Selecteer uw Land

Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2

Legal Disclaimer


Disclaimer & gebruiksvoorwaarden

Informatie die op grond van de Duitse wetgeving verstrekt dient te worden
Forbo Siegling GmbH
Lilienthalstraße 6/8
DE-30179 Hannover
Telefoon: +49 (0) 511 67 04 0
Fax: +49 (0) 511 67 04 305
E-mail: siegling@forbo.com
Internet: www.forbo-siegling.com


Gebruiksvoorwaarden en vrijwaring van aansprakelijkheid

Algemene informatie
Deze voorwaarden ("gebruiksvoorwaarden") zijn van toepassing op elke toegang tot en gebruik van de website www.forbo.com ("website") van Forbo Holding Ltd ("Forbo"). Forbo behoudt zich het recht voor om de gebruiksvoorwaarden op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

Door deze website te bezoeken, gaat u ("u'" of de "gebruiker") akkoord met deze gebruiksvoorwaarden.

Vrijwaring van aansprakelijkheid
Deze website en de inhoud hiervan, dat wil zeggen alles wat u leest, hoort of ziet op deze website, zijn uitsluitend bedoeld om informatie te geven. Forbo doet er alles aan om te zorgen dat de informatie die wordt gepubliceerd op de website correct en actueel is. Forbo biedt echter geen garanties met betrekking tot de website of de inhoud ervan. In het bijzonder betekent dit dat eventuele en alle garanties met betrekking tot de bondigheid, volledigheid, rechtsgeldigheid, actualiteit, bruikbaarheid of juistheid van de informatie, of van eventuele informatie waar de website naar verwijst, zijn uitgesloten. Forbo garandeert ook niet dat deze website zonder problemen functioneert of dat de toegang nooit onderbroken zal worden.

Forbo is niet verplicht om verouderde informatie op de website te verwijderen of om deze informatie bij te werken of te corrigeren. Forbo behoudt zich het recht voor om de inhoud van deze website op elk moment en zonder enige voorafgaande kennisgeving te wijzigen, uit te breiden of anderszins aan te passen.

Uitsluiting van aansprakelijkheid
Forbo is aansprakelijk voor schade die aan u of derden wordt toegebracht door één van de organen van Forbo als gevolg van doelbewuste of grove nalatigheid of verzuim. Forbo is echter alleen aansprakelijk voor zover dit vereist wordt door de toepasselijke wetgeving. Eventuele verdere aansprakelijkheid, namelijk eventuele aansprakelijkheid voor handelingen die niet voortkomen uit doelbewuste of grove nalatigheid of verzuim, of voor eventuele schade die wordt veroorzaakt door tussenpersonen (inclusief aannemers of werknemers) wordt volledig uitgesloten. Elk gebruik van de website is voor eigen risico van de gebruiker..

Externe links
De Forbo-website bevat mogelijk links naar websites van derden. Forbo oefent geen enkele controle uit over de inhoud of websites van derden en biedt derhalve geen garanties met betrekking tot de rechtsgeldigheid, juistheid, bruikbaarheid, actualiteit of volledigheid van de genoemde inhoud of websites. Forbo is niet aansprakelijk voor de inhoud of websites van derden, voor eventuele websites waar links op staan naar de website van Forbo of waar hetzelfde in frames wordt weergegeven.

Social bookmarking
De website van Forbo bevat social bookmarks die voorzien zijn van het logo van Forbo. Gebruikers van bepaalde sociale mediaplatforms kunnen deze social bookmarks gebruiken om links of bepaalde websites van Forbo in hun profiel te plaatsen om deze te markeren of de desbetreffende pagina met hun contacten te delen. Telkens wanneer u op sociale bladwijzers klikt, verstuurt u identificatiegegevens naar het respectievelijke sociale mediaplatform. Individuen die berichten/informatie van Forbo delen door social bookmarks te gebruiken, zijn niet gemachtigd om namens Forbo uitspraken te doen of om Forbo te vertegenwoordigen. Zij publiceren hun eigen visies en meningen. Daarnaast gelden de in deze gebruiksvoorwaarden vastgelegde bepalingen met betrekking tot externe links ook voor social bookmarks.

Intellectuele eigendomsrechten
Alle inhoud van deze website, zoals afbeeldingen, video's, woord- en beeldmerken, tekstlogo's, grafische logo's, grafische kunst, teksten, persberichten en andere informatie, wordt beschermd door het toepasselijke auteursrecht en andere wetten die bedoeld zijn om de intellectuele eigendomsrechten te beschermen. De reproductie, verzending of enig ander gebruik van de complete inhoud of het ontwerp van deze website, of een deel daarvan, is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Forbo Corporate Communications niet toegestaan. Iedere door Forbo verleende toestemming kan op elk moment door Forbo worden ingetrokken zonder dat Forbo aansprakelijk is voor eventuele kosten of schadevergoedingen.

Gegevensbescherming
Indien u besluit om uw persoonlijke gegevens beschikbaar te stellen aan Forbo, gaat u ermee akkoord dat deze gegevens zonder voorafgaande versleuteling worden verzonden en dat Forbo het recht heeft om deze gegevens op te slaan en te gebruiken in overeenstemming met de bepalingen van Forbo inzake de bescherming van gegevens. Meer informatie over de bescherming van uw privacy vindt u in de onderstaande verklaring omtrent de bescherming van persoonsgegevens.

Beveiliging bij gegevensoverdracht
Het internet wordt wereldwijd gebruikt. Door het gebruik van de website of door met ons te communiceren via e-mail, een contactformulier of soortgelijke middelen, geeft u toestemming voor de onversleutelde overdracht van alle gegevens die u naar Forbo wilt versturen. Eventuele gegevens die via deze kanalen worden verstuurd, zijn noch vertrouwelijk, noch veilig. De gegevens gaan mogelijk verloren of worden mogelijk bekeken, onderschept of gewijzigd door derden en kunnen nationale grenzen passeren. Vanwege de operationele structuur van het internet en de inherente risico's die hieraan verbonden zijn, is het versturen van gegevens altijd op eigen risico. Andere bepalingen zijn alleen van toepassing in het geval dat Forbo u de optie aanbiedt voor een versleutelde gegevensoverdracht. Door via de elektronische weg contact op te nemen met Forbo, machtigt u Forbo om via deze weg met u te corresponderen.

Forbo is niet aansprakelijk jegens u of anderen voor schade die ontstaat in verband met berichten die naar en van Forbo worden verzonden via e-mail of enig ander systeem voor de overdracht van elektronische berichten.

Toepasselijk recht
Op alle eventuele geschillen die voortvloeien uit of die in verband staan met het gebruik van deze website, is het Zwitserse recht van toepassing. De geschillen worden uitsluitend beslecht door de rechtbank in Baar (Zwitserland), waar ook het hoofdkantoor van Forbo is gevestigd, met uitsluiting van bepalingen ten aanzien van conflicterende wetgeving.

Augustus 2014

Privacyverklaring

Inleiding
In deze privacyverklaring willen wij, Forbo Holding Ltd., u informeren over de manier waarop we persoonsgegevens behandelen die wij of onze dochterondernemingen ('Forbo') verzamelen, gebruiken en verwerken via Forbo’s website en haar subpagina's ('website') en over de rechten die u als betrokkene heeft.

Forbo streeft naar de hoogste normen op het gebied van gegevensbescherming, en de verwerking van persoonsgegevens door Forbo zal altijd voldoen aan de toepasselijke gegevensbeschermingswetgeving (in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de Europese Unie; 'GDPR'). Hoewel het gebruik van deze website over het algemeen mogelijk is zonder persoonsgegevens te delen, kunnen bepaalde diensten op deze website alleen worden gebruikt als u ervoor kiest persoonsgegevens wél met ons te delen.

Forbo heeft tal van technische en organisatorische maatregelen geïmplementeerd om de bescherming van de via deze website verwerkte persoonsgegevens te waarborgen. Op internet gebaseerde gegevensoverdracht kan echter onveilig zijn; absolute bescherming van uw persoonsgegevens kan daarom niet worden gegarandeerd.

Welke informatie Forbo verzamelt
Forbo kan persoonsgegevens van gebruikers op verschillende manieren verzamelen, bijvoorbeeld als u de website bezoekt, zich aanmeldt voor een nieuwsbrief of in samenhang met andere activiteiten, diensten, functies of hulpmiddelen die Forbo op zijn website beschikbaar stelt.

Tijdens uw bezoek aan deze website worden zogenaamde gebruiksgegevens verzameld, zoals gebruikte browsertypes en –versies, de website van waaruit onze website wordt bezocht, datum en tijdstip van toegang, internetprotocoladres (dat echter wordt geanonimiseerd in de mate die noodzakelijk is om niet tot individuele personen te worden herleid) en de internet-serviceprovider van het systeem dat toegang zoekt. Forbo maakt uitsluitend van deze gegevens gebruik om de content van onze website correct af te leveren, de content van onze website evenals de reclame daarvoor te optimaliseren, om de levensvatbaarheid van onze IT-systemen en website-technologie op lange termijn te garanderen en om wetshandhavingsinstanties te voorzien van de informatie die nodig is voor strafrechtelijke vervolging in geval van cyberaanvallen. Forbo gebruikt de gegevens niet om conclusies over de betrokkene te trekken. Gegevens die zijn opgenomen in serverlogbestanden worden apart opgeslagen van alle door een betrokkene verstrekte persoonsgegevens.

Andere gegevens, zoals uw naam, e-mailadres, telefoonnummer of andere persoonsgegevens worden uitsluitend verzameld als u deze gegevens vrijwillig aan Forbo verstrekt.

Inschrijvingsdiensten en contactformulieren
Op deze website krijgen gebruikers de mogelijkheid zich in te schrijven voor nieuwsbrieven en andere publicaties van Forbo, contact met ons op te nemen via contactformulieren en diensten van Forbo te bestellen. U kunt op het desbetreffende invoerscherm zien welke persoonsgegevens worden overgedragen. Naast deze gegevens slaan we ook het IP-adres van het computersysteem op dat op het moment van registratie door de internet-serviceprovider is toegewezen en door de betrokkene wordt gebruikt, evenals datum en tijdstip van de registratie teneinde ons tegen mogelijk misbruik te beschermen. Indien op het formulier aangegeven, kunnen we uw gebruiksgegevens ook met de verzonden gegevens combineren om uw voorkeuren te identificeren.

De zo verzamelde persoonsgegevens worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor u deze aan Forbo verstrekt, bijvoorbeeld om newsletters of andere publicaties waarvoor u zich hebt ingeschreven, te versturen, uw vragen te beantwoorden of uw bestellingen te verwerken. Daarnaast kunnen wij de gegevens gebruiken om u te benaderen met informatie die voor u relevant kan zijn. U kunt op elk moment een inschrijving beëindigen of uw toestemming voor de gegevensverwerking intrekken. U kunt hiervoor de desbetreffende, in elke nieuwsletter opgenomen link gebruiken of zich op elk moment afmelden door een e-mail te sturen naar siegling.be@forbo.com.

Cookies
Teneinde zijn diensten te kunnen aanbieden maakt Forbo op deze website gebruik van cookies.

U kunt de opslag of installatie van cookies verhinderen door uw browserinstellingen aan te passen. Bovendien kunnen reeds geplaatste cookies op elk moment worden verwijderd via uw browser of andere softwareprogramma's. Dit is in alle gangbare browsers mogelijk. Wel benadrukt Forbo dat u in dat geval wellicht niet alle functies van de website onbeperkt kunt gebruiken. Meer informatie over cookies vindt u in de Cookie-richtlijnen hieronder.

Rechtsgrond voor verwerking
Voor de toepassing van en met betrekking tot de GDPR (voor zover deze van toepassing is) willen we graag in het kort de rechtsgrond beschrijven waarop we ons bij de verwerking van persoonsgegevens baseren. De meeste gegevensverwerkingen in verband met onze website berusten op artikel 6(1)(f) GDPR, wanneer de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Forbo of een derde, behalve wanneer de belangen of de grondrechten en de fundamentele vrijheden van de betrokkene die tot bescherming van persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die belangen. Artikel 6(1)(a) GDPR dient als rechtsgrond voor gegevensverwerkingen waarvoor we toestemming voor een specifiek verwerkingsdoel verkrijgen. Indien de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent, zoals bijvoorbeeld het geval is wanneer gegevensverwerkingen noodzakelijk zijn voor de levering van goederen of diensten, berust de verwerking op artikel 6(1)(b) GDPR. Hetzelfde geldt voor gegevensverwerkingen die noodzakelijk zijn om vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen, bijvoorbeeld wanneer de betrokkene vragen heeft gesteld over onze producten of diensten. Indien Forbo gehouden is aan een wettelijke verplichting op grond waarvan de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is, bijvoorbeeld om aan fiscale verplichtingen te voldoen of om verantwoording af te leggen aan overheidsinstanties, berust de verwerking op art. 6(1)(c) GDPR.

Verstrekking van persoonsgegevens
Verzamelde persoonsgegevens worden door ons niet overgedragen of verkocht aan of uitgewisseld met derden, tenzij we u over een dergelijke overdracht, verkoop of uitwisseling hebben geïnformeerd en u daarin uitdrukkelijk heeft toegestemd. Forbo behoudt zich echter het recht voor de verzamelde gegevens in de volgende gevallen aan derden te verstrekken: (i) verstrekking aan verbonden of gecontroleerde ondernemingen en subcontractanten die aan deze privacyverklaring onderworpen zijn of die zich houden aan beginselen die ten minste dezelfde bescherming bieden als deze privacyverklaring; (ii) verstrekking aan dienstverleners die de website beheren of andere diensten verlenen, zoals het monitoren van internetverkeer of het uitvoeren van statistische analyses; (iii) ter bescherming van Forbo en derden kunnen verzamelde gegevens aan derden worden verstrekt indien dit wettelijk vereist is of indien een dergelijke verstrekking noodzakelijk is om de gebruiksvoorwaarden af te dwingen of om de rechten van Forbo of van derden te beschermen.

Onder de bovengenoemde omstandigheden kunnen uw gegevens worden verzonden naar landen buiten Zwitserland of buiten de Europese Economische Ruimte (‘EER’). Persoonsgegevens worden verzonden naar landen buiten de EER op basis van verklaringen over de adequaatheid of andere adequate waarborgen, met name standaardbepalingen inzake gegevensbescherming zoals goedgekeurd door de Europese Commissie.

Neem contact met ons op als u een kopie wenst te ontvangen van de specifieke waarborgen die zijn toegepast op de uitvoer van uw persoonsgegevens (artikel 13(1)(f) GDPR).

Hoe lang blijven persoonsgegevens opgeslagen?
Wij verwerken en bewaren persoonsgegevens slechts zo lang als noodzakelijk is gelet op het doel waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld, maar in elk geval niet korter dan vereist is op grond van toepasselijke bepalingen inzake de gegevensbewaring; daarna zullen we persoonsgegevens routinematig verwijderen.

Welke rechten heb ik als betrokkene?
Elke betrokkene heeft het recht van inzage overeenkomstig artikel 15 GDPR, het recht op rectificatie overeenkomstig artikel 16 GDPR, het recht op gegevenswissing overeenkomstig artikel 17 GDPR, het recht op beperking van de verwerking overeenkomstig artikel 18 GDPR, het recht van bezwaar overeenkomstig artikel 21 GDPR, en indien van toepassing – het recht op overdraagbaarheid van gegevens overeenkomstig artikel 20 GDPR. Voorts bestaat, indien op u van toepassing, ook het recht om een klacht in te dienen bij een bevoegde toezichthoudende autoriteit voor de gegevensbescherming op grond van artikel 77 GDPR.

U kunt uw aan ons verleende toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens te allen tijde intrekken. Ook verklaringen van toestemming die aan ons zijn verstrekt vóór inwerkingtreding van de GDPR, d.w.z. vóór 25 mei 2018, kunt u op elk moment intrekken; een dergelijke intrekking heeft echter geen betrekking op gegevensverwerking die vóór de intrekking van uw toestemming heeft plaatsgevonden.

Google Analytics
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een analyseservice van Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA ('Google'). Webanalyse s is het verzamelen en analyseren van gegevens die het gedrag van bezoekers van websites inzichtelijk maken. Een webanalyseservice verzamelt onder andere data over de website van waaruit iemand bij ons terecht is gekomen (de 'referrer'), welke subpagina's bezocht zijn, of hoe vaak en hoe lang een subpagina bezocht is. Webanalyse dient met name ter optimalisering van een website en om een kosten-batenanalyse van internetreclame te kunnen uitvoeren.

Voor de webanalyse met Google Analytics gebruikt de beheerder de applicatie '_gat. _anonymizeIp'. Door middel hiervan wordt het IP-adres van de internetverbinding van de betrokkene door Google ingekort en geanonimiseerd bij toegang tot onze websites vanuit een lidstaat van de Europese Unie of vanuit een andere staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte.

Het doel van Google Analytics is het verkeer op onze website te analyseren. Google gebruikt de verzamelde data en informatie onder andere om het gebruik van onze website te evalueren, om online-rapporten aan te maken die de activiteiten op onze website beschrijven, en om ons van andere diensten betreffende het gebruik van onze website te voorzien.

Google Analytics plaatst een cookie op het IT-systeem van de betrokkene. Daardoor kan Google het gebruik van onze website analyseren. Bij elke oproep van een van de afzonderlijke pagina's van deze website geeft de internetbrowser op het IT-systeem van de betrokkene via de Google Analytics-component automatisch data door met het oog op online-reclame en de afwikkeling van provisies aan Google. In het verloop van deze technische procedure verwerft de onderneming Google kennis van persoonsgegevens, zoals het IP-adres van de betrokkene, waarmee Google onder meer inzicht krijgt in de herkomst van bezoekers en kliks, om op basis daarvan provisieafrekeningen te kunnen maken.

De cookie wordt gebruikt om persoonlijke informatie op te slaan, zoals het tijdstip van toegang, de locatie van waaruit toegang is verkregen, en de frequentie van bezoeken aan onze website door de betrokkene. Met elk bezoek aan onze website worden deze persoonsgegevens, inclusief het IP-adres van de internettoegang dat door de betrokkene wordt gebruikt, doorgestuurd naar Google in de Verenigde Staten. Deze persoonsgegevens worden door Google in de Verenigde Staten opgeslagen. Google kan deze persoonsgegevens via deze technische procedure doorgeven aan derden.

Zoals hierboven verklaard kan de betrokkene het plaatsen van cookies door onze website te allen tijde blokkeren door de instellingen van de internetbrowser aan te passen en zo het gebruik van cookies permanent te weigeren. Een dergelijke aanpassing van de gebruikte internetbrowser verhindert ook dat Google Analytics een cookie plaatst op het IT-systeem van de betrokkene. Bovendien kunnen cookies die al door Google Analytics worden gebruikt, op elk moment worden verwijderd via een internetbrowser of andere softwareprogramma's.

Daarnaast kan de betrokkene bezwaar maken tegen het verzamelen van door Google Analytics gegenereerde gegevens met betrekking tot het gebruik van deze website en tegen de verwerking van deze gegevens door Google. Hiervoor moet de betrokkene een browser add-on downloaden en installeren via de link https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Deze browsertoevoeging informeert Google Analytics via JavaScript dat er geen data en informatie over de bezoeken aan websites aan Google Analytics mogen worden doorgegeven. De installatie van de browser add-on wordt door Google beschouwd als een bezwaar. Indien het IT-systeem van de betrokkene op een later tijdstip wordt verwijderd, geformatteerd of opnieuw wordt geïnstalleerd, moet de betrokkene de browser add-on opnieuw installeren om Google Analytics uit te schakelen.

Voor meer informatie en de toepasselijke gegevensbeschermingsbepalingen van Google: zie https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ en http://www.google.com/analytics/terms/us.html. Google Analytics wordt verder uitgelegd op https://www.google.com/analytics/.

Social bookmarks
Op deze website wordt gebruik gemaakt van social bookmarks, die worden gemarkeerd met het desbetreffende logo. Gebruikers van bepaalde social media platforms kunnen deze social bookmarks gebruiken om op hun profiel links van bepaalde Forbo-sites te plaatsen om deze te markeren of te delen met hun contacten. Telkens wanneer u op social bookmarks klikt, stuurt u identificerende gegevens naar het desbetreffende social media platform. Als u niet wilt dat dit gebeurt, moet u de social bookmarks niet activeren. Voor meer informatie over de verzameling van gegevens of de verwerking en het gebruik ervan door social media platforms kunt u het privacybeleid van de verschillende social media platforms raadplegen.

Veiligheidsmaatregelen
Rekening houdend met de stand van de techniek, de implementatiekosten en de aard, de omvang, de context en het doel van de verwerking, alsook met de qua waarschijnlijkheid en ernst uiteenlopende risico's voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen, treffen wij passende maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen onopzettelijk(e) en onrechtmatig(e) vernietiging en verlies. Wij stellen alles in het werk om ervoor te zorgen dat persoonsgegevens op de juiste wijze worden gebruikt en om ze te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, gebruikmaking of openbaarmaking. We maken gebruik van een combinatie van procesmatige, technologische en fysieke beveiligingsmaatregelen om persoonsgegevens te helpen beschermen tegen ongeoorloofde toegang, gebruikmaking of bekendmaking.

Voorts wordt de toegang tot persoonsgegevens beperkt tot die werknemers, contractanten en vertegenwoordigers die deze gegevens moeten kennen om de hun toegewezen taken te kunnen uitvoeren en om onze producten en diensten te ontwikkelen of verbeteren.

Wijziging van deze privacyverklaring
Forbo behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring te allen tijde te wijzigen. Forbo raadt u aan deze privacyverklaring regelmatig door te nemen, zodat u altijd op de hoogte blijft van Forbo’s aanpak bij de bescherming van uw persoonsgegevens. Wanneer u de website bezoekt, accepteert u ook dat het uw verantwoordelijkheid is deze privacyverklaring regelmatig door te nemen en op de hoogte te zijn van eventueel doorgevoerde wijzigingen.

Toepasselijk recht
Geschillen die voortvloeien uit of in verband met het gebruik van deze website zijn onderworpen aan Zwitsers recht en worden uitsluitend voorgelegd aan de rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van Forbo in Baar, Zwitserland, met uitsluiting van conflicterende wetgeving.

Neem contact met ons op
Als u vragen heeft in verband met deze privacyverklaring of de verwerking van persoonsgegevens binnen Forbo, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via onderstaand adres.

Forbo Siegling BeLux
Leuvensesteenweg 510 - Bus 4
BE-1930 Zaventem
Telefoon: +32 78 150 268
E-Mail: dataprivacy@forbo.com

Juni 2020

Cookies

Wat zijn cookies?
Deze Forbo-website gebruikt cookies, zoals gebruikelijk is bij bijna alle zakelijke websites. Cookies zijn kleine bestandjes die op uw computer gedownload worden om uw beleving van de website te verbeteren. Dit document beschrijft welke informatie ze verzamelen, hoe ze gebruikt worden en waarom het soms nodig is om deze cookies op te slaan en hoe u kunt voorkomen dat deze cookies worden opgeslagen. Hierdoor is het echter mogelijk dat bepaalde functionaliteiten niet beschikbaar zijn of dat bepaalde elementen van de website niet meer werken.

Voor meer algemene informatie over cookies verwijzen we naar het artikel op Wikipedia over HTTP cookies

Hoe Forbo cookies gebruikt
Forbo gebruikt cookies om verschillende hieronder genoemde redenen. Helaas zijn er in de meeste gevallen geen industriële standaardopties om cookies uit te schakelen zonder de functionaliteit en de functies die ze aan de site toevoegen volledig uit te schakelen. We raden aan om alle cookies ingeschakeld te laten als u niet zeker weet of ze worden gebruikt voor een service die u gebruikt.

Cookies uitschakelen
U kunt het instellen van cookies verhinderen door uw browserinstellingen aan te passen. Bedenk dat het uitschakelen van cookies invloed zal hebben op de functionaliteit van deze en andere sites die u bezoekt. Het uitschakelen van cookies leidt doorgaans tot het verlies van bepaalde functionaliteiten en functies op deze site. Daarom raden we af om cookies uit te schakelen.

De door Forbo ingestelde cookies
Wanneer u een account aanmaakt bij Forbo gebruikt Forbo cookies voor het beheer van het aanmeldingsproces en de algemene administratie. Deze cookies zullen meestal gewist worden wanneer u uitlogt. In sommige gevallen zullen ze daarna bewaard blijven om uw voorkeuren voor deze site te onthouden nadat u uitgelogd bent.

Forbo gebruikt cookies wanneer u ingelogd bent om dit feit te onthouden. Hierdoor hoeven gebruikers niet telkens opnieuw in te loggen wanneer ze een nieuwe pagina bezoeken. Deze cookies worden verwijderd of gewist wanneer u uitlogt om ervoor te zorgen dat u alleen toegang heeft tot beperkt toegankelijke functies en gebieden wanneer u ingelogd bent.

Deze website biedt e-commercefaciliteiten. Sommige cookies zijn onontbeerlijk om ervoor te zorgen dat uw order onthouden wordt wanneer u naar de volgende pagina gaat, zodat Forbo deze correct kan afhandelen.

Van tijd tot tijd biedt Forbo gebruikersonderzoeken en vragenlijsten om feedback te ontvangen en de behoeften van de bezoekers van de Forbo-website nauwkeuriger in kaart te brengen. Deze onderzoeken kunnen cookies gebruiken om te onthouden wie al deelgenomen heeft aan een onderzoek of om nauwkeurige resultaten weer te geven wanneer u naar een andere pagina gaat.

Wanneer u gegevens ter beschikking stelt via een formulier zoals op contactpagina's of bezoekersformulieren kunnen cookies ingesteld worden om gebruikersgegevens voor toekomstige correspondentie te onthouden.

Om een geweldige ervaring te creëren op deze website biedt Forbo de functionaliteit om gebruikersvoorkeuren in te stellen. Om deze voorkeuren te onthouden moet Forbo cookies instellen om ze later weer op te kunnen roepen.

Cookies van derden
In een aantal speciale gevallen gebruikt Forbo ook cookies van betrouwbare derden. Hieronder vindt u een aantal cookies van derden die gebruikers op deze website kunnen tegenkomen.

Deze website gebruikt Google Analytics. Dit is een van de meest wijdverbreide en betrouwbare analyseoplossingen voor internet. Dit programma helpt Forbo begrijpen hoe de site gebruikt wordt en hoe Forbo de beleving van de gebruikers kan verbeteren. Deze cookies kunnen volgen hoe lang gebruikers op de site blijven en welke pagina's ze bezoeken, zodat we boeiende content kunnen blijven maken.

Raadpleeg de officiële pagina van Google Analytics voor meer informatie over cookies van Google Analytics.

Deze site gebruikt een service van Investis om gedeelde informatie weer te geven.

Forbo gebruikt ook socialmediaknoppen en/of plug-ins op deze website waarmee gebruikers op verschillende manieren verbinding kunnen maken met hun sociale netwerk. Socialmediawebsites zoals Facebook en Twitter stellen cookies in via de Forbo-site. Deze kunnen gebruikt worden om het profiel op hun website te versterken of om bij te dragen aan gegevens die ze voor verschillende doeleinden in hun respectievelijke privacybepalingen omschreven hebben.

Extra informatie
Over het algemeen wordt aanbevolen om de cookies ingeschakeld te laten om een geweldige gebruikerservaring te creëren. Mocht u echter extra informatie nodig hebben, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen: communications@forbo.com.

Augustus 2014