via vår webbplats med hjälp av en motsvarande ändring av den webbläsare som används och därigenom permanent vägra placering av cookies. En sådan anpassning av den använda webbläsaren skulle också hindra Google Analytics från att placera en cookie på den registrerades IT-system. Dessutom kan cookies som redan används av Google Analytics, när som helst raderas via en webbläsare eller andra program.

Den registrerade har även möjlighet att invända mot insamling av data som genereras av Google Analytics, vilken är relaterad till användningen av denna webbplats samt databehandling av dessa uppgifter av Google. För detta ändamål måste den registrerade hämta ett webbläsartillägg under länken https://tools.google.com/dlpage/gaoptout och installera detta. Det här webbläsartillägget informerar Google Analytics, via ett JavaScript, att eventuell data och information om besök på internetsidor kanske inte överförs till Google Analytics. Installationen av webbläsartillägget anses vara en invändning av Google. Om den registrerades IT-system raderas, formateras eller senare installeras på nytt, måste den registrerade installera om webbläsartillägget för att inaktivera Google Analytics.

Ytterligare information och gällande bestämmelser om Googles dataskydd kan hämtas under https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ och under http://www.google.com/analytics/terms/us.html. Ytterligare förklaringar gällande Google Analytics hittar du under följande länk https://www.google.com/analytics/.

Sociala bokmärken
Sociala bokmärken som identifieras av respektive logga används på denna webbplats. Användare av vissa sociala mediaplattformar har möjlighet att använda dessa sociala bokmärken för att placera länkar till utvalda Forbo-platser i sina profiler för att markera dem eller för att dela respektive sida med sina kontakter. Varje gång du klickar på sociala bokmärken, skickar du identifieringsinformation till respektive social mediaplattform. Om du inte vill göra detta, bör du inte aktivera sociala bokmärken. Om du vill veta mer om insamling av information eller behandling och användning av densamma genom sociala mediaplattformar, hänvisar vi till policierna för datasekretess för de enskilda sociala mediaplattformarna.

Säkerhetsåtgärder
Med hänsyn till den senaste tekniken, kostnaderna för genomförandet och arten, omfattningen, sammanhanget och syftet med bearbetningen samt risken för varierande sannolikhet och allvar för enskilda personers rättigheter och friheter, vidtar vi lämpliga åtgärder för att skydda personuppgifter mot oavsiktlig och olaglig förstörelse och förlust. Vi strävar efter att se till att personuppgifter används på ett korrekt sätt och skydda dem från obehörig åtkomst, användning eller avslöjande. Vi använder en kombination av process-, teknik- och fysiska säkerhetskontroller för att skydda personuppgifter från obehörig åtkomst, användning eller avslöjande.

Dessutom begränsas åtkomst till personuppgifter till de anställda, entreprenörer och agenter som behöver känna till sådana uppgifter för att kunna utföra sina tilldelade funktioner och utveckla eller förbättra våra produkter och tjänster.

Ändringar av denna datasekretessförklaring
Forbo förbehåller sig rätten att när som helst göra ändringar i denna datasekretessförklaring. Forbo rekommenderar att du regelbundet granskar den här datasekretessförklaringen så att du alltid är medveten om Forbos senaste sätt att angripa skyddet för dina personuppgifter. När du besöker den här webbplatsen, godkänner du också att det är ditt ansvar att granska den här datasekretessförklaringen regelbundet för att upptäcka eventuella ändringar som kan ha gjorts.

Tillämplig lag
Alla tvister som härrör från eller uppstår i samband med användningen av denna webbplats ska regleras av schweizisk lag och ska endast avgöras av domstolarna i hemvisten för huvudkontoret för Forbo i Baar, Schweiz, med förbehåll för uteslutande av de kolliderande lagbestämmelserna.

Kontakta oss
Om du har några frågor när det gäller den här datasekretessförklaringen eller gällande behandlingen av personuppgifter inom Forbo, tveka inte att kontakta oss när som helst på nedanstående adress.

Forbo Siegling Svenska AB
Bangårdsvägen 10
Box 140
SE-42822 Kållered (Gothenburg)
Telefon: +46 319 970 50
E-post: dataprivacy@forbo.com

Juni 2020

Cookie-riktlinje

Vad är cookies?
I likhet med nästan alla professionella webbplatser använder även Forbos Webbplats cookies. Cookies är små filer som laddas ned till din dator för att förbättra din upplevelse. Här beskrivs vilken information som de samlar in, hur informationen används och varför det är nödvändigt att ibland lagra dessa cookies samt vilka möjligheter du har att blockera cookies. Detta kan dock innebära att vissa funktioner på Webbplatsen försämras eller slutar fungera.

För mer allmän information om kakor, se Wikipedia-artikeln på HTTP-cookies

Förutom cookies, använder Forbo också andra tekniker, som liknar cookies vad gäller deras funktionalitet och syfte. Sådana tekniker ingår också, även om endast cookies nämns nedan.

Hur Forbo använder cookies
Forbo använder cookies av flera anledningar, vilka beskrivs mer i detalj här. Några cookies är absolut nödvändiga, för att garantera funktioner och prestanda på webbplatsen. Andra cookies används för anonyma analyser av användarbeteende och ytterligare andra kan göra det möjligt att innehåll som är relevant för dig visas. Om du inte är säker på om du behöver vissa cookies, rekommenderar vi dig att acceptera alla cookies, eftersom detta leder till den bästa användarupplevelsen.

Inaktivera cookies
Den automatiska lagringen av cookies kan förhindras genom lämplig angivelse i cookie-bannern eller genom en ändring i dina webbläsarinställningar. Observera dock att cookies påverkar hur denna och många andra webbplatser fungerar. Vid inaktivering av cookies stänger du av vissa funktioner och tjänster på denna webbplats. Vi rekommenderar därför att du inte inaktiverar cookies.

Forbos cookies
I nedanstående tabell hittar du information om alla de spårnings- och marknadsföringstekniker som används på vår webbplats och/eller i våra applikationer liksom ansvariga personer. Eftersom de ansvariga – om ditt erbjudande är integrerat på Forbos webbsida – i viss utsträckning själva kan ställa in och ändra cookies, visas inte enskilda cookies nedan, utan tekniker och applikationer beskrivs, varav en del också använder sig av flera cookies. Om du skulle vilja ha information om enskilda inställda cookies, ber vi att du skickar ett e-postmeddelande till dataprivacy@forbo.com.

Väsentliga cookies;
är tekniskt nödvändiga, för att du ska kunna navigera på webbplatsen och använda dess funktioner, till exempel för att ställa in dina dataskyddspreferenser eller för att fylla i formulär. Utan dessa cookies kan de tjänster som du har begärt via webbplatsen inte tillhandahållas på ett korrekt sätt. Väsentliga cookies sätts också utan ditt uttryckliga medgivande. I den mån som personuppgifter behandlas av väsentliga cookies har du rätt att göra invändningar i enlighet med dataskyddsförklaringen.

Statistik-cookies;
samlar in information om användningen av webbplatsen, till exempel vilka sidor som besöks oftast och hur besökare rör sig på webbplatsen. De ska hjälpa oss att förbättra webbplatsens användarvänlighet och därmed användarupplevelsen. Informationen som samlas in kan till exempel vara: de webbläsare och operativsystem som används, domännamn på den webbplats som du kom ifrån, antal besök, genomsnittlig vistelsetid, visade sidor.

Marknadsförings-cookies;
används för att visa annonser på tredjeparts webbplatser som är mer relevanta och intressanta för dig. De används dessutom för att begränsa antalet gånger en annons visas och för att mäta och kontrollera effektiviteten av annonskampanjer.

Väsentliga cookies

CookieFunktionAnsvarigGiltighet
ASP.NET_SessionIdDenna cookie lagrar information under ditt besök. Cookien kommer till exempel ihåg ett val som du har gjort, eller vilken sida du har tittat på tidigare.ForboSession
ARRAffinityARRAffinity är en cookie som används för att tilldela en klient en instans på en Azure-web-app. Till exempel, om en app delas upp i 10 instanser och en användare kommer åt den via sin webbläsare, hjälper ARRaffinity användaren att återvända till samma appinstans om och om igen istället för att få en slumpmässig instans varje gång.ForboSession
defaultsiteDenna cookie sparar den senaste startsidan.Forbo4 månader
Cookie AcceptedDenna cookie är inställd för att lagra dina cookie-preferenser.Forbo11 månader
fonts.netDen här webbplatsen använder webbteckensnitt från fonts.com respektive fast.fonts.net för enhetlig återgivning av typsnitt. När du öppnar en sida laddar din webbläsare in de webbteckensnitt som krävs i din webbläsares cache.För detta ändamål ansluter din webbläsare till fonts.com-servrarna. Det kan också hända att fonts.com loggar detta samtal. Det betyder att din IP-adress länkas till vår webbplats på fonts.com. Dessa webbteckensnitt används för att få en enhetlig och tilltalande presentation.Om din webbläsare inte stöder webbteckensnitt kommer ett standardteckensnitt att användas av din dator.fonts.netSession
Google APIDenna cookie stöder formulären via Google Captcha. Google Captcha reducerar och förhindrar missbruk av Forbos online-formulär.Google Inc.17 År
YouTubeForbo använder YouTube som videospelare. Denna erbjuds i kategorin ’Necessary’ i det utökade dataskyddsläget. Det förbättrade dataskyddsläget för den inbäddade YouTube-spelaren förhindrar att betraktarnas tittarupplevelse på YouTube påverkas när det inbäddade YouTube-innehållet spelas upp. Detta innebär: Uppspelningen av en video i det förbättrade dataskyddsläget för den inbäddade spelaren används inte för en personlig anpassning av surfandet på YouTube - varken i det inbäddade dataskyddsläget eller när du använder YouTube vid ett senare tillfälle.Om annonser visas i en video som spelas upp i den inbäddade spelarens integritetsförbättrade läge är dessa annonser inte heller personligt anpassade. Dessutom används inte uppspelning av en video i den inbäddade spelarens förbättrade sekretessläge för en personlig anpassning av reklam som visas för användaren utanför din webbplats eller app.Google Inc.17 År
VimeoForbo använder Vimeo som videospelare. Denna erbjuds i kategorin ’Necessary’. I första hand sparas inställningar som är relevanta när videon spelas upp och förblir giltiga när videon spelas upp igen eller när en annan video väljs. Detta kan användas för att samla in data om agerandet på webbplatsen där Vimeo-videor är inbäddade. Vimeo LLC2 År
Google StaticGstatic.com används för att ladda innehåll från Content Delivery Network (”CDN”). CDNs används för att ladda upp innehållet på webbplatsen till servrar som senare nås via Gstatic-domänen. Gstatic används också för att lagra statisk data som JSlibraries, stilmallar, etc. Dessutom finns det en domän med namnet ”http://connectivity.gstatic.com/”, som används av Chrome- och Android-enheter för att kontrollera anslutningen till internet.Google Inc.Session
ggpht.comForbo använder Googles karttjänster för att kartlägga visualiseringar i kontaktuppgifter och i återförsäljarkataloger.investis.comSession
investis.comVi har integrerat ett interaktivt aktiediagram från Investis på olika ställen, vilket stödjer den aktuella Forbo-aktiens kurs och andra nyckeltal för Forbo-aktien.ForboSession
eqs.comEQS är en tredjepartstjänst som används av Forbo inom området för investerarrelationer och utskick av pressmeddelanden och information som är relevant för aktiemarknaden.EQS Group-


Statistik-cookies

CookieFunktionAnsvarigGiltighet
Google Tag ManagerTag Manager är ett verktyg från Google som gör det enklare för företag att lägga till och uppdatera webbplatstaggar, inklusive konverteringsspårning, webbplatsanalys och remarketing, utan att behöva redigera webbplatskoden.Google Inc.3 månader
Google AnalyticsGoogle Analytics är en analysplattform för att spåra antalet och typen av besök på vår webbplats och dess sidor respektive åtkomsterna till våra mobilapplikationer och deras masker liksom användningsmönster. På så sätt säkerställer vi att alla delar av vår webbplats och våra mobilapplikationer fungerar korrekt. Dessa tekniker används för att tillhandahålla anonym, aggregerad information om interaktionen mellan webb- och mobilanvändare med vår webbplats eller våra mobilapplikationer.Google Inc.1 År
HotjarHotjar skapar värmekartor, besöksregister, konverteringstrattar, formuläranalyser, feedbackundersökningar och enkäter på en och samma plattform. Den visar hur besökare använder en webbplats.Hotjar Ltd.1 År
Yandex MetricaYandex är en analysplattform. Den används uteslutande på de ryska versionerna av vår webbplats för att spåra antalet och typen av besök på vår webbplats och dess undersidor respektive tillgång till våra mobilapplikationer och deras masker liksom användningsmönster. På så sätt säkerställer vi att alla delar av vår webbplats och våra mobilapplikationer fungerar korrekt. Dessa tekniker används för att tillhandahålla anonym, aggregerad information om interaktionen mellan webb- och mobilanvändare med vår webbplats eller våra mobilapplikationer.Yandex1 År
Baidu TongjiBaidu är en analysplattform. Den används uteslutande på de kinesiska versionerna av vår webbplats för att spåra antalet och typen av besök på vår webbplats och dess undersidor respektive tillgång till våra mobilapplikationer och deras masker liksom användningsmönster. På så sätt säkerställer vi att alla delar av vår webbplats och våra mobilapplikationer fungerar korrekt. Dessa tekniker används för att tillhandahålla aggregerad information om interaktionen mellan webb- och mobilanvändare med vår webbplats eller våra mobilapplikationer.Baidu17 År


Marknadsförings-cookies

CookieFunktionAnsvarigGiltighet
LinkedIn AdsMed LinkedIn Ads kan LinkedIn-medlemmar tilltalas beroende på befattning, funktion, bransch och andra egenskaper i syfte att generera potentiella kunder, varumärkeskännedom, evenemangsregistreringar och mycket mer. Microsoft Corp.3 månader
LinkedIn InsightsLinkedIn Insights-taggen används av LinkedIn för konverteringsspårning, retargeting och webbanalys för LinkedIns annonskampanjer.Microsoft Corp.18 månader
DoubleClick by GoogleDigital annonsering med DoubleClick hjälper företag att komma i kontakt med rätt personer vid rätt tillfälle. Det förbättrar din kundupplevelse och dina resultat.Google Inc.20 månader
Google SyndicationGoogle Syndication används för att spara och ladda annonsinnehåll och andra resurser i samband med annonser för Google AdSense och DoubleClick från Googles CDN.Google Inc.13 månader
Google Ad ServicesGoogle Ad Services är samlingsnamnet för alla begrepp, nätverk och funktioner som Google AdWords består av. Alla områden som kan nås med Google Ad är en del av Googles annonstjänster. Detta gör det möjligt att starta online- och remarketingkampanjer som är specifikt anpassade till användarnas beteende. Google Inc.3 månader
Twitter AdsDenna cookie placeras av Twitter för Twitter-reklamannonser i syfte att skapa statiskt innehåll som bilder och videor vilka används i kampanjer.Twitter Inc.2 År
Bing AdsDigital annonsering med Bing Ads hjälper företag att få kontakt med rätt personer vid rätt tillfälle för att förbättra deras kundupplevelse och resultat.Microsoft Corp.9 månader
Facebook ConnectFacebook Connect är en enkel inloggningsapplikation som gör det möjligt för dig att interagera med andra webbplatser direkt via ditt Facebook-konto.Facebook Inc.3 månader
FacebookFacebook-pixeln används för att optimera Facebook- eller Instagram-annonser/reklam. Den gör det möjligt för Forbo att mäta agerande på webbplatser, förbättra kampanjprestanda och erbjuda andra alternativ såsom retargeting.Facebook Inc.3 månader
TwitterTwitter-pixeltaggen används för att optimera Twitter-annonser/reklam Den gör det möjligt för Forbo att mäta agerande på webbplatser, förbättra kampanjprestanda och erbjuda andra alternativ såsom personanpassat innehåll.Twitter Inc.1 månad
pinterest.comPinterest-taggen används för att optimera Pinterest-annonser/reklam. Den gör det möjligt för Forbo att mäta agerande på webbplatsen och förbättra kampanjprestanda.Pinterest Inc.1 År
Mail.ruMail.ru Tag används för att optimera VKontakte- eller Odnoklassniki-annonser/reklam. Den gör det möjligt för Forbo att mäta agerande på webbplatser, förbättra kampanjprestanda och erbjuda andra alternativ såsom retargeting.Mail.ru LLC2 År

Ytterligare information
För att få en bättre och bekvämare webbplatsanvändning rekommenderas det generellt att inte inaktivera cookies. Om du behöver ytterligare information, vänligen kontakta oss när som helst på communications@forbo.com.

Februari 2022