Vyber tvoju krajinu

Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2

Vyhlásenia a podmienky používania


Podmienky používania a vylúčenie zodpovednosto

Požiadavky na zverejnenie podľa nemeckého práva
Forbo Siegling GmbH
Lilienthalstraße 6/8
DE-30179 Hannover
Nemecko
Telefón: +49 (0) 511 67 04 0
Fax: +49 (0) 511 67 04 305
E-Mail: siegling@forbo.com

Všeobecné informácie
Prístup a používanie webovej stránky www.forbo-flooring.cz ("webová stránka") spoločnosti Forbo Holding Ltd ("Forbo") sa riadi týmito podmienkami ("Podmienky používania"). Spoločnosť Forbo si vyhradzuje právo kedykoľvek Podmienky používania bez predchádzajúceho oznámenia zmeniť.

Návštevou tejto webovej stránky súhlasíte ("vy" alebo "užívateľ") s Podmienkami používania.

Vyhlásenie
Táto webová stránka a jej obsah - tj. Čokoľvek, čo si tu prečítate, počujete alebo uvidíte, bola vytvorená len na účely poskytovania informácií. Spoločnosť Forbo sa snaží zabezpečiť, aby informácie publikované na webovej stránke boli pravdivé a aktuálne, neposkytuje však na webovú stránku ani na jej obsah žiadne záruky. To predovšetkým znamená, že spoločnosť neposkytuje záruky na presnosť, úplnosť, legálnosť, aktuálnosť, použiteľnosť alebo správnosť informácií, ktoré stránka obsahuje, ani na informácie umiestnené pod jednotlivými odkazy. Spoločnosť Forbo navyše nezaručuje, že prístup na túto stránku bude bezproblémový, alebo že nebude prerušený.

Spoločnosť Forbo nie je povinná odstraňovať z webovej stránky neaktuálne informácie, ani takéto informácie aktualizovať alebo opravovať. Spoločnosť Forbo si tiež vyhradzuje právo kedykoľvek bez predchádzajúceho oznámenia meniť, rozširovať alebo inak prispôsobovať obsah tejto webovej stránky.

Vylúčenie zodpovednosti
Spoločnosť Forbo nesie zodpovednosť za škody, ktoré Vám alebo tretím stranám spôsobili subjekty spoločnosti Forbo v dôsledku úmyselného alebo hrubo nedbalého konania alebo v dôsledku úmyselného alebo hrubo nedbalého opomenutia. Spoločnosť Forbo však uvedenú zodpovednosť nesie len v rozsahu stanovenom platnými právnymi predpismi. Akákoľvek ďalšia zodpovednosť, najmä zodpovednosť za iné ako úmyselné alebo hrubo nedbalé konanie, či vynechanie alebo zodpovednosť za škody spôsobené ostatnými zúčastnenými stranami (vrátane dodávateľov alebo zamestnancov), je úplne vylúčená. Užívateľ používa webovú stránku na vlastné riziko.

Externé odkazy
Webová stránka spoločnosti Forbo môže obsahovať odkazy na webové stránky tretích strán. Spoločnosť Forbo nemá kontrolu nad obsahom ani webovými stránkami tretích strán, neposkytuje teda záruky na legálnosť, správnosť, použiteľnosť, aktuálnosť alebo úplnosť uvedeného obsahu alebo webových stránok. Forbo nezodpovedá za obsah a webové stránky tretích strán ani za webové stránky, ktoré uvádzajú odkazy na webovú stránku spoločnosti Forbo alebo je zobrazujú v rámčekoch.

Odkazy na sociálne siete
Na webovej stránke spoločnosti Forbo sú uvedené odkazy na sociálne siete, ktoré sú označené príslušným logom. Užívatelia konkrétnych platforiem pre prevádzkovanie sociálnych sietí môžu tieto odkazy používať na umiestňovanie odkazov vybraných stránok spoločnosti Forbo na svoje profily, aby ich mohli propagovať alebo zdieľať príslušnú stránku so svojimi kontakty. Akonáhle kliknete na odkazy, odosielate identifikačné údaje príslušnej platforme pre prevádzkovanie sociálne siete. Osoby, ktoré zdieľajú správy / informácie spoločnosti Forbo pomocou odkazov na sociálne siete, nie sú oprávnené hovoriť v mene spoločnosti Forbo ani ju zastupovať. Zverejňujú svoje vlastné názory a stanoviská. Ustanovenia týchto podmienok použitia týkajúce sa externých odkazov platí aj pre odkazy na sociálne siete.

Práva duševného vlastníctva
Obsah tejto webovej stránky, najmä obrázky, videá a ochranné známky vo forme obrázkov alebo textu, loga vo forme textu, grafické logá, grafické umenie, kópie, tlačové správy a iné informácie sú chránené platným autorským zákonom a inými zákonmi, ktorých cieľom je ochrana práv duševného vlastníctva. Reprodukcie, prenos alebo iné používanie obsahu alebo jeho časti, prípadne grafickej úpravy tejto webovej stránky bez predchádzajúceho písomného súhlasu oddelenia Corporate Communications spoločnosti Forbo je zakázané. Spoločnosť Forbo je oprávnená kedykoľvek odobrať už udelený súhlas, bez toho, aby bola povinná hradiť akúkoľvek náhradu alebo náklady.

Ochrana osobných údajov
Ak sa rozhodnete poskytnúť spoločnosti Forbo svoje osobné údaje, súhlasíte s tým, že tieto údaje budú prenášané bez predchádzajúceho kódovania a že má spoločnosť Forbo právo ukladať a používať uvedené údaje v súlade s firemnou politikou ochrany osobných údajov. Podrobné informácie o ochrane vašich osobných údajov nájdete v Vyhlásenie o ochrane súkromia uvedenom nižšie.

Zabezpečenie prenosu dát
Internet je globálnym požiadavkou. Ak používate webovú stránku alebo komunikujete ak pomocou e-mailu, kontaktného formulára alebo podobných prostriedkov, súhlasíte s nekódovaným prenosom údajov, ktoré hodláte zaslať spoločnosti Forbo. Takto zaslané údaje nie sú dôverné ani zabezpečené, môžu sa stratiť, byť zobrazené, zachytené alebo modifikovali tretími stranami alebo môžu byť prenesené za hranice štátu. Kvôli prevádzkovému nastavenie internetu a hroziacim systémovým rizikám prebiehajú všetky prenosy dát, ktoré spustíte, na vlastné riziko. Ďalšie ustanovenia platí len v prípade, že vám spoločnosť Forbo ponúkne možnosť kódovaného prenosu. Kontaktujete Ak spoločnosť Forbo elektronickou formou, súhlasíte, že s vami bude spoločnosť Forbo tiež komunikovať touto formou.

Spoločnosť Forbo nezodpovedá za škody vzniknuté v spojitosti so správami zaslanými z / do spoločnosti Forbo prostredníctvom e-mailu alebo iného systému na prenos elektronických správ.

Zákony
Všetky spory vzniknuté v spojitosti s používaním tejto webovej stránky sa riadi švajčiarskymi zákonmi a budú riešené iba príslušnými súdmi v mieste hlavného sídla spoločnosti Forbo v Baar (Švajčiarsko), pričom budú vylúčená spornými právne ustanovenia.

August 2014

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

Úvod
Týmto Vyhlásením o ochrane osobných údajov by sme my, Forbo Holding AG, chceli opísať, ako zaobchádzame s osobnými údajmi, ktoré my alebo niektorá z našich dcérskych spoločností („Forbo“) zbierame, používame a spracúvame na internetovej stránke a pridružených stránkach („webová stránka“), a chceli by sme opísať aj práva, ktoré ako dotknutá osoba máte.

Spoločnosť Forbo dodržiava vysoké normy ochrany osobných údajov a tieto údaje spracúva v súlade s platnou legislatívou v oblasti ochrany osobných údajov (najmä so Všeobecným nariadením Európskej únie o ochrane osobných údajov, „GDPR“). Hoci túto webovú stránku možno vo všeobecnosti používať bez poskytnutia osobných údajov, niektoré služby na tejto stránke môžete použiť len vtedy, ak sa nám rozhodnete poskytnúť svoje osobné údaje.

Spoločnosť Forbo zaviedla mnohé technické a organizačné opatrenia, aby zaistila ochranu osobných údajov, ktoré sa spracúvajú na tejto webovej stránke. Prenos údajov cez internet však nemusí byť bezpečný, a preto nemôžeme zabezpečiť absolútnu ochranu vašich osobných údajov.

Informácie, ktoré spoločnosť Forbo zbiera
Spoločnosť Forbo môže zbierať osobné údaje používateľov pri rôznych príležitostiach, napríklad keď navštívite našu webovú stránku, začnete odoberať informačný bulletin, alebo v súvislosti s inými aktivitami, službami, funkciami alebo zdrojmi, ktoré spoločnosť Forbo sprístupňuje na svojej webovej stránke.

Kým ste na tejto webovej stránke, zbierajú sa takzvané užívateľské údaje, ako je napríklad typ prehliadača a použitá verzia, webová stránka, z ktorej ste sa dostali na našu stránku, dátum a čas prístupu, adresa internetového protokolu (ktorá je však do takej miery anonymizovaná, že neumožňuje vytušiť nič o jednotlivých osobách) a údaje o poskytovateľovi prístupového systému na internete. Spoločnosť Forbo používa tieto údaje iba na správny prenos obsahu našej webovej stránky, optimalizáciu obsahu našej stránky, vrátane reklamy, zabezpečenie dlhodobej životaschopnosti našich IT systémov a technológie webových stránok, a na poskytnutie informácií orgánom činným v trestnom konaní, ktoré sú potrebné na účely trestného stíhania v prípade kybernetických útokov. Spoločnosť Forbo nepoužije údaje na vyvodenie akýchkoľvek záverov týkajúcich sa dotknutej osoby. Údaje obsiahnuté v logoch servera sa uchovávajú osobitne, mimo všetkých osobných údajov, ktoré poskytla dotknutá osoba.

Ďalšie údaje, ako je vaše meno, e-mailová adresa, telefónne číslo, alebo akékoľvek iné osobné údaje, sa zbierajú len vtedy, ak takéto údaje poskytnete spoločnosti Forbo dobrovoľne.

Odoberané služby a kontaktné formuláre
Na tejto webovej stránke majú používatelia možnosť odoberať informačné bulletiny a iné publikácie spoločnosti Forbo, kontaktovať nás prostredníctvom kontaktných formulárov a objednávať si od nás služby. V príslušných políčkach na zadávanie údajov vidíte, aké osobné údaje sa prenášajú. Okrem týchto údajov uchovávame aj IP adresu počítačového systému, pridelenú poskytovateľom internetovej služby, ktorú v čase registrácie používa dotknutá osoba, ako aj dátum a čas registrácie, aby sme sa chránili pred potenciálnym zneužitím. Pokiaľ je to uvedené vo formulári, môžeme takisto skombinovať vaše užívateľské údaje s prenesenými údajmi, aby sme zistili, aké máte preferencie.

Takto získané osobné údaje sa použijú na účely, na ktoré ich posielate do spoločnosti Forbo, napríklad aby sme vám poslali spravodajcu alebo iné publikácie, ktoré odoberáte, odpovedali na vaše otázky, alebo spracovali vaše objednávky. Okrem toho môžeme tieto údaje použiť, aby sme vás kontaktovali a informovali o produktoch, ktoré sú pre vás relevantné. Kedykoľvek môžete zrušiť odber a odvolať svoj súhlas so spracovaním údajov. Na to môžete buď použiť odkaz, ktorý nájdete v každom informačnom bulletine, alebo kedykoľvek poslať e-mail na adresu: siegling.sk@forbo.com.

Súbory cookie
Spoločnosť Forbo používa súbory cookie na tejto webovej stránke, aby vám mohla ponúknuť svoje služby.

Máte možnosť zabrániť uchovávaniu alebo inštalácii súborov cookie vhodnou zmenou nastavení vášho prehliadača. Okrem toho môžete kedykoľvek vymazať už vytvorené súbory cookie prostredníctvom vášho prehliadača alebo iného počítačového programu. To sa dá urobiť vo všetkých populárnych prehliadačoch. Spoločnosť Forbo však zdôrazňuje, že v tomto prípade možno nebudete môcť naplno využiť všetky funkcie na tejto webovej stránke. Ďalšie informácie o súboroch cookie nájdete v Usmerneniach pre používanie súborov cookie, ktoré nájdete v ďalšom texte.

Právny základ pre spracúvanie osobných údajov
Na účely GDPR a so zreteľom na toto nariadenie (pokiaľ sa vzťahuje na daný prípad) by sme chceli načrtnúť právny základ, o ktorý sa opierame pri spracúvaní osobných údajov. Väčšina operácií pri spracúvaní osobných údajov na našej webovej stránke vychádza z článku 6(1)(f) nariadenia GDPR, keďže spracovanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje spoločnosť Forbo alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov. Článok 6(1)(a) nariadenia GDPR slúži ako právny základ pre spracúvanie, pre ktoré získame súhlas so spracúvaním osobných údajov na konkrétny účel. Ak je nevyhnutné spracúvať osobné údaje na plnenie zmluvy, ktorej ste zmluvnou stranou, ako je to napríklad v prípade dodávky tovaru alebo poskytnutia inej služby, spracúvanie osobných údajov vychádza z článku 6(1)(b) nariadenia GDPR. To isté platí aj pre také spracúvanie, ktoré je nevyhnutné pre vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy, napríklad v prípade otázok týkajúcich sa našich výrobkov alebo služieb. Ak spoločnosť Forbo podlieha zákonnej povinnosti, ktorá si vyžaduje spracúvanie osobných údajov, keď napríklad musí plniť daňové povinností, alebo sa zodpovedať štátnym orgánom, takéto spracúvanie osobných údajov vychádza z článku 6(1)(c) nariadenia GDPR.

Poskytovanie osobných údajov
Neprenesieme, nepredáme, ani si nebudeme vymieňať získané osobné údaje so žiadnymi tretími stranami, pokiaľ vás nebudeme vopred informovať o takomto prenose, predaji alebo výmene, a vy nám na to nedáte výslovný súhlas. Spoločnosť Forbo si však v rozsahu, ktorý je uvedený v ďalšom texte, vyhradzuje právo poskytnúť získané údaje tretím stranám: (i) pridruženým alebo ňou riadeným podnikom, ako aj subdodávateľom, ktorí podliehajú tomuto Vyhláseniu o ochrane osobných údajov, alebo ktorí dodržiavajú zásady ponúkajúce minimálne takú istú ochranu ako toto Vyhlásenie o ochrane osobných údajov; (ii) poskytovateľom služieb, ktorí spravujú webovú stránku, alebo poskytujú iné služby, ako je monitorovanie prenosu údajov na internete alebo zostavovanie výsledkov štatistických rozborov; (iii) za účelom ochrany spoločnosti Forbo a tretích strán možno získané údaje poskytnúť tretím stranám, ak si to vyžaduje príslušný osobitný predpis, alebo ak je nevyhnutné poskytnúť tieto údaje za účelom splnenia podmienok použitia, alebo ochrany práv spoločnosti Forbo a tretích strán.

Vo vyššie uvedených prípadoch možno vaše údaje preniesť do krajín mimo Švajčiarska alebo Európskeho hospodárskeho priestoru („EHP“). Osobné údaje sa prenášajú mimo EHP na základe vyhlásení o primeranosti alebo iných vhodných záruk a ochranných opatrení, najmä štandardných doložiek o ochrane osobných údajov prijatých Európskou komisiou.

Skontaktujte sa s nami, prosím, ak máte záujem o kópiu konkrétnych záruk a prostriedkov použitých v prípade prenosu vašich osobných údajov (článok 13(1)(f) nariadenia GDPR).

Ako dlho sa budú osobné údaje uchovávať?
Osobné údaje budeme spracúvať a uchovávať len tak dlho, ako to bude nevyhnutné na dosiahnutie účelu, na ktorý sa osobné údaje zbierali, no v každom prípade nie kratšie, než to vyžadujú príslušné ustanovenia o uchovávaní osobných údajov, a potom budeme pravidelne vymazávať tieto osobné údaje.

Aké mám práva ako dotknutá osoba?
Každá dotknutá osoba má právo na prístup k údajom podľa článku 15 nariadenia GDPR, právo na opravu údajov podľa článku 16 nariadenia GDPR, právo na vymazanie údajov podľa článku 17 nariadenia GDPR, právo na obmedzenie spracúvania podľa článku 18 nariadenia GDPR, právo namietať podľa článku 21 nariadenia GDPR, a v prípade potreby aj právo na prenosnosť údajov podľa článku 20 nariadenia GDPR. V prípade potreby máte navyše podľa článku 77 nariadenia GDPR aj právo podať sťažnosť príslušnému regulačnému orgánu, ktorý vykonáva dohľad nad dodržiavaním zásad ochrany osobných údajov.

Kedykoľvek môžete odvolať súhlas, ktorý ste nám dali na spracúvanie osobných údajov. Toto platí aj pre vyhlásenia o súhlase, ktoré ste nám dali predtým, než nariadenie GDPR vstúpilo do platnosti, t. j. do 25. mája 2018. Takéto odvolanie súhlasu však neovplyvní spracúvanie osobných údajov, ku ktorému došlo predtým, než ste odvolali svoj súhlas.

Google Analytics
Táto webová stránka používa Google Analytics, analytickú službu, ktorú prevádzkuje spoločnosť Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA („Google“). Webová analytika je zber, zhromažďovanie a analýza údajov o správaní návštevníkov webových stránok. Webová analytická služba okrem iného zbiera aj údaje o webovej stránke, z ktorej daná osoba navštívila príslušnú stránku (takzvaný „referrer“), ktoré podstránky navštívila, alebo ako často a ako dlho si prehliadala podstránku. Webová analytika sa používa hlavne na optimalizáciu webovej stránky a na analýzu nákladov a prínosov reklám na internete.

Prevádzkovateľ používa aplikáciu „_gat._anonymizeIp“ na získanie webovej analytiky prostredníctvom Google Analytics. Keď sa dotknutá osoba dostane na naše webové stránky z členského štátu Európskej únie alebo iného zmluvného štátu Dohody o Európskom hospodárskom priestore, pomocou tejto aplikácie Google zostruční IP adresu internetového prepojenia dotknutej osoby a anonymizuje ju.

Účelom nástroja Google Analytics je analyzovať prenos údajov na našej webovej stránke. Google používa získané údaje a informácie okrem iného aj na vyhodnotenie používania našej webovej stránky a poskytovanie on-line správ, ktoré uvádzajú aktivity na našej stránke, a na poskytovanie iných služieb týkajúcich sa používania našej webovej stránky.

Nástroj Google Analytics umiestni súbor cookie do IT systému dotknutej osoby. Len čo sa súbor cookie uloží, Google môže analyzovať používanie našej webovej stránky. Pri každom otvorení niektorej z individuálnych stránok tejto webovej stránky prehliadač v IT systéme dotknutej osoby automaticky odošle údaje cez Google Analytics na účely on-line reklamy a vyúčtovania provízií Googlu. Pri tomto technickom postupe spoločnosť Google získava vedomosti o osobných údajoch, ako je IP adresa dotknutej osoby, ktorá spoločnosti Google okrem iného slúži na to, aby pochopila, odkiaľ pochádzajú a odkiaľ klikajú návštevníci stránky, a následne mohla pripraviť vyúčtovanie provízií.

Súbor cookie sa používa na uchovávanie osobných informácií, ako je čas prístupu, miesto, odkiaľ dotknutá osoba získala prístup k stránke, a ako často navštevovala našu stránku. Pri každej návšteve našej internetovej stránky sa takéto osobné údaje, vrátane IP adresy internetového prístupu použitého dotknutou osobou, budú prenášať do spoločnosti Google v Spojených štátoch amerických. Google uchováva tieto osobné údaje v USA a technickými opatreniami ich môže poskytnúť tretím stranám.

Ako bolo uvedené v predchádzajúcom texte, dotknutá osoba môže kedykoľvek zabrániť používaniu súborov cookie prostredníctvom našej webovej stránky zodpovedajúcou zmenou nastavení používaného prehliadača, a tak trvalo zabrániť používaniu súborov cookie. Takáto zmena nastavení prehliadača by takisto zabránila nástroju Google Analytics používať súbory cookie v IT systéme dotknutej osoby. Okrem toho možno kedykoľvek vymazať súbory cookie, ktoré nástroj Google Analytics už používa, a to prostredníctvom prehliadača alebo iných počítačových programov.

Dotknutá osoba má navyše možnosti namietať voči tomu, aby nástroj Google Analytics zbieral údaje súvisiace s používaním tejto webovej stránky, ako aj voči tomu, aby Google tieto údaje spracúval. Za týmto účelom si dotknutá osoba musí stiahnuť prídavnú funkciu prehliadača z adresy: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout a nainštalovať ju. Táto prídavná funkcia prehliadača cez JavaScript hovorí nástroju Google Analytics, že nemôže prenášať do Google Analytics žiadne údaje a informácie o návšteve internetových stránok. Spoločnosť Google považuje inštaláciu prídavnej funkcie prehliadača za námietku. Ak sa IT systém dotknutej osoby potom vymaže, naformátuje alebo znova nainštaluje, táto dotknutá osoba musí potom znova nainštalovať prídavnú funkciu prehliadača, aby deaktivovala Google Analytics.

Ďalšie informácie a príslušné interné zásady spoločnosti Google týkajúce sa ochrany osobných údajov nájdete na: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ a http://www.google.com/analytics/terms/us.html. Používanie nástroja Google Analytics je ďalej vysvetlené na: https://www.google.com/analytics/.

Záložky webových stránok
Táto stránka používa záložky webových stránok, ktoré sa dajú identifikovať na základe ich loga. Používatelia niektorých sociálnych médií môžu používať tieto záložky, aby do svojich profilov umiestnili vybrané stránky spoločnosti Forbo, a tak ich označili, alebo sa podelili o príslušnú stránku so svojimi kontaktmi. Kedykoľvek kliknete na záložky webových stránok, posielate identifikačné údaje do príslušného sociálneho média. Ak to nechcete robiť, nemali by ste si aktivovať záložky webových stránok. Ak sa chcete dozvedieť viac o zbere osobných údajov, alebo o ich spracúvaní a používaní v sociálnych médiách, pozrite si interné zásady ochrany osobných údajov v jednotlivých sociálnych médiách.

Bezpečnostné opatrenia
Snažíme sa primerane chrániť osobné údaje pred náhodným a nezákonným zničením a stratou, pričom berieme do úvahy stav vedy a techniky, náklady na realizáciu, povahu, rozsah, kontext a účely spracúvania, ako aj nerovnomernú pravdepodobnosť a závažnosť ohrozenia práv a slobôd jednotlivcov. Snažíme sa zabezpečiť náležité používanie osobných údajov a ochranu týchto údajov pred nedovoleným prístupom, používaním alebo zverejnením. Používame kombináciu procesných, technologických a fyzických bezpečnostných opatrení, aby sme osobné údaje ochránili pred nedovoleným prístupom, používaním alebo zverejnením.

Prístup k osobným údajom je navyše obmedzený na tých zamestnancov, dodávateľov a sprostredkovateľov, ktorí potrebujú mať tieto údaje, aby mohli plniť im pridelené úlohy, a vyvíjať alebo zlepšovať naše výrobky a služby.

Zmena tohto Vyhlásenia o ochrane osobných údajov
Spoločnosť Forbo si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť toto Vyhlásenie o ochrane osobných údajov. Spoločnosť Forbo odporúča, aby ste pravidelne čítali toto Vyhlásenie o ochrane osobných údajov, a tak vždy vedeli o najnovšom prístupe spoločnosti Forbo k ochrane osobných údajov. Keď navštívite našu webovú stránku, beriete na vedomie, že vašou povinnosťou je pravidelne čítať toto Vyhlásenie o ochrane osobných údajov, aby ste zistili, či nedošlo k nejakým zmenám.

Rozhodné právo
Všetky spory vyplývajúce alebo súvisiace s používaním tejto webovej stránky sa budú riadiť švajčiarskym právom a budú sa riešiť iba prostredníctvom príslušných súdov v sídle ústredia spoločnosti Forbo v Baare (Švajčiarsko), okrem kolidujúcich ustanovení právnych noriem.

Kontaktujte nás
Ak máte nejaké otázky týkajúce sa tohto Vyhlásenia o ochrane osobných údajov alebo spracúvania osobných údajov v spoločnosti Forbo, neváhajte, a kedykoľvek sa s nami skontaktujte alebo nám napíšte na:

Forbo Siegling s.r.o.
Tovarenska 15
SK-90101 Malacky
Telefón: +421 347 97 93 11
E-mail: dataprivacy@forbo.com

Jún 2020

Cookies

Čo sú to cookies?
Ako je bežnou praxou takmer u všetkých odborných webových stránok, aj spoločnosť Forbo na svojich stránkach používa cookies. Cookies sú malé súbory, ktoré sa sťahujú do vášho počítača s cieľom zlepšiť vašu používateľskú skúsenosť. Tento dokument uvádza, aké informácie získavajú, ako sa používajú, prečo je niekedy potrebné cookies uložiť a ako môžete ukladanie cookies zamedziť. Zakázaním cookies môže však dôjsť k zhoršeniu alebo "poškodenie" funkčnosti webovej stránky.

Ako spoločnosť Forbo využíva cookies
Spoločnosť Forbo využíva cookies z mnohých dôvodov uvedených nižšie. Vo väčšine prípadov bohužiaľ neexistujú štandardné možnosti, ako cookies zakázať, bez toho aby ste kompletne nenarušili funkčnosť a prvky, ktoré cookies zaisťujú na danej webovej stránke. Ak si nie ste istí, či sú cookies potreba alebo nie, odporúčame ich všetky povoliť, pretože môžu zabezpecovat službu, ktorú využívate.

Zakázanie cookies
Používanie cookies možno zamedziť zmenou nastavenia vo vašom prehliadači. Upozorňujeme vás, že zakázanie cookies ovplyvní funkčnosť tejto a celého radu iných webových stránok, ktoré navštívite. Zakázaním cookies väčšinou tiež dôjde k narušeniu niektorých funkcií a vlastností tejto webovej stránky. Preto odporúčame cookies nezakazovať.

Cookies používané na stránkach spoločnosti Forbo
Pri vytváraní účtu u spoločnosti Forbo bude spoločnosť používať cookies pre proces prihlasovania a všeobecnú správu. Tieto cookies budú obvykle pri odhlásení vymazané. Avšak v niektorých prípadoch môžu zostať funkčné aj naďalej a slúžiť na zapamätanie vašich preferencií po odhlásení.

Spoločnosť Forbo využíva cookies, keď ste prihlásení, aby vám pripomenula vaše preferencie. Užívatelia sa vďaka nim nemusia prihlasovať zakaždým, keď navštívi novú stránku. Cookies sú zvyčajne odstránené alebo vymazané, akonáhle sa odhlásite, a zaisťujú, že po odhlásení môžete využívať iba obmedzené prvky a oblasti.

Táto stránka ponúka možnosť využívania e-commerce. Niektoré cookies sú nevyhnutné na to, aby si jednotlivé stránky pamätali vašu objednávku a aby ju spoločnosť Forbo mohla riadne spracovať.

Spoločnosť Forbo niekedy svojim užívateľom predkladá ankety a dotazníky, na základe ktorých získava spätnú väzbu a je tak schopná lepšie pochopiť potreby návštevníkov svoje webové stránky. V týchto anketách môžu byť tiež využívané cookies, aby si stránky pamätali, kto už v ankete zodpovedal, alebo aby bolo možné po prechode na iné stránky poskytnúť presné výsledky.


Keď vypĺňate údaje vo formulároch, napr. Na stránkach s kontaktnými údajmi alebo pri zasielaní komentárov, môžu cookies slúžiť na zapamätanie údajov o používateľovi na účely ďalšej korešpondencie.

Aby spoločnosť Forbo zaistila skvelý zážitok zo svojich stránok, ponúka užívateľom možnosť nastavenia preferencií. K zapamätanie preferencií potrebuje mať spoločnosť Forbo nastavené cookies.

Cookies tretích strán
V niektorých osobitných prípadoch používa spoločnosť Forbo tiež cookies poskytované dôveryhodnými tretími stranami. Nižšie uvádzame cookies tretích strán, s ktorými sa môže užívateľ stretnúť na tejto stránke.

Táto stránka využíva nástroj Google Analytics, jedno z najrozšírenejších a najdôveryhodnejších analytických riešení na webe. Toto riešenie pomáha spoločnosti Forbo pochopiť, ako sa stránka používa a ako zlepšiť zážitok používateľa. Cookies môžu sledovať napríklad dobu, ktorú používatelia strávia na webovej stránke a ktoré stránky navštívi a my tak môžeme aj naďalej vytvárať zaujímavý obsah.

Pre viac informácií o cookies v rámci Google Analytics pozri oficiálne stránky nástroja Google Analytics.

Táto stránka používa službu Investis na zobrazenie zdieľaných informácií.

Spoločnosť Forbo využíva tiež odkazy na sociálnom médiá a / alebo zásuvné moduly (pluginy), ktoré užívateľom umožňujú pripojiť sa rôznymi spôsobmi na svoju sociálnu sieť. Stránky sociálnych sietí, vrátane Facebooku a Twitteri, nastavujú cookies cez webové stránky spoločnosti Forbo. Cookies môžu byť používané tiež na propagáciu stránok na ich profile, alebo na dopĺňanie údajov, ktoré majú a ktoré slúžia na rôzne účely, a to v súlade so zásadami pre ochranu súkromia jednotlivých sociálnych sietí.

Ďalšie informácie
Všeobecne sa odporúča ponechať cookies zapnuté, aby mohol užívateľ plne využívať webové stránky. Ak potrebujete ďalšie informácie, kontaktujte nás, prosím, na adrese: communications@forbo.com