Vælg land

Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2

Det bæredygtige samfund

Det bæredygtige samfund

"Vi skal aktivit bidrage til et bæredygtigt samfund ved at tage et tydeligt socialt ansvar for det enkelte menneske."

Det bæredygtige samfund

De to dele til et bæredygtigt samfund

Vi har valgt at betragte det bæredygtige samfund ud fra to vinklerr: bæredygtigt medarbejderansvar og bæredygtigt samfundsansvar. Her kan du læse mere om hvad vi gør for at forbedre det!

Bæredygtigt medarbejeransvar

Hos Forbo er vi i alt over 3000 medarbejdere i 32 lande. En af vores fremgangsfaktorer er evnen til at tiltrække, bibeholde og udvikle kompetente medarbejdere, der via motivation og engagement bidrager til en stærk og bæredygtig udvikling. Hos Forbo arbejder vi kontinuerligt for at styrke vores samfundsansvar ved at agere inden for alle dimensioner af bæredygtighed, ikke mindst den sociale dimension. Globalt arbejder vi med SA-8000 (Social Accountability International-standarden), verdens første tredjepartsstandard for menneskerettigheder og gode arbejdspladser inden for alle industrisektorer. Vi har inkluderet SA-8000-standarden i vores leveringsvilkår, og vi overvåger konstant, at standarden efterleves.

For at beskytte menneskerettighederne globalt, integrerer SA-8000 ni kerneelementer:

For at beskytte menneskerettighederne globalt, integrerer SA-8000 ni kerneelementer::

• Der foregår intet tvangsarbejde
• Foreningsfrihed og retten til kollektive forhandlinger
• Arbejdsmiljøet er sikkert og hygiejnisk
• Der skal ikke anvendes børnearbejde
• Lønnen skal mindst svare til lovens minimumskrav eller den industrielle standard
• Arbejdstiderne skal ikke være urimelige
• Der foregår ingen diskriminering
• Der ydes regelmæssig beskæftigelse
• Ingen streng eller umenneskelig behandling er tilladt

Arbejdsmiljø

Vores medarbejdere er afgørende for vores fremgang hos Forbo. Det er de mennesker, der fremstiller og sælger vores gulve, der ser potentialet ved at forbedre, har nye ideer, og som hele tiden drives af at kunne gøre tingene endnu bedre. Ikke mindst hvad angår bæredygtighed. Forbos opgave er at udnytte alles potentiale ved at opmuntre til selvtillid og initiativ. Både som individ, som team og som en vigtig del i selskabet. Dette opmuntres via en organisation, der opfordrer til dialog. Målet er tydeligt. Vores medarbejdere skal opleve, at de har mest viden og de bedste færdigheder, idet vi som virksomhed fokuserer på uddannelse såvel som et sikkert og behageligt arbejdsmiljø. Vi arbejder aktivt med at udvikle vores medarbejdere i alle de lande, hvor vi driver virksomhed, for at gøre vores virksomhed mere fremgangsrig. Her inkluderes alle medarbejdere. Lige fra hovedkontoret i Nederlandene til alle, der arbejder på produktionsanlæggene, lager, distribution og alle vores salgs- og markedsføringskontorer rundt omkring i verden.

Arbejdsmiljø

Sikkerhed

Naturligvis investerer vi meget i kontinuerligt at forbedre vores produktionsprocesser med opgradering af maskiner og udstyr. Lige vigtigt er det at arbejde med en bæredygtig adfærdsændring, som er nøglen til øget sikkerhed. Bæredygtig adfærdsændring er også grundlaget for vores langsigtede strategi, hvad angår arbejdsmiljø og er i fokus på mange af vores uddannelser.

Sikkerhed

Politik og rutiner inden for alle vores arbejdsområder omfatter følgende dele for at garantere vores medarbejderes sikkerhed:

• Adgang til personlige værnemidler
• Fælles ledelse af ansattes helbred og sikkerhedskomiteer
• Arbejdstagerrepræsentanters deltagelse i sundheds- og sikkerhedsinspektioner, granskninger og ulykkesundersøgelser
• Kontinuerlig træning og uddannelse inden for sikkerhedsområdet
• Rapporteringsrutiner for sikkerhedsspørgsmål
• Regelmæssige fabriksinspektioner
• Obligatoriske sikkerhedsforskrifter for alle entreprenører og besøgende

Sundhed

Selvom det er vigtigt at have en god fraværsprocent, er forebyggende tiltag af største vigtighed, især da gennemsnitsalderen blandt vores medarbejdere på vores produktionsanlæg stiger. Vi har derfor initieret et antal tiltag, der fremmer vores ansattes helbred og velbefindende.

Nogle eksempler:
• Helbredskontrol
• Program for en sund livsstil
• Fremme sund mad
• Rygestopprogram
• Sponsorerede træningsaktiviteter
• Lette udførelsen af sportsaktiviteter

Sikkerhed

Opfylder krav til bæredygtighed

For på bedste vis at kunne implementere etablerede miljøpolitikker og sikre, at de i størst mulige omfang efterleves i hverdagen, har vi fokuseret på fire begreber:
Mindske, Forny, Genanvende og Genvinde.
Disse begreber er centrale i vores arbejde for at mindske indvirkningen på miljøet og er vigtige indikatorer i vores stræben efter at blive en mere bæredygtig virksomhed. Ud fra disse begreber er der taget en række initiativer på flere områder i virksomheden, således at stadig flere får indsigt i, at alle i organisationen har ansvaret for at fortsætte med at gøre os bedre, således at vi kan opnå vores miljømål.


1. Mindske: energi, affald, råmaterialeanvendelse.

2. Forny: elektricitet, naturlige og bæredygtige råmaterialer

3. Genanvende: produktionsaffald på alle fabrikker

4. Genvinde: produkter og prøver efter de er udtjent

Mindske

1. Mindske
At mindske vores forbrug af materialer, energi og affald har den største indvirkning både miljømæssigt og økonomisk. Hvad angår energiforbruget har vi set en fortsat stigning af vores energiforbrug siden 2011. Dette skyldes lavere produktvolumener, hvilket mindsker effektiviteten i vores produktionsprocesser. Plus en forskydning i vores salg mod mere kommercielle produkter. Det kommercielle produkt har i gennemsnit en højere vægt pr. kvadratmeter, hvilket kræver mere energi at fremstille. I år 2012 havde den lange, og relativt kolde vinter i Europa også en negativ indvirkning på vores energieffektivitet. I år 2013 er den samlede mængde materiale, der er sendt til affaldsdepoter mindsket i forhold til 2012 og 8 % mere affaldsmateriale blev genvundet.

8% mere affaldsmateriale bliver genvundet

Förnya

Forbo har som politik, at den el, vi benytter, skal komme fra fornyelige kilder. I 2013 stod fornyelig energi for 52 % af al den energi, der blev brugt i vores produktion. Dette hjælper os til at mindske vores CO2-udslip i miljøet. Vi er overbeviste om, at begrænset miljøindvirkning ved kilden er langt bedre end modregning.

52 procent

Genanvendelse og genvinding

I 2013 foretog vi store investeringer i genvinding i Storbritannien og Nederlandene. I Storbritannien investerede vi over 10 millioner DKK i et nyt blandingssystem. Det betyder, at vi kan øge andelen af genvundet materiale betydeligt i f.eks. vores tekstilfliser Tessera. I Nederlandene investerede vi mere end 7 millioner DKK i ekstra affalds- og blandingskapacitet. Dette er for at håndtere den øgede produktionsvolumen. Der blev endvidere startet et separat investeringsprogram op for at kunne anvende genvundne sikkerhedsplastgulve i vores produkter. Dette resulterede i, at vi kunne øge vores genvinding med 8 % i 2012. I dag genanvendes mere end 87 % af vores produktaffald.

i dag genanvendes mere end 87% af vores produktaffald

Vores definition af genanvendelse er:
"Affald, som, efter oparbejdning, kan føres tilbage ind i samme fremstillingsprocesser som et råmateriale".

Vores definition af genvinding er:
"Materiale, der afledes fra affaldsflowet under en produktionsproces og sendes til en tredjepart til brug som råmateriale". Denne tredjepart kan være andre anlæg, der tilhører Forbo, eller eksterne genvindingsvirksomheder.

Bæredygtigt samfundsansvar

Forbos bidrag til en positiv udvikling af samfundet strækker sig længere end til vores egne medarbejdere. Eftersom Forbo er arbejdsgiver i de lande, byer og samfund, hvor vores anlæg og salgskontorer ligger, og tilbyder gulve til først og fremmest offentlige miljøer, såsom skoler, sygehuse og en række arbejdspladser, bidrager vores produkter til en vigtig del af samfundet. Et bæredygtigt samfundsansvar omfatter for os endvidere vores samarbejde med alt fra internationale organisationer til lokale foreninger for at kunne bidrage til en positiv udvikling på alle niveauer. Den lokale viden om lokale forhold og en indsigt i behovene er en forudsætning for, at vores CSR-projekt kan gøre den størst mulige nytte. Vi støtter aktuelt en række velgørenhedsprojekter verden over med både produkter, ekspertise og finansielle bidrag. Fokus ligger på små, lokalt initierede projekter og partnerskaber. Nogle eksempler er:

karta
• Polen: Sponsorskab af øjenklinik i Szczecin
• Danmark: Sponsorskab af danmarksmesterskaber for unge lærlinge
• Frankrig: Donationer af gulvbelægning til sygehusene Necker og Trousseaux
• Irland: Sponsorskab af LauraLynn hospice for børn
• Holland: 500 km cykling for Ronald McDonald-huset
• Bangladesh: Øjenlejr, sanitets- og vandprojekt
• Sverige: Sponsorskab sammen med Gothia Cup og Ekumenia-kirken til skoleprojekter i Congo.

Sponsor af CF Gothia Congo Brazzaville

Forbo vil være med til at forme en bedre fremtid. Vores mål strækker sig længere end til smukke miljøer og at til nå vanskelige miljømål – vi vil aktivt lade produkterne bidrage til en lysere fremtid for flere mennesker. Vores tekstiltæppe Peace er et produkt, der ofte lægges i undervisningsmiljøer såsom uddannelseslokaler og kontorer. Derfor har vi valgt at lade netop fremgangene fra salget af Peace bidrage til en bedre fremtid for børn og unge i Republikken Congo.

Forbos bidrag og indsats over for skolen vil først og fremmest fokusere på at:

- Styrke ligestillingsarbejdet på skolen
- Styrke det lokale lederskab
- Renovere de eksisterende faciliteter

Gothia Cup
Fotbollsskolan CF Gothia

Fodboldskolen CF Gothia

Fodboldskolen CF Gothia er et sted, hvor der kommer ca. 400 børn for at kunne træne fodbold, lave gymnastik, spille spil og læse lektier. Træningen og undervisningen er gennemsyret af de 10 ledestjerner: Positiv holdning, Ærlighed, Respekt, Ansvar, Hensyn, Ydmyghed, Godt sprog, Opmuntring, Pålidelighed og Forbillede. Fodboldskolen har som formål at slå bro over de etniske spændinger mellem forskellige folkegrupper. Skolen vil forandre børn og unges adfærd og holdninger, vise respekt og venskab i stedet for den foragt, rædsel og vold, som krigen har ført med sig. Via fodbold og andre aktiviteter bidrager projektet til at udvikle congolesiske børn og unges fritidsaktiviteter samt deres sociale og personlige opfostring. Den skal være præget af demokratiske vurderinger og bidrage til, at unge med forskellige baggrunde mødes og lærer hinanden at kende.

Kimunu berättar

”Kimunu er ni år, og det er hans første år på Centre Formation Gothia Cup i Brazzaville. Kimunu fortæller, at han kan lide Gothia, fordi han her lærer at spille fodbold og at være flink og artig over for andre. Kimunu bor i kvarteret omkring fodboldskolen sammen med sine forældre og to lillesøstre, og han har også fået flere nye venner, siden han begyndte på Gothia. Når Kimunu bliver stor, vil han naturligvis spille fodbold, men han vil også gerne være politimand. For at blive en god politimand skal man lære at vise respekt over for andre og ikke gøre dumme ting, fortæller Kimunu. Det kan man også lære på Gothia. Kimunu afslutter interviewet i Brazzavilles aftenssol med en moden begrundelse for, hvorfor politiprofessionen lokker: - Jeg vil være politimand for at kunne hjælpe andre mennesker. Jeg skal være en god politimand!”

Gothia

Kimunu, 9 år, elev på CF Gothia i Kongo-Brazzaville:
"Jeg vil være en politimand for at hjælpe andre mennesker. Jeg bliver en god politimand!”