Wybierz kraj

Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2

Informacje prawne


Zastrzeżenie i warunki korzystania

Ujawnienia wymagane na mocy prawa niemieckiego
Forbo Siegling GmbH
Lilienthalstraße 6/8
DE-30179 Hannover
Niemcy
Telefon: +49 (0) 511 67 04 0
Telefaks: +49 (0) 511 67 04 305
E-mail: siegling@forbo.com
Internet: www.forbo-siegling.com

Warunki korzystania i zrzeczenie się odpowiedzialności

Informacje ogólne
Dostęp do oraz korzystanie z witryny www.forbo.com („witryna”), należącej do Forbo Holding Ltd („Forbo”), podlegają niniejszym warunkom („Warunki korzystania”). Firma Forbo zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian treści niniejszych Warunków korzystania w dowolnym terminie i bez uprzedniego powiadomienia.

Odwiedzając niniejszą witrynę, użytkownik („użytkownik”) akceptuje Warunki korzystania.

Zrzeczenie się odpowiedzialności
Niniejsza witryna i jej zawartość – innymi słowy wszystko, co użytkownik może w niej przeczytać, usłyszeć lub zobaczyć, służy wyłącznie celom informacyjnym. Firma Forbo dokłada starań, aby informacje publikowane w witrynie były poprawne i aktualne, jednak nie udziela żadnych gwarancji dotyczących witryny i jej zawartości. Oznacza to w szczególności wyłączenie wszelkich gwarancji, że zawarte w witrynie informacje lub informacje, do których witryna odsyła, są poprawne merytorycznie, pełne, zgodne z prawem, aktualne, przydatne czy poprawne. Ponadto firma Forbo nie gwarantuje, że korzystanie z witryny będzie odbywało się bezproblemowo oraz że dostęp będzie możliwy nieprzerwanie.

Firma Forbo nie ma obowiązku usuwania z witryny nieaktualnych informacji ani ich aktualizacji czy korekty. Firma Forbo zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, uzupełniania oraz innej korekty treści witryny w dowolnym terminie, bez uprzedniego powiadomienia.

Wyłączenie odpowiedzialności
Firma Forbo bierze odpowiedzialność za szkody użytkownika lub osób trzecich spowodowane przez organy firmy Forbo w wyniku celowego bądź rażąco niedbałego działania lub w wyniku celowego bądź rażąco niedbałego zaniechania, jednakże odpowiedzialność ta jest ograniczona do odpowiedzialności wymaganej na mocy obowiązujących przepisów prawa. Wszelka inna odpowiedzialność, czyli wszelka odpowiedzialność za zachowania inne niż celowe bądź rażąco niedbałe działanie bądź zaniechanie, lub za szkody spowodowane przez osoby trzecie (w tym wykonawców i pracowników), jest całkowicie wyłączona. Użytkownik korzysta z witryny na własne ryzyko.

Odnośniki do witryn zewnętrznych
W witrynie Forbo mogą znajdować się odnośniki do witryn zewnętrznych. Firma Forbo nie ma żadnej kontroli nad treściami ani witrynami innych podmiotów i w związku z tym nie gwarantuje zgodności z prawem, poprawności, przydatności, aktualności ani kompletności takich treści i witryn. Firma Forbo nie odpowiada za treści ani witryny innych podmiotów, które zawierają odnośniki do witryny Forbo lub w których takie odnośniki są wyświetlane.

Zakładki społecznościowe
W witrynie Forbo można znaleźć zakładki społecznościowe oznaczone odnośnymi logotypami. Użytkownicy wybranych serwisów społecznościowych mogą korzystać ze wspomnianych zakładek i umieszczać odnośniki do wybranych stron Forbo na swoich profilach, tak aby je zaznaczyć lub udostępnić swoim kontaktom. Klikając zakładkę społecznościową, użytkownik przesyła dane umożliwiające jego identyfikację do danego serwisu społecznościowego. Osoby udostępniające komunikaty/informacje Forbo za pośrednictwem zakładek społecznościowych nie mają prawa wyrażać się w imieniu firmy Forbo ani reprezentować firmy Forbo. Użytkownicy publikują poglądy i opinie w imieniu własnym. Ponadto postanowienia zawarte w niniejszych Warunkach korzystania, dotyczące odnośników do witryn zewnętrznych, mają zastosowanie również w przypadku zakładek społecznościowych.

Prawa własności intelektualnej
Zawartość niniejszej witryny, a mianowicie zdjęcia, materiały wideo, graficzne i słowne znaki towarowe, logotypy słowne, logotypy graficzne, elementy grafiki, teksty, komunikaty prasowe oraz inne informacje są chronione obowiązującymi prawami autorskimi i innymi przepisami dotyczącymi ochrony praw własności intelektualnej. Kopiowanie, przekazywanie oraz korzystanie w inny sposób z części lub całości treści lub układu niniejszej witryny bez uprzedniej pisemnej zgody działu komunikacji firmy Forbo jest zabronione. Firma Forbo może w każdej chwili wycofać taką zgodę bez obowiązku zwrotu żadnych kwot i ponoszenia kosztów.

Ochrona danych
W przypadku udostępnienia danych osobowych firmie Forbo użytkownik przyjmuje do wiadomości, że dane są przesyłane bez szyfrowania oraz że firma Forbo ma prawo do przechowywania i wykorzystywania tych danych zgodnie z postanowieniami dotyczącymi ochrony danych Forbo. Szczegółowe informacje na temat ochrony prywatności użytkowników można znaleźć w Oświadczeniu o ochronie danych, znajdującym się poniżej.

Bezpieczeństwo przesyłu danych
Internet jest siecią globalną. Korzystając z niniejszej witryny lub komunikując się z nami za pośrednictwem wiadomości e-mail lub podobnych środków, użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wszelkie dane przekazywane firmie Forbo są przesyłane bez szyfrowania. Dane przesyłane za pośrednictwem tych kanałów nie są poufne ani zabezpieczone, mogą zostać utracone lub wyświetlone, przechwycone bądź zmodyfikowane przez osoby trzecie oraz mogą być przesyłane poza granice krajów. Ze względu na charakter operacyjny Internetu i związane z nim zagrożenia, wszelkie inicjowane przez użytkownika sesje przesyłu danych odbywają się na jego ryzyko. Inne postanowienia obowiązują wyłącznie w przypadku, gdy firma Forbo oferuje możliwość transmisji szyfrowanej. Kontaktując się z firmą Forbo drogą elektroniczną, użytkownik upoważnia firmę Forbo do kontaktu zwrotnego tą samą drogą.

Firma Forbo nie przyjmuje żadnej odpowiedzialność wobec użytkownika i innych osób za szkody wynikające z wysyłania wiadomości do i przez firmę Forbo za pośrednictwem poczty e-mail lub innego elektronicznego systemu przesyłania wiadomości.

Prawo właściwe
Wszelkie spory wynikające lub związane z korzystaniem z niniejszej witryny podlegają prawu szwajcarskiemu i będą rozpatrywane wyłącznie przez sądy właściwe dla siedziby głównej firmy Forbo w miejscowości Baar (Szwajcaria), z wyłączeniem norm kolizyjnych.

sierpień 2014 r.

Oświadczenie o ochronie danych

Wstęp
Za pośrednictwem niniejszego Oświadczenia o ochronie danych firma Forbo Holding Ltd. zamierza opisać sposób postępowania z danymi osobowymi gromadzonymi, wykorzystywanymi i przetwarzanymi przez firmę Forbo oraz jej podmioty stowarzyszone („Forbo”), a także prawa przysługujące użytkownikom jako osobom, których dane dotyczą.

Firma Forbo zachowuje wysoki standard ochrony danych, a przetwarzanie danych osobowych przez firmę Forbo będzie odbywało się wyłącznie zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych (w szczególności z Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych, „RODO”). Korzystanie z niniejszej witryny jest możliwe bez udostępniania jakichkolwiek danych osobowych, jednak niektóre usługi w witrynie mogą być dostępne wyłącznie po przekazaniu nam danych osobowych przez użytkownika.

Firma Forbo wdrożyła szereg środków technicznych i organizacyjnych w celu zapewnienia ochrony danych osobowych przetwarzanych za pośrednictwem niniejszej witryny. Jednakże przesyłanie danych w Internecie może być niezabezpieczone i w związku z tym pełna ochrona danych osobowych użytkownika może nie być zapewniona.

Informacje gromadzone przez firmę Forbo
Firma Forbo może gromadzić ogólne dane osobowe użytkowników na różne sposoby, przykładowo w przypadku, gdy użytkownik odwiedzi witrynę, dokona subskrypcji biuletynu lub w związku z wszelką inną aktywnością, usługami, funkcjami bądź zasobami udostępnianymi przez firmę Forbo w witrynie.

Gdy użytkownik korzysta z witryny, gromadzone są tak zwane dane dotyczące korzystania, takie jak rodzaj i wersja przeglądarki, witryna, z której nastąpiło przekierowanie do naszej witryny, data i godzina dostępu, adres IP (który jest anonimizowany w stopniu uniemożliwiającym identyfikację poszczególnych osób) oraz dostawca usług internetowych. Firma Forbo korzysta z tych danych wyłącznie w celu prawidłowego udostępniania treści witryny, optymalizacji treści witryny oraz reklam, zapewnienia żywotności systemów informatycznych i technologii wykorzystywanej w ramach witryny, a także w celu dostarczenia organom ścigania informacji niezbędnych do wszczęcia postępowania karnego w razie cyberataku. Firma Forbo nie będzie korzystała ze wspomnianych danych do wyciągania jakichkolwiek wniosków na temat osób, których te dane dotyczą. Dane zawarte w plikach rejestru serwera są przechowywane oddzielnie od wszelkich danych osobowych przekazanych przez osoby, których te dane dotyczą.

Inne dane, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu oraz inne dane osobowe gromadzone są wyłącznie w razie dobrowolnego przekazania ich firmie Forbo przez użytkownika.

Usługi subskrypcji i formularze kontaktowe
W niniejszej witrynie użytkownicy mogą subskrybować biuletyn i inne publikacje firmy Forbo, a także kontaktować się z nami za pośrednictwem formularzy kontaktowych oraz zamawiać usługi firmy Forbo. Na podstawie odnośnej maski danych użytkownik może zobaczyć, które dane osobowe zostaną przekazane. Poza tymi danymi przechowujemy również adres IP komputera, przypisany przez dostawcę usług internetowych, z którego osoba, której dane dotyczą korzysta w chwili dokonywania rejestracji, a także datę i godzinę rejestracji, w celu ochrony firmy Forbo przed ewentualnymi nadużyciami. Pod warunkiem, że zaznaczono to w formularzu, możemy połączyć Państwa dane użytkowania z danymi przekazanymi nam w celu rozpoznania Państwa preferencji.

Tak zgromadzone dane osobowe będą wykorzystane do celów, dla których zostały nam przekazane, na przykład do wysyłania biuletynów lub innych publikacji w ramach Państwa subskrypcji, aby odpowiedzieć na Państwa zapytania lub opracować złożone z Państwa strony zamówienia. Ponadto możemy użyć tych danych w celu skontaktowania się z Państwem, by poinformować o odpowiednich dla Państwa produktach. Może wypowiedzieć sybskrypcję i wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. W tym celu należy użyć odpowiedniego linku, który można znaleźć w każdym biuletynie lub też można zrezygnować w dowolnym momencie poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres siegling.pl@forbo.com

Pliki cookie
Aby umożliwić użytkownikom korzystanie z usług Forbo, firma Forbo wykorzystuje w swojej witrynie pliki cookie.

Użytkownik może zablokować zapisywanie lub instalowanie plików cookie, korzystając z odpowiednich ustawień przeglądarki. Ponadto zapisane wcześniej pliki cookie można w każdej chwili usunąć za pomocą przeglądarki lub innych programów. Wszystkie popularne przeglądarki posiadają tę funkcję. Jednakże firma Forbo informuje, że w takim przypadku użytkownik może nie mieć pełnego dostępu do wszystkich funkcji witryny. Więcej informacji na temat plików cookie można znaleźć w wytycznych dotyczących plików cookie poniżej.

Podstawa prawna przetwarzania
Dla celów związanych z i w odniesieniu do RODO (w sytuacjach, do których ma zastosowanie) przedstawiamy podstawę prawną przetwarzania przez nas danych osobowych. Przetwarzanie danych w związku z witryną w głównej mierze odbywa się na podstawie artykułu 6(1)(f) RODO, ponieważ jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów firmy Forbo lub strony trzeciej, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych. Artykuł 6(1)(a) RODO stanowi podstawę prawną przetwarzania w sytuacjach, w których osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w określonym celu. Jeśli przetwarzanie jest niezbędne w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, przykładowo jeśli przetwarzanie jest niezbędne do dostarczenia towarów lub realizacji innej usługi, wówczas podstawą prawną jest artykuł 6(1)(b) RODO. To samo dotyczy sytuacji, w których przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy, na przykład w ramach odpowiedzi na zapytania dotyczące produktów lub usług. Jeśli firma Forbo jest zobowiązana do przetwarzania danych ze względu na obowiązek prawny, na przykład w celu realizacji zobowiązań podatkowych bądź udzielenia odpowiedzi organom władzy, wówczas podstawą prawną przetwarzania jest art. 6(1)(c) RODO.

Udostępnianie danych osobowych
Zobowiązujemy się nie przekazywać, nie sprzedawać ani nie wymieniać zgromadzonych danych osobowych stronom trzecim, chyba że po poinformowaniu i za zgodą użytkownika na przekazanie, sprzedaż lub wymianę danych. Jednocześnie, w zakresie określonym poniżej, firma Forbo zastrzega sobie prawo do udostępniania zgromadzonych danych stronom trzecim: (i) udostępnianie danych spółkom stowarzyszonym lub kontrolowanym, a także podwykonawcom, którzy są zobowiązani do przestrzegania niniejszego Oświadczenia o ochronie danych lub zasad zapewniających przynajmniej taki sam poziom ochrony, jak niniejsze Oświadczenie o ochronie danych; (ii) dzielenie się danymi z usługodawcami, którzy zarządzają stroną internetową lub świadczą inne usługi, takie jak monitorowanie ruchu w sieci lub sporządzania analiz statystycznych; (iii) w celu ochrony firmy Forbo i stron trzecich, zgromadzone dane mogą zostać udostępnione stronom trzecim, jeśli jest to wymagane na mocy prawnego upoważnienia lub niezbędne do wyegzekwowania przestrzegania Warunków korzystania bądź ochrony praw firmy Forbo lub odnośnych stron trzecich.

We wspomnianych wyżej sytuacjach dane użytkowników mogą być przesyłane do krajów poza Szwajcarią lub Europejskim Obszarem Gospodarczym („EOG”). Dane osobowe są przekazywane poza EOG na podstawie oświadczenia o odpowiednim poziomie ochrony lub innych stosownych środków bezpieczeństwa, w szczególności standardowych klauzul dotyczących ochrony danych, przyjętych przez Komisję Europejską.

W razie chęci otrzymania kopii środków zabezpieczających, stosowanych w razie eksportu danych osobowych użytkowników (art. 13(1)(f) RODO), prosimy o kontakt z nami.

Jak długo będą przechowywanie dane osobowe?
Dane osobowe przetwarzamy i przechowujemy tak długo, jak jest to konieczne do celów, w których zostały zgromadzone, jednak w żadnym razie nie krócej niż jest to wymagane przez obowiązujące przepisy dotyczące przechowywania danych, po czym dane są rutynowo usuwane.

Jakie prawa mają osoby, których dane dotyczą?
Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do danych, zgodnie z artykułem 15 RODO, prawo do korekty danych zgodnie z artykułem 16 RODO, prawo do usunięcia danych zgodnie z artykułem 17 RODO, prawo do ograniczenia przetwarzania danych zgodnie z artykułem 18 RODO, prawo do wyrażenia sprzeciwu zgodnie z artykułem 21 RODO oraz, jeśli dotyczy – prawo do przeniesienia danych zgodnie z artykułem 20 RODO. Ponadto, jeśli dotyczy to sytuacji danego Użytkownika, ma on również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zgodnie z artykułem 77 RODO.

Użytkownik może w dowolnej chwili wycofać udzieloną nam zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Dotyczy to również wycofania zgód udzielonych przed wejściem w życie RODO, czyli przed 25 maja 2018 roku. Jednakże wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie danych, które nastąpiło przed wycofaniem.

Google Analytics
Witryna korzysta z usług Google Analytics, serwisu analityki internetowej udostępnionego przez Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, Stany Zjednoczone Ameryki („Google”). Analityka internetowa obejmuje gromadzenie i analizę danych dotyczących zachowań użytkowników witryn internetowych. W ramach analityki gromadzone są między innymi dane dotyczące witryny, z której użytkownik został przekierowany (nazywanej witryną odsyłającą), odwiedzonych podstron, częstotliwości, a także czasu przeglądania danej podstrony. Analityka służy przede wszystkim do optymalizacji witryny oraz do przeprowadzania analiz kosztów i korzyści reklam internetowych.

Do analiz przeprowadzanych w ramach Google Analytics administrator korzysta z aplikacji „_gat. _anonymizeIp”. Za pomocą tej aplikacji adres IP połączenia internetowego użytkownika jest skracany przez Google i anonimizowany w przypadku, gdy dostęp do witryny nastąpił z państwa członkowskiego UE lub innego państwa będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

Usługa Google Analytics analizuje ruch w naszej witrynie. Google wykorzystuje zgromadzone dane i informacje między innymi do oceny korzystania z witryny oraz przygotowywania raportów internetowych, które prezentują aktywność w naszej witrynie, a także w celu realizacji innych usług dotyczących korzystania z naszej witryny.

W ramach usługi Google Analytics w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą, umieszczany jest plik cookie. Dzięki ustawieniom pliku cookie Google może analizować sposób korzystania z witryny. Przy każdym wywołaniu poszczególnych stron witryny przeglądarka w systemie operacyjnym osoby, której dane dotyczą, automatycznie prześle dane za pomocą elementu Google Analytics w celu wyświetlania odpowiednich reklam oraz rozliczenia prowizji należnych Google. W trakcie tej procedury firma Google otrzymuje dane osobowe, takie jak adres IP osoby, której dane dotyczą, między innymi po to, aby zapoznać się z pochodzeniem gości i kliknięć na stronach oraz przygotować rozliczenia prowizji.

Plik cookie służy do przechowywania danych osobowych, takich jak czas dostępu, miejsce dostępu oraz częstotliwość wizyt osoby, której dane dotyczą, w naszej witrynie. Przy każdej wizycie w witrynie dane osobowe, w tym adres IP, z którego osoba, której dane dotyczą, skorzystała do wejścia do witryny, będą przekazywane firmie Google w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Te dane są przechowywane przez Google w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Google może przekazać takie dane osobowe stronom trzecim w ramach procedur technicznych.

Zgodnie z powyższym osoba, której dane dotyczą, może w każdej chwili zapobiec zapisywaniu plików cookie z naszej witryny przez stosowne ustawienie przeglądarki, z której korzysta, co spowoduje trwałe uniemożliwienie zapisywania plików cookie. W przypadku wyboru takich ustawień usługa Google Analytics również nie będzie mogła zapisać pliku cookie w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą. Ponadto zapisane pliki cookie, z których usługa Google Analytics korzysta, można w każdej chwili usunąć za pomocą przeglądarki lub innych programów.

Osoba, której dane dotyczą, ma również możliwość wyrażenia sprzeciwu wobec gromadzenia danych generowanych przez Google Analytics w związku z korzystaniem z witryny, a także wobec przetwarzaniu tych danych przez Google. W tym celu osoba, której dane dotyczą, musi pobrać dodatek do przeglądarki, dostępny pod adresem https://tools.google.com/dlpage/gaoptout i zainstalować go. Ten dodatek, za pośrednictwem technologii JavaScript, informuje usługę Google Analytics, że wszelkie dane oraz informacje na temat odwiedzin stron internetowych nie mogą być przesyłane do Google Analytics. Instalacja dodatku do przeglądarki jest uznawana przez Google jako wyrażenie sprzeciwu. Jeśli system informatyczny, z którego korzysta osoba, której dane dotyczą, zostanie usunięty, sformatowany lub ponownie zainstalowany, wówczas osoba, której dane dotyczą, musi dokonać ponownej instalacji dodatku, aby uniemożliwić przekazywanie danych w ramach usługi Google Analytics.

Z dalszymi informacjami na temat postanowień dotyczących ochrony danych, stosowanych przez firmę Google, można zapoznać się pod adresem https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ oraz http://www.google.com/analytics/terms/us.html. Usługę Google Analytics szczegółowo objaśniono pod następującym adresem: https://www.google.com/analytics/.

Zakładki społecznościowe
W niniejszej witrynie można znaleźć zakładki społecznościowe oznaczone odnośnymi logotypami. Użytkownicy wybranych serwisów społecznościowych mogą korzystać ze wspomnianych zakładek i umieszczać odnośniki do wybranych stron Forbo na swoich profilach, tak aby je zaznaczyć lub udostępnić swoim kontaktom. Klikając zakładkę społecznościową, użytkownik przesyła dane umożliwiające jego identyfikację do danego serwisu społecznościowego. Jeśli użytkownik chce temu zapobiec, nie powinien aktywować zakładek społecznościowych. Aby dowiedzieć się więcej na temat gromadzenia lub przetwarzania i wykorzystywania danych przez serwisy społecznościowe, należy zapoznać się z polityką prywatności poszczególnych serwisów.

Środki bezpieczeństwa
Biorąc pod uwagę obecny stan wiedzy, koszt wdrożenia oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania, jak również różnego prawdopodobieństwa i skali ryzyka dla praw i wolności osób fizycznych, czynimy stosowne starania w zakresie ochrony danych osobowych, mające na celu zapobieganie ich przypadkowemu i bezprawnemu zniszczeniu oraz utracie. Staramy się zapewnić korzystanie z danych osobowych w sposób odpowiedni oraz chronić je przed dostępem, wykorzystywaniem czy ujawnianiem przez osoby niepowołane. Aby chronić dane osobowe przed nieuprawnionym dostępem, wykorzystywaniem i ujawnianiem, stosujemy połączenie zabezpieczeń proceduralnych, technologicznych i fizycznych.

Ponadto dostęp do danych osobowych ograniczamy do tych pracowników, podwykonawców i przedstawicieli, którzy muszą je znać, aby móc wykonywać powierzone im zadania oraz rozwijać lub doskonalić nasze produkty i usługi.

Zmiany treści Oświadczenia o ochronie danych
Firma Forbo zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w treści Oświadczenia o ochronie danych w dowolnym terminie. Firma Forbo zaleca regularne przeglądanie Oświadczenia o ochronie danych, tak aby użytkownik zawsze miał aktualny obraz na temat podejścia firmy Forbo do ochrony jego danych osobowych. Odwiedzając witrynę, użytkownik przyjmuje ponadto do wiadomości, że obowiązek okresowego zapoznawania się z Oświadczeniem o ochronie danych w celu uzyskania informacji o ewentualnych zmianach jego treści, leży po jego stronie.

Prawo właściwe
Wszelkie spory wynikające lub związane z korzystaniem z niniejszej witryny podlegają prawu szwajcarskiemu i będą rozpatrywane wyłącznie przez sądy właściwe dla siedziby głównej firmy Forbo w miejscowości Baar w Szwajcarii, z wyłączeniem norm kolizyjnych.

Kontakt
W razie pytań dotyczących Oświadczenia o ochronie danych lub przetwarzania danych osobowych przez firmę Forbo, prosimy o kontakt z nami pod poniższym adresem.

Forbo Siegling Poland Sp. z o.o.
ul. Przestrzenna 98
93-424 Łódź (Łódź-Górna)
Poland
Telephone: +48 734 451 182
E-Mail: dataprivacy@forbo.com

Czerwiec 2020

Wytyczne dot. plików cookies

Czym są pliki cookie?
Korzystanie z plików cookie jest popularną praktyką, stosowaną przez większość profesjonalnych witryn, w tym również przez witrynę firmy Forbo. Pliki cookie to niewielkie plik zapisywane na komputerze użytkownika, mające służyć poprawie jakości usług. W niniejszym dokumencie opisano informacje gromadzone za pomocą plików cookie, sposób ich wykorzystywania oraz dlaczego czasami niezbędne jest zapisywanie ich i jak można temu zapobiec. To ostatnie może jednak częściowo lub całkowicie uniemożliwić korzystanie z wybranych funkcji witryny.

Ogólne informacje na temat plików cookie można znaleźć w przytoczonym poniżej artykule z serwisu Wikipedia: HTTP Cookies

Oprócz plików cookies, firma Forbo stosuje również inne technologie, które pod względem funkcjonalności i celu są podobne właśnie do plików cookies. Takie technologie są uwzględnione, nawet jeśli poniżej mowa jest tylko o plikach cookies.

Jak firma Forbo stosuje pliki cookies
Forbo korzysta z plików cookies z kilku powodów, które tutaj zostały szczegółowo wyjaśnione. Niektóre cookies są obowiązkowe, aby zapewnić funkcje i wydajność strony internetowej. Inne pliki cookies służą do anonimowej analizy zachowań użytkowników, a jeszcze inne mają na celu umożliwienie wyświetlania treści istotnych właśnie dla Państwa. Jeśli nie są Państwo pewni, czy pewne pliki cookies są Państwu potrzebne, czy nie, zalecamy zaakceptowanie wszystkich plików, ponieważ w ten sposób można uzyskać dostęp do najszerszego zakresu użytkowania.

Dezaktywacja plików cookies
Mogą Państwo zapobiec automatycznemu zapisywaniu plików cookies poprzez zaznaczenie tego w banerze plików cookies lub poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Proszę jednak pamiętać, że cookies wpływają na sposób działania tej i wielu innych stron internetowych. Poprzez wyłączenie cookies, wyłączają Państwo niektóre funkcje i usługi tej strony internetowej. Dlatego zaleca się, aby nie wyłączać cookies.

Pliki cookies firmy Forbo
W poniższej tabeli znajdą Państwo informacje o wszystkich technologiach śledzących (tracking) i marketingowych stosowanych na naszej stronie internetowej i/lub w naszych aplikacjach oraz o tym, kto jest za nie odpowiedzialny. Ponieważ odpowiednie podmioty odpowiedzialne – o ile ich oferta jest zawarta na stronie internetowej Forbo - mogą w pewnym zakresie same ustawiać i zmieniać pliki cookies, poniżej nie prezentujemy poszczególnych plików cookies, lecz opisujemy technologie i aplikacje, z których niektóre wykorzystują również kilka plików cookies. Jeśli chcieliby Państwo uzyskać informacje na temat poszczególnych plików cookies, które zostały zastosowane, proszę skontaktować się z nami drogą mailową pod adresem dataprivacy@forbo.com.

Niezbędne pliki cookies;
są technicznie niezbędne do poruszania się po stronie internetowej i korzystania z jej funkcji, np. do ustawienia preferencji dotyczących prywatności lub do wypełnienia formularzy. Bez tych plików cookies nie można prawidłowo świadczyć usług, o które Państwo prosili za pośrednictwem strony internetowej. Niezbędne pliki cookies są również ustawiane bez Państwa wyraźnej zgody. Jeżeli za pomocą niezbędnych plików cookies przetwarzane są dane osobowe, mają Państwo prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania zgodnie z deklaracją ochrony danych.

Statystyczne pliki cookies;
zbierają informacje o korzystaniu ze strony internetowej, np. jakie strony są najczęściej odwiedzane i jak odwiedzający poruszają się po stronie internetowej. Mają one na celu pomóc nam w poprawieniu przyjazności strony internetowej, a tym samym doświadczeń użytkownika ze stroną. Gromadzone informacje mogą obejmować: używaną przeglądarkę internetową i system operacyjny, nazwę domeny strony internetowej, z której Państwo przełączyli się na naszą stronę, liczbę wizyt, średni czas spędzony na stronie, przeglądane strony.

Marketingowe pliki cookies;
są wykorzystywane do wyświetlania na stronach internetowych osób trzecich reklam, które są dla Państwa bardziej odpowiednie i interesujące. Służą one również do ograniczenia częstotliwości pojawiania się reklamy oraz do pomiaru i zarządzania skutecznością kampanii reklamowych.

Niezbędne pliki cookies

Pliki cookiesFunkcjaOsoba odpowiedzialnaWażność
ASP.NET_SessionIdTen plik cookies przechowuje dane podczas Państwa wizyty. Na przykład, plik cookies zapamiętuje wybór, którego Państwo dokonali lub którą stronę Państwo wcześniej oglądali.ForboSesja
ARRAffinityARRAffinity to plik cookies służący do powiązania klienta z instancją aplikacji internetowej Azure. Np. jeśli aplikacja jest skalowana do 10 instancji i użytkownik ma do niej dostęp przez przeglądarkę, ARRAffinity pomoże zapewnić, że użytkownik będzie powracał do tej samej instancji aplikacji wielokrotnie, zamiast za każdym razem otrzymywać losową instancję..ForboSesja
defaultsiteTen plik cookies zapisuje ostatnią stronę domową.Forbo4 Lata
Cookie AcceptedTen plik cookies jest ustawiany w celu przechowywania Państwa preferencji dotyczących plików cookies.Forbo11 Lata
fonts.netTa strona korzysta z czcionek internetowych ze strony fonts.com lub fast.fonts.net w celu jednolitego wyświetlania czcionek. Kiedy wywołują Państwo stronę, przeglądarka ładuje wymagane czcionki internetowe do pamięci podręcznej przeglądarki.W tym celu Państwa przeglądarka łączy się z serwerami fonts.com. Fonts.com może rejestrować to połączenie. Oznacza to, że fonts.com będzie kojarzyć Państwa adres IP z naszą stroną internetową. Zastosowanie tych czcionek internetowych jest w interesie jednolitej i atrakcyjnej prezentacji.Jeżeli Państwa przeglądarka nie obsługuje czcionek internetowych, zostanie użyta standardowa czcionka z Państwa komputera.fonts.netSesja
Google APITen plik cookies obsługuje formularze Google Captcha. Google Captcha ogranicza i przeciwdziała nadużyciom w formularzach online firmy Forbo.Google Inc.17 Lata
YouTubeForbo używa YouTube jako odtwarzacza wideo. Jest on oferowany w kategorii "Necessary" w rozszerzonym trybie ochrony danych. Rozszerzony tryb ochrony wbudowanego odtwarzacza YouTube zapobiega wpływowi na przeglądanie stron na YouTube podczas odtwarzania wmontowanych treści YouTube. Oznacza to, że odtwarzanie filmu w rozszerzonym trybie ochrony wbudowanego odtwarzacza nie jest wykorzystywane do personalizacji przeglądania YouTube - ani we włączonym trybie prywatności, ani przy późniejszym korzystaniu z YouTube.Jeśli w ramach filmu video, który jest odtwarzane w rozszerzonym trybie ochrony, wyświetlane są reklamy, to również one nie są spersonalizowane. Poza tym odtwarzanie filmu w rozszerzonym trybie ochrony w wbudowanym odtwarzaczu nie jest wykorzystywane do personalizacji reklam wyświetlanych użytkownikowi poza stroną internetową lub aplikacją.Google Inc.17 Lata
VimeoFirma Forbo korzysta z Vimeo jako odtwarzacza video. Jest on oferowany w kategorii "Necessary". Przede wszystkim zapisywane są ustawienia, które są istotne przy odtwarzaniu filmów i pozostają ważne przy ponownym odtwarzaniu danego filmu lub wyborze innego filmu. W ten sposób można zbierać dane o działaniach na stronie internetowej, na której zapisane są filmy Vimeo.Vimeo LLC2 Lata
Google StaticGstatic.com służy do ładowania treści z Content Delivery Network ("CDN"). CDN służą do przesyłania treści strony internetowej na serwery, które są później dostępne poprzez domenę Gstatic. Gstatic służy również do przechowywania danych statycznych, takich jak JSlibraries, Stylesheets itp. Istnieje również domena o nazwie "http://connectivity.gstatic.com/", która jest używana przez urządzenia z systemami Chrome i Android do sprawdzania łączności z Internetem.Google Inc.Sesja
ggpht.comFirma Forbo wykorzystuje usługi mapowania Google do wizualizacji map w danych kontaktowych i katalogach sprzedawców.investis.comSesja
investis.comW różnych miejscach zamieściliśmy interaktywny wykres akcji z Investis, który pracuje na bazie aktualnego kurs akcji Forbo i innych kluczowych dane dotyczące akcji Forbo.ForboSesja
eqs.comEQS jest zewnętrznym serwisem wykorzystywanym przez Forbo w zakresie relacji inwestorskich i dystrybucji komunikatów prasowych oraz informacji giełdowych.EQS Group-


Statystyczne pliki cookies

Pliki cookiesFunkcjaOsoba odpowiedzialnaWażność
Google Tag ManagerTag Manager jest narzędziem Google, które ułatwia przedsiębiorcom dodawanie i aktualizację tagów strony internetowej, w tym śledzenie konwersji, analizę strony internetowej i remarketing, bez konieczności edytowania kodu strony.Google Inc.3 Miesiące
Google AnalyticsGoogle Analytics jest platformą analityczną służącą do śledzenia liczby i rodzaju wizyt na naszej stronie internetowej i jej podstronach lub dostępu do naszych aplikacji mobilnych i ich ekranów, jak również wzorców użytkowania. W ten sposób zapewniamy, że wszystkie części naszej strony internetowej i aplikacji mobilnych funkcjonują prawidłowo. Technologie te są wykorzystywane do dostarczania anonimowych, zagregowanych danych o tym, jak użytkownicy sieci i urządzeń mobilnych wchodzą w interakcje z naszą stroną internetową lub aplikacjami mobilnymi.Google Inc.1 Rok
HotjarHotjar w ramach jednej platformy mapy cieplne (heatmaps), rejestry odwiedzin, Conversion Funnels, analizy formularzy, ankiety z informacjami zwrotnymi i sondaże. Pokazują one, w jaki sposób odwiedzający korzystają z danej strony internetowej.Hotjar Ltd.1 Rok
Yandex MetricaYandex jest platformą analityczną. Jest ona używana wyłącznie na rosyjskich wersjach naszej strony internetowej w celu śledzenia liczby i rodzaju wizyt na naszej stronie internetowej i jej podstronach lub wizyt w naszych aplikacjach mobilnych i ich ekranach, jak również wzorców użytkowania. W ten sposób zapewniamy, że wszystkie części naszej strony internetowej i aplikacji mobilnych funkcjonują prawidłowo. Technologie te są wykorzystywane do dostarczania anonimowych, zagregowanych danych na temat interakcji użytkowników sieci i urządzeń mobilnych z naszą stroną internetową lub aplikacjami mobilnymi.Yandex1 Rok
Baidu TongjiBaidu jest platformą analityczną. Jest ona używany wyłącznie na chińskich wersjach naszych stron internetowych w celu śledzenia liczby i rodzaju wizyt na naszej stronie internetowej i jej podstronach lub dostępu do naszych aplikacji mobilnych i ich ekranów, jak również wzorców użytkowania. Ma to na celu zapewnienie, że wszystkie części naszej strony internetowej i aplikacji mobilnych funkcjonują prawidłowo. Technologie te są wykorzystywane do dostarczania danych zbiorczych na temat interakcji użytkowników sieciowych i mobilnych z naszą stroną internetową lub aplikacjami mobilnymi.Baidu17 Lata


Marketingowe pliki cookies

Pliki cookiesFunkcjaOsoba odpowiedzialnaWażność
LinkedIn AdsDzięki LinkedIn Ads, członkowie LinkedIn mogą być kontaktowani zgodnie ze stanowiskiem, funkcją, branżą i innymi cechami w celu generowania tzw. leadów, budowania świadomości marki, rejestracji na wydarzenia i nie tylko. Microsoft Corp.3 Miesiące
LinkedIn InsightsTag LinkedIn Insights jest wykorzystywany przez LinkedIn do śledzenia konwersji, retargetingu i analizy internetowej w celu przeprowadzania kampanii reklamowych LinkedIn.Microsoft Corp.18 Miesiące
DoubleClick by GoogleReklama cyfrowa z DoubleClick pomaga firmom nawiązać kontakt z właściwymi ludźmi we właściwym czasie. Poprawia to doświadczenia z klientami i wyniki.Google Inc.20 Miesiące
Google SyndicationGoogle Syndication służy do przechowywania i ładowania z Google CDN treści reklam i innych zasobów związanych z reklamami dla Google AdSense i DoubleClick.Google Inc.13 Miesiące
Google Ad ServicesGoogle Ad Services jest pojęciem nadrzędnym dla wszystkich koncepcji, sieci i funkcji, które składają się na Google AdWords. Wszystkie obszary, do których można dotrzeć za pomocą Google Ads są częścią Google Ad Services. Dzięki nim można uruchomić kampanie online i remarketingowe, które są ukierunkowane na zachowanie użytkownika. Google Inc.3 Miesiące
Twitter AdsTTen plik cookies jest umieszczany przez Twittera dla reklam Twittera w zakresie treści statycznych, takich jak obrazy i filmy, które są wykorzystywane w kampaniach.Twitter Inc.2 Lata
Bing AdsReklama cyfrowa z Bing Ads pomaga firmom łączyć się z właściwymi ludźmi we właściwym czasie, aby poprawić ich doświadczenia z klientami i wyniki.Microsoft Corp.9 Miesiące
Facebook ConnectFacebook Connect jest aplikacją typu Single-Sign-On, która pozwala Państwu na interakcję z innymi stronami internetowymi bezpośrednio poprzez Państwa konto na Facebooku.Facebook Inc.3 Miesiące
FacebookFacebook Pixel służy do optymalizacji reklam na Facebooku lub nawet Instragramie. Dzięki temu Forbo może mierzyć działania na stronach internetowych, poprawiać wydajność kampanii i oferować inne możliwości, takie jak retargeting.Facebook Inc.3 Miesiące
TwitterPixel tag Twittera jest wykorzystywany do optymalizacji reklam na Twitterze. Dzięki temu Forbo może mierzyć działania na stronach internetowych, poprawiać wydajność kampanii i oferować dalsze możliwości, takie jak spersonalizowane treści.Twitter Inc.3 Miesiące
pinterest.comTag Pinterest jest używany do optymalizacji reklam na Pinterest. Dzięki temu Forbo może mierzyć działania na stronie i poprawiać wydajność kampanii.Pinterest Inc.1 Rok
Mail.ruMail.ru Tag służy do optymalizacji reklam na VKontakte lub nawet Odnoklassniki. Dzięki temu Forbo może mierzyć działania na stronach internetowych, poprawiać wydajność kampanii i oferować inne możliwości, takie jak retargeting.Mail.ru LLC2 Lata

Dalsze informacje
W interesie lepszego, bardziej komfortowego korzystania ze strony internetowej, zalecane jest ogólnie, aby nie wyłączać plików cookies. Jeśli potrzebują Państwo dalszych informacji, prosimy o kontakt z nami pod adresem communications@forbo.com.

Luty 2022