Vali oma riik

Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2

Luues paremat keskkonda

Meie põrandate juures on silmas peetud säästvuse põhimõtet alates valmistamisviisist ja lõpetades põrandate kestvusega. Need on head inimestele, head hoonetele ja head keskkonnale.

Marmoleum Live Forward

Säästvus

Säästvus põhitegevuses

"Sellest ajast peale, kui hakkasime üle 100 aasta tagasi tegema linoleumist põrandakatteid, oleme võtnud südameasjaks luua paremaid keskkondi kõigis ruumides, kus inimesed töötavad, elavad, suhtlevad, lõõgastuvad, paranevad, õpivad ja mängivad. Tänapäeval, kui valikuid on väga palju rohkem, suhtume säästvatesse põrandakatetesse ikka sama kirega.

Aastatepikkune lähedane suhe klientide ja lõppkasutajatega on pannud meid mõistma ehitatud keskkonda ja seda, kuidas meie tooted seda mõjutavad. Sellest lähtuvalt keskendume niisuguste toodete ja lahenduste arendamisele, mille olelusring vastab ringmajanduse mudelile. Tegutseme läbipaistvalt, kooskõlas oma säästvusstrateegia eesmärkidega.

Selle tulemuseks on kõige vastutustundlikum ja kestlikum põrandakattematerjalide tootevalik teile ja teie keskkonnale, olenemata asukohast."

"Viimaks on oluline see, mis on meie prioriteedid.
Milline on meie pärand: käest lastud võimalused või looduse säästmine ja heaolu?
"

COP26 | Scottish Event Campus | courtesy of Shutterstock

Toetades COP26 kliimaeesmärke

Forbo Flooring Systems toetab selleaastase Glasgow’s toimuva ülemaailmse ÜRO kliimakogunemise COP26 raames seatud eesmärke. Oleme uhked, et oleme aktiivselt kaasatud dialoogi erinevate strateegide ja mõjuisikutega, et jagada oma vaateid ja lahendusi seal, kus saame.

Jälgime ja jagame infot selle mõjuka ürituse ja selle ümber toimuva, uudiste ja arengute kohta. Hoiame teid kursis COP2 kõneluste, sealsete ootuste, arengute ja tulemustega koos erikülalistega nagu Cristina Gamboa, World GBC (Maailma rohelise hoone nõukogu).


Meie COP26 programm ja eesmärgid

Kolmanda poole kontrollitud läbipaistev teave

"Läbipaistvus on säästvuse saavutamisel kriitilise tähtsusega. Läbipaistvuseks on vaja, et ettevõtted jagaksid teavet oma toodete sisu, nende valmistamisviisi ja mõju kohta, mida need võivad avaldada keskkonnale, kasutajatele ja kogukonnale. Forbo Flooring Systems alustas juba 1996. aastal koostööd Leideni Ülikooliga Hollandis, et saada läbipaistev ülevaade meie linoleumtoodete kõikvõimalikest mõjudest.

Praegu pakume Forbo iga toote kohta mõjuteavet olelusringi hindamiste ja toote keskkonnadeklaratsioonide kaudu, mis läbivad sõltumatu kontrolli."

EPD transparancy

Täiesti läbipaistev terviklik tootevalik on meie klientide jaoks parim säästev lahendus

LCA process elements overview

Kõik algab olelusringi hindamisest

Olelusringi hindamine on igakülgne süsteem toote olelusringi keskkonnamõjude mõõtmiseks. Mõõtmine on standarditud ja kõigi tootetüüpide puhul võrdväärne. Ehkki kogu hinnangut mõjutavad süsteemi piirid, andmete kvaliteet ja kaalutegurid, võetakse meie olelusringi hindamised vastu pärast sõltumatu kolmanda poole tehtud kontrollimist.

Toote keskkonnadeklaratsioonid

Kui olelusringi hindamised tehakse tootekategooriatele, siis toote keskkonnadeklaratsioonid lähevad sammu võrra kaugemale, sätestades ühe konkreetse toote olelusringi hindamise. Forbo Flooring Systems oli üks esimesi ettevõtteid maailmas, kes koostas täieliku keskkonnadeklaratsiooni iga toote ja kollektsiooni kohta.

Oma toote keskkonnadeklaratsioonidega otsustasime minna turustandardist kaugemale. Meie toote keskkonnadeklaratsioonid hõlmavad läbipaistvat deklaratsiooni tervisemõju ja ökotoksilisuse kohta.

Tootedeklaratsioonid leiate meie allalaadimiskeskusest

Marmoleum EPD

Toote keskkonnadeklaratsioonide tervisemõju ja ökotoksilisuse andmetega tagame ühtlasi ainulaadse läbipaistvuse: see annab kogu teabe, mis on vajalik, et vähendada mõju maakerale ja sellel elavatele inimestele.

Kõik meie toote keskkonnadeklaratsioonid vaatab läbi sõltumatu kolmas isik.
[Lisateave kolmanda isiku kohta on saadaval aadressil (https://spot.ul.com/main-app/products/catalog/?keywords=forbo)

Tessera Struktur carpet tiles

Iga-aastane säästvusaruanne

"Avaldasime oma esimese säästvusaruande 2005. aastal. See sisaldas teavet meie tootmiskohtade ja tootevaliku kohta. Praegu koostatakse meie iga-aastane säästvusaruanne globaalse aruandlusalgatuse suuniste kohaselt ja käsitleb kõiki kolmekordse tulemi aspekte – keskkonna-, sotsiaalset ja majanduslikku mõõdet. See on aluseks terviklikule strateegiale keskkonnajuhtimissüsteemis püstitatud säästvuseesmärkide saavutamiseks.

Meie hiljutised säästvusaruanded saate alla laadida allolevatele nuppudele klõpsates."

 • [Forbos bærekraftsrapport 2020]

  Laadi alla
  Säästvusaruanne 2020

 • Sustainability Report 2019

  Laadi alla
  Säästvusaruanne 2019

 • 2020 Forbo Flooring Systems Sustainability Report

  Laadi alla
  Säästvusaruanne 2018

Koostööd ja partnerlussuhted

"Forbo Flooring Systems teeb koostööd rahvusvaheliste ühenduste ja asutustega katseprojektide ja liitude loomisel, mille raames saab katsetada ja tutvustada uuendusi ja uusi arendustöid. Need on eriti väärtuslikud, kui tegu on ringmajandusele suunatud arendustegevusega.

Teeme koostööd Euroopa institutsioonidega, näiteks Euroopa elastsete põrandakattematerjalide tootjate instituudi (European Resilient Flooring Manufactures Institute), mitmekihiliste moodulpõrandakatete ühenduse (Multilayer Modular Flooring Association), Euroopa vaibatootjate liidu (European Carpet and Rug Association) ja muude selle valdkonna liidritega, näiteks ehitustööstuse rohelise nõukogu (Green Building Council), ülikoolide ja uuendusmeelsete idufirmadega. Kõik selleks, et meie ettevõtte ja tootevaliku keskkonnaprofiili pidevalt paremaks muuta."

Shaking hands
environmental recommendations

Keskkonnasoovitused

"Paljud meie tooted on saanud kõrgetasemelisi keskkonna- ja tervisesoovitusi alates punase nimekirja ainetest vaba olemisest, ökomärkidest Nordic Swan ja Blue Angel ning lõpetades TÜV-i ja väga paljude muudega. Alles eelmisel aastal sai Forbo Flooring Systems järgmised säästvusauhinnad:

Saksamaa – Prüfsiegel für Gesicherte Nachhaltigkeit
Selle tagatud säästvuse kinnituse annab Saksa Institute für Nachhaltigkeit und Ökonomie ja tunnustatakse kõiki säästva ettevõtte aspekte algusest lõpuni.

Norra sertifitseerimissüsteemi Eco-Lighthouse´i auhind*
Eco-Lighthouse on Norra kõige levinum sertifitseerimissüsteem ettevõtetele, kes soovivad dokumenteerida oma keskkonnategevust ja näidata üles sotsiaalset vastutust.

Kindel Tahe

Kindel tahe ja majandamine

Forbo Flooring Systems on olnud säästva ettevõtluse eestvedaja juba üle kolmekümne aasta. Hakkasime esimesena kasutama toote keskkonnadeklaratsioone. See on endiselt läbipaistev moodus, mille abil arvutame välja oma toorainete ja protsesside ning toote olelusringi keskkonnamõju. Meil on säästvuse valdkonnas pikaajaline tulevikupilt, mis on viinud esimese konkreetse sammuni meie 2020.–2025. aasta strateegias. Järgime nn vastavuse ületamise põhimõtet, mis loob stimuleeriva ja uuendusliku keskkonna ning toob kaasa leidlikke lahendusi ja ainulaadseid säästvaid omadusi.

Meie vastavuse ületamise põhimõte tähendab meie kindlat tahet minna kaugemale valitsuse määrustest ja nõuetest

Säästvusstrateegia

"Forbo säästvusstrateegial on silmapiir – püüdleme ringmajanduse proovikivide ületamise ja minimaalselt jäätmeid tekitavaks ettevõtteks saamise poole. Hetkel pole veel selge, kuidas valitsused ja õigusaktid lähiaastatel meie tempot mõjutavad. Aga kindel on see, et meie pikaajaliste eesmärkide täitmiseks tuleb tegutseda kohe.

Seetõttu oleme algatanud oma Säästvuskava 2025. Selles kavas pannakse paika tegevus, mis on vajalik esimese viie aasta jooksul kuni 2025. aasta lõpuni, et teha soovitud edusammud meie seatud eesmärkide suunas. Kategooriates „Ringmajandus“ ja „Inimesed“ on seitse põhieesmärki. Nende põhieesmärkide kohta leiate lisateavet selle lehe vahekaardilt „Eesmärgid“."

Sustainability program logo
SA 8000 logo

Sotsiaalne vastutus

Standard SA8000 väljendab meie kindlat tahet saavutada töötajate tagatult õiglane kohtlemine.

Meie tarnijanõuete kavas kehtestatakse õiguslikult siduva dokumendina nõuded meie tarnijatele. Meie käsitus hõlmab ka tihedat koostööd üksikute tarnijatega. See viiakse ellu kokkusaamiste, tegevuskohtade külastuse ja tarnijate hindamise abil, mis hõlmavad meie ostjate või vastutavate juhtide läbiviidavaid auditeid.

Nende hindamistega tagatakse, et meie tarnijad järgivad oma igapäevases äritegevuses nõuetekohaselt inim- ja töötajate õigusi, töötervishoiu- ja tööohutusnõudeid, keskkonnatoime eesmärke ning vastutustundlikku äritava.

Lisateave

Keskkonnahoidliku disaini põhimõtted

Tootedisaini ja tootmise juures lähtub Forbo Flooring Systems kõigi meie kollektsioonide puhul 4R-i põhimõttest Reduce, Reuse, Recycle ja Renew ehk vähendamine, korduskasutus, ringlussevõtt ja taastamine. Disainiprotsess keskendub toorainevajaduse vähendamisele, tehasejäätmete taaskasutamisele, vanade toodete ringlussevõtule ja taastuva tooraine kasutamisele. Keskkonnahoidliku disaini põhimõtete järgimine tähendab ühtlasi töös ringmajanduse põhimõtetest juhindumist. Seeläbi laieneb fookus toodete ehituse võimalustele ja kasutusea lõpu lahendustele. Forbos töötavad disainerid on meie keskkonnaprofiili tõelised loojad.

tõeliselt säästev põrandakate saab alguse tulevikust tõeliselt hoolivast mõtteviisist kujundamise ajal.

raw materials used 2019

Vähendamine ja taastamine

Ressursside ammendumine on oluline teema. Eelistatavalt kasutatakse loodusvarasid, mis ise taastuvad ja mida on võimalik üheaastase põllukultuurina koristada. Sellele järgneb taastuva ja ringlussevõetud materjali kasutamine. Forbo Flooring Systems mõõdab oma tulemuslikkust ja püüab neid suhtarve pidevalt parandada.

Ringlussevõtt ja korduskasutus

"Korduskasutusele ja ringlussevõtule keskendumine on toonud viimastel aastatel väga häid tulemusi. Oleme suurendanud ringlussevõetud materjalide sisaldust oma laias tootevalikus, näiteks sarjades Marmoleum, Allura ja Eternal. Võime uhkusega tõdeda, et meil on lai tootevalik suure ringlussevõetud või korduskasutusmaterjali sisaldusega.

Tänu meie pühendunud tööle tuleb käibele üha suurem valik hõlpsalt korduskasutatavaid ja tulevase ringmajandusmudeliga sobivaid põrandakattelahendusi. Meie tootevalik on mõeldud väga mitmesugustesse kasutusvaldkondadesse ja hõlmab plaadi-, laua- või rullformaadis tooteid. Need uuenduslikud põrandakattelahendused ei vaja liimi, kuid sobivad rasketes tingimustes kasutamiseks ja on kasutusea lõpus kergesti eemaldatavad.
Rullformaadis Project Vinyl Modul'up liimainevaba rullformaadis vinüülpõrandakate kolme variandina: Decibel (19 dB), Compact ja T.E niisketele aluspõrandatele
Imitatsioonkatted Allura liimainevabad plaadid ja lauad kolme variandina: Click, Puzzle ja Ease
ESD- ja tööstushoonete põrandakate Colorexi plaadid kolmes variandis: Plus EC, Plus Basic ja Plus R10
Sissepääsualade põrandamatid Coral Click"

recycled and reuse 2017-2019
Reducing CO2 emissions

Pühendunud kliimamuutuste peatamisele

"Olelusringi hindamise teel mõõdab Forbo Flooring Systems kõigi oma toodete kasvuhoonegaaside heidet toormest kliendini. See hõlmab endas kogu ahelat alates tooraine hankimisest ja töötlemisest, transpordist tootmiskohta, toote valmistamisest ja viimistlemisest kuni hetkeni, mil toode on valmis kliendile tarnimiseks.

Eelmisel aastal oli kogu Forbo Flooring Systemsi tootevaliku mõõtmistulemus keskmiselt 0,27 kg CO2 toodetud kilogrammi kohta. See on samaväärne
4–6-kilomeetrise sõiduga keskmises elektriautos. Meie kindel tahe on seda näitajat veelgi vähendada."

Keskkonnahoidliku disaini põhimõtetele vastav tootevalik

"Me mõõdame kõigis oma tootekategooriates ringlussevõetud materjalide sisaldust eesmärgiga seda võimaluse korral suurendada.

Tehases ülejäävate jäätmete suhtes kaalume eri võimalusi, kuidas suurendada kõigis oma toodetes ringlussevõetud materjalide sisaldust, ja mitte ainult retseptimuudatuste, vaid ka uute tootmisviiside kasutuselevõtuga.

Üks paljutõotav kontseptsioon on PVC mikroniseerimine, mille toimimist tõendasid ka mõned 2019. aastal läbiviidud katseprojektid. Jäätmete vähendamisel on olukorra pidevaks parandamiseks kavas võtta võimaluse korral kasutusele digitaaltrüki kontseptsioon."

Recycled and reused

Ringmajandus

Ringmajandusmudel on hädavajalik

"Biopõhised lahendused toovad planeedile parema tuleviku. Aga kui biopõhine lahendus pole võimalik, siis on ringlus paremuselt järgmine – tingimusel, et olelusringi mõju on mõõdetavalt parem. Forbos oleme võtnud ette kõigi lineaarsete protsesside ja toodete ümberkujundamise ringmajandust toetavateks.

Meie ülemineku põhiline fookus on järgneval:
• taastuvate loodusvarade kasutuse edendamine,
• toodete maksimaalne kasutamine,
• materjalide ja jäätmete taastamine."

oleme võtnud südameasjaks panustada oma põrandakattelahendustega ringmajandusse

RingmajandusmudelAllikas: Madalmaade keskkonnahindamise amet (PBL)

Ringlus on keerukas

Ringmajandus nõuab mõtteviisi muutmist. See saab alguse meie toodete kujundamise etapis. See hõlmab säästvamate toorainete hankimist, tõhusat energiakasutust ja jäätmete vähendamise viise algse tootedisaini kontseptsiooni osana.

Teiseks on oluline tagada, et toodet kasutataks maksimaalselt – ideaalvariandis peaks see muutuma teenuseks.

Toote kasutusea lõppfaasis tuleb tagada selle ringlussevõetavus ja korduskasutamine. Seda kontseptsiooni kirjeldab mõiste „laiendatud tootjavastutus“.

Lisateave meie ringlusega seotud algatuste kohta

Circular logo
Back to the floor logo

Põrandale tagasi

"Forbo Flooring Systems pakub aktiivselt paigaldusjäätmete tagasivõtukavasid, mille korral on säästvus ja logistika mõistlikus tasakaalus.
Rootsis ja Prantsusmaal on meil vinüülpõrandakatete jaoks mitu skeemi ning Ühendkuningriigis ja Hollandis skeemid kõigi linoleum-, vaip- ja vinüülpõrandakatete jaoks.

Tarbimisjärgsed jäätmed panevad tööstuse kui sellise proovile nii kogumise ja transpordi kui ka valiku ja töötlemise poolest. Forbo Flooring Systems osaleb aktiivselt ELi finantseeritavas projektis Circular Flooring, mille eesmärk on töötada välja katseline lahendus, mis võimaldaks tarbimisjärgseid vinüülijäätmeid uuteks PVC-graanuliteks ümber töödelda.

Et selleks saavutuseks valmis olla, pakume lahtiselt paigaldatavaid lahendusi, mis võimaldavad nn puhast tarbimisjärgset ringlussevõttu. Lisateave meie lahtiselt paigaldatavate lahenduste kohta

Recovinyl

Forbo Flooring Systems osaleb aktiivselt Euroopa projektis Recovinyl. Selle projekti eesmärk on suurendada vinüülpõrandakatete ringlussevõttu, suurendades ringlussevõetava PVC kogust ja tarbimisjärgse vinüülmaterjali kasutamist. Keskendutakse ringlussevõtutehnoloogia, sorteerimistehnoloogia ja kogumisviiside väljatöötamisele.
Lisateave Recovinyli kohta

Recovinyl
logo carbon negative

Süsinikunegatiivseks saamine

"Meie põlvkond on viimane, kes saab kliima praegust arengusuunda aeglustada või pöörata. Kui me täna otsustavalt ei tegutse, on see tulevikus oluliselt raskem ja kulukam. Halvim võimalik stsenaarium on kliima pöördumatu muutumine. Vastutustundlikult toodetud materjalide kasutamine ja vastutustundlike meetmete võtmine võib kaasa tuua positiivse muutuse.

Muu hulgas püütakse ringmajandusmudeliga saavutada süsinikneutraalset keskkonda, mis kokkuvõttes annaks globaalsele soojenemisele tagasikäigu.

Forbos ei usuta, et korvamismehhanismide kasutamine (Co2 sertifikaatide ostmine, metsad jne) oleks hea viis edasi liikumiseks. Selle asemel tuleks püüda vähendada CO2 heitkogust toote olelusringi jooksul. Forbo linoleum on hea näide."

Heaolu

Tervislikud interjöörid

"Põrandakate on iga interjööri lahutamatu osa. See on igal pool alates hetkest, mil voodist tõused, kui duši all käid, hommikust sööd, lähed kooli või tööle, lõõgastud, spordid, einestad, tantsid, lahutad meelt jne. Põrandakate tagab mugavuse ja ohutuse, vähendab müra, tõkestab allergiate teket ja loob üldise heaolutunde.

Meie põrandakatete korral on kõigi ridade ees plussid. Meie tarnitud rullid ja plaadid loovad parema keskkonna: ruumi, kus tunnete end mugavalt, kindlalt ja turvaliselt. "

logo healthy indoors

Hoone dünaamika

"Tänapäeval elab üle poole maailma elanikkonnast (üle 54%) linnastunud piirkondades. Keskmiselt veedame umbes 80–90% oma ajast siseruumides ja see number aina suureneb. Keskendumine siseruumide kvaliteedile ning nn rohelisele arhitektuurile ja tervisesõbralikele hoonetele pühendatud tähelepanu muutub üha tähtsamaks. Et meie põrandad on osa sisekeskkonnast, kus inimesed elavad, kohtuvad ja töötavad, siis on meie ülesanne kavandada ja pakkuda tooteid, mis mõjuvad soodsalt üksikisiku tervisele ja mugavusele.

• Meie põrandad on vabad keelatud mürgistest ainetest
• Meie põrandate heitkogus on väike või koguni nullilähedane
• Meie tooted on ftalaadivabad
• Meie tootevalik pakub järeleproovitud lahendusi allergeenide ja peentolmu vastu
"

tervislik sisekeskkond algab põrandakattest, mis on inimesele igati ohutu

Toote tervisedeklaratsioon

Forbo on olnud aastakümneid jätkusuutlikkuse alal liider ja oleme õppinud, et tervis on oluline. Tervise- ja keskkonnaküsimusi ei saa jätkusuutliku arengu aruteludest lahutada.

Iga meie põrandakatte toote EPD (toote keskkonnadeklaratsioon) sisaldab deklaratsiooni meie põrandakatte mõju kohta inimestele ja keskkonnale. Lisaks laiendatud EPD-le on loodud eraldi tervisedeklaratsioon (HPD), et täpsustada meie toodete väikest mõju tervisele.

Neid deklaratsioone õigusaktid ei nõua. Siiski oleme Forbos veendunud, et see tagab suurima võimaliku läbipaistvuse.

HPD-D LEIAD SIIT: EPD

Sportline

Kõik teie meeled

"Põrandakate mängib olulist rolli inimese ja siseruumi koostoimes.

Forbo Flooring Systemsi läbiviidud uuringus lõime rea siseruume, igaühes eri tüüpi põrandakate, ja mõõtsime ajutegevust. See näitas selgelt, kuidas välimus, puudutamisel tekkiv tunne, lõhn ja heli võivad meie viis meelt tööle panna.

See mõjutab põrandakatte valikut avalikesse kohtadesse, kontoritesse, koolidesse, tervishoiuasutustesse, puhke- ja esindusruumidesse jne. Olulised on põrandakujunduse omadused, sealhulgas värvitoon ja valguse peegeldamine, aga ka tekstuur, puudutamisel tekkiv mulje, heitkogus, lõhnad ja heli."

5 senses_well-being

hea põrandakattelahenduse valimine võib oluliselt mõjutada inimeste heaolu

Marmoleum Fresco 3259

Kujundus

"Heaolutunde loomisel on kujundus üks olulisem tegur. Põrandakujundus ei väljenda mitte ainult töö- või eluruumi kuvandit ja dünaamikat, selle abil saab ka asutuse kodusemaks muuta.


Digitaaltrükitehnika abil isikupärastamine võimaldab valmistada erilisi põrandakatteid, mille kujunduse, värvitooni ja mõõdud saab valida kliendi soovi järgi. Nii saab ruumist isikupärane ja väärtuslik sisekeskkonna osa.

Põrandakate suudab peegeldada loomulikku valgust, muutes ruumi avatuks ja helgeks. Iga kollektsiooni kohta anname nii NCS-i värvuskoodid kui ka valguse peegeldamist kajastavad andmed, et disainerid saaksid värvitoone ja materjale hõlpsalt segada ja sobitada."

Surestep Original safety vinyl
Sarlon acoustic vinyl

Müra

Müra on järgmine mugavustegur. Soovimatud ja ärritavad helid on üks sagedasemaid rahutuse ja ebamugavuse põhjustajaid. Seetõttu mõõdame kõigi oma põrandakattetüüpide müramõju. Selle alusel saame soovitada optimaalse põrandakattelahenduse, et vähendada alloleva põranda löögimüra, ning ümbruslahendusi ruumi jaoks, kus töötate. Lisateave meie heli summutavate põrandakatete kohta

Puudutustaju ja mugavus

Puudutustaju on jalge all oleva põranda korral ilmselgelt oluline tegur. Pehme, kõva või elastse põranda valik võib panna teid tundma end mõnusalt ja lõõgastunult või erksalt ja töövõimeliselt. Forbo põrandakatete valik pakub mitmesuguseid võimalusi alates kõndimise hõlbustamisest kuni liiklusvahendite ja raskete koormate teisaldamiseni.
Lisateave meie põrandakattetoodete kohta

Flotex Vision - feels like a carpet

Hoone dünaamika

"Tervislikud hooned on vägagi säästva arengu osa – säästva arengu, kus kesksel kohal on üksikisik.

Meie suhtumist tervislikesse siseruumidesse väljendab meie disainifilosoofia „Hoone dünaamika“. Kasutame seda, et pakkuda igasse ruumi kõige sobivamat põrandakatet. Tulemuseks on hästi projekteeritud hooned, mis peavad kauem vastu ja mida on lihtsam selle asukate nõudmistele kohandada. Hooned ja siseruumid, mille ajatu lahendus vähendab sagedase renoveerimise vajadust, säästavad raha ja vähendavad jäätmete hulka. "

Dynamics of a building - receiving

Meie eesmärgid

Järgmise viie aasta tegevuskava

"Meie Säästvuskava 2025 eesmärk on Forbo Flooring Systemsi säästvusstrateegia aktiveerimine.
Selgitatakse kategooriate „Ringmajandus“ ja „Inimesed“ seitsme põhivaldkonna 2025. aasta säästvuseesmärke."

sustainability program 2025
Forbo The Green Road

Ringmajanduseesmärgid

"Süsinikunegatiivse tootevaliku saavutamine
• Tegevuskoha CO2 heitkoguse oluline vähendamine 2025. aastaks

Taastuvenergia kasutamine
• Taastuvatest energiaallikatest toodetud elektrienergia kasutamine igal pool, kus võimalik
• Fossiilse maagaasi kasutamise oluline vähendamine

Minimaalselt jäätmeid tekitavaks ettevõtteks saamine
• Tootejäätmete korduskasutuse/ringlussevõtu suurendamine
• Kontorijäätmete täieliku korduskasutuse/ringlussevõtu saavutamine

Aktiivne panustamine ringmajandusse
• ELis tarbimisjärgselt ringlussevõetava müügimahu suurendamine
• ELis paigaldusjäätmete ringlussevõtu suurendamine
• Korduskasutusse ja edasimüümisele minevate lahtise paigaldusega toodete müügimahu suurenendamine ELis
• Ringlussevõttu edendav kujundus: müüdavate toodete ringlussevõetavuse suurendamine
• Kõik tooted sisaldavad ringlussevõetud materjale (eelistatavalt tarbimisjärgseid)"

Eesmärgid seoses inimestega, kellega koos töötame

"Tarneahela eetilise ja säästva haldamise tagamine
• Säästvuskava vajalikkuse selgitamine tarnijatele nende keskkonnajalajälje vähenemiseks
• Keskendumine hangitavatele materjalidele, et suurendada ringlussevõetud või biopõhiste materjalide osakaalu

Kõigi töötajate säästvustegevusse kaasamise tagamine
• Kõik töötajad on läbinud ringmajanduse ja säästvuse alase koolituse
• On kasutusele võetud säästvuskava ja määratud kava juht
• Riikides, kus on olemas vastav taristu, ei kasuta liisinguautod ja muud sõidukid fosiilkütuseid

Meie sotsiaalse vastutustunde, mitmekesisuse ja kaasavuse tagamine
• Järgitakse soolise, vanuselise, kultuurilise ja füüsilise mitmekesisuse ning kaasamise põhimõtteid
• Meie SA8000 kohaselt sertifitseeritud sotsiaalse vastutuse juhtimissüsteemi tööshoidmine ja täiustamine"

Sustainability employees

Tooted

Säästev tootevalik

"Tänu sellele, et peame silmas säästvust, leidub Forbo Flooring Systemsi tootevalikus tõeliselt ainulaadseid säästvaid lahendusi. Näiteks Marmoleumi põrandakatted, mis on tehasest väljastamisel süsinikuneutraalsed, korvamismehhanisme kasutamata. Meie vinüülpõrandakatted on tõeliselt ohutud ja pakuvad suurepäraseid võimalusi lahtiselt paigaldamiseks, valmina ringmajanduseks. Meie tekstiilpõrandakatted sisaldavad rohkelt ringlussevõetud materjale, eriti plaatvaibad, kus on saavutatud 56% ringlussevõetud materjalide sisaldus (massiprotsent). Ja lõpetuseks meie Corali sissepääsuala süsteemid – need on valmistatud Econyl-kiududest, mis on saadud mahajäetud kalavõrkudest.
Kui soovite lisateavet meie toodete kohta, klõpsake allolevatel linkidel."

Fast flooring logo

Muljetavaldav lahtise paigaldusega toodete valik

Kunagi varem pole meil olnud nii palju tootelahendusi, mida saab lahtiselt paigaldada. Pakume lahtise paigaldusega tooteid nii rull-, laua- kui plaadiformaadis.

Peale selle, et toote lahtiselt paigaldamine hoiab kokku aega ja raha, lihtsustab see tehnoloogia ka renoveerimistööd, sest kasutatud põrandakatte saab eemaldada vajaduseta vabaneda ka liimist ja vaipkatte alla kantud tasandussegust.

Neid lahtiselt paigaldatavaid tooteid saab hõlpsalt ringlusse võtta, seega on need täiesti ringmajandusele omased.

Forbo pakub lahtise paigaldusega tooteid nii Marmoleumi ja vinüülpõrandakatete kui ka tekstiiltoodete kategoorias.
Lisateave meie liimita kiirpaigaldatavate põrandakatete kohta

Marmoleum: looduslik ja süsinikuneutraalne

Forbo linoleumimark Marmoleum on keskkonnahoiu seisukohast tõeliselt igihaljas.

Selle põrandakatte tootmine on tegelikult toormest kliendini süsinikunegatiivne, sest see valmistatakse looduslikest toorainetest ning toodetakse kaasaegses ja tõhusas tootmiskeskkonnas, kus kasutatakse taastuvenergiat.

Näiteks vähendab 10 000 m2 Marmoleumi (2,5 mm) CO2 heitkogust igasuguse korvamismehhanismita 400 kg võrra.

Marmoleum Marbled Fresco
Sarlon acoustic vinyl

Vinüülmaterjal: tipptulemused

"Vinüülpõrandakatted kuuluvad mitmekülgsesse tootevalikusse, mille tehnilised ja säästvusomadused on aastate jooksul teinud läbi metamorfoosi.

Forbo vinüülpõrandakatete valik on tipptasemel kvaliteediga ning toodetud ülimalt nüüdisaegsetes ja energiatõhusates tootmishoonetes.

Peale ringlusse võetud või korduskasutusmaterjali sisalduse suurendamise on edusamme tehtud ka lakkide ja värvide valdkonnas. Tänapäeval on need vesialusel, toodete heitkoguseid on aga vähendatud peaaegu nullini ning kahjulikud ained kõrvaldatud. Pakume müügiks täielikult ftalaadivaba vinüülpõrandakatete valikut."

Flotex: kõrgtehnoloogiline tekstiiltoode

Tavaline rull- ja plaatformaadis põrandakate on valmistatud taftikiududest ja seejärel viimistletud lateksi või bituumeni kihiga. Forbo Flotexi kollektsioonid on teistsugused. Need on valmistatud nailon-6,6 kiududest ja vettpidava aluskihiga. Nii moodustub tihe ja mugav pind, mis on ühtlasi vastupidav ja elastne. Flotex on müügil rullmaterjali, laudade ja plaatidena. Moodullahendustes on suur ringlusse võetud materjali osakaal.

Olles nii hügieeniline kui ka pestav, on Flotex üks näide seda tüüpi uuendusest, mis avab tekstiiltoodete jaoks uusi segmente. Mitte ainult esindusruumides, puhkeruumides ja kontorites, vaid ka hooldus- ja raviasutustes, koolides ja ühiskondlikes hoonetes. Lisateave meie flokeeritud põrandakatte Flotex kohta

Flotex Colour flocked flooring
Tessera Layout & Outline carpet tiles

Plaatvaibad: mõeldud korduskasutamiseks ja ringlussevõtuks

"Forbo plaatvaipade valikut iseloomustab ringlussevõetud kiud ja modifitseeritud bituumen.

Meie plaatvaipade ringlussevõetud materjalide sisaldus on massiprotsendilt valdkonna kõige suurem. Keskmiselt ulatub ringlussevõetud materjalide sisaldus massiprotsendilt koguni 56%ni.

Põranda kujundamise käigus loome juhuslikku paigutust võimaldavad plaadid nii, et suure kasutusega põrandaosad saab välja vahetada ilma kogu kujundust mõjutamata.

Katsetame kasutusea lõpu lahendusi, eriti selliseid, mis hõlmavad plaatide tekstiilkihi eraldamist aluskihilt.
Lisateave meie plaatvaipade kohta

Sissepääsuala põrandad – kõige tõhusam põrandakate

Hästi projekteeritud sissepääsuala põrand pole üksnes omaette säästev lahendus, vaid aitab kaasa ka kasutuskohaks oleva hoone säästvamaks muutmisele kogu hoone olelusringi vältel.

Meie sissepääsuala põrandakate suudab pidada kinni kuni 95% hoonesse sissekantavast mustusest. Selliselt saab sissepääsuala põrandakate kaitsta siseruumide omadusi, pikendada põrandakatte kasutusiga, vähendada koristus- ja hoolduskulusid ning puhastusvahendite kasutamist. Kasutame paljude kollektsioonide jaoks vanadest kalavõrkudest ümbertöödeldud kiudu. Tõeliselt säästev lahendus.
Lisateave meie sissepääsualade põrandakattesüsteemide kohta

Coral Welcome entrance system