Wybierz kraj

Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2

Informacje prawne


Zastrzeżenie i warunki korzystania

Ujawnienia wymagane na mocy prawa niemieckiego
Forbo Siegling GmbH
Lilienthalstraße 6/8
DE-30179 Hannover
Niemcy
Telefon: +49 (0) 511 67 04 0
Telefaks: +49 (0) 511 67 04 305
E-mail: siegling@forbo.com
Internet: www.forbo-siegling.com

Warunki korzystania i zrzeczenie się odpowiedzialności

Informacje ogólne
Dostęp do oraz korzystanie z witryny www.forbo.com („witryna”), należącej do Forbo Holding Ltd („Forbo”), podlegają niniejszym warunkom („Warunki korzystania”). Firma Forbo zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian treści niniejszych Warunków korzystania w dowolnym terminie i bez uprzedniego powiadomienia.

Odwiedzając niniejszą witrynę, użytkownik („użytkownik”) akceptuje Warunki korzystania.

Zrzeczenie się odpowiedzialności
Niniejsza witryna i jej zawartość – innymi słowy wszystko, co użytkownik może w niej przeczytać, usłyszeć lub zobaczyć, służy wyłącznie celom informacyjnym. Firma Forbo dokłada starań, aby informacje publikowane w witrynie były poprawne i aktualne, jednak nie udziela żadnych gwarancji dotyczących witryny i jej zawartości. Oznacza to w szczególności wyłączenie wszelkich gwarancji, że zawarte w witrynie informacje lub informacje, do których witryna odsyła, są poprawne merytorycznie, pełne, zgodne z prawem, aktualne, przydatne czy poprawne. Ponadto firma Forbo nie gwarantuje, że korzystanie z witryny będzie odbywało się bezproblemowo oraz że dostęp będzie możliwy nieprzerwanie.

Firma Forbo nie ma obowiązku usuwania z witryny nieaktualnych informacji ani ich aktualizacji czy korekty. Firma Forbo zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, uzupełniania oraz innej korekty treści witryny w dowolnym terminie, bez uprzedniego powiadomienia.

Wyłączenie odpowiedzialności
Firma Forbo bierze odpowiedzialność za szkody użytkownika lub osób trzecich spowodowane przez organy firmy Forbo w wyniku celowego bądź rażąco niedbałego działania lub w wyniku celowego bądź rażąco niedbałego zaniechania, jednakże odpowiedzialność ta jest ograniczona do odpowiedzialności wymaganej na mocy obowiązujących przepisów prawa. Wszelka inna odpowiedzialność, czyli wszelka odpowiedzialność za zachowania inne niż celowe bądź rażąco niedbałe działanie bądź zaniechanie, lub za szkody spowodowane przez osoby trzecie (w tym wykonawców i pracowników), jest całkowicie wyłączona. Użytkownik korzysta z witryny na własne ryzyko.

Odnośniki do witryn zewnętrznych
W witrynie Forbo mogą znajdować się odnośniki do witryn zewnętrznych. Firma Forbo nie ma żadnej kontroli nad treściami ani witrynami innych podmiotów i w związku z tym nie gwarantuje zgodności z prawem, poprawności, przydatności, aktualności ani kompletności takich treści i witryn. Firma Forbo nie odpowiada za treści ani witryny innych podmiotów, które zawierają odnośniki do witryny Forbo lub w których takie odnośniki są wyświetlane.

Zakładki społecznościowe
W witrynie Forbo można znaleźć zakładki społecznościowe oznaczone odnośnymi logotypami. Użytkownicy wybranych serwisów społecznościowych mogą korzystać ze wspomnianych zakładek i umieszczać odnośniki do wybranych stron Forbo na swoich profilach, tak aby je zaznaczyć lub udostępnić swoim kontaktom. Klikając zakładkę społecznościową, użytkownik przesyła dane umożliwiające jego identyfikację do danego serwisu społecznościowego. Osoby udostępniające komunikaty/informacje Forbo za pośrednictwem zakładek społecznościowych nie mają prawa wyrażać się w imieniu firmy Forbo ani reprezentować firmy Forbo. Użytkownicy publikują poglądy i opinie w imieniu własnym. Ponadto postanowienia zawarte w niniejszych Warunkach korzystania, dotyczące odnośników do witryn zewnętrznych, mają zastosowanie również w przypadku zakładek społecznościowych.

Prawa własności intelektualnej
Zawartość niniejszej witryny, a mianowicie zdjęcia, materiały wideo, graficzne i słowne znaki towarowe, logotypy słowne, logotypy graficzne, elementy grafiki, teksty, komunikaty prasowe oraz inne informacje są chronione obowiązującymi prawami autorskimi i innymi przepisami dotyczącymi ochrony praw własności intelektualnej. Kopiowanie, przekazywanie oraz korzystanie w inny sposób z części lub całości treści lub układu niniejszej witryny bez uprzedniej pisemnej zgody działu komunikacji firmy Forbo jest zabronione. Firma Forbo może w każdej chwili wycofać taką zgodę bez obowiązku zwrotu żadnych kwot i ponoszenia kosztów.

Ochrona danych
W przypadku udostępnienia danych osobowych firmie Forbo użytkownik przyjmuje do wiadomości, że dane są przesyłane bez szyfrowania oraz że firma Forbo ma prawo do przechowywania i wykorzystywania tych danych zgodnie z postanowieniami dotyczącymi ochrony danych Forbo. Szczegółowe informacje na temat ochrony prywatności użytkowników można znaleźć w Oświadczeniu o ochronie danych, znajdującym się poniżej.

Bezpieczeństwo przesyłu danych
Internet jest siecią globalną. Korzystając z niniejszej witryny lub komunikując się z nami za pośrednictwem wiadomości e-mail lub podobnych środków, użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wszelkie dane przekazywane firmie Forbo są przesyłane bez szyfrowania. Dane przesyłane za pośrednictwem tych kanałów nie są poufne ani zabezpieczone, mogą zostać utracone lub wyświetlone, przechwycone bądź zmodyfikowane przez osoby trzecie oraz mogą być przesyłane poza granice krajów. Ze względu na charakter operacyjny Internetu i związane z nim zagrożenia, wszelkie inicjowane przez użytkownika sesje przesyłu danych odbywają się na jego ryzyko. Inne postanowienia obowiązują wyłącznie w przypadku, gdy firma Forbo oferuje możliwość transmisji szyfrowanej. Kontaktując się z firmą Forbo drogą elektroniczną, użytkownik upoważnia firmę Forbo do kontaktu zwrotnego tą samą drogą.

Firma Forbo nie przyjmuje żadnej odpowiedzialność wobec użytkownika i innych osób za szkody wynikające z wysyłania wiadomości do i przez firmę Forbo za pośrednictwem poczty e-mail lub innego elektronicznego systemu przesyłania wiadomości.

Prawo właściwe
Wszelkie spory wynikające lub związane z korzystaniem z niniejszej witryny podlegają prawu szwajcarskiemu i będą rozpatrywane wyłącznie przez sądy właściwe dla siedziby głównej firmy Forbo w miejscowości Baar (Szwajcaria), z wyłączeniem norm kolizyjnych.

sierpień 2014 r.

Oświadczenie o ochronie danych

Wstęp
Za pośrednictwem niniejszego Oświadczenia o ochronie danych firma Forbo Holding Ltd. zamierza opisać sposób postępowania z danymi osobowymi gromadzonymi, wykorzystywanymi i przetwarzanymi przez firmę Forbo oraz jej podmioty stowarzyszone („Forbo”), a także prawa przysługujące użytkownikom jako osobom, których dane dotyczą.

Firma Forbo zachowuje wysoki standard ochrony danych, a przetwarzanie danych osobowych przez firmę Forbo będzie odbywało się wyłącznie zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych (w szczególności z Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych, „RODO”). Korzystanie z niniejszej witryny jest możliwe bez udostępniania jakichkolwiek danych osobowych, jednak niektóre usługi w witrynie mogą być dostępne wyłącznie po przekazaniu nam danych osobowych przez użytkownika.

Firma Forbo wdrożyła szereg środków technicznych i organizacyjnych w celu zapewnienia ochrony danych osobowych przetwarzanych za pośrednictwem niniejszej witryny. Jednakże przesyłanie danych w Internecie może być niezabezpieczone i w związku z tym pełna ochrona danych osobowych użytkownika może nie być zapewniona.

Informacje gromadzone przez firmę Forbo
Firma Forbo może gromadzić ogólne dane osobowe użytkowników na różne sposoby, przykładowo w przypadku, gdy użytkownik odwiedzi witrynę, dokona subskrypcji biuletynu lub w związku z wszelką inną aktywnością, usługami, funkcjami bądź zasobami udostępnianymi przez firmę Forbo w witrynie.

Gdy użytkownik korzysta z witryny, gromadzone są tak zwane dane dotyczące korzystania, takie jak rodzaj i wersja przeglądarki, witryna, z której nastąpiło przekierowanie do naszej witryny, data i godzina dostępu, adres IP (który jest anonimizowany w stopniu uniemożliwiającym identyfikację poszczególnych osób) oraz dostawca usług internetowych. Firma Forbo korzysta z tych danych wyłącznie w celu prawidłowego udostępniania treści witryny, optymalizacji treści witryny oraz reklam, zapewnienia żywotności systemów informatycznych i technologii wykorzystywanej w ramach witryny, a także w celu dostarczenia organom ścigania informacji niezbędnych do wszczęcia postępowania karnego w razie cyberataku. Firma Forbo nie będzie korzystała ze wspomnianych danych do wyciągania jakichkolwiek wniosków na temat osób, których te dane dotyczą. Dane zawarte w plikach rejestru serwera są przechowywane oddzielnie od wszelkich danych osobowych przekazanych przez osoby, których te dane dotyczą.

Inne dane, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu oraz inne dane osobowe gromadzone są wyłącznie w razie dobrowolnego przekazania ich firmie Forbo przez użytkownika.

Usługi subskrypcji i formularze kontaktowe
W niniejszej witrynie użytkownicy mogą subskrybować biuletyn i inne publikacje firmy Forbo, a także kontaktować się z nami za pośrednictwem formularzy kontaktowych oraz zamawiać usługi firmy Forbo. Na podstawie odnośnej maski danych użytkownik może zobaczyć, które dane osobowe zostaną przekazane. Poza tymi danymi przechowujemy również adres IP komputera, przypisany przez dostawcę usług internetowych, z którego osoba, której dane dotyczą korzysta w chwili dokonywania rejestracji, a także datę i godzinę rejestracji, w celu ochrony firmy Forbo przed ewentualnymi nadużyciami. Pod warunkiem, że zaznaczono to w formularzu, możemy połączyć Państwa dane użytkowania z danymi przekazanymi nam w celu rozpoznania Państwa preferencji.

Tak zgromadzone dane osobowe będą wykorzystane do celów, dla których zostały nam przekazane, na przykład do wysyłania biuletynów lub innych publikacji w ramach Państwa subskrypcji, aby odpowiedzieć na Państwa zapytania lub opracować złożone z Państwa strony zamówienia. Ponadto możemy użyć tych danych w celu skontaktowania się z Państwem, by poinformować o odpowiednich dla Państwa produktach. Może wypowiedzieć sybskrypcję i wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. W tym celu należy użyć odpowiedniego linku, który można znaleźć w każdym biuletynie lub też można zrezygnować w dowolnym momencie poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres siegling.pl@forbo.com

Pliki cookie
Aby umożliwić użytkownikom korzystanie z usług Forbo, firma Forbo wykorzystuje w swojej witrynie pliki cookie.

Użytkownik może zablokować zapisywanie lub instalowanie plików cookie, korzystając z odpowiednich ustawień przeglądarki. Ponadto zapisane wcześniej pliki cookie można w każdej chwili usunąć za pomocą przeglądarki lub innych programów. Wszystkie popularne przeglądarki posiadają tę funkcję. Jednakże firma Forbo informuje, że w takim przypadku użytkownik może nie mieć pełnego dostępu do wszystkich funkcji witryny. Więcej informacji na temat plików cookie można znaleźć w wytycznych dotyczących plików cookie poniżej.

Podstawa prawna przetwarzania
Dla celów związanych z i w odniesieniu do RODO (w sytuacjach, do których ma zastosowanie) przedstawiamy podstawę prawną przetwarzania przez nas danych osobowych. Przetwarzanie danych w związku z witryną w głównej mierze odbywa się na podstawie artykułu 6(1)(f) RODO, ponieważ jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów firmy Forbo lub strony trzeciej, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych. Artykuł 6(1)(a) RODO stanowi podstawę prawną przetwarzania w sytuacjach, w których osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w określonym celu. Jeśli przetwarzanie jest niezbędne w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, przykładowo jeśli przetwarzanie jest niezbędne do dostarczenia towarów lub realizacji innej usługi, wówczas podstawą prawną jest artykuł 6(1)(b) RODO. To samo dotyczy sytuacji, w których przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy, na przykład w ramach odpowiedzi na zapytania dotyczące produktów lub usług. Jeśli firma Forbo jest zobowiązana do przetwarzania danych ze względu na obowiązek prawny, na przykład w celu realizacji zobowiązań podatkowych bądź udzielenia odpowiedzi organom władzy, wówczas podstawą prawną przetwarzania jest art. 6(1)(c) RODO.

Udostępnianie danych osobowych
Zobowiązujemy się nie przekazywać, nie sprzedawać ani nie wymieniać zgromadzonych danych osobowych stronom trzecim, chyba że po poinformowaniu i za zgodą użytkownika na przekazanie, sprzedaż lub wymianę danych. Jednocześnie, w zakresie określonym poniżej, firma Forbo zastrzega sobie prawo do udostępniania zgromadzonych danych stronom trzecim: (i) udostępnianie danych spółkom stowarzyszonym lub kontrolowanym, a także podwykonawcom, którzy są zobowiązani do przestrzegania niniejszego Oświadczenia o ochronie danych lub zasad zapewniających przynajmniej taki sam poziom ochrony, jak niniejsze Oświadczenie o ochronie danych; (ii) dzielenie się danymi z usługodawcami, którzy zarządzają stroną internetową lub świadczą inne usługi, takie jak monitorowanie ruchu w sieci lub sporządzania analiz statystycznych; (iii) w celu ochrony firmy Forbo i stron trzecich, zgromadzone dane mogą zostać udostępnione stronom trzecim, jeśli jest to wymagane na mocy prawnego upoważnienia lub niezbędne do wyegzekwowania przestrzegania Warunków korzystania bądź ochrony praw firmy Forbo lub odnośnych stron trzecich.

We wspomnianych wyżej sytuacjach dane użytkowników mogą być przesyłane do krajów poza Szwajcarią lub Europejskim Obszarem Gospodarczym („EOG”). Dane osobowe są przekazywane poza EOG na podstawie oświadczenia o odpowiednim poziomie ochrony lub innych stosownych środków bezpieczeństwa, w szczególności standardowych klauzul dotyczących ochrony danych, przyjętych przez Komisję Europejską.

W razie chęci otrzymania kopii środków zabezpieczających, stosowanych w razie eksportu danych osobowych użytkowników (art. 13(1)(f) RODO), prosimy o kontakt z nami.

Jak długo będą przechowywanie dane osobowe?
Dane osobowe przetwarzamy i przechowujemy tak długo, jak jest to konieczne do celów, w których zostały zgromadzone, jednak w żadnym razie nie krócej niż jest to wymagane przez obowiązujące przepisy dotyczące przechowywania danych, po czym dane są rutynowo usuwane.

Jakie prawa mają osoby, których dane dotyczą?
Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do danych, zgodnie z artykułem 15 RODO, prawo do korekty danych zgodnie z artykułem 16 RODO, prawo do usunięcia danych zgodnie z artykułem 17 RODO, prawo do ograniczenia przetwarzania danych zgodnie z artykułem 18 RODO, prawo do wyrażenia sprzeciwu zgodnie z artykułem 21 RODO oraz, jeśli dotyczy – prawo do przeniesienia danych zgodnie z artykułem 20 RODO. Ponadto, jeśli dotyczy to sytuacji danego Użytkownika, ma on również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zgodnie z artykułem 77 RODO.

Użytkownik może w dowolnej chwili wycofać udzieloną nam zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Dotyczy to również wycofania zgód udzielonych przed wejściem w życie RODO, czyli przed 25 maja 2018 roku. Jednakże wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie danych, które nastąpiło przed wycofaniem.

Google Analytics
Witryna korzysta z usług Google Analytics, serwisu analityki internetowej udostępnionego przez Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, Stany Zjednoczone Ameryki („Google”). Analityka internetowa obejmuje gromadzenie i analizę danych dotyczących zachowań użytkowników witryn internetowych. W ramach analityki gromadzone są między innymi dane dotyczące witryny, z której użytkownik został przekierowany (nazywanej witryną odsyłającą), odwiedzonych podstron, częstotliwości, a także czasu przeglądania danej podstrony. Analityka służy przede wszystkim do optymalizacji witryny oraz do przeprowadzania analiz kosztów i korzyści reklam internetowych.

Do analiz przeprowadzanych w ramach Google Analytics administrator korzysta z aplikacji „_gat. _anonymizeIp”. Za pomocą tej aplikacji adres IP połączenia internetowego użytkownika jest skracany przez Google i anonimizowany w przypadku, gdy dostęp do witryny nastąpił z państwa członkowskiego UE lub innego państwa będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

Usługa Google Analytics analizuje ruch w naszej witrynie. Google wykorzystuje zgromadzone dane i informacje między innymi do oceny korzystania z witryny oraz przygotowywania raportów internetowych, które prezentują aktywność w naszej witrynie, a także w celu realizacji innych usług dotyczących korzystania z naszej witryny.

W ramach usługi Google Analytics w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą, umieszczany jest plik cookie. Dzięki ustawieniom pliku cookie Google może analizować sposób korzystania z witryny. Przy każdym wywołaniu poszczególnych stron witryny przeglądarka w systemie operacyjnym osoby, której dane dotyczą, automatycznie prześle dane za pomocą elementu Google Analytics w celu wyświetlania odpowiednich reklam oraz rozliczenia prowizji należnych Google. W trakcie tej procedury firma Google otrzymuje dane osobowe, takie jak adres IP osoby, której dane dotyczą, między innymi po to, aby zapoznać się z pochodzeniem gości i kliknięć na stronach oraz przygotować rozliczenia prowizji.

Plik cookie służy do przechowywania danych osobowych, takich jak czas dostępu, miejsce dostępu oraz częstotliwość wizyt osoby, której dane dotyczą, w naszej witrynie. Przy każdej wizycie w witrynie dane osobowe, w tym adres IP, z którego osoba, której dane dotyczą, skorzystała do wejścia do witryny, będą przekazywane firmie Google w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Te dane są przechowywane przez Google w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Google może przekazać takie dane osobowe stronom trzecim w ramach procedur technicznych.

Zgodnie z powyższym osoba, której dane dotyczą, może w każdej chwili zapobiec zapisywaniu plików cookie z naszej witryny przez stosowne ustawienie przeglądarki, z której korzysta, co spowoduje trwałe uniemożliwienie zapisywania plików cookie. W przypadku wyboru takich ustawień usługa Google Analytics również nie będzie mogła zapisać pliku cookie w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą. Ponadto zapisane pliki cookie, z których usługa Google Analytics korzysta, można w każdej chwili usunąć za pomocą przeglądarki lub innych programów.

Osoba, której dane dotyczą, ma również możliwość wyrażenia sprzeciwu wobec gromadzenia danych generowanych przez Google Analytics w związku z korzystaniem z witryny, a także wobec przetwarzaniu tych danych przez Google. W tym celu osoba, której dane dotyczą, musi pobrać dodatek do przeglądarki, dostępny pod adresem https://tools.google.com/dlpage/gaoptout i zainstalować go. Ten dodatek, za pośrednictwem technologii JavaScript, informuje usługę Google Analytics, że wszelkie dane oraz informacje na temat odwiedzin stron internetowych nie mogą być przesyłane do Google Analytics. Instalacja dodatku do przeglądarki jest uznawana przez Google jako wyrażenie sprzeciwu. Jeśli system informatyczny, z którego korzysta osoba, której dane dotyczą, zostanie usunięty, sformatowany lub ponownie zainstalowany, wówczas osoba, której dane dotyczą, musi dokonać ponownej instalacji dodatku, aby uniemożliwić przekazywanie danych w ramach usługi Google Analytics.

Z dalszymi informacjami na temat postanowień dotyczących ochrony danych, stosowanych przez firmę Google, można zapoznać się pod adresem https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ oraz http://www.google.com/analytics/terms/us.html. Usługę Google Analytics szczegółowo objaśniono pod następującym adresem: https://www.google.com/analytics/.

Zakładki społecznościowe
W niniejszej witrynie można znaleźć zakładki społecznościowe oznaczone odnośnymi logotypami. Użytkownicy wybranych serwisów społecznościowych mogą korzystać ze wspomnianych zakładek i umieszczać odnośniki do wybranych stron Forbo na swoich profilach, tak aby je zaznaczyć lub udostępnić swoim kontaktom. Klikając zakładkę społecznościową, użytkownik przesyła dane umożliwiające jego identyfikację do danego serwisu społecznościowego. Jeśli użytkownik chce temu zapobiec, nie powinien aktywować zakładek społecznościowych. Aby dowiedzieć się więcej na temat gromadzenia lub przetwarzania i wykorzystywania danych przez serwisy społecznościowe, należy zapoznać się z polityką prywatności poszczególnych serwisów.

Środki bezpieczeństwa
Biorąc pod uwagę obecny stan wiedzy, koszt wdrożenia oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania, jak również różnego prawdopodobieństwa i skali ryzyka dla praw i wolności osób fizycznych, czynimy stosowne starania w zakresie ochrony danych osobowych, mające na celu zapobieganie ich przypadkowemu i bezprawnemu zniszczeniu oraz utracie. Staramy się zapewnić korzystanie z danych osobowych w sposób odpowiedni oraz chronić je przed dostępem, wykorzystywaniem czy ujawnianiem przez osoby niepowołane. Aby chronić dane osobowe przed nieuprawnionym dostępem, wykorzystywaniem i ujawnianiem, stosujemy połączenie zabezpieczeń proceduralnych, technologicznych i fizycznych.

Ponadto dostęp do danych osobowych ograniczamy do tych pracowników, podwykonawców i przedstawicieli, którzy muszą je znać, aby móc wykonywać powierzone im zadania oraz rozwijać lub doskonalić nasze produkty i usługi.

Zmiany treści Oświadczenia o ochronie danych
Firma Forbo zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w treści Oświadczenia o ochronie danych w dowolnym terminie. Firma Forbo zaleca regularne przeglądanie Oświadczenia o ochronie danych, tak aby użytkownik zawsze miał aktualny obraz na temat podejścia firmy Forbo do ochrony jego danych osobowych. Odwiedzając witrynę, użytkownik przyjmuje ponadto do wiadomości, że obowiązek okresowego zapoznawania się z Oświadczeniem o ochronie danych w celu uzyskania informacji o ewentualnych zmianach jego treści, leży po jego stronie.

Prawo właściwe
Wszelkie spory wynikające lub związane z korzystaniem z niniejszej witryny podlegają prawu szwajcarskiemu i będą rozpatrywane wyłącznie przez sądy właściwe dla siedziby głównej firmy Forbo w miejscowości Baar w Szwajcarii, z wyłączeniem norm kolizyjnych.

Kontakt
W razie pytań dotyczących Oświadczenia o ochronie danych lub przetwarzania danych osobowych przez firmę Forbo, prosimy o kontakt z nami pod poniższym adresem.

Forbo Siegling Poland Sp. z o.o.
ul. Przestrzenna 98
93-424 Łódź (Łódź-Górna)
Poland
Telephone: +48 734 451 182
E-Mail: dataprivacy@forbo.com

Czerwiec 2020

Pliki cookie

Czym są pliki cookie?
Korzystanie z plików cookie jest popularną praktyką, stosowaną przez większość profesjonalnych witryn, w tym również przez witrynę firmy Forbo. Pliki cookie to niewielkie plik zapisywane na komputerze użytkownika, mające służyć poprawie jakości usług. W niniejszym dokumencie opisano informacje gromadzone za pomocą plików cookie, sposób ich wykorzystywania oraz dlaczego czasami niezbędne jest zapisywanie ich i jak można temu zapobiec. To ostatnie może jednak częściowo lub całkowicie uniemożliwić korzystanie z wybranych funkcji witryny.

Ogólne informacje na temat plików cookie można znaleźć w przytoczonym poniżej artykule z serwisu Wikipedia:
HTTP cookies

W jaki sposób firma Forbo wykorzystuje pliki cookie
Firma Forbo wykorzystuje pliki cookie z różnych przyczyn, szczegółowo opisanych poniżej. Niestety w większości przypadków brak jest standardowych opcji branżowych, umożliwiających zablokowanie plików cookie bez całkowitego zablokowania funkcji, których działanie w witrynie umożliwiają. W razie braku pewności co do tego, czy pliki cookie decydują o możliwości korzystania z danej usługi, zalecamy pozostawienie wszystkich plików cookie aktywnych.

Blokowanie plików cookie
Zapisywaniu plików cookie można zapobiec przez odpowiednie ustawienie przeglądarki. Należy pamiętać, że zablokowanie plików cookie wpłynie na funkcjonowanie zarówno tej, jak i wielu innych odwiedzanych witryn. Zablokowanie plików cookie zwykle powoduje wyłączenie określonych funkcji dostępnych w tej witrynie. Dlatego też nie zalecamy blokowania plików cookie.

Pliki cookie zapisywane przez firmę Forbo
Przy tworzeniu konta w witrynie Forbo firma Forbo korzysta z plików cookie w procesie rejestracji i w ogólnym procesie administracyjnym. Pliki te zwykle są usuwane po wylogowaniu się użytkownika. Jednak w określonych przypadkach pozostają one zapisane, tak aby system „pamiętał” preferencje użytkownika po wylogowaniu.

Firma Forbo wykorzystuje do tego celu pliki cookie, gdy użytkownik jest zalogowany. Dzięki nim użytkownicy nie muszą logować się za każdym razem przy odwiedzaniu nowej strony. Te pliki cookie zwykle są usuwane lub czyszczone po wylogowaniu, tak aby mieć pewność, że użytkownik ma dostęp do ograniczonych funkcji i obszarów wyłącznie po zalogowaniu.

W witrynie dostępna jest funkcja zakupu produktów przez Internet. Niektóre pliki cookie są niezbędne, aby zapamiętać zamówienie użytkownika podczas przeglądania kolejnych stron i zapewnić jego prawidłową realizację.

Co pewien czas firma Forbo proponuje użytkownikom wypełnianie ankiet i kwestionariuszy, aby otrzymać informacje zwrotne i dokładniej poznać potrzeby gości korzystających z witryny firmy Forbo. Ankiety mogą wykorzystywać pliki cookie, aby pamiętać, kto brał już udział w ankiecie lub w celu dostarczenia trafnych rezultatów po przejściu na inną stronę.

Przy przesyłaniu danych za pośrednictwem formularza, na przykład tego, który jest dostępny na stronach z danymi do kontaktu lub formularzy umożliwiających wprowadzanie komentarzy, pliki cookie mogą być zapisywane w celu zapamiętania danych użytkownika do celów dalszej korespondencji.

Aby zapewnić użytkownikom przyjemne korzystanie z witryny, firma Forbo udostępnia funkcję wyboru preferencji. W celu zapamiętania preferencji użytkownika konieczne jest zapisanie plików cookie, dzięki którym preferencje mogą zostać ponownie zastosowane.

Zewnętrzne pliki cookie
W szczególnych przypadkach firma Forbo korzysta z plików cookie dostarczanych przez zaufane strony trzecie. Poniżej przedstawiono pliki cookie stron trzecich, jakie użytkownik może spotkać, korzystając z witryny.

Witryna korzysta z usługi Google Analytics, która jest jednym z najpopularniejszych i najbardziej zaufanych rozwiązań analityki w Internecie. Dzięki tej usłudze firma Forbo otrzymuje informacje na temat sposobu korzystania z witryny oraz wskazówki umożliwiające poprawę jakości korzystania z witryny dla użytkowników. Pliki cookie mogą śledzić informacje takie, jak ilość czasu spędzanego przez użytkowników w witrynie oraz odwiedzane przez nich strony, pozwalając na tworzenie ciekawych treści.

Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie generowanych w ramach Google Analytics, zachęcamy do odwiedzenia oficjalnej strony usługi Google Analytics.

W witrynie wykorzystywana jest usługa Investis do wyświetlania informacji dotyczących udziałów.

Ponadto firma Forbo korzysta z przycisków i/lub dodatków z serwisów społecznościowych, które umożliwiają użytkownikom komunikację z sieciami społecznościowymi na różne sposoby. Serwisy społecznościowe, w tym Facebook i Twitter, generują pliki cookie związane z witryną firmy Forbo. Pliki te mogą służyć do doskonalenia profilu w serwisie lub mogą być wykorzystywane wraz z innymi danymi gromadzonymi w różnych celach wyszczególnionych w odnośnych politykach prywatności.

Informacje dodatkowe
Ogólnie zalecamy pozostawienie plików cookie aktywnych, co zwiększa komfort korzystania z witryny. W przypadku chęci uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt pod adresem communications@forbo.com.

sierpień 2014 r.