เลือกประเทศ

Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2

Forbo Websites

เลือกแผนก

ข้อความสงวนสิทธิ์ทางกฎหมาย


ข้อความสงวนสิทธิ์ทางกฎหมาย

การเปิดเผยข้อมูลภายใต้กฎหมายเยอรมัน
Forbo Siegling GmbH
Lilienthalstraße 6/8
DE-30179 Hannover
Germany
โทรศัพท์ +49 (0) 511 67 04 0
โทรสาร +49 (0) 511 67 04 305
อีเมล์ siegling@forbo.com

ข้อกำหนดการใช้งานและการละเว้นความรับผิด

ข้อมูลทั่วไป
การเข้าถึงและการใช้งานของต่อหน้าอินเทอร์เน็ต www.forbo.com («เว็บไซต์») ของ Forbo Holding Ltd (« Forbo ») จะถูกควบคุมโดยข้อกำหนดเหล่านี้ («เงื่อนไขการใช้งาน») Forbo ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการใช้งานได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบใด ๆล่วงหน้า

โดยการเข้าไปดูในเว็บไซต์นี้ («คุณ»หรือ«ผู้ใช้») ยอมรับเงื่อนไขในการใช้งาน

ข้อสงวนสิทธิ์ความรับผิด
เว็บไซต์นี้และเนื้อหา – สิ่งที่คุณอ่านหรือได้ยินหรือเห็นมันถูกจัดทำมาไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น Forbo มุ่งมั่นและทำให้มั่นใจว่าข้อมูลที่เผยแพร่บนเว็บไซต์เป็นเรื่องถูกต้องและทันสมัย แต่อย่างไรก็ตามมันไม่สามารถที่จะคาดคะเนหรือรับประกันใด ๆ สำหรับเว็บไซต์หรือเนื้อหา ซึ่งหมายความว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งการรับประกันในบางส่วนหรือทั้งหมดในเรื่องความรัดกุม ครบถ้วน ถูกต้องตามกฎหมาย ทันสมัย การใช้งานหรือความถูกต้องของข้อมูลข้อมูลใด ๆ ที่มีการเชื่อมโยงต่อไปนั้นเป็นการยกเว้น นอกจากนี้ Forbo ไม่ได้รับประกันว่าการเข้าถึงเว็บไซต์นี้จะไม่มีปัญหาหรือว่าการเข้าถึงของคุณจะไม่ถูกรบกวน

Forbo ไม่มีข้อผูกมัดใด ๆ ที่จะลบข้อมูลล้าสมัยจากเว็บไซต์หรือการปรับปรุงหรือแก้ไข Forbo ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงขยายหรืออื่น ๆ ใดเพื่อปรับเนื้อหาของเว็บไซต์ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

การยกเว้นการรับผิด
Forbo จะรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดกับคุณหรือบุคคลที่สามโดยหน่วยงานของ Forbo ที่เป็นผลมาจากความจงใจหรือความประพฤติไม่ดีโดยประมาทเลินเลออย่างร้ายแรงหรือเป็นผลมาจากการเจตนาหรือละเลยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง อย่างไรก็ตามการรับผิดชอบดังกล่าวก็จะอยู่ในขอบเขตของสิ่งที่เป็นไปตามข้อบังคับของกฎหมายที่บังคับใช้ ความรับผิดชอบต่อไป กล่าวคือความรับผิดใด ๆ สำหรับการดำเนินการอื่น ๆ นอกเหนือจากความจงใจหรือประพฤติตัวไม่เหมาะสมประมาทเลินเลออย่างร้ายแรงหรือละเลย หรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากการจากตัวแทน (ซึ่งรวมไปถึงผู้รับเหมาหรือลูกจ้าง)จะต้องได้รับการยกเว้นอย่างสมบูรณ์ การใช้งานใด ๆ ในเว็บไซต์ที่จะเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงของผู้ใช้เอง

ลิงค์ภายนอก
เว็บไซต์ Forbo อาจมีการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม Forbo ไม่ได้มีการควบคุม เนื้อหาหรือเว็บไซต์ของบุคคลที่สามและด้วยเหตุนี้จึงไม่มีการรับประกันใด ๆ ในเรื่องความถูกต้องตามกฎหมาย ความถูกต้อง การใช้งานความทันสมัยหรือความสมบูรณ์ของเนื้อหาหรือของเว็บไซต์ Forbo จะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาหรือเว็บไซต์ของบุคคลที่สามหรือเว็บไซต์ใด ๆ ที่ให้การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ Forbo หรือแสดงภายในกรอบเดียวกัน

โซเชียลบุ๊กมาร์ก (Social bookmarks)
โซเชียลบุ๊กมาร์ก(Social bookmarks) ที่ถูกระบุด้วยโลโก้นั้นถูกใช้ในเว็บไซต์ Forbo ผู้ใช้แพลตฟอร์มสื่อสังคม(social media)สามารถที่จะใช้ โซเชียลบุ๊กมาร์กsocial bookmark เหล่านี้วางการเชื่อมโยงของการเลือกเว็บไซต์ Forbo เข้าไปในโปรไฟล์เพื่อให้เพิ่มหรือจะแบ่งปันหน้าที่มีช่องทางการติดต่อ เมื่อใดก็ตามที่คุณคลิกโซเชียลบุ๊กมาร์ก(Social bookmarks) คุณจะส่งข้อมูลไปยังแพลตฟอร์ม สื่อสังคม (social media)ที่เกี่ยวข้อง บุคคลที่แบ่งปันข้อความหรือข้อมูลForbo โดยใช้ โซเชียลบุ๊กมาร์ก(Social bookmarks) ไม่ได้รับอนุญาตที่จะให้บอกว่าเป็นในนามของ Forbo หรือเป็นตัวแทน Forbo พวกเขาเผยแพร่มุมมองของและความคิดเห็นของตัวเองนอกจากนี้ยังมีบทบัญญัติที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขการใช้งานเกี่ยวกับการเชื่อมโยงภายนอกและยังนำไปใช้กับ โซเชียลบุ๊กมาร์ก(Social bookmarks) ด้วย

สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
เนื้อหาของเว็บไซต์นี้รวมไปถึง วิดีโอ ภาพและคำพูดเครื่องหมายการค้า โลโก้คำสั่ง โลโก้กราฟิกศิลปะ กราฟิกศิลปะ สำเนา ข่าวประชาสัมพันธ์ และข้อมูลอื่น ๆ ได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ที่ใช้บังคับและกฎหมายอื่น ๆ ที่มุ่งไปที่การคุ้มครองสิทธิทรัพย์สินทางปัญญา การทำซ้ำ การส่งต่อ หรือการใช้งานอื่นใดในส่วนหนึ่งหรือเนื้อหาทั้งหมดหรือรูปแบบของเว็บไซต์นี้ในกรณีที่ไม่มีความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Forbo Corporate Communications ก่อนนั้นเป็นสิ่งต้องห้าม การได้รับความยินยอมดังกล่าวที่ได้รับจาก Forbo อาจถูกเพิกถอนได้โดย Forbo ในเวลาใดก็ได้โดยที่ไม่ต้องกลายเป็น Forbo ต้องรับผิดชอบต่อการชดใช้ค่าเสียหายใด ๆ

ความเป็นส่วนตัวของข้อมูล
หาคุณตัดสินใจที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแสดงใน Forbo คุณจะต้องยอมรับว่าข้อมูลเหล่านี้จะถูกส่งต่อโดยไม่มีการเข้ารหัสก่อนและ Forbo มีสิทธิในการจัดเก็บและใช้ประโยชน์จากข้อมูลตามที่กล่าวไว้ในการปฏิบัติตามบทบัญญัติความเป็นส่วนตัวข้อมูลของForbo รายละเอียดข้อมูลที่จะป้องกันความเป็นส่วนตัวของคุณสามารถพบได้ของข้อมูลที่จัดไว้ให้ในการยีนยันประกาศข้อมูลส่วนตัว(Data Privacy Declaration)

การรักษาความปลอดภัยในการส่งข้อมูล
อินเตอร์เนตเป็นที่ต้องการของคนทั่วโลก โดยการใช้เว็บไซต์หรือโดยการสื่อสารกับเราผ่านทาง e-mail แบบฟอร์มการติดต่อหรือวิธีการอื่นๆ ที่คล้ายกัน คุณยินยอมที่จะมีการส่งที่ไม่ถูกเข้ารหัสของข้อมูลทั้งหมดที่คุณตั้งใจจะส่งไปยัง Forbo ข้อมูลใด ๆ ที่ส่งผ่านช่องทางเหล่านี้จะไม่เป็นความลับและไม่ปลอดภัย มันอาจจะสูญหายหรือถูกสกัดกั้นหรือแก้ไขโดยบุคคลที่สามและอาจเดินทางไปนอกประเทศ เนื่องจากการดำเนินงานการตั้งค่าของอินเทอร์เน็ตและระบบความเสี่ยงทุกหนทุกแห่งทุกการส่งข้อมูลที่เริ่มต้นจากคุณนั้นเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงของคุณเอง เงื่อนไขอื่น ๆ ที่ใช้เฉพาะในกรณีที่ Forbo ให้คุณเลือกสำหรับการส่งแบบเข้ารหัส โดยการติดต่อ Forbo อิเล็กทรอนิกส์ คุณอนุญาตให้ Forbo ติดต่อกับคุณด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์เช่นกัน

Forbo จะไม่รับผิดชอบใด ๆ กับคุณหรือคนอื่น ๆ สำหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นร่วมกับข้อความที่ส่งไปและกลับจาก Forbo ผ่านทาง e-mail หรือระบบการส่งข้อความอิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ

กฎหมายที่บังคับใช้
ข้อพิพาทใด ๆ และทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากร่วมกับการใช้งานของเว็บไซต์นี้จะถูกควบคุมโดยกฎหมายสวิสและจะถูกตัดสินโดยศาลที่ภูมิลำเนาของสำนักงานใหญ่ของ Forbo ในบาร์ (Baar) (สวิสเซอร์แลนด์) เท่านั้น อาจมีการแยกออกไปของข้อกำหนดกฎหมายข้อขัดแย้ง

สิงหาคม 2557

Cookies

คุกกี้ (cookies) คืออะไร
เป็นเรื่องธรรมดาที่เว็บไซต์มืออาชีพเกือบทั้งหมดรวมไปถึงเว็บไซต์ Forbo นี้ก็ใช้คุกกี้ (cookies) คุกกี้ (cookies) เป็นไฟล์ขนาดเล็กที่ถูกดาวน์โหลดไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณเพื่อปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานของคุณ เอกสารนี้อธิบายข้อมูลที่รวบรวม วิธีที่ใช้และทำไมมันจึงเป็นสิ่งจำเป็นที่บางครั้งจะเก็บ คุกกี้ (cookies) เหล่านี้ และวิธีที่คุณสามารถป้องกัน คุกกี้ (cookies) เหล่านี้จากการถูกเก็บไว้อย่างไร อย่างไรก็ตามเรื่องนี้อาจจะลดหรือ 'ทำลาย' องค์ประกอบบางอย่างของการทำงานของเว็บไซต์

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมทั่วไปเกี่ยวกับคุกกี้ (cookies) ดูได้ในบทความของวิกิพีเดีย
เอชทีทีพีคุกกี้

Farbo ใช้ คุกกี้ (cookies) อย่างไร
Forbo ใช้คุกกี้ (cookies) ด้วยหลากหลายเหตุผลตามรายละเอียดด้านล่าง แต่น่าเสียดายที่ในกรณีส่วนใหญ่จะไม่มีตัวเลือกมาตรฐานอุตสาหกรรมสำหรับการปิดการใช้งานคุกกี้ (cookies) โดยไม่จำเป็นต้องปิดการใช้งานฟังก์ชั่น และคุณสมบัติที่เพิ่มไปในเว็บไซต์ หากคุณไม่แน่ใจว่ามีความจำเป็นหรือไม่ในกรณีที่ได้จัดหาไว้ให้บริการสำหรับการใช้งานแนะนำให้ปล่อยคุกกี้ทั้งหมดไว้

ปิดการใช้งาน คุกกี้ (cookies)
การตั้งค่าของ คุกกี้ (cookies) สามารถป้องกันได้โดยการปรับการตั้งค่าในเบราว์เซอร์ โปรดทราบว่าการปิดใช้งาน คุกกี้ (cookies) จะมีผลต่อการทำงานของเว็บไซต์นี้และอื่น ๆ อีกมากมายในการเข้าเยี่ยมชม การปิดใช้งาน คุกกี้ (cookies) มักจะส่งผลให้ปิดการใช้งานฟังก์ชั่นการทำงานบางอย่างและคุณสมบัติบางอย่างของเว็บไซต์นี้ ดังนั้นจึงขอแนะนำให้กรุณาอย่าปิดใช้งาน คุกกี้ (cookies)

ชุดคุกกี้ (cookies) Farbo
เมื่อมีการสร้างบัญชีกับ Forbo Forbo จะใช้คุกกี้ (cookies) เพื่อการจัดการของขั้นตอนการสมัครและการบริหารงานทั่วไป คุกกี้ (cookies) เหล่านี้มักจะถูกลบออกเมื่อเข้าสู่ระบบ แต่ในบางกรณีที่มันอาจยังคงอยู่หลังจากนั้นก็จะจำการตั้งค่าเว็บไซต์ของคุณเมื่อออกจากระบบ

Forbo ใช้คุกกี้(cookies ) เมื่อคุณเข้าสู่ระบบเพื่อที่จะจำส่วนของข้อมูลนี้ มันจะช่วยป้องกันผู้ใช้จากการเข้าสู่ระบบในทุกครั้งที่เข้ามาเยี่ยมชมหน้าใหม่ คุกกี้(cookies ) เหล่านี้มักจะถูกเอาออกหรือลบออกเมื่อออกจากระบบเพื่อให้มั่นใจว่าคุณจะสามารถเข้าถึงคุณลักษณะ และพื้นที่ที่ควบคุมเมื่อเข้าสู่ระบบ

เว็บไซต์นี้มีอุปกรณ์เครื่องมืออำนวยความสะดวก E-commerce คุกกี้(cookies ) นั้นมีความจำเป็นเพื่อให้มั่นใจว่าคำสั่งของคุณจะถูกจำในระหว่างหน้าเพื่อให้ Forbo สามารถดำเนินการได้อย่างถูกต้อง

ในบางครั้ง Forbo มีการสำรวจความคิดเห็นของผู้ใช้และแบบสอบถามที่จะได้รับการผลตอบรับและเข้าใจความต้องการของฐานผู้เข้าชมเว็บไซต์ Forbo ได้ถูกต้องมากขึ้น การสำรวจเหล่านี้อาจใช้คุกกี้(cookies) เพื่อให้จำสิ่งที่ได้ดำเนินการแล้วส่วนหนึ่งในการสำรวจหรือจัดหาผลลัพธ์ที่ถูกต้องหลังจากการเปลี่ยนหน้า

เมื่อมีการส่งข้อมูลผ่านแบบฟอร์ตัวอย่างเช่นที่พบในหน้าการติดต่อหรือรูปแบบการแสดงความคิดเห็น คุกกี้(cookies) อาจจะกำหนดให้จำรายละเอียดของผู้ใช้เพื่อการติดต่อในอนาคต

เพื่อที่จะสร้างประสบการณ์การใช้ที่ดีในเว็บไซต์นี้ Forbo จัดหาฟังก์ชันการทำงานในการตั้งค่าของผู้ใช้ให้เกิดความพึงพอใจ เพื่อที่จะจำการตั้งค่าตามความพึงใจนั้น Forbo ต้องตั้งค่าคุกกี้(cookies) เพื่อสามารถเรียกมันกลับมาอีกครั้ง

คุกกี้(cookies) ของบุคคลที่สาม
ในกรณีพิเศษบางกรณี Forbo ยังใช้คุกกี้(cookies) ที่จัดการโดยบุคคลที่สามที่เชื่อถือได้ กรุณาหาคุกกี้(cookies) บุคคลที่สามตามข้างล่างนี้ผู้ใช้อาจจะพบผ่านทางเว็บไซต์นี้

เว็บไซต์นี้ใช้ Google Analytics ซึ่งเป็นหนึ่งในเว็บที่แพร่หลายมากที่สุดและเชื่อถือโซลูชันการวิเคราะห์บนเว็บได้ มันจะช่วยให้ Forbo เข้าใจว่าเว็บไซต์มีการถูกใช้อย่างไร การปรับปรุงประสบการณ์ของผู้ใช้ให้ดีขึ้นได้อย่างไร คุกกี้(cookies) เหล่านี้อาจติดตามสิ่งต่างๆเช่นว่าระยะเวลาที่ผู้ใช้ใช้ในเว็บไซต์และหน้าที่ได้รับการเข้าเยี่ยมชมเพื่อให้เราสามารถดำเนินการต่อในการผลิตเนื้อหาที่น่าสนใจต่อไป

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้ (cookies) ของ Google Analytics โปรดดูหน้าเว็บ ที่เป็นทางการของ Google Analytics

เว็บไซต์นี้ใช้บริการ Investis เพื่อแสดงการข้อมูลแบ่งกัน

Forbo ยังใช้ปุ่ม สื่อสังคม (social media) และ หรือปลั๊กอินบนเว็บไซต์นี้ที่จะช่วยให้ผู้ใช้สามารถเชื่อมต่อกับเครือข่ายทางสังคมของพวกเขาในรูปแบบต่างๆ เว็บไซต์ สื่อสังคม (social media) รวมทั้ง Facebook และ Twitter จะตั้งค่าคุกกี้(cookies) ผ่านทางเว็บไซต์ Forbo สิ่งเหล่านี้อาจถูกนำมาใช้เพื่อเพิ่มรายละเอียดในเว็บไซต์ของตนหรือเพื่อนำไปสู่ข้อมูลที่พวกเขาถือเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของตน

ข้อมูลเพิ่มเติม
โดยทั่วไปจะถูกแนะนำให้ปล่อยการเปิดการใช้งานคุกกี้(cookies) เพื่อสร้างประสบการณ์การใช้งานที่ดี แต่ถ้าคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาอย่าลังเลที่จะติดต่อเรา: communications@forbo.com

สิงหาคม 2557