Selecteer uw Land

Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2

Legal Disclaimer


Disclaimer & gebruiksvoorwaarden

Informatie die op grond van de Duitse wetgeving verstrekt dient te worden
Forbo Siegling GmbH
Lilienthalstraße 6/8
DE-30179 Hannover
Telefoon: +49 (0) 511 67 04 0
Fax: +49 (0) 511 67 04 305
E-mail: siegling@forbo.com
Internet: www.forbo-siegling.com


Gebruiksvoorwaarden en vrijwaring van aansprakelijkheid

Algemene informatie
Deze voorwaarden ("gebruiksvoorwaarden") zijn van toepassing op elke toegang tot en gebruik van de website www.forbo.com ("website") van Forbo Holding Ltd ("Forbo"). Forbo behoudt zich het recht voor om de gebruiksvoorwaarden op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

Door deze website te bezoeken, gaat u ("u'" of de "gebruiker") akkoord met deze gebruiksvoorwaarden.

Vrijwaring van aansprakelijkheid
Deze website en de inhoud hiervan, dat wil zeggen alles wat u leest, hoort of ziet op deze website, zijn uitsluitend bedoeld om informatie te geven. Forbo doet er alles aan om te zorgen dat de informatie die wordt gepubliceerd op de website correct en actueel is. Forbo biedt echter geen garanties met betrekking tot de website of de inhoud ervan. In het bijzonder betekent dit dat eventuele en alle garanties met betrekking tot de bondigheid, volledigheid, rechtsgeldigheid, actualiteit, bruikbaarheid of juistheid van de informatie, of van eventuele informatie waar de website naar verwijst, zijn uitgesloten. Forbo garandeert ook niet dat deze website zonder problemen functioneert of dat de toegang nooit onderbroken zal worden.

Forbo is niet verplicht om verouderde informatie op de website te verwijderen of om deze informatie bij te werken of te corrigeren. Forbo behoudt zich het recht voor om de inhoud van deze website op elk moment en zonder enige voorafgaande kennisgeving te wijzigen, uit te breiden of anderszins aan te passen.

Uitsluiting van aansprakelijkheid
Forbo is aansprakelijk voor schade die aan u of derden wordt toegebracht door één van de organen van Forbo als gevolg van doelbewuste of grove nalatigheid of verzuim. Forbo is echter alleen aansprakelijk voor zover dit vereist wordt door de toepasselijke wetgeving. Eventuele verdere aansprakelijkheid, namelijk eventuele aansprakelijkheid voor handelingen die niet voortkomen uit doelbewuste of grove nalatigheid of verzuim, of voor eventuele schade die wordt veroorzaakt door tussenpersonen (inclusief aannemers of werknemers) wordt volledig uitgesloten. Elk gebruik van de website is voor eigen risico van de gebruiker..

Externe links
De Forbo-website bevat mogelijk links naar websites van derden. Forbo oefent geen enkele controle uit over de inhoud of websites van derden en biedt derhalve geen garanties met betrekking tot de rechtsgeldigheid, juistheid, bruikbaarheid, actualiteit of volledigheid van de genoemde inhoud of websites. Forbo is niet aansprakelijk voor de inhoud of websites van derden, voor eventuele websites waar links op staan naar de website van Forbo of waar hetzelfde in frames wordt weergegeven.

Social bookmarking
De website van Forbo bevat social bookmarks die voorzien zijn van het logo van Forbo. Gebruikers van bepaalde sociale mediaplatforms kunnen deze social bookmarks gebruiken om links of bepaalde websites van Forbo in hun profiel te plaatsen om deze te markeren of de desbetreffende pagina met hun contacten te delen. Telkens wanneer u op sociale bladwijzers klikt, verstuurt u identificatiegegevens naar het respectievelijke sociale mediaplatform. Individuen die berichten/informatie van Forbo delen door social bookmarks te gebruiken, zijn niet gemachtigd om namens Forbo uitspraken te doen of om Forbo te vertegenwoordigen. Zij publiceren hun eigen visies en meningen. Daarnaast gelden de in deze gebruiksvoorwaarden vastgelegde bepalingen met betrekking tot externe links ook voor social bookmarks.

Intellectuele eigendomsrechten
Alle inhoud van deze website, zoals afbeeldingen, video's, woord- en beeldmerken, tekstlogo's, grafische logo's, grafische kunst, teksten, persberichten en andere informatie, wordt beschermd door het toepasselijke auteursrecht en andere wetten die bedoeld zijn om de intellectuele eigendomsrechten te beschermen. De reproductie, verzending of enig ander gebruik van de complete inhoud of het ontwerp van deze website, of een deel daarvan, is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Forbo Corporate Communications niet toegestaan. Iedere door Forbo verleende toestemming kan op elk moment door Forbo worden ingetrokken zonder dat Forbo aansprakelijk is voor eventuele kosten of schadevergoedingen.

Gegevensbescherming
Indien u besluit om uw persoonlijke gegevens beschikbaar te stellen aan Forbo, gaat u ermee akkoord dat deze gegevens zonder voorafgaande versleuteling worden verzonden en dat Forbo het recht heeft om deze gegevens op te slaan en te gebruiken in overeenstemming met de bepalingen van Forbo inzake de bescherming van gegevens. Meer informatie over de bescherming van uw privacy vindt u in de onderstaande verklaring omtrent de bescherming van persoonsgegevens.

Beveiliging bij gegevensoverdracht
Het internet wordt wereldwijd gebruikt. Door het gebruik van de website of door met ons te communiceren via e-mail, een contactformulier of soortgelijke middelen, geeft u toestemming voor de onversleutelde overdracht van alle gegevens die u naar Forbo wilt versturen. Eventuele gegevens die via deze kanalen worden verstuurd, zijn noch vertrouwelijk, noch veilig. De gegevens gaan mogelijk verloren of worden mogelijk bekeken, onderschept of gewijzigd door derden en kunnen nationale grenzen passeren. Vanwege de operationele structuur van het internet en de inherente risico's die hieraan verbonden zijn, is het versturen van gegevens altijd op eigen risico. Andere bepalingen zijn alleen van toepassing in het geval dat Forbo u de optie aanbiedt voor een versleutelde gegevensoverdracht. Door via de elektronische weg contact op te nemen met Forbo, machtigt u Forbo om via deze weg met u te corresponderen.

Forbo is niet aansprakelijk jegens u of anderen voor schade die ontstaat in verband met berichten die naar en van Forbo worden verzonden via e-mail of enig ander systeem voor de overdracht van elektronische berichten.

Toepasselijk recht
Op alle eventuele geschillen die voortvloeien uit of die in verband staan met het gebruik van deze website, is het Zwitserse recht van toepassing. De geschillen worden uitsluitend beslecht door de rechtbank in Baar (Zwitserland), waar ook het hoofdkantoor van Forbo is gevestigd, met uitsluiting van bepalingen ten aanzien van conflicterende wetgeving.

Augustus 2014

Privacyverklaring

Inleiding
In deze privacyverklaring willen wij, Forbo Holding Ltd., u informeren over de manier waarop we persoonsgegevens behandelen die wij of onze dochterondernemingen ('Forbo') verzamelen, gebruiken en verwerken via Forbo’s website en haar subpagina's ('website') en over de rechten die u als betrokkene heeft.

Forbo streeft naar de hoogste normen op het gebied van gegevensbescherming, en de verwerking van persoonsgegevens door Forbo zal altijd voldoen aan de toepasselijke gegevensbeschermingswetgeving (in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de Europese Unie; 'GDPR'). Hoewel het gebruik van deze website over het algemeen mogelijk is zonder persoonsgegevens te delen, kunnen bepaalde diensten op deze website alleen worden gebruikt als u ervoor kiest persoonsgegevens wél met ons te delen.

Forbo heeft tal van technische en organisatorische maatregelen geïmplementeerd om de bescherming van de via deze website verwerkte persoonsgegevens te waarborgen. Op internet gebaseerde gegevensoverdracht kan echter onveilig zijn; absolute bescherming van uw persoonsgegevens kan daarom niet worden gegarandeerd.

Welke informatie Forbo verzamelt
Forbo kan persoonsgegevens van gebruikers op verschillende manieren verzamelen, bijvoorbeeld als u de website bezoekt, zich aanmeldt voor een nieuwsbrief of in samenhang met andere activiteiten, diensten, functies of hulpmiddelen die Forbo op zijn website beschikbaar stelt.

Tijdens uw bezoek aan deze website worden zogenaamde gebruiksgegevens verzameld, zoals gebruikte browsertypes en –versies, de website van waaruit onze website wordt bezocht, datum en tijdstip van toegang, internetprotocoladres (dat echter wordt geanonimiseerd in de mate die noodzakelijk is om niet tot individuele personen te worden herleid) en de internet-serviceprovider van het systeem dat toegang zoekt. Forbo maakt uitsluitend van deze gegevens gebruik om de content van onze website correct af te leveren, de content van onze website evenals de reclame daarvoor te optimaliseren, om de levensvatbaarheid van onze IT-systemen en website-technologie op lange termijn te garanderen en om wetshandhavingsinstanties te voorzien van de informatie die nodig is voor strafrechtelijke vervolging in geval van cyberaanvallen. Forbo gebruikt de gegevens niet om conclusies over de betrokkene te trekken. Gegevens die zijn opgenomen in serverlogbestanden worden apart opgeslagen van alle door een betrokkene verstrekte persoonsgegevens.

Andere gegevens, zoals uw naam, e-mailadres, telefoonnummer of andere persoonsgegevens worden uitsluitend verzameld als u deze gegevens vrijwillig aan Forbo verstrekt.

Inschrijvingsdiensten en contactformulieren
Op deze website krijgen gebruikers de mogelijkheid zich in te schrijven voor nieuwsbrieven en andere publicaties van Forbo, contact met ons op te nemen via contactformulieren en diensten van Forbo te bestellen. U kunt op het desbetreffende invoerscherm zien welke persoonsgegevens worden overgedragen. Naast deze gegevens slaan we ook het IP-adres van het computersysteem op dat op het moment van registratie door de internet-serviceprovider is toegewezen en door de betrokkene wordt gebruikt, evenals datum en tijdstip van de registratie teneinde ons tegen mogelijk misbruik te beschermen. Indien op het formulier aangegeven, kunnen we uw gebruiksgegevens ook met de verzonden gegevens combineren om uw voorkeuren te identificeren.

De zo verzamelde persoonsgegevens worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor u deze aan Forbo verstrekt, bijvoorbeeld om newsletters of andere publicaties waarvoor u zich hebt ingeschreven, te versturen, uw vragen te beantwoorden of uw bestellingen te verwerken. Daarnaast kunnen wij de gegevens gebruiken om u te benaderen met informatie die voor u relevant kan zijn. U kunt op elk moment een inschrijving beëindigen of uw toestemming voor de gegevensverwerking intrekken. U kunt hiervoor de desbetreffende, in elke nieuwsletter opgenomen link gebruiken of zich op elk moment afmelden door een e-mail te sturen naar siegling.nl@forbo.com.

Cookies
Teneinde zijn diensten te kunnen aanbieden maakt Forbo op deze website gebruik van cookies.

U kunt de opslag of installatie van cookies verhinderen door uw browserinstellingen aan te passen. Bovendien kunnen reeds geplaatste cookies op elk moment worden verwijderd via uw browser of andere softwareprogramma's. Dit is in alle gangbare browsers mogelijk. Wel benadrukt Forbo dat u in dat geval wellicht niet alle functies van de website onbeperkt kunt gebruiken. Meer informatie over cookies vindt u in de Cookie-richtlijnen hieronder.

Rechtsgrond voor verwerking
Voor de toepassing van en met betrekking tot de GDPR (voor zover deze van toepassing is) willen we graag in het kort de rechtsgrond beschrijven waarop we ons bij de verwerking van persoonsgegevens baseren. De meeste gegevensverwerkingen in verband met onze website berusten op artikel 6(1)(f) GDPR, wanneer de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Forbo of een derde, behalve wanneer de belangen of de grondrechten en de fundamentele vrijheden van de betrokkene die tot bescherming van persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die belangen. Artikel 6(1)(a) GDPR dient als rechtsgrond voor gegevensverwerkingen waarvoor we toestemming voor een specifiek verwerkingsdoel verkrijgen. Indien de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent, zoals bijvoorbeeld het geval is wanneer gegevensverwerkingen noodzakelijk zijn voor de levering van goederen of diensten, berust de verwerking op artikel 6(1)(b) GDPR. Hetzelfde geldt voor gegevensverwerkingen die noodzakelijk zijn om vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen, bijvoorbeeld wanneer de betrokkene vragen heeft gesteld over onze producten of diensten. Indien Forbo gehouden is aan een wettelijke verplichting op grond waarvan de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is, bijvoorbeeld om aan fiscale verplichtingen te voldoen of om verantwoording af te leggen aan overheidsinstanties, berust de verwerking op art. 6(1)(c) GDPR.

Verstrekking van persoonsgegevens
Verzamelde persoonsgegevens worden door ons niet overgedragen of verkocht aan of uitgewisseld met derden, tenzij we u over een dergelijke overdracht, verkoop of uitwisseling hebben geïnformeerd en u daarin uitdrukkelijk heeft toegestemd. Forbo behoudt zich echter het recht voor de verzamelde gegevens in de volgende gevallen aan derden te verstrekken: (i) verstrekking aan verbonden of gecontroleerde ondernemingen en subcontractanten die aan deze privacyverklaring onderworpen zijn of die zich houden aan beginselen die ten minste dezelfde bescherming bieden als deze privacyverklaring; (ii) verstrekking aan dienstverleners die de website beheren of andere diensten verlenen, zoals het monitoren van internetverkeer of het uitvoeren van statistische analyses; (iii) ter bescherming van Forbo en derden kunnen verzamelde gegevens aan derden worden verstrekt indien dit wettelijk vereist is of indien een dergelijke verstrekking noodzakelijk is om de gebruiksvoorwaarden af te dwingen of om de rechten van Forbo of van derden te beschermen.

Onder de bovengenoemde omstandigheden kunnen uw gegevens worden verzonden naar landen buiten Zwitserland of buiten de Europese Economische Ruimte (‘EER’). Persoonsgegevens worden verzonden naar landen buiten de EER op basis van verklaringen over de adequaatheid of andere adequate waarborgen, met name standaardbepalingen inzake gegevensbescherming zoals goedgekeurd door de Europese Commissie.

Neem contact met ons op als u een kopie wenst te ontvangen van de specifieke waarborgen die zijn toegepast op de uitvoer van uw persoonsgegevens (artikel 13(1)(f) GDPR).

Hoe lang blijven persoonsgegevens opgeslagen?
Wij verwerken en bewaren persoonsgegevens slechts zo lang als noodzakelijk is gelet op het doel waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld, maar in elk geval niet korter dan vereist is op grond van toepasselijke bepalingen inzake de gegevensbewaring; daarna zullen we persoonsgegevens routinematig verwijderen.

Welke rechten heb ik als betrokkene?
Elke betrokkene heeft het recht van inzage overeenkomstig artikel 15 GDPR, het recht op rectificatie overeenkomstig artikel 16 GDPR, het recht op gegevenswissing overeenkomstig artikel 17 GDPR, het recht op beperking van de verwerking overeenkomstig artikel 18 GDPR, het recht van bezwaar overeenkomstig artikel 21 GDPR, en indien van toepassing – het recht op overdraagbaarheid van gegevens overeenkomstig artikel 20 GDPR. Voorts bestaat, indien op u van toepassing, ook het recht om een klacht in te dienen bij een bevoegde toezichthoudende autoriteit voor de gegevensbescherming op grond van artikel 77 GDPR.

U kunt uw aan ons verleende toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens te allen tijde intrekken. Ook verklaringen van toestemming die aan ons zijn verstrekt vóór inwerkingtreding van de GDPR, d.w.z. vóór 25 mei 2018, kunt u op elk moment intrekken; een dergelijke intrekking heeft echter geen betrekking op gegevensverwerking die vóór de intrekking van uw toestemming heeft plaatsgevonden.

Google Analytics
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een analyseservice van Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA ('Google'). Webanalyse s is het verzamelen en analyseren van gegevens die het gedrag van bezoekers van websites inzichtelijk maken. Een webanalyseservice verzamelt onder andere data over de website van waaruit iemand bij ons terecht is gekomen (de 'referrer'), welke subpagina's bezocht zijn, of hoe vaak en hoe lang een subpagina bezocht is. Webanalyse dient met name ter optimalisering van een website en om een kosten-batenanalyse van internetreclame te kunnen uitvoeren.

Voor de webanalyse met Google Analytics gebruikt de beheerder de applicatie '_gat. _anonymizeIp'. Door middel hiervan wordt het IP-adres van de internetverbinding van de betrokkene door Google ingekort en geanonimiseerd bij toegang tot onze websites vanuit een lidstaat van de Europese Unie of vanuit een andere staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte.

Het doel van Google Analytics is het verkeer op onze website te analyseren. Google gebruikt de verzamelde data en informatie onder andere om het gebruik van onze website te evalueren, om online-rapporten aan te maken die de activiteiten op onze website beschrijven, en om ons van andere diensten betreffende het gebruik van onze website te voorzien.

Google Analytics plaatst een cookie op het IT-systeem van de betrokkene. Daardoor kan Google het gebruik van onze website analyseren. Bij elke oproep van een van de afzonderlijke pagina's van deze website geeft de internetbrowser op het IT-systeem van de betrokkene via de Google Analytics-component automatisch data door met het oog op online-reclame en de afwikkeling van provisies aan Google. In het verloop van deze technische procedure verwerft de onderneming Google kennis van persoonsgegevens, zoals het IP-adres van de betrokkene, waarmee Google onder meer inzicht krijgt in de herkomst van bezoekers en kliks, om op basis daarvan provisieafrekeningen te kunnen maken.

De cookie wordt gebruikt om persoonlijke informatie op te slaan, zoals het tijdstip van toegang, de locatie van waaruit toegang is verkregen, en de frequentie van bezoeken aan onze website door de betrokkene. Met elk bezoek aan onze website worden deze persoonsgegevens, inclusief het IP-adres van de internettoegang dat door de betrokkene wordt gebruikt, doorgestuurd naar Google in de Verenigde Staten. Deze persoonsgegevens worden door Google in de Verenigde Staten opgeslagen. Google kan deze persoonsgegevens via deze technische procedure doorgeven aan derden.

Zoals hierboven verklaard kan de betrokkene het plaatsen van cookies door onze website te allen tijde blokkeren door de instellingen van de internetbrowser aan te passen en zo het gebruik van cookies permanent te weigeren. Een dergelijke aanpassing van de gebruikte internetbrowser verhindert ook dat Google Analytics een cookie plaatst op het IT-systeem van de betrokkene. Bovendien kunnen cookies die al door Google Analytics worden gebruikt, op elk moment worden verwijderd via een internetbrowser of andere softwareprogramma's.

Daarnaast kan de betrokkene bezwaar maken tegen het verzamelen van door Google Analytics gegenereerde gegevens met betrekking tot het gebruik van deze website en tegen de verwerking van deze gegevens door Google. Hiervoor moet de betrokkene een browser add-on downloaden en installeren via de link https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Deze browsertoevoeging informeert Google Analytics via JavaScript dat er geen data en informatie over de bezoeken aan websites aan Google Analytics mogen worden doorgegeven. De installatie van de browser add-on wordt door Google beschouwd als een bezwaar. Indien het IT-systeem van de betrokkene op een later tijdstip wordt verwijderd, geformatteerd of opnieuw wordt geïnstalleerd, moet de betrokkene de browser add-on opnieuw installeren om Google Analytics uit te schakelen.

Voor meer informatie en de toepasselijke gegevensbeschermingsbepalingen van Google: zie https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ en http://www.google.com/analytics/terms/us.html. Google Analytics wordt verder uitgelegd op https://www.google.com/analytics/.

Social bookmarks
Op deze website wordt gebruik gemaakt van social bookmarks, die worden gemarkeerd met het desbetreffende logo. Gebruikers van bepaalde social media platforms kunnen deze social bookmarks gebruiken om op hun profiel links van bepaalde Forbo-sites te plaatsen om deze te markeren of te delen met hun contacten. Telkens wanneer u op social bookmarks klikt, stuurt u identificerende gegevens naar het desbetreffende social media platform. Als u niet wilt dat dit gebeurt, moet u de social bookmarks niet activeren. Voor meer informatie over de verzameling van gegevens of de verwerking en het gebruik ervan door social media platforms kunt u het privacybeleid van de verschillende social media platforms raadplegen.

Veiligheidsmaatregelen
Rekening houdend met de stand van de techniek, de implementatiekosten en de aard, de omvang, de context en het doel van de verwerking, alsook met de qua waarschijnlijkheid en ernst uiteenlopende risico's voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen, treffen wij passende maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen onopzettelijk(e) en onrechtmatig(e) vernietiging en verlies. Wij stellen alles in het werk om ervoor te zorgen dat persoonsgegevens op de juiste wijze worden gebruikt en om ze te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, gebruikmaking of openbaarmaking. We maken gebruik van een combinatie van procesmatige, technologische en fysieke beveiligingsmaatregelen om persoonsgegevens te helpen beschermen tegen ongeoorloofde toegang, gebruikmaking of bekendmaking.

Voorts wordt de toegang tot persoonsgegevens beperkt tot die werknemers, contractanten en vertegenwoordigers die deze gegevens moeten kennen om de hun toegewezen taken te kunnen uitvoeren en om onze producten en diensten te ontwikkelen of verbeteren.

Wijziging van deze privacyverklaring
Forbo behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring te allen tijde te wijzigen. Forbo raadt u aan deze privacyverklaring regelmatig door te nemen, zodat u altijd op de hoogte blijft van Forbo’s aanpak bij de bescherming van uw persoonsgegevens. Wanneer u de website bezoekt, accepteert u ook dat het uw verantwoordelijkheid is deze privacyverklaring regelmatig door te nemen en op de hoogte te zijn van eventueel doorgevoerde wijzigingen.

Toepasselijk recht
Geschillen die voortvloeien uit of in verband met het gebruik van deze website zijn onderworpen aan Zwitsers recht en worden uitsluitend voorgelegd aan de rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van Forbo in Baar, Zwitserland, met uitsluiting van conflicterende wetgeving.

Neem contact met ons op
Als u vragen heeft in verband met deze privacyverklaring of de verwerking van persoonsgegevens binnen Forbo, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via onderstaand adres.

Forbo Siegling Nederland B.V.
Van Rensselaerweg 1
Postbus 129
NL-6956 AV Spankeren
Telefoon: +31 313 491 111
E-Mail: dataprivacy@forbo.com

Juni 2020

Cookie-richtlijn

Wat zijn cookies?
Deze Forbo-website gebruikt cookies, zoals gebruikelijk is bij bijna alle zakelijke websites. Cookies zijn kleine bestandjes die op uw computer gedownload worden om uw beleving van de website te verbeteren. Dit document beschrijft welke informatie ze verzamelen, hoe ze gebruikt worden en waarom het soms nodig is om deze cookies op te slaan en hoe u kunt voorkomen dat deze cookies worden opgeslagen. Hierdoor is het echter mogelijk dat bepaalde functionaliteiten niet beschikbaar zijn of dat bepaalde elementen van de website niet meer werken.

Voor meer algemene informatie over cookies verwijzen we naar het artikel op Wikipedia-artikel over HTTP-cookies

Behalve van cookies maakt Forbo ook gebruik van andere technieken, die qua functionaliteit en doel vergelijkbaar zijn met cookies. In het navolgende worden met het begrip ‘cookies‘ ook deze technieken bedoeld.

Hoe Forbo cookies gebruikt
Forbo gebruikt cookies om meerdere redenen, die hier nader worden toegelicht. Sommige cookies zijn absoluut noodzakelijk om de website goed te laten werken. Andere cookies dienen voor de anonieme analyse van het gebruiksgedrag en weer andere zorgen ervoor dat u content te zien krijgt die voor u relevant is. Als u niet zeker weet of u bepaalde cookies nodig heeft of niet, raden wij u aan alle cookies te accepteren, omdat dit de beste gebruikerservaring oplevert.

Cookies uitschakelen
De automatische opslag van cookies kan worden verhinderd door dit in de cookie-banner aan te geven of door uw browserinstellingen aan te passen. Houd er wel rekening mee dat cookies van invloed zijn op de manier waarop deze en veel andere websites functioneren. Als u cookies uitschakelt, schakelt u ook bepaalde functies en prestaties van deze website uit. We raden daarom aan om cookies niet uit te schakelen.

De cookies van Forbo
In onderstaande tabel vindt u informatie over alle op onze website en/of in onze applicaties toegepaste tracking- en marketingtechnieken en over degenen die daarvoor verantwoordelijk zijn. Aangezien deze verantwoordelijken – voor zover hun aanbod in de site van Forbo geïntegreerd is – binnen bepaalde beperkingen zelf cookies kunnen instellen en veranderen, worden in het navolgende geen specifieke cookies beschreven, maar worden technieken en applicaties beschreven die soms ook van meerdere cookies gebruik maken. Mocht u informatie willen over specifieke geplaatste cookies, neem dan contact met ons op via dataprivacy@forbo.com.

Essentiële cookies
zijn technisch noodzakelijk, zodat u op de website kunt navigeren en de functies van de website kunt gebruiken, bijvoorbeeld om uw privacyvoorkeuren in te stellen of formulieren in te vullen. Zonder deze cookies kan de website niet optimaal presteren. Essentiële cookies worden ook zonder uw uitdrukkelijke toestemming geplaatst. Voor zover door essentiële cookies persoonsgegevens worden verwerkt, heeft u recht van bezwaar in overeenstemming met de privacyverklaring.

Statistische cookies
verzamelen informatie over het gebruik van de website, bijv. welke pagina’s het vaakst worden bezocht en hoe bezoekers zich op de website bewegen. Met behulp van deze cookies kunnen we de gebruiksvriendelijkheid van de website en daarmee de gebruikerservaring verbeteren. Verzamelde informatie kan bijvoorbeeld zijn: gebruikte internetbrowser en besturingssysteem, domeinnaam van de website waar u vandaan kwam, het aantal bezoeken, gemiddelde duur van een bezoek, opgeroepen pagina’s.

Marketingcookies
worden gebruikt om op de websites van derden advertenties te laten weergeven die voor u relevanter en interessanter zijn. Ze worden bovendien gebruikt om het aantal keren dat een advertentie wordt getoond te beperken en om de effectiviteit van reclamecampagnes te meten en te sturen.

Essentiële cookies

CookieFunctieVerantwoordelijkGeldigheid
ASP.NET_SessionIdDeze cookie slaat tijdens uw bezoek gegevens op. De cookie onthoudt bijvoorbeeld een bepaalde keuze die u heeft gemaakt of welke site u eerder heeft bezocht.ForboSession
ARRAffinityARRAffinity is een cookie die gebruikt wordt om een bezoeker te koppelen aan een bepaalde instantie van de webapplicatie in Azure. Wanneer een app bijvoorbeeld naar tien instanties wordt geschaald en een gebruiker deze app via zijn browser gebruikt, zorgt ARRAffinity ervoor dat de gebruiker steeds weer naar dezelfde app-instantie terugkeert in plaats van elke keer naar een willekeurige instantie.ForboSession
defaultsiteDeze cookie slaat de laatste startpagina op.Forbo4 maanden
Cookie AcceptedDeze cookie wordt geplaatst om uw cookie-voorkeuren op te slaan.Forbo11 maanden
fonts.netDeze pagina maakt voor de uniforme weergave van lettertypen gebruik van Web Fonts van fonts.com of fast.fonts.net. Bij het oproepen van een pagina laadt uw browser de benodigde Web Fonts in uw browsercache.Hiervoor maakt uw browser verbinding met de servers van fonts.com. fonts.com protocolleert deze oproep eventueel mee. Dat betekent dat uw IP-adres bij fonts.com met onze website in verbinding wordt gebracht. Deze Web Fonts worden gebruikt met het oog op een uniforme en aantrekkelijke presentatie.Als uw browser Web Fonts niet ondersteunt, wordt een standaard lettertype van uw computer gebruikt.fonts.netSession
Google APIDeze cookie ondersteunt de formulieren via Google Captcha. Google Captcha vermindert het misbruik van Forbo online-formulieren. Google Inc.17 jaren
YouTubeForbo gebruikt YouTube als video player. Deze wordt in de categorie ‘Necessary’ in de uitgebreide privacymodus aangeboden. De uitgebreide privacymodus van de embedded YouTube-Player zorgt er bij de weergave van embedded YouTube-content voor dat de surfervaring van de toeschouwers op YouTube wordt beïnvloed. Dat wil zeggen: de weergave van een video in uitgebreide privacymodus van de embedded player wordt niet gebruikt voor de personalisatie van het surfen op YouTube – noch in de embedded privacymodus noch bij een later gebruik van YouTube.Wanneer advertenties worden vertoond in een video die wordt afgespeeld in de uitgebreide privacymodus van de embedded player, zijn deze advertenties evenmin gepersonaliseerd. Bovendien wordt de weergave van een video in de uitgebreide privacymodus van de embedded player niet gebruikt voor de personalisatie van reclame die de gebruiker buiten de website of app te zien krijgt.Google Inc.17 jaren
VimeoForbo gebruikt Vimeo als video player. Deze wordt in de categorie ‘Necessary’ aangeboden. Primair worden instellingen opgeslagen die bij het afspelen van de video relevant zijn en die van toepassing blijven als de video nogmaals wordt afgespeeld of een andere video wordt geselecteerd. Daarnaast kunnen gegevens worden bijgehouden over de handelingen op de website waarin Vimeo-video’s embedded zijn. Vimeo LLC2 jaren
Google StaticGstatic.com wordt gebruikt voor het laden van content uit het Content Delivery Network («CDN»). CDN‘s worden gebruikt om de content van de website te uploaden naar servers die later toegankelijk zijn via het Gstatic-domein. Gstatic wordt ook gebruikt om statische gegevens op te slaan zoals JSlibraries, Stylesheets etc. Daarnaast is er een domein met de naam ‘http://connectivity.gstatic.com/‘, dat door Chrome- en Android-apparaten wordt gebruikt om de internetconnectiviteit te testen.Google Inc.Session
ggpht.comForbo gebruikt Google Mapping diensten voor kaartvisualisaties in de contactgegevens en in dealeroverzichten.investis.comSession
investis.comWe hebben op meerdere plekken een interactieve aandelengrafiek van Investis geïntegreerd, die de actuele beurskoers van Forbo en andere kengetallen voor het Forbo-aandeel ondersteunt.ForboSession
eqs.comEQS is een dienst van een derde aanbieder die door Forbo wordt gebruikt op het gebied van Investor Relations en voor de verzending van persberichten en beursrelevante informatie.EQS Group-


Statistische cookies

CookieFunctieVerantwoordelijkGeldigheid
Google Tag ManagerDe Tag Manager is een tool van Google waarmee bedrijven gemakkelijker website tags kunnen toevoegen en actualiseren, inclusief conversion tracking, website-analyse en remarketing, zonder dat de website-code bewerkt hoeft te worden.Google Inc.3 maanden
Google AnalyticsGoogle Analytics is een analyseplatform waarmee het aantal bezoekers en de aard van de bezoeken aan onze website en haar pagina’s, maar ook het aantal hits op onze mobiele applicaties en hun maskers evenals gebruikspatronen worden bijgehouden. Zo zorgen we ervoor dat alle onderdelen van onze website en van onze mobiele applicaties naar behoren werken. Deze technieken dienen ertoe om anonieme, geaggregeerde gegevens te kunnen verstrekken over de interactie van de gebruikers met onze website of onze mobiele applicaties.Google Inc.1 jaar
HotjarHotjar levert heatmaps, bezoekersregistraties, conversion funnels, formulieranalyses, feedback polls en enquêtes op één platform. Zij tonen hoe bezoekers een website gebruiken.Hotjar Ltd.1 jaar
Yandex MetricaYandex is een analyseplatform dat uitsluitend op de Russische versies van onze website wordt gebruikt om het aantal bezoekers en de aard van de bezoeken aan onze website en haar subpagina’s of het aantal hits op onze mobiele applicaties en hun maskers evenals gebruikspatronen bij te houden. Zo zorgen we ervoor dat alle onderdelen van onze website en van onze mobiele applicaties naar behoren werken. Deze technieken dienen ertoe om anonieme, geaggregeerde gegevens te kunnen verstrekken over de interactie van de gebruikers met onze website of onze mobiele applicaties.Yandex1 jaar
Baidu TongjiBaidu is een analyseplatform dat uitsluitend op de Chinese versies van onze websites wordt gebruikt om het aantal bezoekers en de aard van de bezoeken aan onze website en haar subpagina’s of het aantal hits op onze mobiele applicaties en hun maskers evenals gebruikspatronen bij te houden. Zo zorgen we ervoor dat alle onderdelen van onze website en van onze mobiele applicaties naar behoren werken. Deze technieken dienen ertoe om geaggregeerde gegevens te kunnen verstrekken over de interactie van de gebruikers met onze website of onze mobiele applicaties.Baidu17 jaren


Marketingcookies

CookieFunctieVerantwoordelijkGeldigheid
LinkedIn AdsMet LinkedIn Ads kunnen LinkedIn-leden worden aangesproken op basis van hun beroepsaanduiding, functie, branche en andere kenmerken met het oog op het genereren van leads, merkbekendheid, evenementregistraties en veel meer. Microsoft Corp.3 maanden
LinkedIn InsightsDe LinkedIn Insights tag wordt door LinkedIn gebruikt voor conversion tracking, retargeting en webanalyse voor LinkedIn-reclamecampagnes.Microsoft Corp.18 maanden
DoubleClick by GoogleDigitale reclame met DoubleClick helpt bedrijven op het juiste moment met de juiste personen in contact te treden. Dat verbetert hun klantervaring en resultaten. Google Inc.20 maanden
Google SyndicationGoogle Syndication wordt gebruikt voor het opslaan en laden van advertentiecontent en andere ressources bij advertenties voor Google AdSense en DoubleClick uit Google CDN.Google Inc.13 maanden
Google Ad ServicesGoogle Ad Services is het overkoepelende begrip voor alle concepten, netwerken en functies waaruit Google AdWords bestaat. Alle terreinen die met Google Ads kunnen worden bereikt, zijn onderdeel van Google Ad Services. Daarmee kunnen online- en remarketingcampagnes worden gestart die gericht op het gebruikersgedrag zijn afgestemd.Google Inc.3 maanden
Twitter AdsDeze cookie wordt door Twitter geplaatst voor Twitter-advertenties met het oog op statische content, zoals foto’s en video’s die in campagnes worden gebruikt.Twitter Inc.2 jaren
Bing AdsDigitale reclame met Bing Ads helpt bedrijven op het juiste moment met de juiste personen in contact te treden om hun klantervaring en resultaten te verbeteren.Microsoft Corp.9 maanden
Facebook ConnectFacebook Connect is een Single-Sign-On-applicatie waarmee u direct via uw Facebook-account met andere websites kunt interageren.Facebook Inc.3 maanden
FacebookFacebook Pixel dient ter optimalisering van Facebook of Instagram-advertenties/reclame. Facebook Pixel stelt Forbo in staat handelingen op websites te meten en de campagneprestaties te verbeteren en biedt daarnaast mogelijkheden zoals retargeting. Facebook Inc.3 maanden
TwitterDe pixeltag van Twitter dient ter optimalisering van Twitter-advertenties/reclame. Deze pixeltag stelt Forbo in staat handelingen op websites te meten en de campagneprestaties te verbeteren en biedt daarnaast mogelijkheden zoals gepersonaliseerde content.Twitter Inc.1 maand
pinterest.comDe Pinterest-tag dient ter optimalisering van Pinterest-advertenties/reclame. Deze tag stelt Forbo in staat handelingen op de website te meten en de campagneprestaties te verbeteren.Pinterest Inc.1 jaar
Mail.ruMail.ru Tag dient ter optimalisering van VKontakte of Odnoklassniki-advertenties/reclame. Mail.ru Tag stelt Forbo in staat handelingen op websites te meten en de campagneprestaties te verbeteren en biedt daarnaast mogelijkheden zoals retargeting.Mail.ru LLC2 jaren

Meer informatie
Ten behoeve van een beter, comfortabeler gebruik van deze website wordt aangeraden cookies niet uit te schakelen. Voor meer informatie kunt u altijd contact met ons opnemen via communications@forbo.com.

Februari 2022