เลือกประเทศ

Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2

Forbo Websites

เลือกแผนก

ข้อความสงวนสิทธิ์ทางกฎหมาย


ข้อความสงวนสิทธิ์ทางกฎหมาย

การเปิดเผยข้อมูลภายใต้กฎหมายเยอรมัน
Forbo Siegling GmbH
Lilienthalstraße 6/8
DE-30179 Hannover
Germany
โทรศัพท์ +49 (0) 511 67 04 0
โทรสาร +49 (0) 511 67 04 305
อีเมล์ siegling@forbo.com

ข้อกำหนดการใช้งานและการละเว้นความรับผิด

ข้อมูลทั่วไป
การเข้าถึงและการใช้งานของต่อหน้าอินเทอร์เน็ต www.forbo.com («เว็บไซต์») ของ Forbo Holding Ltd (« Forbo ») จะถูกควบคุมโดยข้อกำหนดเหล่านี้ («เงื่อนไขการใช้งาน») Forbo ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการใช้งานได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบใด ๆล่วงหน้า

โดยการเข้าไปดูในเว็บไซต์นี้ («คุณ»หรือ«ผู้ใช้») ยอมรับเงื่อนไขในการใช้งาน

ข้อสงวนสิทธิ์ความรับผิด
เว็บไซต์นี้และเนื้อหา – สิ่งที่คุณอ่านหรือได้ยินหรือเห็นมันถูกจัดทำมาไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น Forbo มุ่งมั่นและทำให้มั่นใจว่าข้อมูลที่เผยแพร่บนเว็บไซต์เป็นเรื่องถูกต้องและทันสมัย แต่อย่างไรก็ตามมันไม่สามารถที่จะคาดคะเนหรือรับประกันใด ๆ สำหรับเว็บไซต์หรือเนื้อหา ซึ่งหมายความว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งการรับประกันในบางส่วนหรือทั้งหมดในเรื่องความรัดกุม ครบถ้วน ถูกต้องตามกฎหมาย ทันสมัย การใช้งานหรือความถูกต้องของข้อมูลข้อมูลใด ๆ ที่มีการเชื่อมโยงต่อไปนั้นเป็นการยกเว้น นอกจากนี้ Forbo ไม่ได้รับประกันว่าการเข้าถึงเว็บไซต์นี้จะไม่มีปัญหาหรือว่าการเข้าถึงของคุณจะไม่ถูกรบกวน

Forbo ไม่มีข้อผูกมัดใด ๆ ที่จะลบข้อมูลล้าสมัยจากเว็บไซต์หรือการปรับปรุงหรือแก้ไข Forbo ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงขยายหรืออื่น ๆ ใดเพื่อปรับเนื้อหาของเว็บไซต์ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

การยกเว้นการรับผิด
Forbo จะรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดกับคุณหรือบุคคลที่สามโดยหน่วยงานของ Forbo ที่เป็นผลมาจากความจงใจหรือความประพฤติไม่ดีโดยประมาทเลินเลออย่างร้ายแรงหรือเป็นผลมาจากการเจตนาหรือละเลยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง อย่างไรก็ตามการรับผิดชอบดังกล่าวก็จะอยู่ในขอบเขตของสิ่งที่เป็นไปตามข้อบังคับของกฎหมายที่บังคับใช้ ความรับผิดชอบต่อไป กล่าวคือความรับผิดใด ๆ สำหรับการดำเนินการอื่น ๆ นอกเหนือจากความจงใจหรือประพฤติตัวไม่เหมาะสมประมาทเลินเลออย่างร้ายแรงหรือละเลย หรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากการจากตัวแทน (ซึ่งรวมไปถึงผู้รับเหมาหรือลูกจ้าง)จะต้องได้รับการยกเว้นอย่างสมบูรณ์ การใช้งานใด ๆ ในเว็บไซต์ที่จะเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงของผู้ใช้เอง

ลิงค์ภายนอก
เว็บไซต์ Forbo อาจมีการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม Forbo ไม่ได้มีการควบคุม เนื้อหาหรือเว็บไซต์ของบุคคลที่สามและด้วยเหตุนี้จึงไม่มีการรับประกันใด ๆ ในเรื่องความถูกต้องตามกฎหมาย ความถูกต้อง การใช้งานความทันสมัยหรือความสมบูรณ์ของเนื้อหาหรือของเว็บไซต์ Forbo จะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาหรือเว็บไซต์ของบุคคลที่สามหรือเว็บไซต์ใด ๆ ที่ให้การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ Forbo หรือแสดงภายในกรอบเดียวกัน

โซเชียลบุ๊กมาร์ก (Social bookmarks)
โซเชียลบุ๊กมาร์ก(Social bookmarks) ที่ถูกระบุด้วยโลโก้นั้นถูกใช้ในเว็บไซต์ Forbo ผู้ใช้แพลตฟอร์มสื่อสังคม(social media)สามารถที่จะใช้ โซเชียลบุ๊กมาร์กsocial bookmark เหล่านี้วางการเชื่อมโยงของการเลือกเว็บไซต์ Forbo เข้าไปในโปรไฟล์เพื่อให้เพิ่มหรือจะแบ่งปันหน้าที่มีช่องทางการติดต่อ เมื่อใดก็ตามที่คุณคลิกโซเชียลบุ๊กมาร์ก(Social bookmarks) คุณจะส่งข้อมูลไปยังแพลตฟอร์ม สื่อสังคม (social media)ที่เกี่ยวข้อง บุคคลที่แบ่งปันข้อความหรือข้อมูลForbo โดยใช้ โซเชียลบุ๊กมาร์ก(Social bookmarks) ไม่ได้รับอนุญาตที่จะให้บอกว่าเป็นในนามของ Forbo หรือเป็นตัวแทน Forbo พวกเขาเผยแพร่มุมมองของและความคิดเห็นของตัวเองนอกจากนี้ยังมีบทบัญญัติที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขการใช้งานเกี่ยวกับการเชื่อมโยงภายนอกและยังนำไปใช้กับ โซเชียลบุ๊กมาร์ก(Social bookmarks) ด้วย

สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
เนื้อหาของเว็บไซต์นี้รวมไปถึง วิดีโอ ภาพและคำพูดเครื่องหมายการค้า โลโก้คำสั่ง โลโก้กราฟิกศิลปะ กราฟิกศิลปะ สำเนา ข่าวประชาสัมพันธ์ และข้อมูลอื่น ๆ ได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ที่ใช้บังคับและกฎหมายอื่น ๆ ที่มุ่งไปที่การคุ้มครองสิทธิทรัพย์สินทางปัญญา การทำซ้ำ การส่งต่อ หรือการใช้งานอื่นใดในส่วนหนึ่งหรือเนื้อหาทั้งหมดหรือรูปแบบของเว็บไซต์นี้ในกรณีที่ไม่มีความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Forbo Corporate Communications ก่อนนั้นเป็นสิ่งต้องห้าม การได้รับความยินยอมดังกล่าวที่ได้รับจาก Forbo อาจถูกเพิกถอนได้โดย Forbo ในเวลาใดก็ได้โดยที่ไม่ต้องกลายเป็น Forbo ต้องรับผิดชอบต่อการชดใช้ค่าเสียหายใด ๆ

ความเป็นส่วนตัวของข้อมูล
หาคุณตัดสินใจที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแสดงใน Forbo คุณจะต้องยอมรับว่าข้อมูลเหล่านี้จะถูกส่งต่อโดยไม่มีการเข้ารหัสก่อนและ Forbo มีสิทธิในการจัดเก็บและใช้ประโยชน์จากข้อมูลตามที่กล่าวไว้ในการปฏิบัติตามบทบัญญัติความเป็นส่วนตัวข้อมูลของForbo รายละเอียดข้อมูลที่จะป้องกันความเป็นส่วนตัวของคุณสามารถพบได้ของข้อมูลที่จัดไว้ให้ในการยีนยันประกาศข้อมูลส่วนตัว(Data Privacy Declaration)

การรักษาความปลอดภัยในการส่งข้อมูล
อินเตอร์เนตเป็นที่ต้องการของคนทั่วโลก โดยการใช้เว็บไซต์หรือโดยการสื่อสารกับเราผ่านทาง e-mail แบบฟอร์มการติดต่อหรือวิธีการอื่นๆ ที่คล้ายกัน คุณยินยอมที่จะมีการส่งที่ไม่ถูกเข้ารหัสของข้อมูลทั้งหมดที่คุณตั้งใจจะส่งไปยัง Forbo ข้อมูลใด ๆ ที่ส่งผ่านช่องทางเหล่านี้จะไม่เป็นความลับและไม่ปลอดภัย มันอาจจะสูญหายหรือถูกสกัดกั้นหรือแก้ไขโดยบุคคลที่สามและอาจเดินทางไปนอกประเทศ เนื่องจากการดำเนินงานการตั้งค่าของอินเทอร์เน็ตและระบบความเสี่ยงทุกหนทุกแห่งทุกการส่งข้อมูลที่เริ่มต้นจากคุณนั้นเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงของคุณเอง เงื่อนไขอื่น ๆ ที่ใช้เฉพาะในกรณีที่ Forbo ให้คุณเลือกสำหรับการส่งแบบเข้ารหัส โดยการติดต่อ Forbo อิเล็กทรอนิกส์ คุณอนุญาตให้ Forbo ติดต่อกับคุณด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์เช่นกัน

Forbo จะไม่รับผิดชอบใด ๆ กับคุณหรือคนอื่น ๆ สำหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นร่วมกับข้อความที่ส่งไปและกลับจาก Forbo ผ่านทาง e-mail หรือระบบการส่งข้อความอิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ

กฎหมายที่บังคับใช้
ข้อพิพาทใด ๆ และทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากร่วมกับการใช้งานของเว็บไซต์นี้จะถูกควบคุมโดยกฎหมายสวิสและจะถูกตัดสินโดยศาลที่ภูมิลำเนาของสำนักงานใหญ่ของ Forbo ในบาร์ (Baar) (สวิสเซอร์แลนด์) เท่านั้น อาจมีการแยกออกไปของข้อกำหนดกฎหมายข้อขัดแย้ง

สิงหาคม 2557

การประกาศใช้ความเป็นส่วนตัวของข้อมูล

บทนำ
ด้วยการประกาศใช้ความเป็นส่วนตัวของข้อมูลฉบับนี้ เรา Forbo Holding Ltd. ต้องการที่จะอธิบายวิธีที่เราจะจัดการกับข้อมูลส่วนบุคคลที่เราหรือบริษัทสาขาของเรา (”Forbo”) รวบรวม ใช้ และประมวลผลผ่านทางเว็บไซต์และหน้าย่อย (”เว็บไซต์”) ของเว็บไซต์ของ Forbo และสิทธิของคุณในฐานะเจ้าของข้.อมูล.

Forbo มุ่งมั่นที่จะทำให้ความเป็นส่วนตัวของข้อมูลและการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลมีมาตรฐานระดับสูง โดย Forbo จะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันข้อมูลที่เกี่ยวข้อง (โดยเฉพาะอย่างยิ่งกฎระเบียบด้านการคุ้มครองข้อมูลทั่วไปของสหภาพยุโรป “GDPR”). แม้ว่าโดยทั่วไปการใช้เว็บไซต์นี้เป็นไปได้ที่จะไม่ต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล แต่บริการบางอย่างบนเว็บไซต์นี้จะสามารถนำไปใช้ได้ก็ต่อเมื่อคุณเลือกที่จะแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลกับเราเท่านั้น.

Forboได้ใช้มาตรการด้านเทคนิคและด้านองค์กรจำนวนมากเพื่อให้แน่ใจว่ามีการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกประมวลผลผ่านทางเว็บไซต์นี้. อย่างไรก็ตาม การส่งข้อมูลผ่านเว็บอาจทำให้การป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไม่ปลอดภัยและไม่อาจมั่นใจได้

ข้อมูลที่ Forbo จะเก็บรวบรวม
Forbo อาจเก็บรวบรวมข้อมูลผู้ใช้ส่วนบุคคลทั่วไปได้หลายวิธี ตัวอย่างเช่น หากคุณเยี่ยมชมเว็บไซต์ สมัครสมาชิกบริการจดหมายข่าว หรือร่วมกับกิจกรรม บริการฟังก์ชั่นหรือแหล่งข้อมูลต่าง ๆ อื่นใดที่ Forbo มีให้บนเว็บไซต์ของบริษัท

ในขณะที่เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์นี้ เรียกว่าข้อมูลการใช้งาน เช่น ประเภทเบราว์เซอร์และเวอร์ชันที่ใช้ เว็บไซต์ที่เข้าถึงเว็บไซต์ของเรา วันที่และเวลาในการเข้าถึง ที่อยู่โปรโตคอลอินเทอร์เน็ต (ซึ่งจะไม่อนุญาตให้เปิดเผยชื่อของบุคคลทั่วไป) และผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตของระบบที่กำลังเข้าถึง จะถูกเก็บรวบรวม Forbo ใช้ข้อมูลนี้เฉพาะเพื่อส่งมอบเนื้อหาของเว็บไซต์ของเราอย่างถูกต้อง เพิ่มประสิทธิภาพเนื้อหาของเว็บไซต์ของเรา ตลอดจนการโฆษณา เพื่อให้แน่ใจว่าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีเว็บไซต์ของบริษัทมีศักยภาพในระยะยาว และเพื่อให้ข้อมูลแก่เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจตามกฎหมายที่จำเป็นสำหรับการดำเนินคดีทางอาญาในกรณีที่มีการโจมตีทางไซเบอร์ Forbo จะไม่ใช้ข้อมูลเพื่อวาดข้อสรุปใด ๆ เกี่ยวกับเจ้าของข้อมูล ข้อมูลที่มีอยู่ในไฟล์บันทึกของเซิร์ฟเวอร์จะถูกเก็บไว้แยกต่างหากจากข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่จัดทำโดยเจ้าของข้อมูล

ข้อมูลเพิ่มเติม เช่น ชื่อ ที่อยู่อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ หรือข้อมูลส่วนบุคคลอื่นใดจะถูกเก็บรวบรวมเฉพาะกรณีที่คุณแบ่งปันข้อมูลดังกล่าวกับ Forbo โดยสมัครใจ

บริการสมัครสมาชิกและแบบฟอร์มติดต่อ
ในเว็บไซต์นี้ผู้ใช้จะได้รับโอกาสในการสมัครรับจดหมายข่าวและสิ่งตีพิมพ์อื่น ๆ ของ Forbo เพื่อติดต่อเราผ่านแบบฟอร์มติดต่อและสั่งซื้อบริการจาก Forbo คุณสามารถดูจากรูปแบบการป้อนข้อมูลที่เกี่ยวข้องว่าข้อมูลส่วนบุคคลใดถูกส่งไป นอกเหนือจากข้อมูลนี้แล้วเรายังจัดเก็บที่อยู่ IP ของระบบคอมพิวเตอร์ที่ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตกำหนดให้และถูกใช้โดยเจ้าของข้อมูลในขณะที่ลงทะเบียน ตลอดจนวันที่และเวลาของการลงทะเบียน เพื่อป้องกันเราต่อการนำไปใช้ในทางผิดที่อาจเกิดขึ้น. ถ้าหากบันทึกไว้ในแบบฟอร์ม เราสามารถรวบรวมข้อมูลการใช้กับข้อมูลที่ได้รับโอนแล้ว เพื่อกำหนดความต้องการของท่าน

ข้อมูลส่วนตัวที่เก็บไว้อย่างนี้ได้ใช้เพื่อส่งต่อให้ Forbo เช่นเพื่อได้ส่งจดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์ (Newsletter) หรือสิ่งตีพิมพ์อย่างอื่นๆ ซึ่งท่านได้ลงทะเบียนรับ เพื่อตอบคำถามหรือจัดการออร์เดอร์ นอกจากนี้เราได้ใช้ข้อมูลเพื่อติดต่อกับท่านเรื่องผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจให้ท่านรับทราบ
คุณอาจยุติการสมัครรับข่าวสารและถอนความยินยอมของคุณออกจากการประมวลผลข้อมูลเมื่อใดก็ได้ คุณอาจใช้ลิงก์เชื่อมโยงนี้ที่พบได้ในจดหมายข่าวแต่ละฉบับหรือคุณสามารถยกเลิกรับข่าวสารเมื่อใดก็ได้โดยส่งอีเมลถึงเราที่ siegling.th@forbo.com

คุกกี้
เพื่อให้สามารถนำเสนอบริการของ Forbo แก่คุณ Forbo จึงใช้คุกกี้บนเว็บไซต์นี้

คุณมีตัวเลือกในการป้องกันไม่มีการจัดเก็บหรือติดตั้งคุกกี้โดยปรับการตั้งค่าเบราว์เซอร์ของคุณตามสมควร นอกจากนี้อาจลบคุกกี้ที่กำหนดค่าไว้แล้วเมื่อใดก็ได้ผ่านทางเบราว์เซอร์ของคุณหรือโปรแกรมซอฟต์แวร์อื่น ๆ วิธีนี้เป็นไปได้ในเบราว์เซอร์ยอดนิยมทั้งหมด อย่างไรก็ตาม Forbo เน้นย้ำว่ากรณีนี้คุณอาจไม่สามารถใช้งานฟังก์ชั่นบนเว็บไซต์นี้ได้อย่างเต็มรูปแบบ ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้สามารถหาอ่านได้ในคู่มือเกี่ยวกับคุกกี้ด้านล่าง

พื้นฐานทางกฎหมายสำหรับการประมวลผล
เพื่อวัตถุประสงค์ของและในส่วนของ GDPR (ที่สามารถใช้ได้) เราต้องการระบุถึงพื้นฐานทางกฎหมายที่เราใช้ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของเรา การประมวลผลส่วนใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ของเราขึ้นอยู่กับข้อ 6(1)(f) GDPR เนื่องจากการประมวลผลเป็นสิ่งที่จำเป็นเพื่อประโยชน์ในการแสวงหาผลประโยชน์ที่ถูกต้องตามกฎหมายของ Forbo หรือโดยบุคคลที่สาม ยกเว้นกรณีที่ผลประโยชน์นั้นถูกลบล้างโดยผลประโยชน์หรือสิทธิขั้นพื้นฐานและเสรีภาพของเจ้าของข้อมูลที่ต้องการการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล ข้อ 6(1)(a) GDPR ทำหน้าที่เป็นพื้นฐานทางกฎหมายสำหรับการประมวลผลการปฏิบัติงานซึ่งเราได้รับความยินยอมสำหรับวัตถุประสงค์ในการประมวลผลที่เจาะจง หากการประมวลผลข้อมูลมีความจำเป็นต่อการปฏิบัติงานในสัญญาในกรณีที่คุณเป็นฝ่ายหนึ่ง ตัวอย่างเช่น เมื่อประมวลผลการปฏิบัติการมีความจำเป็นสำหรับจัดหาสินค้าหรือเพื่อจัดหาบริการอื่นใด การประมวลผลนั้นยึดตามข้อ 6(1)(b) GDPR แบบเดียวกันนี้ใช้กับการประมวลผลการปฏิบัติงานดังกล่าวซึ่งมีความจำเป็นเพื่อดำเนินมาตรการก่อนทำสัญญา ตัวอย่างเช่น ในกรณีที่มีข้อสงสัยเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์หรือบริการของเรา หาก Forbo อยู่ภายใต้ภาระผูกพันทางกฎหมายที่กำหนดให้ต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล เช่น การปฏิบัติตามภาระหน้าที่ด้านภาษีหรือตอบคำถามเจ้าหน้าที่ของรัฐ การประมวลผลจะยึดตามข้อ 6(1)(c) GDPR

การแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคล
เราจะไม่โอน ขาย หรือแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลที่รวบรวมได้แก่บุคคลที่สาม ยกเว้นว่าเราได้แจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับการโอน การขาย หรือการแลกเปลี่ยนดังกล่าว และคุณได้ให้ความยินยอมอย่างชัดแจ้งของคุณ อย่างไรก็ตามในขอบเขตที่กำหนดไว้ด้านล่าง Forbo สงวนสิทธิ์ในการแบ่งปันข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้กับบุคคลที่สาม: (i) การแบ่งปันกับบริษัทในเครือหรือบริษัทที่ได้รับการควบคุม ตลอดจนผู้รับเหมาช่วงซึ่งอยู่ภายใต้การประกาศใช้ความเป็นส่วนตัวของข้อมูลฉบับนี้หรือผู้ปฏิบัติตามหลักการที่มีการปกป้องเช่นเดียวกับการประกาศใช้ความเป็นส่วนตัวของข้อมูลฉบับนี้เป็นอย่างน้อย (ii) การแบ่งปันกับผู้ให้บริการที่ดูแลเว็บไซต์หรือให้บริการอื่น ๆ เช่น ตรวจสอบการเข้าชมเว็บหรือการรวบรวมการวิเคราะห์ทางสถิติ (iii) สำหรับการปกป้อง Forbo และบุคคลที่สาม ข้อมูลที่เก็บรวบรวมไว้อาจถูกแบ่งปันกับบุคคลที่สามถ้าจำเป็นต้องใช้กฎหมายอาณัติที่เกี่ยวข้อง หรือหากการแบ่งปันดังกล่าวจำเป็นต่อการบังคับใช้ข้อกำหนดในการใช้บริการหรือเพื่อปกป้องสิทธิของ Forbo หรือของบุคคลที่สาม

ในกรณีดังกล่าว ข้อมูลของคุณอาจถูกโอนไปยังประเทศนอกประเทศสวิตเซอร์แลนด์หรือเขตเศรษฐกิจยุโรป ("EEA") ข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกถ่ายโอนนอก EEA บนพื้นฐานของแถลงการณ์ว่าด้วยความเพียงพอหรือมาตรการป้องกันอื่น ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหัวข้อการปกป้องข้อมูลที่เป็นมาตรฐานซึ่งเห็นชอบโดยคณะกรรมาธิการยุโรป

โปรดติดต่อเราหากคุณต้องการขอสำเนาของมาตรการป้องกันเฉพาะที่ใช้เพื่อส่งออกข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ (ข้อ 13(1)(f) GDPR)

ข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกจัดเก็บไว้นานแค่ไหน
เราจะประมวลผลและจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลนานที่สุดเท่าที่จำเป็นเท่านั้น เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการรวมรวมข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว แต่จะไม่เก็บรักษาไว้นานเกินกว่าที่บทบัญญัติของการเก็บรักษาข้อมูลที่บังคับใช้กำหนดไว้ และเราจะลบข้อมูลส่วนบุคคลออกหลังจากนั้นเป็นประจำ

ฉันมีสิทธิใดบ้างในฐานะเจ้าของข้อมูล
เจ้าของข้อมูลแต่ละคนมีสิทธิที่จะเข้าถึงตามข้อ 15 GDPR สิทธิในการตรวจสอบแก้ไขตามข้อ 16 GDPR สิทธิในการลบออกตามข้อ 17 GDPR สิทธิในการจำกัดการประมวลผลตามข้อ 18 GDPR สิทธิในการคัดค้านตามข้อ 21 GDPR และหากกระทำได้ - สิทธิในการพกพาข้อมูลตามข้อ20 GDPR นอกจากนี้ยังมีสิทธิยื่นคำร้องกับผู้มีอำนาจควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสมตาม 77 GDPR หากกระทำได้สำหรับคุณ

คุณสามารถถอนความยินยอมที่ให้เราในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเวลาใดก็ได้ ซึ่งใช้กับการถอนคำประกาศยินยอมที่เราได้ทำไว้ก่อนที่ GDPR จะเข้ามาบังคับใช้ กล่าวคือ ก่อน 25 พฤษภาคม 2018 การถอนดังกล่าว อย่างไรก็ดี จะไม่กระทบต่อการประมวลผลข้อมูลที่ถูกดำเนินการไปแล้วก่อนที่คุณจะถอนความยินยอม

Google Analytics
เว็บไซต์นี้ใช้ Google Analytics และบริการวิเคราะห์เว็บที่ปฏิบัติการโดย Google Inc. เลขที่ 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, United States (“Google”) การวิเคราะห์เว็บคือ การรวบรวม การเก็บรวม และการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้เข้าชมเว็บไซต์ บริการวิเคราะห์เว็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเว็บไซต์ว่าบุคคลดังกล่าวมาจากไหน (เรียกว่า ผู้แนะนำ) หน้าย่อยใดที่มีการเข้าชมแล้ว หรือความบ่อยถี่และระยะเวลาที่หน้าย่อยมีการรับชม การวิเคราะห์เว็บส่วนใหญ่จะใช้สำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพเว็บไซต์และเพื่อดำเนินการวิเคราะห์ต้นทุน - ประโยชน์ของการโฆษณาทางอินเทอร์เน็ต

สำหรับการวิเคราะห์เว็บผ่าน Google Analytics ตัวควบคุมจะใช้แอปพลิเคชัน "_gat _anonymizeIp" โดยการใช้แอปพลิเคชันนี้ ที่อยู่ IP ของการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของเจ้าของข้อมูลจะถูกย่อโดย Google และไม่ระบุชื่อเมื่อเข้าถึงเว็บไซต์ของเราจากรัฐสมาชิกสหภาพยุโรปหรือรัฐภาคีอื่นในข้อตกลงเขตเศรษฐกิจยุโรป

วัตถุประสงค์ของ Google Analytics คือการวิเคราะห์การเข้าชมเว็บไซต์ของเรา Google ใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาได้เพื่อประเมินการใช้งานเว็บไซต์ของเรา และเพื่อให้รายงานออนไลน์ซึ่งแสดงกิจกรรมบนเว็บไซต์ของเรา และเพื่อให้บริการอื่น ๆ เกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์อินเทอร์เน็ตของเราสำหรับเรา

Google Analytics จะวางคุกกี้ในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของเจ้าของข้อมูล ด้วยการตั้งค่าคุกกี้ Google จึงสามารถวิเคราะห์การใช้งานเว็บไซต์ของเราได้ ด้วยการเรียกดูหนึ่งในหน้าของเว็บไซต์นี้ เว็บเบราเซอร์บนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของเจ้าของข้อมูลจะส่งข้อมูลโดยอัตโนมัติผ่านทางส่วนประกอบของ Google Analytics เพื่อวัตถุประสงค์ในการโฆษณาออนไลน์และการชำระบัญชีค่าคอมมิชชั่นให้กับ Google ในระหว่างขั้นตอนทางเทคนิคนี้ องค์กร Google ได้รับความรู้เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ที่อยู่ IP ของเจ้าของข้อมูล ซึ่งทำหน้าที่ให้ Google เข้าใจถึงต้นกำเนิดของผู้เข้าชมและจำนวนคลิก และสร้างการชำระบัญชีค่าคอมมิชชั่นในภายหลัง

คุกกี้จะถูกใช้เพื่อจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล เช่น เวลาการเข้าถึง สถานที่ที่ได้รับการเข้าถึง และความถี่ของผู้เข้าชมเว็บไซต์ของเราโดยเจ้าของข้อมูล โดยแต่ละครั้งที่มีการเข้าชมไซต์อินเทอร์เน็ตของเรา ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว รวมถึงที่อยู่ IP ของการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตซึ่งใช้โดยเจ้าของข้อมูล จะถูกส่งไปยัง Google ในสหรัฐอเมริกา ข้อมูลส่วนบุคคลนี้จะจัดเก็บโดย Google ในประเทศสหรัฐอเมริกา Google อาจส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวผ่านขั้นตอนทางเทคนิคไปยังบุคคลที่สาม

เจ้าของข้อมูลอาจป้องกันการตั้งค่าคุกกี้ผ่านทางเว็บไซต์ของเราได้ตลอดเวลาดังที่ระบุด้านบน โดยปรับเปลี่ยนเว็บเบราเซอร์ที่ใช้ให้เหมาะสมและทำให้การตั้งค่าคุกกี้เป็นไปอย่างถาวร การปรับเปลี่ยนเว็บเบราเซอร์ที่ใช้ดังกล่าวจะป้องกันไม่ให้ Google Analytics ตั้งค่าคุกกี้ในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของเจ้าของข้อมูลอีกด้วย นอกจากนี้อาจลบคุกกี้ที่กำหนดค่าไว้แล้วเมื่อใดก็ได้ผ่านทางเว็บเบราว์เซอร์ของคุณหรือโปรแกรมซอฟต์แวร์อื่น ๆ

นอกจากนี้ เจ้าของข้อมูลมีความเป็นไปได้ที่จะคัดค้านการรวบรวมข้อมูลที่สร้างขึ้นโดย Google Analytics ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานเว็บไซต์นี้ตลอดจนการประมวลผลข้อมูลนี้โดย Google สำหรับวัตถุประสงค์นี้ เจ้าของข้อมูลต้องดาวน์โหลด Add-on ของเบราเซอร์ใต้ลิงก์ https://tools.google.com/dlpage/gaoptout และติดตั้งมัน Add-on ของเบราเซอร์นี้บอก Google Analytics ผ่าน JavaScript ว่าข้อมูลใด ๆ กี่ยวกับการเข้าชมหน้าเว็บอินเทอร์เน็ตที่อาจไม่สามารถส่งไปยัง Google Analytics ได้ การติดตั้งโปรแกรม Add-on ของเบราเซอร์ถือเป็นการคัดค้านจาก Google หากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของเจ้าของข้อมูลถูกลบ จัดรูปแบบ หรือติดตั้งใหม่หลังจากนั้น เจ้าของข้อมูลต้องติดตั้ง Add-on ของเบราว์เซอร์ใหม่อีกครั้งเพื่อปิดใช้งาน Google Analytics

ข้อมูลเพิ่มเติมและบทบัญญัติด้านการปกป้องข้อมูลที่เกี่ยวข้องของ Google อาจถูกเรียกค้นได้ภายใต้ https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ และภายใต้ http://www.google.com/analytics/terms/us.html Google Analytics จะอธิบายเพิ่มเติมภายใต้ลิงก์ต่อไปนี้https://www.google.com/analytics/

โซเชียลบุ๊กมาร์ก
โซเชียลบุ๊กมาร์กที่ถูกระบุด้วยโลโก้ที่เกี่ยวข้องถูกนำมาใช้บนเว็บไซต์นี้ ผู้ใช้แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียบางแพลตฟอร์มสามารถใช้โซเชียลบุ๊กมาร์กเหล่านี้เพื่อวางลิงก์ของไซต์ Forbo ที่เลือกลงในโปรไฟล์ เพื่อทำเครื่องหมายหรือแบ่งปันหน้าเว็บที่เกี่ยวข้องกับรายชื่อติดต่อ เมื่อใดก็ตามที่คุณคลิกโซเชียลบุ๊กมาร์ก ถือว่าคุณกำลังส่งข้อมูลระบุตัวตนไปยังแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์ที่เกี่ยวข้อง หากคุณไม่ต้องการกระทำดังกล่าว คุณไม่ควรเปิดใช้งานโซเชียลบุ๊กมาร์ก หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูลหรือการประมวลผลและการใช้งานแพลตฟอร์มเดิมของโซเชียลมีเดีย โปรดดูที่นโยบายด้านความเป็นส่วนตัวของข้อมูลของแต่ละแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย

มาตรการรักษาความปลอดภัย
โดยคำนึงถึงความทันสมัย ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการและลักษณะ ขอบเขต บริบท และวัตถุประสงค์ของการประมวลผล ตลอดจนความเสี่ยงในการเปลี่ยนแปลงความเป็นไปได้และความรุนแรงของสิทธิและเสรีภาพของแต่ละบุคคล เราพยายามอย่างเหมาะสมเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลจากการทำลายโดยอุบัติเหตุและผิดกฎหมายและการสูญเสีย เราพยายามที่จะตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลถูกนำไปใช้ในลักษณะที่เหมาะสม เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้อื่นเข้าถึง ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต เราใช้การรวมกันของกระบวนการ เทคโนโลยี และการควบคุมความปลอดภัยทางกายภาพเพื่อช่วยปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลจากการเข้าถึง การใช้ หรือการเปิดเผยข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต

นอกจากนี้ การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลจะจำกัดเฉพาะพนักงาน ผู้รับเหมา และตัวแทนที่จำเป็นต้องรู้ข้อมูลดังกล่าว เพื่อปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายและพัฒนาหรือปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของเรา

การแก้ไขเอกสารการประกาศใช้ความเป็นส่วนตัวของข้อมูลฉบับนี้
Forbo ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเอกสารการประกาศใช้ความเป็นส่วนตัวของข้อมูลฉบับนี้ทุกเวลา Forbo ขอแนะนำให้คุณทบทวนการประกาศใช้ความเป็นส่วนตัวของข้อมูลฉบับนี้เป็นระยะ ๆ เพื่อที่คุณจะได้ทราบถึงแนวทางล่าสุดของ Forbo ในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เมื่อคุณเยี่ยมชมเว็บไซต์นี้ คุณรับทราบว่าเป็นความรับผิดชอบของคุณในการทบทวนการประกาศใช้ความเป็นส่วนตัวของข้อมูลนี้เป็นระยะ ๆ และเพื่อหาข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้น

กฎหมายที่บังคับใช้
ข้อพิพาทใด ๆ และทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากหรือร่วมกับการใช้งานเว็บไซต์นี้ จะอยู่ภายใต้กฎหมายของสวิสและจะตัดสินโดยศาลเท่านั้นที่สำนักงานใหญ่ของ Forbo ใน Baar ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ขึ้นอยู่กับข้อยกเว้นของตัวบทกฎหมายที่ขัดแย้งกัน

ติดต่อเรา
หากคุณมีข้อสงสัยที่เกี่ยวกับการประกาศใช้ความเป็นส่วนตัวของข้อมูลฉบับนี้หรือที่เกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลภายใน Forbo โปรดอย่าลังเลที่จะติดต่อเราได้ตลอดเวลาตามที่อยู่ด้านล่างนี้

Forbo Siegling (Thailand) Co.,Ltd.
777/27 Soi Project TIP6
Bang Pla , Bang Plee,
Samuthprakarn 10540
โทรศัพท์: +66 2 130-0286
อีเมล: dataprivacy@forbo.com

มิถุนายน 2020

Cookies

คุกกี้ (cookies) คืออะไร
เป็นเรื่องธรรมดาที่เว็บไซต์มืออาชีพเกือบทั้งหมดรวมไปถึงเว็บไซต์ Forbo นี้ก็ใช้คุกกี้ (cookies) คุกกี้ (cookies) เป็นไฟล์ขนาดเล็กที่ถูกดาวน์โหลดไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณเพื่อปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานของคุณ เอกสารนี้อธิบายข้อมูลที่รวบรวม วิธีที่ใช้และทำไมมันจึงเป็นสิ่งจำเป็นที่บางครั้งจะเก็บ คุกกี้ (cookies) เหล่านี้ และวิธีที่คุณสามารถป้องกัน คุกกี้ (cookies) เหล่านี้จากการถูกเก็บไว้อย่างไร อย่างไรก็ตามเรื่องนี้อาจจะลดหรือ 'ทำลาย' องค์ประกอบบางอย่างของการทำงานของเว็บไซต์

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมทั่วไปเกี่ยวกับคุกกี้ (cookies) ดูได้ในบทความของวิกิพีเดีย
เอชทีทีพีคุกกี้

Farbo ใช้ คุกกี้ (cookies) อย่างไร
Forbo ใช้คุกกี้ (cookies) ด้วยหลากหลายเหตุผลตามรายละเอียดด้านล่าง แต่น่าเสียดายที่ในกรณีส่วนใหญ่จะไม่มีตัวเลือกมาตรฐานอุตสาหกรรมสำหรับการปิดการใช้งานคุกกี้ (cookies) โดยไม่จำเป็นต้องปิดการใช้งานฟังก์ชั่น และคุณสมบัติที่เพิ่มไปในเว็บไซต์ หากคุณไม่แน่ใจว่ามีความจำเป็นหรือไม่ในกรณีที่ได้จัดหาไว้ให้บริการสำหรับการใช้งานแนะนำให้ปล่อยคุกกี้ทั้งหมดไว้

ปิดการใช้งาน คุกกี้ (cookies)
การตั้งค่าของ คุกกี้ (cookies) สามารถป้องกันได้โดยการปรับการตั้งค่าในเบราว์เซอร์ โปรดทราบว่าการปิดใช้งาน คุกกี้ (cookies) จะมีผลต่อการทำงานของเว็บไซต์นี้และอื่น ๆ อีกมากมายในการเข้าเยี่ยมชม การปิดใช้งาน คุกกี้ (cookies) มักจะส่งผลให้ปิดการใช้งานฟังก์ชั่นการทำงานบางอย่างและคุณสมบัติบางอย่างของเว็บไซต์นี้ ดังนั้นจึงขอแนะนำให้กรุณาอย่าปิดใช้งาน คุกกี้ (cookies)

ชุดคุกกี้ (cookies) Farbo
เมื่อมีการสร้างบัญชีกับ Forbo Forbo จะใช้คุกกี้ (cookies) เพื่อการจัดการของขั้นตอนการสมัครและการบริหารงานทั่วไป คุกกี้ (cookies) เหล่านี้มักจะถูกลบออกเมื่อเข้าสู่ระบบ แต่ในบางกรณีที่มันอาจยังคงอยู่หลังจากนั้นก็จะจำการตั้งค่าเว็บไซต์ของคุณเมื่อออกจากระบบ

Forbo ใช้คุกกี้(cookies ) เมื่อคุณเข้าสู่ระบบเพื่อที่จะจำส่วนของข้อมูลนี้ มันจะช่วยป้องกันผู้ใช้จากการเข้าสู่ระบบในทุกครั้งที่เข้ามาเยี่ยมชมหน้าใหม่ คุกกี้(cookies ) เหล่านี้มักจะถูกเอาออกหรือลบออกเมื่อออกจากระบบเพื่อให้มั่นใจว่าคุณจะสามารถเข้าถึงคุณลักษณะ และพื้นที่ที่ควบคุมเมื่อเข้าสู่ระบบ

เว็บไซต์นี้มีอุปกรณ์เครื่องมืออำนวยความสะดวก E-commerce คุกกี้(cookies ) นั้นมีความจำเป็นเพื่อให้มั่นใจว่าคำสั่งของคุณจะถูกจำในระหว่างหน้าเพื่อให้ Forbo สามารถดำเนินการได้อย่างถูกต้อง

ในบางครั้ง Forbo มีการสำรวจความคิดเห็นของผู้ใช้และแบบสอบถามที่จะได้รับการผลตอบรับและเข้าใจความต้องการของฐานผู้เข้าชมเว็บไซต์ Forbo ได้ถูกต้องมากขึ้น การสำรวจเหล่านี้อาจใช้คุกกี้(cookies) เพื่อให้จำสิ่งที่ได้ดำเนินการแล้วส่วนหนึ่งในการสำรวจหรือจัดหาผลลัพธ์ที่ถูกต้องหลังจากการเปลี่ยนหน้า

เมื่อมีการส่งข้อมูลผ่านแบบฟอร์ตัวอย่างเช่นที่พบในหน้าการติดต่อหรือรูปแบบการแสดงความคิดเห็น คุกกี้(cookies) อาจจะกำหนดให้จำรายละเอียดของผู้ใช้เพื่อการติดต่อในอนาคต

เพื่อที่จะสร้างประสบการณ์การใช้ที่ดีในเว็บไซต์นี้ Forbo จัดหาฟังก์ชันการทำงานในการตั้งค่าของผู้ใช้ให้เกิดความพึงพอใจ เพื่อที่จะจำการตั้งค่าตามความพึงใจนั้น Forbo ต้องตั้งค่าคุกกี้(cookies) เพื่อสามารถเรียกมันกลับมาอีกครั้ง

คุกกี้(cookies) ของบุคคลที่สาม
ในกรณีพิเศษบางกรณี Forbo ยังใช้คุกกี้(cookies) ที่จัดการโดยบุคคลที่สามที่เชื่อถือได้ กรุณาหาคุกกี้(cookies) บุคคลที่สามตามข้างล่างนี้ผู้ใช้อาจจะพบผ่านทางเว็บไซต์นี้

เว็บไซต์นี้ใช้ Google Analytics ซึ่งเป็นหนึ่งในเว็บที่แพร่หลายมากที่สุดและเชื่อถือโซลูชันการวิเคราะห์บนเว็บได้ มันจะช่วยให้ Forbo เข้าใจว่าเว็บไซต์มีการถูกใช้อย่างไร การปรับปรุงประสบการณ์ของผู้ใช้ให้ดีขึ้นได้อย่างไร คุกกี้(cookies) เหล่านี้อาจติดตามสิ่งต่างๆเช่นว่าระยะเวลาที่ผู้ใช้ใช้ในเว็บไซต์และหน้าที่ได้รับการเข้าเยี่ยมชมเพื่อให้เราสามารถดำเนินการต่อในการผลิตเนื้อหาที่น่าสนใจต่อไป

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้ (cookies) ของ Google Analytics โปรดดูหน้าเว็บ ที่เป็นทางการของ Google Analytics

เว็บไซต์นี้ใช้บริการ Investis เพื่อแสดงการข้อมูลแบ่งกัน

Forbo ยังใช้ปุ่ม สื่อสังคม (social media) และ หรือปลั๊กอินบนเว็บไซต์นี้ที่จะช่วยให้ผู้ใช้สามารถเชื่อมต่อกับเครือข่ายทางสังคมของพวกเขาในรูปแบบต่างๆ เว็บไซต์ สื่อสังคม (social media) รวมทั้ง Facebook และ Twitter จะตั้งค่าคุกกี้(cookies) ผ่านทางเว็บไซต์ Forbo สิ่งเหล่านี้อาจถูกนำมาใช้เพื่อเพิ่มรายละเอียดในเว็บไซต์ของตนหรือเพื่อนำไปสู่ข้อมูลที่พวกเขาถือเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของตน

ข้อมูลเพิ่มเติม
โดยทั่วไปจะถูกแนะนำให้ปล่อยการเปิดการใช้งานคุกกี้(cookies) เพื่อสร้างประสบการณ์การใช้งานที่ดี แต่ถ้าคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาอย่าลังเลที่จะติดต่อเรา: communications@forbo.com

สิงหาคม 2557