Välj Ert land

Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2

Disclaimer


Friskrivning från ansvar och användarvillkor

Upplysningar som krävs enligt tysk lagstiftning
Forbo Siegling GmbH
Lilienthalstraße 6/8
DE-30179 Hannover
Tyskland
Telefon: +49 (0) 511 67 04 0
Telefax: +49 (0) 511 67 04 305
E-post: siegling@forbo.com
www.forbo-siegling.com

Användarvillkor och friskrivning från ansvar

Allmän information
All åtkomst och all användning av Forbo Holding Ltd:s (nedan ”Forbo”) webbplats www.forbo.com (nedan ”webbplatsen”) ska regleras av de här villkoren (nedan ”användarvillkoren”). Forbo förbehåller sig rätten att ändra användarvillkoren när som helst och utan föregående meddelande.

Genom att besöka webbplatsen, godkänner du (nedan ”du” eller ”användaren”) de här användarvillkoren.

Friskrivning från ansvar
Den här webbplatsen och dess innehåll, det vill säga det du läser, hör eller ser på den, är avsedd endast för att ge information. Forbo stävar efter att hålla den information som publiceras på webbplatsen korrekt och uppdaterad men utan att ge några garantier för webbplatsen eller dess innehåll. Det innebär särskilt att alla garantier för den knapphet, fullständighet, juridiska giltighet, aktualitet, användbarhet eller korrekthet gällande den information som webbplatsen innehåller eller den information som den länkar till utesluts. Dessutom garanterar Forbo inte att en åtkomst till webbplatsen sker utan problem eller att din åtkom st inte avbryts.

Forbo har ingen skyldighet att radera, uppdatera eller ändra gammal information på webbplatsen. Forbo förbehåller sig även rätten att när som helst och utan föregående meddelande förbättra, utöka eller på annat sätt ändra innehållet på den här webbplatsen.

Ansvarsbefrielse
Forbo ska ta ansvar för skador på dig eller tredje person förorsakade av Forbo till följd av avsiktligt eller grovt vårdslöst beteende eller till följd av en avsiktlig eller grovt vårdslös underlåtenhet, men ett sådant ansvar ska tas endast inom ramen för vad som föreskrivs i den tillämpliga lagstiftningen. Varje ytterligare ansvar, nämligen ansvar för annat än avsiktlig eller grovt vårdslös försummelse eller underlåtenhet, eller för skador som orsakas av medhjälpande ombud (inklusive leverantörer och anställda), ska uteslutas helt och hållet. All användning av webbplatsen sker på användarens egen risk.

Externa länkar
Forbos webbplats kan innehålla länkar till tredje parts webbplatser. Forbo har ingen kontroll över innehållet på tredje parts webbplatser och lämnar därför inga garantier för juridisk giltighet, korrekthet, användbarhet, aktualitet eller fullständighet för innehållet på de webbplatserna. Forbo bär inte ansvaret för innehållet på tredje parts webbplatser eller för webbplatser som innehåller länkar till Forbos webbplats eller visar sådana i rutor.

Sociala bokmärken
Sociala bokmärken, som identifieras genom respektive logotyp, används på Forbos webbplats. Användare av vissa vanliga, sociala medieplattformar kan använda de här sociala bokmärkena för att placera länkar till utvalda Forbo-sidor i sina profiler i syfte att markera dem eller för att dela den aktuella sidan med sina kontakter. När du klickar på sociala bokmärken, sänder du identifieringsdata till den aktuella plattformen för respektive socialt medium. Personer som delar Forbos meddelanden/information med hjälp av de sociala bokmärkena har inte behörighet att tala för eller representera Forbo. De publicerar sina egna synpunkter och åsikter. Dessutom gäller bestämmelserna i de här användarvillkoren inte bara externa länkar utan även sociala bokmärken.

Immateriella rättigheter
Innehållet på den här webbplatsen, nämligen bilder, videofilmer, varumärken i form av bild och text, textlogotyper, grafiska logotyper, grafik, text, pressmeddelanden och annan information, skyddas av den gällande upphovsrätten och andra lagar som syftar till att skydda immateriella rättigheter. Kopiering, överföring eller annan användning av en del av eller hela innehållet eller layouten på den här webbplatsen är förbjuden utan ett skriftligt medgivande från Forbos kommunikationsavdelning. Varje sådant av Forbo beviljat godkännande kan när som helst återkallas av Forbo, utan att Forbo blir ansvarig för någon typ av ersättning eller kostnader.

Datasekretess
Om du beslutar att tillgängliggöra dina personuppgifter för Forbo, samtycker du till att de kommer att sändas utan föregående kryptering samt att Forbo har rätt att lagra och använda uppgifterna i enlighet med Forbos datasekretessbestämmelser. Detaljerad information om skyddet av ditt privatliv kan hittas i dataskyddsförsäkran nedan.

Säkerhet vid överföring av data
Internet är ett globalt behov. Genom att använda webbplatsen eller genom att kommunicera med oss via e-post, kontaktformulär eller liknande, godkänner du en okrypterad överföring av alla uppgifter du har för avsikt att sända till Forbo. Alla uppgifter som skickas via de här kanalerna är varken konfidentiella eller säkra. De kan gå förlorade eller visas, avlyssnas eller ändras av tredje part och de kan röra sig över nationsgränserna. På grund av den operativa utformningen av Internet och systemets inre risker sker alla dataöverföringar som initierats av dig på egen risk. Andra bestämmelser gäller endast om Forbo erbjuder en möjlighet till krypterad överföring. Genom att kontakta Forbo på elektronisk väg, godkänner du att Forbo också får kontakta dig på elektronisk väg.

Forbo har inget ansvar gentemot dig eller andra för skador som uppstår i samband med meddelanden som skickas till och från Forbo via e-post eller något annat elektroniskt överföringssystem.

Tillämplig lagstiftning
Alla tvister som uppstår på grund av eller i samband med användning av den här webbplatsen ska lösas endast med hjälp av schweizisk lagstiftning genom en domstol vid Forbos företagssäte Baar i Schweiz med förbehåll för undantag vid krockande lagbestämmelser.

Augusti 2014

Datasekretessförklaring

Inledning
Syftet med denna datasekretessförklaring är att vi, Forbo Holding Ltd., vill beskriva hur vi hanterar de personuppgifter som vi eller något av våra dotterbolag (”Forbo”) samlar in, använder och behandlar genom Forbos webbplats och underliggande sidor (”Website”) och de rättigheter du har som registrerad.

Forbo har åtagit sig höga krav för dataintegritet och behandlingen av personuppgifter hos Forbo kommer endast att ske i enlighet med tillämplig lagstiftning för dataskydd (framför allt EUs allmänna dataskyddsförordning ”GDPR”). Medan användningen av denna webbplats rent generellt är möjlig utan att dela några personuppgifter, kommer vissa tjänster på denna webbplats endast att kunna användas om du väljer att dela dina personuppgifter med oss.

Forbo har infört en mängd tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa skyddet av de personuppgifter som behandlas genom denna webbplats. Webbaserade dataöverföringar kan dock vara osäkra och det absoluta skyddet av dina personuppgifter kan följaktligen inte garanteras.

Information som Forbo kommer att samla in
Forbo kan komma att samla in allmänna personliga användaruppgifter på olika sätt, till exempel om du besöker hemsidan, prenumererar på ett nyhetsbrev eller i samband med eventuella andra aktiviteter, tjänster, funktioner eller resurser som Forbo gör tillgängliga på denna hemsida.

När du besöker den här webbplatsen samlas följande information in: så kallad användardata som t.ex. webbläsartyper och versioner, den webbplats från vilken vår hemsida är tillgänglig, datum och tid för åtkomst, internetprotokolladress (vilken dock är anonymiserad i en sådan utsträckning att det inte tillåter inblandning av enskilda personer) och Internetleverantören av åtkomstsystemet. Forbo använder bara den här informationen för att innehållet på vår hemsida ska levereras korrekt, för att optimera innehållet på vår hemsida samt dess annonsering, säkerställa den långsiktiga genomförbarheten i våra IT-system och vår webbplatssteknik, och att förse brottsbekämpande myndigheter med den information som är nödvändig för brottmål i händelse av cyberattacker. Forbo kommer inte att använda informationen för att dra några slutsatser om den registrerade. Data som finns i serverns loggfiler lagras separat från alla personuppgifter som tillhandahålls av en registrerad.

Ytterligare information, som t ex ditt namn, e-postadress, telefonnummer eller eventuella andra personuppgifter samlas bara in om du frivilligt delar sådan information med Forbo.

Prenumerationstjänster och kontaktformulär
På denna webbplats ges användarna möjlighet att prenumerera på nyhetsbrev och andra publikationer från Forbo, att kontakta oss via kontaktformulär och att beställa tjänster från Forbo. Från respektive inmatningsmask kan du se vilka personuppgifter som överförs. Förutom denna information, lagrar vi också IP-adressen till det datorsystem som tilldelats av Internetleverantören och används av den registrerade vid tidpunkten för registreringen, liksom datum och tidpunkt för registreringen för att skydda oss mot potentiell felaktig användning. Om det står skrivet på formuläret, så kan vi även kombinera dina användaruppgifter med uppgifter som du anger, för att fastställa dina preferenser.

Vi använder de sammanställda personliga uppgifterna i samma syfte som du, när du delar uppgifter med oss, d.v.s. för att skicka nyhetsbrev eller andra publikationer som du prenumererar på, för att svara på dina frågor eller för att behandla dina beställningar. Vi kan dessutom använda uppgifterna för att kontakta dig med information om produkter som är relevanta för dig. Du kan när som helst avsluta en prenumeration och dra tillbaka ditt samtycke till databehandling. Du kan antingen använda motsvarande länk som du hittar i varje nyhetsbrev eller så kan du när som helst avsluta prenumerationen genom att skicka ett e-postmeddelande till siegling.se@forbo.com.

Cookies
För att vi ska kunna erbjuda Forbos tjänster till dig, använder Forbo cookies på denna webbplats.

Du har möjlighet att förhindra lagring eller installation av cookies genom att ändra inställningarna i din webbläsare. Dessutom kan redan inställda cookies raderas när som helst via din webbläsare eller andra dataprogram. Detta är möjligt i alla populära webbläsare. Forbo vill dock poängtera att det i så fall inte kommer att vara möjligt för dig att till fullo använda alla funktioner på den här webbplatsen. Du hittar mer information om cookies i Cookie-vägledningen här nedan.

Rättslig grund för behandlingen
Här nedan beskriver vi den rättsliga grund som vi bygger på när det gäller vår behandling av personuppgifter med avseende på GDPR (där så är tillämpligt). De flesta bearbetningsoperationer i samband med vår webbplats är baserade på artikel 6(1)(f) GDPR, eftersom behandlingen är nödvändig för de berättigade intressen som berör Forbo eller en tredje part, med undantag för om sådana intressen måste åsidosättas av intressena eller de grundläggande rättigheterna och friheterna hos den registrerade, som kräver skydd av personuppgifter. Artikel 6(1)(a)GDPR fungerar som den rättsliga grunden för bearbetningsoperationer för vilka vi erhåller samtycke för ett specifikt behandlingssyfte. Om behandlingen av personuppgifter är nödvändig för utförandet av ett kontrakt som du är part i, som till exempel när bearbetningsoperationer är nödvändiga för leverans av varor eller för att tillhandahålla någon annan tjänst, är bearbetningen baserad på artikel 6(1)(b) GDPR. Detsamma gäller sådana databehandlingar som är nödvändiga för att genomföra åtgärder som föregår ett avtal, till exempel när det gäller förfrågningar om våra produkter eller tjänster. Om Forbo är underkastade en rättslig skyldighet enligt vilken behandling av personuppgifter krävs, t.ex. för att uppfylla skatteförpliktelser eller besvara frågor från allmänna myndigheter, är behandlingen baserad på Art. 6 (1) (c) GDPR.

Delning av personuppgifter
Vi kommer inte att överföra, sälja eller utbyta personuppgifter som samlats in till tredje part om vi inte har informerat dig om sådan överföring, försäljning eller utbyte och du har uttryckt ditt uttryckliga samtycke till detta. I det nedan definierade omfånget förbehåller Forbo sig dock rätten att dela de insamlade uppgifterna med tredje part: (i) dela med dotterbolag eller kontrollerade företag samt underleverantörer som omfattas av denna datasekretessförklaring eller som följer principer som erbjuder åtminstone samma skydd som denna datasekretessförklaring; (ii) dela med tjänsteleverantörer som administrerar webbplatsen eller tillhandahåller andra tjänster, såsom övervakning av webbtrafik eller sammanställning av statistiska analyser; (iii) för att skydda Forbo och tredje part kan insamlade data delas med tredje part om ett relevant juridiskt mandat kräver detta eller om sådan delning är nödvändig för att tillämpa användningsvillkoren eller för att skydda Forbos rättigheter eller tredje parts rättigheter.

I ovan nämnda omständigheter kan dina data överföras till länder utanför Schweiz eller det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Personuppgifter överförs utanför EES på grundval av deklarationer om ändamålsenlighet eller andra lämpliga skyddsåtgärder, i synnerhet standardbestämmelser om skydd av personuppgifter som antagits av Europeiska kommissionen.

Kontakta oss om du skulle vilja begära en kopia av de specifika skyddsåtgärder som tillämpas vid export av dina personuppgifter (artikel 13(1)(f) GDPR).

Hur länge kommer personuppgifter att lagras?
Vi kommer att behandla och lagra personuppgifter endast så länge som det är nödvändigt för att uppnå det syfte för vilket personuppgifter har samlats in, men under alla omständigheter inte längre än vad som krävs enligt gällande lagringsbestämmelser, och kommer därefter regelbundet att radera personuppgifter.

Vilka rättigheter har jag som registrerad?
Varje registrerad person har rätt att få tillgång till lagrad information enligt artikel 15 GDPR, rätt till rättelse enligt artikel 16 GDPR, rätt att radera enligt artikel 17 GDPR, rätt att begränsa databehandling enligt artikel 18 GDPR, rätt till invändningar enligt artikel 21 GDPR och, om tillämpligt, rätt till dataöverföring enligt artikel 20 GDPR. Dessutom, om det är tillämpligt när det gäller dig, finns det också rätt att lämna in ett klagomål till en lämplig myndighet för datasekretess enligt artikel 77 i GDPR.

Du kan när som helst återkalla det samtycke du gett oss när det gäller databehandling av personuppgifter. Detta gäller även återkallande av samtyckesförklaringar som lämnades till oss innan GDPR trädde i kraft, dvs före den 25 maj 2018. Sådan återkallelse kommer dock inte att påverka den databehandling som utfördes innan du återkallade samtycket.

Google Analytics
Den här webbplatsen använder Google Analytics, en webbanalystjänst som drivs av Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA (”Google”). Webbanalyser är hämtning, insamling och analysering av information när det gäller beteendet hos besökare på webbsidor. En webbanalystjänst samlar bland annat in information om den webbsida en person har kommit från (den s.k. hänvisaren), vilka underliggande sidor som har besökts, och hur ofta och hur länge en underliggande sida har visats. Webbanalyser används huvudsakligen för att optimera en webbplats och för att genomföra en kostnads-nyttoanalys av Internet-annonsering.

För webbanalyser genom Google Analytics använder controllern applikationen "_gat. _anonymizeIp". Med hjälp av denna applikation förkortas IP-adressen till den registrerades Internetanslutning av Google och anonymiseras vid åtkomst till våra webbplatser från en medlemsstat inom EU eller en annan avtalsslutande stat när det gäller avtalet om det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Syftet med Google Analytics är att analysera trafiken på vår webbplats. Google använder denna data och information, bland annat, för att utvärdera användningen av vår webbplats och för att lämna onlinerapporter, som visar aktiviteten på vår webbplats, och för att erbjuda oss andra tjänster när det gäller användningen av vår webbplats.

Google Analytics placerar en cookie i den registrerades IT-system. Genom att placera en cookie, kan Google analysera användningen av vår webbplats. Vid varje besök på någon av de enskilda sidorna på denna webbplats kommer webbläsaren i den registrerades IT-system automatiskt att skicka data via Google Analytics-komponenten med syfte att annonsera på nätet och reglera provisioner till Google. Under det här tekniska förfarandet får företaget Google kunskap om personuppgifter, såsom den registrerades IP-adress, som bland annat hjälper Google att förstå besökarnas och klickens ursprung och därefter skapa provisionsregleringar.

Cookien används för att lagra personlig information, till exempel åtkomsttid, platsen från vilken åtkomst gjordes och hur ofta den registrerade besökt vår hemsida. Vid varje besök på vår webbplats kommer sådana personuppgifter, inklusive IP-adressen för den Internetanslutning som används av den registrerade, att överföras till Google i USA. Personuppgifter lagras av Google i USA. Google kan komma att vidarebefordra sådana personuppgifter via den tekniska proceduren till tredje man.

Den registrerade kan, enligt vad som angetts ovan, när som helst förhindra att cookies placeras via vår webbplats med hjälp av en motsvarande ändring av den webbläsare som används och därigenom permanent vägra placering av cookies. En sådan anpassning av den använda webbläsaren skulle också hindra Google Analytics från att placera en cookie på den registrerades IT-system. Dessutom kan cookies som redan används av Google Analytics, när som helst raderas via en webbläsare eller andra program.

Den registrerade har även möjlighet att invända mot insamling av data som genereras av Google Analytics, vilken är relaterad till användningen av denna webbplats samt databehandling av dessa uppgifter av Google. För detta ändamål måste den registrerade hämta ett webbläsartillägg under länken https://tools.google.com/dlpage/gaoptout och installera detta. Det här webbläsartillägget informerar Google Analytics, via ett JavaScript, att eventuell data och information om besök på internetsidor kanske inte överförs till Google Analytics. Installationen av webbläsartillägget anses vara en invändning av Google. Om den registrerades IT-system raderas, formateras eller senare installeras på nytt, måste den registrerade installera om webbläsartillägget för att inaktivera Google Analytics.

Ytterligare information och gällande bestämmelser om Googles dataskydd kan hämtas under https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ och under http://www.google.com/analytics/terms/us.html. Ytterligare förklaringar gällande Google Analytics hittar du under följande länk https://www.google.com/analytics/.

Sociala bokmärken
Sociala bokmärken som identifieras av respektive logga används på denna webbplats. Användare av vissa sociala mediaplattformar har möjlighet att använda dessa sociala bokmärken för att placera länkar till utvalda Forbo-platser i sina profiler för att markera dem eller för att dela respektive sida med sina kontakter. Varje gång du klickar på sociala bokmärken, skickar du identifieringsinformation till respektive social mediaplattform. Om du inte vill göra detta, bör du inte aktivera sociala bokmärken. Om du vill veta mer om insamling av information eller behandling och användning av densamma genom sociala mediaplattformar, hänvisar vi till policierna för datasekretess för de enskilda sociala mediaplattformarna.

Säkerhetsåtgärder
Med hänsyn till den senaste tekniken, kostnaderna för genomförandet och arten, omfattningen, sammanhanget och syftet med bearbetningen samt risken för varierande sannolikhet och allvar för enskilda personers rättigheter och friheter, vidtar vi lämpliga åtgärder för att skydda personuppgifter mot oavsiktlig och olaglig förstörelse och förlust. Vi strävar efter att se till att personuppgifter används på ett korrekt sätt och skydda dem från obehörig åtkomst, användning eller avslöjande. Vi använder en kombination av process-, teknik- och fysiska säkerhetskontroller för att skydda personuppgifter från obehörig åtkomst, användning eller avslöjande.

Dessutom begränsas åtkomst till personuppgifter till de anställda, entreprenörer och agenter som behöver känna till sådana uppgifter för att kunna utföra sina tilldelade funktioner och utveckla eller förbättra våra produkter och tjänster.

Ändringar av denna datasekretessförklaring
Forbo förbehåller sig rätten att när som helst göra ändringar i denna datasekretessförklaring. Forbo rekommenderar att du regelbundet granskar den här datasekretessförklaringen så att du alltid är medveten om Forbos senaste sätt att angripa skyddet för dina personuppgifter. När du besöker den här webbplatsen, godkänner du också att det är ditt ansvar att granska den här datasekretessförklaringen regelbundet för att upptäcka eventuella ändringar som kan ha gjorts.

Tillämplig lag
Alla tvister som härrör från eller uppstår i samband med användningen av denna webbplats ska regleras av schweizisk lag och ska endast avgöras av domstolarna i hemvisten för huvudkontoret för Forbo i Baar, Schweiz, med förbehåll för uteslutande av de kolliderande lagbestämmelserna.

Kontakta oss
Om du har några frågor när det gäller den här datasekretessförklaringen eller gällande behandlingen av personuppgifter inom Forbo, tveka inte att kontakta oss när som helst på nedanstående adress.

Forbo Siegling Svenska AB
Bangårdsvägen 10
Box 140
SE-42822 Kållered (Gothenburg)
Telefon: +46 319 970 50
E-post: dataprivacy@forbo.com

Juni 2020

Cookies

Vad är kakor (cookies)?
Nästan alla professionella webbplatser, så även Forbos webbplats, använder kakor. Med kakor avses små filer som laddas ned till din dator för att förbättra din användarupplevelse. Det här dokumentet beskriver vilken information de samlar in, hur de används och varför det är nödvändigt att ibland lagra de här kakorna och hur du kan förhindra att de lagras. Men det kan begränsa eller inaktivera vissa av webbplatsens funktioner.

För mer allmän information om kakor, se Wikipedia-artikeln på
HTTP cookies

Hur Forbo använder kakor
Forbo använder kakor av många anledningar, se nedan. I de flesta fall finns det tyvärr inga industristandardsalternativ för att inaktivera kakor utan att helt inaktivera de funktioner de tillför webbplatsen. Vi rekommenderar dig att låta alla kakor vara på, om du är osäker på, om de behövs för att tillhandahålla en tjänst som används.

Inaktivering av kakor
Det går att förhindra att kakor skapas genom att ändra inställningarna i webbläsaren. Tänk på att en inaktivering av kakor kommer att påverka funktionaliteten på såväl den här som på många andra webbplatser du besöker. Inaktivering av kakor resulterar normalt i att även vissa funktioner på den här webbplatsen inaktiveras. Därför rekommenderar vi dig att inte inaktivera kakor.

Kakor som Forbo skapar
När du skapar ett konto hos Forbo, kommer Forbo att använda kakor för hanteringen av registreringsprocessen och för allmän administration. De kakorna raderas normalt vid utloggningen. Men i vissa fall kommer de att vara kvar efter utloggningen för att komma ihåg dina preferenser för webbplatsen.

Medan du är inloggad använder Forbo kakor för att komma ihåg att du är inloggad. Det hindrar att användaren behöver logga in varje gång en ny sida besöks. De här kakorna raderas eller rensas normalt, när du loggar ut, detta för att se till att du bara kan komma åt begränsade funktioner och områden, medan du är inloggad.

Den här webbplatsen erbjuder möjligheter till e-handel. Vissa kakor är väsentliga för att säkerställa att din order finns kvar, när du växlar mellan sidorna, så att Forbo kan hantera den korrekt.

Emellanåt erbjuder Forbo undersökningar och enkäter för att få återkoppling från användarna och för att förstå webbplatsbesökarnas behov bättre. Sådana undersökningar kan skapa kakor för att komma ihåg vem som redan har deltagit i en viss undersökning eller för att ge korrekta resultat efter växling till en ny sida.

När du skickar data via ett formulär, exempelvis kommentarsformulär eller sådana som finns på kontaktsidor, kan kakor skapas för att komma ihåg användaruppgifterna inför framtida korrespondens.

För att skapa en bra upplevelse på den här webbplatsen erbjuder Forbo funktioner för att göra användarpreferenser. Forbo måste skapa kakor för att komma ihåg preferenserna.

Tredjepartskakor
I vissa speciella fall använder Forbo kakor även från betrodda tredje parter. Nedan finns några tredjepartskakor som användare kanske stöter på på den här webbplatsen.

På den här webbplatsen används Google Analytics, en av de mest spridda och betrodda analyslösningarna på Internet. Det hjälper Forbo att förstå hur webbplatsen används och hur användarupplevelsen kan förbättras. De här kakorna kan exempelvis spåra hur lång tid en användare är inne på webbplatsen och vilka sidor som har besökts, så att Forbo kan fortsätta att skapa ett intressant innehåll.

För mer information om Google Analytics kakor, se Google Analytics officiella webbplats.

Den här webbplatsen använder en Investis-tjänst för att visa delad information.

Forbo använder även knappar och/eller insticksprogram för sociala medier på den här webbplatsen. De tillåter användaren att ansluta till sina sociala nätverk på olika sätt. Webbplatser för sociala medier, exempelvis Facebook och Twitter, skapar kakor genom Forbos webbplats. Kakorna kan användas för att förbättra profilen på de sociala mediernas webbplats eller bidra till data som de innehåller för olika ändamål som anges i deras respektive sekretesspolicy.

Mer information
Vi rekommenderar generellt att man låter kakorna vara aktiverade för att därmed få en bra användarupplevelse. Tveka inte att kontakta oss på communications@forbo.com, om du önskar mer information.

Augusti 2014