เลือกประเทศ

Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2

Forbo Websites

เลือกแผนก

ข้อความสงวนสิทธิ์ทางกฎหมาย


ข้อความสงวนสิทธิ์ทางกฎหมาย

การเปิดเผยข้อมูลภายใต้กฎหมายเยอรมัน
Forbo Siegling GmbH
Lilienthalstraße 6/8
DE-30179 Hannover
Germany
โทรศัพท์ +49 (0) 511 67 04 0
โทรสาร +49 (0) 511 67 04 305
อีเมล์ siegling@forbo.com

ข้อกำหนดการใช้งานและการละเว้นความรับผิด

ข้อมูลทั่วไป
การเข้าถึงและการใช้งานของต่อหน้าอินเทอร์เน็ต www.forbo.com («เว็บไซต์») ของ Forbo Holding Ltd (« Forbo ») จะถูกควบคุมโดยข้อกำหนดเหล่านี้ («เงื่อนไขการใช้งาน») Forbo ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการใช้งานได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบใด ๆล่วงหน้า

โดยการเข้าไปดูในเว็บไซต์นี้ («คุณ»หรือ«ผู้ใช้») ยอมรับเงื่อนไขในการใช้งาน

ข้อสงวนสิทธิ์ความรับผิด
เว็บไซต์นี้และเนื้อหา – สิ่งที่คุณอ่านหรือได้ยินหรือเห็นมันถูกจัดทำมาไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น Forbo มุ่งมั่นและทำให้มั่นใจว่าข้อมูลที่เผยแพร่บนเว็บไซต์เป็นเรื่องถูกต้องและทันสมัย แต่อย่างไรก็ตามมันไม่สามารถที่จะคาดคะเนหรือรับประกันใด ๆ สำหรับเว็บไซต์หรือเนื้อหา ซึ่งหมายความว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งการรับประกันในบางส่วนหรือทั้งหมดในเรื่องความรัดกุม ครบถ้วน ถูกต้องตามกฎหมาย ทันสมัย การใช้งานหรือความถูกต้องของข้อมูลข้อมูลใด ๆ ที่มีการเชื่อมโยงต่อไปนั้นเป็นการยกเว้น นอกจากนี้ Forbo ไม่ได้รับประกันว่าการเข้าถึงเว็บไซต์นี้จะไม่มีปัญหาหรือว่าการเข้าถึงของคุณจะไม่ถูกรบกวน

Forbo ไม่มีข้อผูกมัดใด ๆ ที่จะลบข้อมูลล้าสมัยจากเว็บไซต์หรือการปรับปรุงหรือแก้ไข Forbo ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงขยายหรืออื่น ๆ ใดเพื่อปรับเนื้อหาของเว็บไซต์ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

การยกเว้นการรับผิด
Forbo จะรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดกับคุณหรือบุคคลที่สามโดยหน่วยงานของ Forbo ที่เป็นผลมาจากความจงใจหรือความประพฤติไม่ดีโดยประมาทเลินเลออย่างร้ายแรงหรือเป็นผลมาจากการเจตนาหรือละเลยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง อย่างไรก็ตามการรับผิดชอบดังกล่าวก็จะอยู่ในขอบเขตของสิ่งที่เป็นไปตามข้อบังคับของกฎหมายที่บังคับใช้ ความรับผิดชอบต่อไป กล่าวคือความรับผิดใด ๆ สำหรับการดำเนินการอื่น ๆ นอกเหนือจากความจงใจหรือประพฤติตัวไม่เหมาะสมประมาทเลินเลออย่างร้ายแรงหรือละเลย หรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากการจากตัวแทน (ซึ่งรวมไปถึงผู้รับเหมาหรือลูกจ้าง)จะต้องได้รับการยกเว้นอย่างสมบูรณ์ การใช้งานใด ๆ ในเว็บไซต์ที่จะเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงของผู้ใช้เอง

ลิงค์ภายนอก
เว็บไซต์ Forbo อาจมีการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม Forbo ไม่ได้มีการควบคุม เนื้อหาหรือเว็บไซต์ของบุคคลที่สามและด้วยเหตุนี้จึงไม่มีการรับประกันใด ๆ ในเรื่องความถูกต้องตามกฎหมาย ความถูกต้อง การใช้งานความทันสมัยหรือความสมบูรณ์ของเนื้อหาหรือของเว็บไซต์ Forbo จะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาหรือเว็บไซต์ของบุคคลที่สามหรือเว็บไซต์ใด ๆ ที่ให้การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ Forbo หรือแสดงภายในกรอบเดียวกัน

โซเชียลบุ๊กมาร์ก (Social bookmarks)
โซเชียลบุ๊กมาร์ก(Social bookmarks) ที่ถูกระบุด้วยโลโก้นั้นถูกใช้ในเว็บไซต์ Forbo ผู้ใช้แพลตฟอร์มสื่อสังคม(social media)สามารถที่จะใช้ โซเชียลบุ๊กมาร์กsocial bookmark เหล่านี้วางการเชื่อมโยงของการเลือกเว็บไซต์ Forbo เข้าไปในโปรไฟล์เพื่อให้เพิ่มหรือจะแบ่งปันหน้าที่มีช่องทางการติดต่อ เมื่อใดก็ตามที่คุณคลิกโซเชียลบุ๊กมาร์ก(Social bookmarks) คุณจะส่งข้อมูลไปยังแพลตฟอร์ม สื่อสังคม (social media)ที่เกี่ยวข้อง บุคคลที่แบ่งปันข้อความหรือข้อมูลForbo โดยใช้ โซเชียลบุ๊กมาร์ก(Social bookmarks) ไม่ได้รับอนุญาตที่จะให้บอกว่าเป็นในนามของ Forbo หรือเป็นตัวแทน Forbo พวกเขาเผยแพร่มุมมองของและความคิดเห็นของตัวเองนอกจากนี้ยังมีบทบัญญัติที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขการใช้งานเกี่ยวกับการเชื่อมโยงภายนอกและยังนำไปใช้กับ โซเชียลบุ๊กมาร์ก(Social bookmarks) ด้วย

สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
เนื้อหาของเว็บไซต์นี้รวมไปถึง วิดีโอ ภาพและคำพูดเครื่องหมายการค้า โลโก้คำสั่ง โลโก้กราฟิกศิลปะ กราฟิกศิลปะ สำเนา ข่าวประชาสัมพันธ์ และข้อมูลอื่น ๆ ได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ที่ใช้บังคับและกฎหมายอื่น ๆ ที่มุ่งไปที่การคุ้มครองสิทธิทรัพย์สินทางปัญญา การทำซ้ำ การส่งต่อ หรือการใช้งานอื่นใดในส่วนหนึ่งหรือเนื้อหาทั้งหมดหรือรูปแบบของเว็บไซต์นี้ในกรณีที่ไม่มีความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Forbo Corporate Communications ก่อนนั้นเป็นสิ่งต้องห้าม การได้รับความยินยอมดังกล่าวที่ได้รับจาก Forbo อาจถูกเพิกถอนได้โดย Forbo ในเวลาใดก็ได้โดยที่ไม่ต้องกลายเป็น Forbo ต้องรับผิดชอบต่อการชดใช้ค่าเสียหายใด ๆ

ความเป็นส่วนตัวของข้อมูล
หาคุณตัดสินใจที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแสดงใน Forbo คุณจะต้องยอมรับว่าข้อมูลเหล่านี้จะถูกส่งต่อโดยไม่มีการเข้ารหัสก่อนและ Forbo มีสิทธิในการจัดเก็บและใช้ประโยชน์จากข้อมูลตามที่กล่าวไว้ในการปฏิบัติตามบทบัญญัติความเป็นส่วนตัวข้อมูลของForbo รายละเอียดข้อมูลที่จะป้องกันความเป็นส่วนตัวของคุณสามารถพบได้ของข้อมูลที่จัดไว้ให้ในการยีนยันประกาศข้อมูลส่วนตัว(Data Privacy Declaration)

การรักษาความปลอดภัยในการส่งข้อมูล
อินเตอร์เนตเป็นที่ต้องการของคนทั่วโลก โดยการใช้เว็บไซต์หรือโดยการสื่อสารกับเราผ่านทาง e-mail แบบฟอร์มการติดต่อหรือวิธีการอื่นๆ ที่คล้ายกัน คุณยินยอมที่จะมีการส่งที่ไม่ถูกเข้ารหัสของข้อมูลทั้งหมดที่คุณตั้งใจจะส่งไปยัง Forbo ข้อมูลใด ๆ ที่ส่งผ่านช่องทางเหล่านี้จะไม่เป็นความลับและไม่ปลอดภัย มันอาจจะสูญหายหรือถูกสกัดกั้นหรือแก้ไขโดยบุคคลที่สามและอาจเดินทางไปนอกประเทศ เนื่องจากการดำเนินงานการตั้งค่าของอินเทอร์เน็ตและระบบความเสี่ยงทุกหนทุกแห่งทุกการส่งข้อมูลที่เริ่มต้นจากคุณนั้นเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงของคุณเอง เงื่อนไขอื่น ๆ ที่ใช้เฉพาะในกรณีที่ Forbo ให้คุณเลือกสำหรับการส่งแบบเข้ารหัส โดยการติดต่อ Forbo อิเล็กทรอนิกส์ คุณอนุญาตให้ Forbo ติดต่อกับคุณด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์เช่นกัน

Forbo จะไม่รับผิดชอบใด ๆ กับคุณหรือคนอื่น ๆ สำหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นร่วมกับข้อความที่ส่งไปและกลับจาก Forbo ผ่านทาง e-mail หรือระบบการส่งข้อความอิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ

กฎหมายที่บังคับใช้
ข้อพิพาทใด ๆ และทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากร่วมกับการใช้งานของเว็บไซต์นี้จะถูกควบคุมโดยกฎหมายสวิสและจะถูกตัดสินโดยศาลที่ภูมิลำเนาของสำนักงานใหญ่ของ Forbo ในบาร์ (Baar) (สวิสเซอร์แลนด์) เท่านั้น อาจมีการแยกออกไปของข้อกำหนดกฎหมายข้อขัดแย้ง

สิงหาคม 2557

การประกาศใช้ความเป็นส่วนตัวของข้อมูล

บทนำ
ด้วยการประกาศใช้ความเป็นส่วนตัวของข้อมูลฉบับนี้ เรา Forbo Holding Ltd. ต้องการที่จะอธิบายวิธีที่เราจะจัดการกับข้อมูลส่วนบุคคลที่เราหรือบริษัทสาขาของเรา (”Forbo”) รวบรวม ใช้ และประมวลผลผ่านทางเว็บไซต์และหน้าย่อย (”เว็บไซต์”) ของเว็บไซต์ของ Forbo และสิทธิของคุณในฐานะเจ้าของข้.อมูล.

Forbo มุ่งมั่นที่จะทำให้ความเป็นส่วนตัวของข้อมูลและการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลมีมาตรฐานระดับสูง โดย Forbo จะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันข้อมูลที่เกี่ยวข้อง (โดยเฉพาะอย่างยิ่งกฎระเบียบด้านการคุ้มครองข้อมูลทั่วไปของสหภาพยุโรป “GDPR”). แม้ว่าโดยทั่วไปการใช้เว็บไซต์นี้เป็นไปได้ที่จะไม่ต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล แต่บริการบางอย่างบนเว็บไซต์นี้จะสามารถนำไปใช้ได้ก็ต่อเมื่อคุณเลือกที่จะแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลกับเราเท่านั้น.

Forboได้ใช้มาตรการด้านเทคนิคและด้านองค์กรจำนวนมากเพื่อให้แน่ใจว่ามีการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกประมวลผลผ่านทางเว็บไซต์นี้. อย่างไรก็ตาม การส่งข้อมูลผ่านเว็บอาจทำให้การป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไม่ปลอดภัยและไม่อาจมั่นใจได้

ข้อมูลที่ Forbo จะเก็บรวบรวม
Forbo อาจเก็บรวบรวมข้อมูลผู้ใช้ส่วนบุคคลทั่วไปได้หลายวิธี ตัวอย่างเช่น หากคุณเยี่ยมชมเว็บไซต์ สมัครสมาชิกบริการจดหมายข่าว หรือร่วมกับกิจกรรม บริการฟังก์ชั่นหรือแหล่งข้อมูลต่าง ๆ อื่นใดที่ Forbo มีให้บนเว็บไซต์ของบริษัท

ในขณะที่เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์นี้ เรียกว่าข้อมูลการใช้งาน เช่น ประเภทเบราว์เซอร์และเวอร์ชันที่ใช้ เว็บไซต์ที่เข้าถึงเว็บไซต์ของเรา วันที่และเวลาในการเข้าถึง ที่อยู่โปรโตคอลอินเทอร์เน็ต (ซึ่งจะไม่อนุญาตให้เปิดเผยชื่อของบุคคลทั่วไป) และผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตของระบบที่กำลังเข้าถึง จะถูกเก็บรวบรวม Forbo ใช้ข้อมูลนี้เฉพาะเพื่อส่งมอบเนื้อหาของเว็บไซต์ของเราอย่างถูกต้อง เพิ่มประสิทธิภาพเนื้อหาของเว็บไซต์ของเรา ตลอดจนการโฆษณา เพื่อให้แน่ใจว่าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีเว็บไซต์ของบริษัทมีศักยภาพในระยะยาว และเพื่อให้ข้อมูลแก่เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจตามกฎหมายที่จำเป็นสำหรับการดำเนินคดีทางอาญาในกรณีที่มีการโจมตีทางไซเบอร์ Forbo จะไม่ใช้ข้อมูลเพื่อวาดข้อสรุปใด ๆ เกี่ยวกับเจ้าของข้อมูล ข้อมูลที่มีอยู่ในไฟล์บันทึกของเซิร์ฟเวอร์จะถูกเก็บไว้แยกต่างหากจากข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่จัดทำโดยเจ้าของข้อมูล

ข้อมูลเพิ่มเติม เช่น ชื่อ ที่อยู่อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ หรือข้อมูลส่วนบุคคลอื่นใดจะถูกเก็บรวบรวมเฉพาะกรณีที่คุณแบ่งปันข้อมูลดังกล่าวกับ Forbo โดยสมัครใจ

บริการสมัครสมาชิกและแบบฟอร์มติดต่อ
ในเว็บไซต์นี้ผู้ใช้จะได้รับโอกาสในการสมัครรับจดหมายข่าวและสิ่งตีพิมพ์อื่น ๆ ของ Forbo เพื่อติดต่อเราผ่านแบบฟอร์มติดต่อและสั่งซื้อบริการจาก Forbo คุณสามารถดูจากรูปแบบการป้อนข้อมูลที่เกี่ยวข้องว่าข้อมูลส่วนบุคคลใดถูกส่งไป นอกเหนือจากข้อมูลนี้แล้วเรายังจัดเก็บที่อยู่ IP ของระบบคอมพิวเตอร์ที่ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตกำหนดให้และถูกใช้โดยเจ้าของข้อมูลในขณะที่ลงทะเบียน ตลอดจนวันที่และเวลาของการลงทะเบียน เพื่อป้องกันเราต่อการนำไปใช้ในทางผิดที่อาจเกิดขึ้น. ถ้าหากบันทึกไว้ในแบบฟอร์ม เราสามารถรวบรวมข้อมูลการใช้กับข้อมูลที่ได้รับโอนแล้ว เพื่อกำหนดความต้องการของท่าน

ข้อมูลส่วนตัวที่เก็บไว้อย่างนี้ได้ใช้เพื่อส่งต่อให้ Forbo เช่นเพื่อได้ส่งจดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์ (Newsletter) หรือสิ่งตีพิมพ์อย่างอื่นๆ ซึ่งท่านได้ลงทะเบียนรับ เพื่อตอบคำถามหรือจัดการออร์เดอร์ นอกจากนี้เราได้ใช้ข้อมูลเพื่อติดต่อกับท่านเรื่องผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจให้ท่านรับทราบ
คุณอาจยุติการสมัครรับข่าวสารและถอนความยินยอมของคุณออกจากการประมวลผลข้อมูลเมื่อใดก็ได้ คุณอาจใช้ลิงก์เชื่อมโยงนี้ที่พบได้ในจดหมายข่าวแต่ละฉบับหรือคุณสามารถยกเลิกรับข่าวสารเมื่อใดก็ได้โดยส่งอีเมลถึงเราที่ siegling.th@forbo.com

คุกกี้
เพื่อให้สามารถนำเสนอบริการของ Forbo แก่คุณ Forbo จึงใช้คุกกี้บนเว็บไซต์นี้

คุณมีตัวเลือกในการป้องกันไม่มีการจัดเก็บหรือติดตั้งคุกกี้โดยปรับการตั้งค่าเบราว์เซอร์ของคุณตามสมควร นอกจากนี้อาจลบคุกกี้ที่กำหนดค่าไว้แล้วเมื่อใดก็ได้ผ่านทางเบราว์เซอร์ของคุณหรือโปรแกรมซอฟต์แวร์อื่น ๆ วิธีนี้เป็นไปได้ในเบราว์เซอร์ยอดนิยมทั้งหมด อย่างไรก็ตาม Forbo เน้นย้ำว่ากรณีนี้คุณอาจไม่สามารถใช้งานฟังก์ชั่นบนเว็บไซต์นี้ได้อย่างเต็มรูปแบบ ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้สามารถหาอ่านได้ในคู่มือเกี่ยวกับคุกกี้ด้านล่าง

พื้นฐานทางกฎหมายสำหรับการประมวลผล
เพื่อวัตถุประสงค์ของและในส่วนของ GDPR (ที่สามารถใช้ได้) เราต้องการระบุถึงพื้นฐานทางกฎหมายที่เราใช้ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของเรา การประมวลผลส่วนใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ของเราขึ้นอยู่กับข้อ 6(1)(f) GDPR เนื่องจากการประมวลผลเป็นสิ่งที่จำเป็นเพื่อประโยชน์ในการแสวงหาผลประโยชน์ที่ถูกต้องตามกฎหมายของ Forbo หรือโดยบุคคลที่สาม ยกเว้นกรณีที่ผลประโยชน์นั้นถูกลบล้างโดยผลประโยชน์หรือสิทธิขั้นพื้นฐานและเสรีภาพของเจ้าของข้อมูลที่ต้องการการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล ข้อ 6(1)(a) GDPR ทำหน้าที่เป็นพื้นฐานทางกฎหมายสำหรับการประมวลผลการปฏิบัติงานซึ่งเราได้รับความยินยอมสำหรับวัตถุประสงค์ในการประมวลผลที่เจาะจง หากการประมวลผลข้อมูลมีความจำเป็นต่อการปฏิบัติงานในสัญญาในกรณีที่คุณเป็นฝ่ายหนึ่ง ตัวอย่างเช่น เมื่อประมวลผลการปฏิบัติการมีความจำเป็นสำหรับจัดหาสินค้าหรือเพื่อจัดหาบริการอื่นใด การประมวลผลนั้นยึดตามข้อ 6(1)(b) GDPR แบบเดียวกันนี้ใช้กับการประมวลผลการปฏิบัติงานดังกล่าวซึ่งมีความจำเป็นเพื่อดำเนินมาตรการก่อนทำสัญญา ตัวอย่างเช่น ในกรณีที่มีข้อสงสัยเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์หรือบริการของเรา หาก Forbo อยู่ภายใต้ภาระผูกพันทางกฎหมายที่กำหนดให้ต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล เช่น การปฏิบัติตามภาระหน้าที่ด้านภาษีหรือตอบคำถามเจ้าหน้าที่ของรัฐ การประมวลผลจะยึดตามข้อ 6(1)(c) GDPR

การแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคล
เราจะไม่โอน ขาย หรือแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลที่รวบรวมได้แก่บุคคลที่สาม ยกเว้นว่าเราได้แจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับการโอน การขาย หรือการแลกเปลี่ยนดังกล่าว และคุณได้ให้ความยินยอมอย่างชัดแจ้งของคุณ อย่างไรก็ตามในขอบเขตที่กำหนดไว้ด้านล่าง Forbo สงวนสิทธิ์ในการแบ่งปันข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้กับบุคคลที่สาม: (i) การแบ่งปันกับบริษัทในเครือหรือบริษัทที่ได้รับการควบคุม ตลอดจนผู้รับเหมาช่วงซึ่งอยู่ภายใต้การประกาศใช้ความเป็นส่วนตัวของข้อมูลฉบับนี้หรือผู้ปฏิบัติตามหลักการที่มีการปกป้องเช่นเดียวกับการประกาศใช้ความเป็นส่วนตัวของข้อมูลฉบับนี้เป็นอย่างน้อย (ii) การแบ่งปันกับผู้ให้บริการที่ดูแลเว็บไซต์หรือให้บริการอื่น ๆ เช่น ตรวจสอบการเข้าชมเว็บหรือการรวบรวมการวิเคราะห์ทางสถิติ (iii) สำหรับการปกป้อง Forbo และบุคคลที่สาม ข้อมูลที่เก็บรวบรวมไว้อาจถูกแบ่งปันกับบุคคลที่สามถ้าจำเป็นต้องใช้กฎหมายอาณัติที่เกี่ยวข้อง หรือหากการแบ่งปันดังกล่าวจำเป็นต่อการบังคับใช้ข้อกำหนดในการใช้บริการหรือเพื่อปกป้องสิทธิของ Forbo หรือของบุคคลที่สาม

ในกรณีดังกล่าว ข้อมูลของคุณอาจถูกโอนไปยังประเทศนอกประเทศสวิตเซอร์แลนด์หรือเขตเศรษฐกิจยุโรป ("EEA") ข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกถ่ายโอนนอก EEA บนพื้นฐานของแถลงการณ์ว่าด้วยความเพียงพอหรือมาตรการป้องกันอื่น ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหัวข้อการปกป้องข้อมูลที่เป็นมาตรฐานซึ่งเห็นชอบโดยคณะกรรมาธิการยุโรป

โปรดติดต่อเราหากคุณต้องการขอสำเนาของมาตรการป้องกันเฉพาะที่ใช้เพื่อส่งออกข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ (ข้อ 13(1)(f) GDPR)

ข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกจัดเก็บไว้นานแค่ไหน
เราจะประมวลผลและจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลนานที่สุดเท่าที่จำเป็นเท่านั้น เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการรวมรวมข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว แต่จะไม่เก็บรักษาไว้นานเกินกว่าที่บทบัญญัติของการเก็บรักษาข้อมูลที่บังคับใช้กำหนดไว้ และเราจะลบข้อมูลส่วนบุคคลออกหลังจากนั้นเป็นประจำ

ฉันมีสิทธิใดบ้างในฐานะเจ้าของข้อมูล
เจ้าของข้อมูลแต่ละคนมีสิทธิที่จะเข้าถึงตามข้อ 15 GDPR สิทธิในการตรวจสอบแก้ไขตามข้อ 16 GDPR สิทธิในการลบออกตามข้อ 17 GDPR สิทธิในการจำกัดการประมวลผลตามข้อ 18 GDPR สิทธิในการคัดค้านตามข้อ 21 GDPR และหากกระทำได้ - สิทธิในการพกพาข้อมูลตามข้อ20 GDPR นอกจากนี้ยังมีสิทธิยื่นคำร้องกับผู้มีอำนาจควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสมตาม 77 GDPR หากกระทำได้สำหรับคุณ

คุณสามารถถอนความยินยอมที่ให้เราในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเวลาใดก็ได้ ซึ่งใช้กับการถอนคำประกาศยินยอมที่เราได้ทำไว้ก่อนที่ GDPR จะเข้ามาบังคับใช้ กล่าวคือ ก่อน 25 พฤษภาคม 2018 การถอนดังกล่าว อย่างไรก็ดี จะไม่กระทบต่อการประมวลผลข้อมูลที่ถูกดำเนินการไปแล้วก่อนที่คุณจะถอนความยินยอม

Google Analytics
เว็บไซต์นี้ใช้ Google Analytics และบริการวิเคราะห์เว็บที่ปฏิบัติการโดย Google Inc. เลขที่ 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, United States (“Google”) การวิเคราะห์เว็บคือ การรวบรวม การเก็บรวม และการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้เข้าชมเว็บไซต์ บริการวิเคราะห์เว็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเว็บไซต์ว่าบุคคลดังกล่าวมาจากไหน (เรียกว่า ผู้แนะนำ) หน้าย่อยใดที่มีการเข้าชมแล้ว หรือความบ่อยถี่และระยะเวลาที่หน้าย่อยมีการรับชม การวิเคราะห์เว็บส่วนใหญ่จะใช้สำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพเว็บไซต์และเพื่อดำเนินการวิเคราะห์ต้นทุน - ประโยชน์ของการโฆษณาทางอินเทอร์เน็ต

สำหรับการวิเคราะห์เว็บผ่าน Google Analytics ตัวควบคุมจะใช้แอปพลิเคชัน "_gat _anonymizeIp" โดยการใช้แอปพลิเคชันนี้ ที่อยู่ IP ของการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของเจ้าของข้อมูลจะถูกย่อโดย Google และไม่ระบุชื่อเมื่อเข้าถึงเว็บไซต์ของเราจากรัฐสมาชิกสหภาพยุโรปหรือรัฐภาคีอื่นในข้อตกลงเขตเศรษฐกิจยุโรป

วัตถุประสงค์ของ Google Analytics คือการวิเคราะห์การเข้าชมเว็บไซต์ของเรา Google ใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาได้เพื่อประเมินการใช้งานเว็บไซต์ของเรา และเพื่อให้รายงานออนไลน์ซึ่งแสดงกิจกรรมบนเว็บไซต์ของเรา และเพื่อให้บริการอื่น ๆ เกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์อินเทอร์เน็ตของเราสำหรับเรา

Google Analytics จะวางคุกกี้ในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของเจ้าของข้อมูล ด้วยการตั้งค่าคุกกี้ Google จึงสามารถวิเคราะห์การใช้งานเว็บไซต์ของเราได้ ด้วยการเรียกดูหนึ่งในหน้าของเว็บไซต์นี้ เว็บเบราเซอร์บนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของเจ้าของข้อมูลจะส่งข้อมูลโดยอัตโนมัติผ่านทางส่วนประกอบของ Google Analytics เพื่อวัตถุประสงค์ในการโฆษณาออนไลน์และการชำระบัญชีค่าคอมมิชชั่นให้กับ Google ในระหว่างขั้นตอนทางเทคนิคนี้ องค์กร Google ได้รับความรู้เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ที่อยู่ IP ของเจ้าของข้อมูล ซึ่งทำหน้าที่ให้ Google เข้าใจถึงต้นกำเนิดของผู้เข้าชมและจำนวนคลิก และสร้างการชำระบัญชีค่าคอมมิชชั่นในภายหลัง

คุกกี้จะถูกใช้เพื่อจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล เช่น เวลาการเข้าถึง สถานที่ที่ได้รับการเข้าถึง และความถี่ของผู้เข้าชมเว็บไซต์ของเราโดยเจ้าของข้อมูล โดยแต่ละครั้งที่มีการเข้าชมไซต์อินเทอร์เน็ตของเรา ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว รวมถึงที่อยู่ IP ของการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตซึ่งใช้โดยเจ้าของข้อมูล จะถูกส่งไปยัง Google ในสหรัฐอเมริกา ข้อมูลส่วนบุคคลนี้จะจัดเก็บโดย Google ในประเทศสหรัฐอเมริกา Google อาจส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวผ่านขั้นตอนทางเทคนิคไปยังบุคคลที่สาม

เจ้าของข้อมูลอาจป้องกันการตั้งค่าคุกกี้ผ่านทางเว็บไซต์ของเราได้ตลอดเวลาดังที่ระบุด้านบน โดยปรับเปลี่ยนเว็บเบราเซอร์ที่ใช้ให้เหมาะสมและทำให้การตั้งค่าคุกกี้เป็นไปอย่างถาวร การปรับเปลี่ยนเว็บเบราเซอร์ที่ใช้ดังกล่าวจะป้องกันไม่ให้ Google Analytics ตั้งค่าคุกกี้ในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของเจ้าของข้อมูลอีกด้วย นอกจากนี้อาจลบคุกกี้ที่กำหนดค่าไว้แล้วเมื่อใดก็ได้ผ่านทางเว็บเบราว์เซอร์ของคุณหรือโปรแกรมซอฟต์แวร์อื่น ๆ

นอกจากนี้ เจ้าของข้อมูลมีความเป็นไปได้ที่จะคัดค้านการรวบรวมข้อมูลที่สร้างขึ้นโดย Google Analytics ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานเว็บไซต์นี้ตลอดจนการประมวลผลข้อมูลนี้โดย Google สำหรับวัตถุประสงค์นี้ เจ้าของข้อมูลต้องดาวน์โหลด Add-on ของเบราเซอร์ใต้ลิงก์ https://tools.google.com/dlpage/gaoptout และติดตั้งมัน Add-on ของเบราเซอร์นี้บอก Google Analytics ผ่าน JavaScript ว่าข้อมูลใด ๆ กี่ยวกับการเข้าชมหน้าเว็บอินเทอร์เน็ตที่อาจไม่สามารถส่งไปยัง Google Analytics ได้ การติดตั้งโปรแกรม Add-on ของเบราเซอร์ถือเป็นการคัดค้านจาก Google หากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของเจ้าของข้อมูลถูกลบ จัดรูปแบบ หรือติดตั้งใหม่หลังจากนั้น เจ้าของข้อมูลต้องติดตั้ง Add-on ของเบราว์เซอร์ใหม่อีกครั้งเพื่อปิดใช้งาน Google Analytics

ข้อมูลเพิ่มเติมและบทบัญญัติด้านการปกป้องข้อมูลที่เกี่ยวข้องของ Google อาจถูกเรียกค้นได้ภายใต้ https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ และภายใต้ http://www.google.com/analytics/terms/us.html Google Analytics จะอธิบายเพิ่มเติมภายใต้ลิงก์ต่อไปนี้https://www.google.com/analytics/

โซเชียลบุ๊กมาร์ก
โซเชียลบุ๊กมาร์กที่ถูกระบุด้วยโลโก้ที่เกี่ยวข้องถูกนำมาใช้บนเว็บไซต์นี้ ผู้ใช้แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียบางแพลตฟอร์มสามารถใช้โซเชียลบุ๊กมาร์กเหล่านี้เพื่อวางลิงก์ของไซต์ Forbo ที่เลือกลงในโปรไฟล์ เพื่อทำเครื่องหมายหรือแบ่งปันหน้าเว็บที่เกี่ยวข้องกับรายชื่อติดต่อ เมื่อใดก็ตามที่คุณคลิกโซเชียลบุ๊กมาร์ก ถือว่าคุณกำลังส่งข้อมูลระบุตัวตนไปยังแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์ที่เกี่ยวข้อง หากคุณไม่ต้องการกระทำดังกล่าว คุณไม่ควรเปิดใช้งานโซเชียลบุ๊กมาร์ก หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูลหรือการประมวลผลและการใช้งานแพลตฟอร์มเดิมของโซเชียลมีเดีย โปรดดูที่นโยบายด้านความเป็นส่วนตัวของข้อมูลของแต่ละแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย

มาตรการรักษาความปลอดภัย
โดยคำนึงถึงความทันสมัย ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการและลักษณะ ขอบเขต บริบท และวัตถุประสงค์ของการประมวลผล ตลอดจนความเสี่ยงในการเปลี่ยนแปลงความเป็นไปได้และความรุนแรงของสิทธิและเสรีภาพของแต่ละบุคคล เราพยายามอย่างเหมาะสมเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลจากการทำลายโดยอุบัติเหตุและผิดกฎหมายและการสูญเสีย เราพยายามที่จะตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลถูกนำไปใช้ในลักษณะที่เหมาะสม เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้อื่นเข้าถึง ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต เราใช้การรวมกันของกระบวนการ เทคโนโลยี และการควบคุมความปลอดภัยทางกายภาพเพื่อช่วยปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลจากการเข้าถึง การใช้ หรือการเปิดเผยข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต

นอกจากนี้ การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลจะจำกัดเฉพาะพนักงาน ผู้รับเหมา และตัวแทนที่จำเป็นต้องรู้ข้อมูลดังกล่าว เพื่อปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายและพัฒนาหรือปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของเรา

การแก้ไขเอกสารการประกาศใช้ความเป็นส่วนตัวของข้อมูลฉบับนี้
Forbo ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเอกสารการประกาศใช้ความเป็นส่วนตัวของข้อมูลฉบับนี้ทุกเวลา Forbo ขอแนะนำให้คุณทบทวนการประกาศใช้ความเป็นส่วนตัวของข้อมูลฉบับนี้เป็นระยะ ๆ เพื่อที่คุณจะได้ทราบถึงแนวทางล่าสุดของ Forbo ในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เมื่อคุณเยี่ยมชมเว็บไซต์นี้ คุณรับทราบว่าเป็นความรับผิดชอบของคุณในการทบทวนการประกาศใช้ความเป็นส่วนตัวของข้อมูลนี้เป็นระยะ ๆ และเพื่อหาข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้น

กฎหมายที่บังคับใช้
ข้อพิพาทใด ๆ และทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากหรือร่วมกับการใช้งานเว็บไซต์นี้ จะอยู่ภายใต้กฎหมายของสวิสและจะตัดสินโดยศาลเท่านั้นที่สำนักงานใหญ่ของ Forbo ใน Baar ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ขึ้นอยู่กับข้อยกเว้นของตัวบทกฎหมายที่ขัดแย้งกัน

ติดต่อเรา
หากคุณมีข้อสงสัยที่เกี่ยวกับการประกาศใช้ความเป็นส่วนตัวของข้อมูลฉบับนี้หรือที่เกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลภายใน Forbo โปรดอย่าลังเลที่จะติดต่อเราได้ตลอดเวลาตามที่อยู่ด้านล่างนี้

Forbo Siegling (Thailand) Co.,Ltd.
777/27 Soi Project TIP6
Bang Pla , Bang Plee,
Samuthprakarn 10540
โทรศัพท์: +66 2 130-0286
อีเมล: dataprivacy@forbo.com

มิถุนายน 2020

หลักเกณฑ์เกี่ยวกับคุกกี้

คุกกี้ (cookies) คืออะไร
เป็นเรื่องธรรมดาที่เว็บไซต์มืออาชีพเกือบทั้งหมดรวมไปถึงเว็บไซต์ Forbo นี้ก็ใช้คุกกี้ (cookies) คุกกี้ (cookies) เป็นไฟล์ขนาดเล็กที่ถูกดาวน์โหลดไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณเพื่อปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานของคุณ เอกสารนี้อธิบายข้อมูลที่รวบรวม วิธีที่ใช้และทำไมมันจึงเป็นสิ่งจำเป็นที่บางครั้งจะเก็บ คุกกี้ (cookies) เหล่านี้ และวิธีที่คุณสามารถป้องกัน คุกกี้ (cookies) เหล่านี้จากการถูกเก็บไว้อย่างไร อย่างไรก็ตามเรื่องนี้อาจจะลดหรือ 'ทำลาย' องค์ประกอบบางอย่างของการทำงานของเว็บไซต์

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมทั่วไปเกี่ยวกับคุกกี้ (cookies) ดูได้ในบทความของวิกิพีเดีย เอชทีทีพีคุกกี้ .

ในลักษณะเดียวกับคุกกี้ Forbo ยังใช้เทคโนโลยีอื่น ๆ ที่คล้ายกับคุกกี้ในแง่ของการทำงานและวัตถุประสงค์ เทคโนโลยีดังกล่าวได้รับการรวมอยู่เมื่อใดก็ตามที่เราอ้างถึงคุกกี้ในหัวข้อต่อไปนี้

วิธีที่ Forbo ใช้คุกกี้
Forbo ใช้คุกกี้ด้วยเหตุผลหลายประการซึ่งอธิบายไว้โดยละเอียดที่นี่ คุกกี้บางตัวมีความจำเป็นอย่างยิ่งเพื่อให้แน่ใจในฟังก์ชันและประสิทธิภาพของเว็บไซต์ คุกกี้อื่น ๆ ใช้สำหรับการวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้ใช้โดยไม่ระบุตัวตน ในขณะที่คุกกี้อื่น ๆ มีขึ้นเพื่อให้แน่ใจว่าเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับคุณจะได้รับการแสดง หากคุณไม่แน่ใจว่าคุณต้องการคุกกี้บางตัวหรือไม่ เราขอแนะนำให้คุณยอมรับคุกกี้ทั้งหมด เพราะจะทำให้ผู้ใช้ได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุด

การปิดการใช้งานคุกกี้
คุณสามารถป้องกันการจัดเก็บคุกกี้อัตโนมัติโดยระบุสิ่งนี้ในแบนเนอร์คุกกี้หรือโดยการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าเบราว์เซอร์ของคุณ อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่าคุกกี้มีอิทธิพลต่อการทำงานของเว็บไซต์นี้และเว็บไซต์อื่น ๆ อีกมาก โดยการปิดใช้งานคุกกี้หมายความว่าคุณกำลังปิดฟังก์ชันและบริการบางอย่างของเว็บไซต์นี้ เราขอแนะนำคุณว่าอย่าปิดการใช้งานคุกกี้

คุกกี้จาก Forbo
ตารางต่อไปนี้ประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับเทคโนโลยีการติดตามและการตลาดทั้งหมดที่ใช้ในเว็บไซต์และ/หรือแอปพลิเคชันของเรา รวมถึงผู้ให้บริการ ในฐานะผู้ดำเนินการที่เกี่ยวข้อง – ตราบเท่าที่ข้อเสนอของพวกเขาถูกรวมไว้ในเว็บไซต์ Forbo – ยังใช้และเปลี่ยนคุกกี้ในระดับหนึ่ง ข้อมูลต่อไปนี้ไม่ได้ระบุคุกกี้แต่ละรายการ แต่อธิบายเทคโนโลยีและแอปพลิเคชันซึ่งบางส่วนใช้คุกกี้หลายตัว หากคุณต้องการข้อมูลเกี่ยวกับคุกกี้แต่ละตัวที่ใช้ โปรดส่งคำถามของคุณมาทางอีเมลที่ dataprivacy@forbo.com

คุกกี้ที่สำคัญ
มีความจำเป็นทางเทคนิคเพื่อให้คุณสามารถไปยังส่วนต่าง ๆ ของเว็บไซต์และใช้ฟังก์ชันต่าง ๆ ได้ เช่น เพื่อตั้งค่าความเป็นส่วนตัวของข้อมูลหรือกรอกแบบฟอร์ม หากไม่มีคุกกี้เหล่านี้ บริการที่คุณร้องขอจากเว็บไซต์จะไม่สามารถให้บริการได้อย่างเหมาะสม คุกกี้ที่จำเป็นยังถูกใช้โดยที่คุณไม่ได้ให้ความยินยอมอย่างชัดแจ้ง ตราบเท่าที่คุกกี้ที่จำเป็นประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล คุณมีสิทธิ์คัดค้านตามคำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลของข้อมูล

คุกกี้สถิติ
เก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์ เช่น หน้าใดที่มีการเข้าเยี่ยมชมบ่อยที่สุดและวิธีที่ผู้เยี่ยมชมย้ายไปบนเว็บไซต์ สิ่งเหล่านี้ช่วยเราปรับปรุงความเป็นมิตรต่อผู้ใช้และทำให้ประสบการณ์การใช้งานของเว็บไซต์ดีขึ้น ข้อมูลที่รวบรวมได้อาจเป็น: อินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์และระบบปฏิบัติการที่ใช้ ชื่อโดเมนของเว็บไซต์ที่คุณมา จำนวนการเข้าชม ระยะเวลาเฉลี่ยของเซสชัน หน้าเรียกขึ้นมา

คุกกี้การตลาด
ใช้เพื่อแสดงโฆษณาบนเว็บไซต์ของบุคคลที่สามที่มีความเกี่ยวข้องและน่าสนใจมากกว่าสำหรับคุณ นอกจากนี้ยังใช้เพื่อจำกัดความถี่ในการปรากฏของโฆษณาและเพื่อวัดและควบคุมประสิทธิภาพของแคมเปญโฆษณา

คุกกี้ที่สำคัญ

คุกกี้การทำงานโอเปอเรเตอร์ความถูกต้อง
ASP.NET_SessionIdคุกกี้นี้จัดเก็บข้อมูลระหว่างเซสชันของคุณ ยกตัวอย่าง คุกกี้จะจดจำการเลือกที่คุณทำหรือไซต์ที่คุณเคยเข้าชมก่อนหน้านี้Forboการประชุม
ARRAffinityARRAffinity คือคุกกี้ที่ใช้ในการกำหนดไคลเอนต์ให้กับอินสแตนซ์ของเว็บแอป Azure ยกตัวอย่าง หากแอปถูกปรับขนาดที่ 10 และผู้ใช้เข้าถึงแอปผ่านเบราว์เซอร์ ARRAffinity จะช่วยนำผู้ใช้กลับไปที่อินสแตนซ์ของแอปเดิม แทนที่จะได้รับอินสแตนซ์แบบสุ่มทุกครั้ง Forboการประชุม
defaultsiteคุกกี้นี้เก็บหน้าเริ่มต้นล่าสุดForbo4 เดือน
Cookie Acceptedคุกกี้นี้ใช้เพื่อจัดเก็บการตั้งค่าคุกกี้ของคุณ Forbo11 เดือน
fonts.netไซต์นี้ใช้แบบอักษรจาก fonts.com หรือ fast.fonts.net สำหรับการแสดงแบบอักษรที่เหมือนกัน เมื่อไซต์นี้ถูกเรียกใช้ เบราว์เซอร์ของคุณจะโหลดแบบอักษรของเว็บที่จำเป็นลงในแคชของเบราว์เซอร์เพื่อจุดประสงค์นี้เบราว์เซอร์ของคุณจะเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ของ fonts.com ซึ่ง fonts.com อาจบันทึกการเข้าถึงนี้ด้วย นั่นหมายความว่าที่อยู่ IP ของคุณเชื่อมต่อกับเว็บไซต์ของเราใน fonts.com แบบอักษรของเว็บเหล่านี้ใช้เพื่อการนำเสนอที่สม่ำเสมอและน่าดึงดูดใจหากเบราว์เซอร์ของคุณไม่รองรับแบบอักษรเว็บ แบบอักษรมาตรฐานของคอมพิวเตอร์ของคุณจะถูกนำมาใช้fonts.netการประชุม
Google APIคุกกี้นี้รองรับแบบฟอร์มโดยทาง Google Captcha Google Captcha ช่วยลดการใช้แบบฟอร์ม Forbo Online ในทางที่ผิดGoogle Inc.17 ปี
YouTubeForbo ใช้ Youtube เป็นเครื่องเล่นวิดีโอ ซึ่งให้บริการภายใต้หมวดหมู่ "จำเป็น" ในโหมดความเป็นส่วนตัวของข้อมูลที่ขยาย โหมดความเป็นส่วนตัวของข้อมูลแบบขยายสำหรับโปรแกรมเล่น YouTube แบบฝังจะป้องกันไม่ให้ประสบการณ์การท่องเว็บของผู้ชมบน YouTube ได้รับผลกระทบเมื่อมีการแสดงเนื้อหา YouTube ที่ฝังไว้ นั่นหมายความว่า การเล่นซ้ำของวิดีโอในโหมดความเป็นส่วนตัวของข้อมูลแบบขยายของโปรแกรมเล่นแบบฝังตัวจะไม่ถูกนำมาใช้เพื่อปรับแต่งการท่องเว็บบน YouTube ในแบบของคุณ ทั้งในโหมดความเป็นส่วนตัวของข้อมูลแบบขยายของโปรแกรมเล่นแบบฝังตัว หรือในการใช้งาน YouTube ในภายหลังเมื่อมีการระบุตัวบ่งชี้ในวิดีโอว่าการเล่นซ้ำอยู่ในโหมดความเป็นส่วนตัวของข้อมูลที่ขยายเวลาของโปรแกรมเล่นแบบฝัง การบ่งชี้เหล่านี้จะไม่ถูกปรับให้เป็นส่วนตัวด้วย นอกจากนั้น การเล่นซ้ำของวิดีโอในโหมดความเป็นส่วนตัวของข้อมูลแบบขยายของโปรแกรมเล่นแบบฝังจะไม่ถูกนำมาใช้เพื่อปรับแต่งโฆษณาที่แสดงต่อผู้ใช้ภายนอกเว็บไซต์หรือแอปของเขาGoogle Inc.17 ปี
VimeoForbo ใช้ Vimeo เป็นเครื่องเล่นวิดีโอ ซึ่งมีให้ในหมวดหมู่ "จำเป็น" การตั้งค่าจะถูกจัดเก็บไว้เป็นหลักซึ่งเกี่ยวข้องกับการเล่นซ้ำของวิดีโอ และยังคงใช้ได้หากวิดีโอถูกเล่นอีกครั้งหรือหากวิดีโออื่นถูกเลือก นอกจากนี้ ข้อมูลยังสามารถเก็บรวบรวมเกี่ยวกับกิจกรรมบนเว็บไซต์ที่ฝังวิดีโอ Vimeo Vimeo LLC2 ปี
Google StaticGstatic.com ใช้สำหรับการโหลดเนื้อหาจากเครือข่ายการส่งเนื้อหา (”CDN”) CDN ใช้เพื่ออัปโหลดเนื้อหาของเว็บไซต์ไปยังเซิร์ฟเวอร์ที่โดเมน Gstatic สามารถเข้าถึงได้ในภายหลัง Gstatic ยังใช้เพื่อเก็บข้อมูลคงที่เช่น JSlibraries, Stylesheets เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีโดเมนชื่อ http://connectivity.gstatic.com/ ซึ่ง Chrome และอุปกรณ์ Android ใช้เพื่อตรวจสอบการเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตGoogle Inc.การประชุม
ggpht.comForbo ใช้บริการ Google Mapping สำหรับการแสดงภาพแผนที่ในข้อมูลติดต่อและในไดเรกทอรีของตัวแทนจำหน่ายinvestis.comการประชุม
investis.comในจุดต่าง ๆ เราได้รวมแผนภูมิหุ้นแบบอินเทอร์แอคทีฟจาก Investis ซึ่งสนับสนุนราคาหุ้นปัจจุบันของ Forbo และตัวชี้วัดเพิ่มเติมสำหรับหุ้น Forbo Forboการประชุม
eqs.comEQS เป็นบริการของบุคคลที่สามที่ Forbo ใช้ในด้านนักลงทุนสัมพันธ์และการส่งข่าวประชาสัมพันธ์และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตลาดหลักทรัพย์EQS Group-


คุกกี้สถิติ

คุกกี้การทำงานโอเปอเรเตอร์ความถูกต้อง
Google Tag Managerเครื่องจัดการแท็กเป็นเครื่องมือจาก Google ซึ่งช่วยให้บริษัทต่างๆ สามารถเพิ่มและอัปเดตแท็กเว็บไซต์ ซึ่งรวมถึงการติดตามการแปลง การวิเคราะห์เว็บไซต์ และรีมาร์เก็ตติ้ง โดยไม่ต้องประมวลผลโค้ดของเว็บไซต์ Google Inc.3 เดือน
Google AnalyticsGoogle Analytics เป็นแพลตฟอร์มการวิเคราะห์ที่ใช้ในการติดตามจำนวนและประเภทของการเข้าชมเว็บไซต์และหน้าเว็บของเรา ตลอดจนการเข้าถึงแอปพลิเคชันมือถือ หน้าจอและรูปแบบการใช้งาน โดยวิธีนี้ เราจึงมั่นใจได้ว่าทุกส่วนของเว็บไซต์และแอปพลิเคชันมือถือของเราทำงานได้อย่างถูกต้อง เทคโนโลยีเหล่านี้ใช้เพื่อให้ข้อมูลที่ไม่เปิดเผยตัวและเป็นข้อมูลรวมสำหรับการโต้ตอบของเว็บไซต์และผู้ใช้มือถือกับเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันมือถือของเรา Google Inc.1 ปี
HotjarHotjar สร้างแผนภูมิความร้อน บันทึกผู้เข้าชม ช่องทางการแปลง การวิเคราะห์แบบฟอร์ม แบบสอบถามความคิดเห็น และแบบสำรวจบนแพลตฟอร์มเดียว สิ่งเหล่านี้แสดงให้เห็นวิธีที่ผู้เยี่ยมชมใช้งานเว็บไซต์Hotjar Ltd.1 ปี
Yandex MetricaYandex เป็นแพลตฟอร์มการวิเคราะห์ ซึ่งใช้เฉพาะในเว็บไซต์รัสเซียเพื่อติดตามจำนวนและประเภทของการเยี่ยมชมเว็บไซต์และไซต์ย่อยและการเข้าถึงแอปพลิเคชันมือถือของเราตลอดจนหน้าจอและรูปแบบการใช้งาน โดยวิธีนี้ เราจึงมั่นใจได้ว่าทุกส่วนของเว็บไซต์และแอปพลิเคชันมือถือของเราทำงานได้อย่างถูกต้อง เทคโนโลยีเหล่านี้ใช้เพื่อให้ข้อมูลที่ไม่เปิดเผยตัวและเป็นข้อมูลรวมสำหรับการโต้ตอบของเว็บไซต์และผู้ใช้มือถือกับเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันมือถือของเราYandex1 ปี
Baidu TongjiBaidu เป็นแพลตฟอร์มการวิเคราะห์ ซึ่งใช้เฉพาะในเว็บไซต์จีนเพื่อติดตามจำนวนและประเภทของการเยี่ยมชมเว็บไซต์และไซต์ย่อยและการเข้าถึงแอปพลิเคชันมือถือของเราตลอดจนหน้าจอและรูปแบบการใช้งาน โดยวิธีนี้ เราจึงมั่นใจได้ว่าทุกส่วนของเว็บไซต์และแอปพลิเคชันมือถือของเราทำงานได้อย่างถูกต้อง เทคโนโลยีเหล่านี้ใช้เพื่อให้ข้อมูลที่ไม่เปิดเผยตัวและเป็นข้อมูลรวมสำหรับการโต้ตอบของเว็บไซต์และผู้ใช้มือถือกับเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันมือถือของเรา Baidu17 ปี


คุกกี้การตลาด

คุกกี้การทำงานโอเปอเรเตอร์ความถูกต้อง
LinkedIn Adsด้วย LinkedIn Ads สมาชิก LinkedIn สามารถแก้ไขได้ตามอาชีพ หน้าที่ ภาคส่วน และคุณสมบัติอื่น ๆ เพื่อจุดประสงค์ในการสร้างความสนใจในตัวสินค้า ความคุ้นเคยในแบรนด์ การลงทะเบียนกิจกรรม และอื่น ๆ อีกมากมายMicrosoft Corp.3 เดือน
LinkedIn InsightsLinkedIn Insights Tag ถูกใช้โดย LinkedIn สำหรับการติดตามคอนเวอร์ชั่น การกำหนดเป้าหมายใหม่ และการวิเคราะห์เว็บสำหรับแคมเปญโฆษณา LinkedInMicrosoft Corp.18 เดือน
DoubleClick by Googleการโฆษณาดิจิทัลด้วย DoubleClick ช่วยให้บริษัทต่าง ๆ ติดต่อกับบุคคลที่ใช่ในจังหวะที่เหมาะสม ซึ่งจะช่วยปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้าและผลลัพธ์ของคุณGoogle Inc.20 เดือน
Google SyndicationGoogle Syndication ใช้เพื่อจัดเก็บและโหลดเนื้อหาโฆษณาและแหล่งข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโฆษณาสำหรับ Google AdSense และ DoubleClick จาก Google CDNGoogle Inc.13 เดือน
Google Ad Servicesบริการโฆษณาของ Google เป็นคำทั่วไปสำหรับแนวคิด เครือข่าย และฟังก์ชันทั้งหมดที่ประกอบด้วย Google AdWords ทุกด้านที่เข้าถึงได้ด้วย Google Ads เป็นส่วนหนึ่งของบริการโฆษณาของ Google ซึ่งทำให้สามารถเริ่มต้นแคมเปญออนไลน์และรีมาร์เก็ตติ้งที่ประสานงานโดยตรงกับพฤติกรรมของผู้ใช้Google Inc.3 เดือน
Twitter Adsคุกกี้นี้ถูกใช้โดยทวิตเตอร์เพื่อวัตถุประสงค์ของเนื้อหาคงที่ เช่น รูปภาพและวิดีโอที่ใช้ในแคมเปญTwitter Inc.2 ปี
Bing Adsการโฆษณาดิจิทัลด้วย Bing Ads ช่วยให้บริษัทต่าง ๆ ติดต่อกับบุคคลที่ใช่ในจังหวะที่เหมาะสม ซึ่งจะช่วยปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้าและผลลัพธ์ของคุณMicrosoft Corp.9 เดือน
Facebook ConnectFacebook Connect เป็นแอปพลิเคชั่นลงชื่อเพียงครั้งเดียวที่ให้คุณโต้ตอบกับเว็บไซต์อื่น ๆ ได้โดยตรงผ่านบัญชี Facebook ของคุณFacebook Inc.3 เดือน
FacebookFacebook Pixel ทำหน้าที่ในการเพิ่มประสิทธิภาพโฆษณาบน Facebook หรือ Instagram ช่วยให้ Forbo วัดกิจกรรมบนเว็บไซต์และปรับปรุงประสิทธิภาพแคมเปญ และเสนอตัวเลือกเพิ่มเติม เช่น การกำหนดเป้าหมายใหม่Facebook Inc.3 เดือน
TwitterPixel Tag จาก Twitter ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพโฆษณา Twitter ช่วยให้ Forbo วัดกิจกรรมบนเว็บไซต์และปรับปรุงประสิทธิภาพแคมเปญ และเสนอตัวเลือกเพิ่มเติม เช่น เนื้อหาส่วนบุคคลTwitter Inc.1 เดือน
pinterest.comแท็ก Pinterest ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพโฆษณา Pinterest ช่วยให้ Forbo วัดกิจกรรมบนเว็บไซต์และปรับปรุงประสิทธิภาพแคมเปญPinterest Inc.1 ปี
Mail.ruMail.ru Tag ทำหน้าที่ในการเพิ่มประสิทธิภาพโฆษณาบน VKontakte หรือ Odnoklassniki ช่วยให้ Forbo วัดกิจกรรมบนเว็บไซต์และปรับปรุงประสิทธิภาพแคมเปญ และเสนอตัวเลือกเพิ่มเติม เช่น การกำหนดเป้าหมายใหม่Mail.ru LLC2 ปี

ข้อมูลเพิ่มเติม
เพื่อประโยชน์ในการใช้งานเว็บไซต์ที่ดีขึ้นและสะดวกสบายขึ้น โดยทั่วไปไม่แนะนำให้ปิดการใช้งานคุกกี้ หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อเราได้ตลอดเวลาที่ communications@forbo.com

กุมภาพันธ์ 2565